ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคเหนือ ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
นายสมพงษ์ พรมจันทร์
321,9441584711,89968743,17114524,3531888521,3671,178
1. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
นายฐิตินันท์ นันทะศรี
644,2463756012,99584064,97820900013022,2191,424
2. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
นายอนุกูล ศรีสมบัติ
443,6172889827,9911,44196,95327224,3535615342,9142,057
3. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
นางวรางคณา ไชยเรือน
362,778231459,14358822,15710011,772548415,850973
4. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
นายพัฒนพงศ์ พวงทอง
452,8722645010,5597411648360009614,0791,041
5. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
นายชัยนนท์ นิลพัฒน์
523,528270428,05554833,1941110009714,777929
6. ประถมศึกษาลำพูน เขต 1
นายรัฐกุล รุณผาบ
553,713233325,70634000011,631658811,050638
7. ประถมศึกษาลำพูน เขต 2
นายชาญชิต ทัพหมี
503,412254275,27134700011,861827810,544683
8. ประถมศึกษาลำปาง เขต 1
นายสมเกียรติ ปงจันตา
664,083403234,32333732,71212425,2912049416,4091,068
9. ประถมศึกษาลำปาง เขต 2
นายวิทยา สุดดี
715,007466295,17939021,2816000010211,467916
10. ประถมศึกษาลำปาง เขต 3
593,466339132,895211000000726,361550
11. ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
นายมงคล รุณธาตุ
996,057564387,30251711,0385112,48614413916,8831,276
12. ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
นายประเสริฐ วรสาร
533,242322225,083355000000758,325677
13. ประถมศึกษาแพร่ เขต 1
นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์
803,694361214,40829911,3525411,6566910311,110783
14. ประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ดร.สุเทพ ปาลสาร
914,048449305,7584650000001219,806914
15. ประถมศึกษาน่าน เขต 1
นายสมเร็จ อุดแดง
1516,736726408,46260500023,16912919318,3671,460
16. ประถมศึกษาน่าน เขต 2
นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์
965,3215544911,67779511,0234300014618,0211,392
17. มัธยมศึกษาน่าน
434661185,15939244,29328436,8303792916,6281,116
18. ประถมศึกษาพะเยา เขต 1
นายประถม เชื้อหมอ
583,509386213,66330400011,80094808,972784
19. ประถมศึกษาพะเยา เขต 2
นายชาญชัย ทองแสน
755,278484408,19256321,6897300011715,1591,120
20. มัธยมศึกษาพะเยา
ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล
000114,77641554,17627726,2332401815,185932
21. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา
493,445403499,49277531,98111924,82425410319,7421,551
22. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
นายบุญล้อม โสภาพรม
744,6294377216,0421,07142,73314000015023,4041,648
23. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
นายวิเศษ เชยกระรินทร์
543,9833437317,7571,09187,28033035,24423313834,2641,997
24. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
นายวิทย์ ศรีวะรมย์
735,0694645512,55081022,0409800013019,6591,372
25. ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
905,336578347,17357821,5598900012614,0681,245
26. ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง
1267,221592449,27862116972700017117,1961,240
27. มัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
00031,1726232,81813423,33219387,322389
28. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
นายอนันต์ นามทองต้น
1176,903506439,00856816753024,04318316320,6291,287
29. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ว่าที่ร้อยตรี วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์
835,5884376014,00183721,9138400014521,5021,358
30. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
นายธีระศักดิ์ พลนาคู
1357,3385075810,34771532,96912900019620,6541,351
31. ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
นายศุภพงษา จันทรังษ์
532,470176204,02427622,26496000758,758548
32. ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
นายวันชัย เกิดมีโภชน์
815,379472399,36858521,4517112,59910512318,7971,233
33. มัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท
19115123,51126865,05826124,3102332112,970777
34. ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
นายสุพล จันต๊ะคาด
1046,9815369620,6381,25432,83811911,6956620432,1521,975
35. ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร
1017,5665887715,63797621,7847100018024,9871,635
36. ประถมศึกษาตาก เขต 1
นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล
633,343342439,41863900023,5938510816,3541,066
37. ประถมศึกษาตาก เขต 2
นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์
141,284828022,0871,1202320,46583323,98114611947,8172,181
38. มัธยมศึกษาตาก
ส.ต.ต. นปดล นพเคราะห์
19511123,84623265,69029325,0652242114,696760
39. ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
นายจรณเดช บุปผาชาติ
674,9193304810,17362532,31210111,9516311919,3551,119
40. ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
นายประเสริฐ จั่นแก้ว
1116,004464479,64264743,38615100016219,0321,262
41. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
634,2373204510,48669342,96612423,63317311421,3221,310
42. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
นางผกาภรณ์ พลายสังข์
573,8653266312,74188922,72313100012219,3291,346
43. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
นายพยอม วงษ์พูล
956,1125286613,7021,11632,38411200016422,1981,756
44. ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
นายธงชัย จันแย้
814,753361479,36861916733212,0838513016,8771,097
45. ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
นายจันทบูรณ์ เขตการ
653,6202885310,45572522,1169100012016,1911,104
46. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
นายอำนาจ บุญทรง
865,2144665211,36277616243612,36310714019,5631,385
47. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
นางแพวิพา ภูสงัด
613,8543335411,53379732,6788911,9957711920,0601,296
48. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล
1067,1995507917,5451,13632,51711500018827,2611,801
49. มัธยมศึกษาเชียงใหม่
นายสิทธิชัย มูลเขียน
00093,3361951615,888809716,2297953235,4531,799
50. มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
นายเจริญชัย กิตติพีรเดช
321137286,94754698,751495515,4187554531,3271,833
51. มัธยมศึกษาแพร่
ดร.ปัญญา หาแก้ว
00082,12317465,51833326,0623121613,703819
52. มัธยมศึกษาเชียงราย
นายวรพงษ์ สันติวงค์
19712227,088560129,724577615,4286414132,3371,790
53. มัธยมศึกษานครสวรรค์
220624206,65742976,742360818,8649153732,4691,728
54. มัธยมศึกษากำแพงเพชร
000166,8824671110,35558459,4823633226,7191,414
55. มัธยมศึกษาสุโขทัย
นายสุดเขต สวยสม
550466123,86924244,488235612,6395682721,5001,111
56. มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
นายสุดเขต สวยสม
13612349,4457051514,386841717,8308715741,6972,429
57. มัธยมศึกษาพิจิตร
221426204,83535255,41529436,9443433017,4081,015
58. มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
นายประทาน หาดยาว
110614268,49763965,703304614,1556643928,4611,621
 3,307204,76917,8342,375540,53135,990234212,22910,57799225,19710,1586,0151,182,72674,559