ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคเหนือ ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
นายสมพงษ์ พรมจันทร์
321,9421664711,82767143,17114524,3531888521,2931,170
1. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ
654,3753876013,19283454,27817600013021,8451,397
2. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
นายอนุกูล ศรีสมบัติ
443,6552859927,9821,44496,95327212,2404315340,8302,044
3. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
นางวรางคณา ไชยเรือน
372,825241449,00358122,15710011,772548415,757976
4. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
นายพัฒนพงศ์ พวงทอง
452,9972635010,6737401648360009614,3181,039
5. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
นายชัยนนท์ นิลพัฒน์
513,431264438,19256333,1941110009714,817938
6. ประถมศึกษาลำพูน เขต 1
นายรัฐกุล รุณผาบ
553,716224325,61932700011,631658810,966616
7. ประถมศึกษาลำพูน เขต 2
นายชาญชิต ทัพหมี
503,412254275,27134700011,861827810,544683
8. ประถมศึกษาลำปาง เขต 1
นายสมเกียรติ ปงจันตา
674,238414224,20332632,71212425,2912049416,4441,068
9. ประถมศึกษาลำปาง เขต 2
นายวิทยา สุดดี
694,837445325,69943321,2816000010311,817938
10. ประถมศึกษาลำปาง เขต 3
593,467338132,895211000000726,362549
11. ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
นายมงคล รุณธาตุ
985,987562397,55852511,0385112,50413613917,0871,274
12. ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
นายประเสริฐ วรสาร
533,224323225,080354000000758,304677
13. ประถมศึกษาแพร่ เขต 1
นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์
783,536331234,59232311,3525411,6566910311,136777
14. ประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ดร.สุเทพ ปาลสาร
914,066457305,8194640000001219,885921
15. ประถมศึกษาน่าน เขต 1
นายสมเร็จ อุดแดง
1516,739712408,46160500023,16912919318,3691,446
16. ประถมศึกษาน่าน เขต 2
นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์
965,3225564911,52178611,0234300014617,8661,385
17. มัธยมศึกษาน่าน
544972175,02738144,27429436,8303792916,5801,126
18. ประถมศึกษาพะเยา เขต 1
นายประถม เชื้อหมอ
583,487385213,71230800011,80094808,999787
19. ประถมศึกษาพะเยา เขต 2
นายชาญชัย ทองแสน
755,278484408,19256321,6897300011715,1591,120
20. มัธยมศึกษาพะเยา
ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล
000104,26736664,80232926,2332401815,302935
21. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา
493,453409499,49878431,98111924,82425410319,7561,566
22. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
นายจรัญ แจ้งมณี
754,7374377015,7811,05742,71914200014923,2371,636
23. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
นายวิเศษ เชยกระรินทร์
544,0303437317,7751,09187,28033035,24423313834,3291,997
24. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
นายวิทย์ ศรีวะรมย์
735,0724615412,25178732,70313600013020,0261,384
25. ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
905,334576347,15158021,5598900012614,0441,245
26. ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง
1267,245596449,29862616972700017117,2401,249
27. มัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
00031,1726232,81813423,33219387,322389
28. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
นายอนันต์ นามทองต้น
1166,825509449,19758416753024,04318316320,7401,306
29. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ว่าที่ร้อยตรี วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์
825,5694256114,61085321,9138400014522,0921,362
30. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
นายธีระศักดิ์ พลนาคู
1357,5295055810,45872232,96912900019620,9561,356
31. ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
นายศุภพงษา จันทรังษ์
532,482176204,02227422,26495000758,768545
32. ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
นายวันชัย เกิดมีโภชน์
815,367474399,43358621,4517112,59910512318,8501,236
33. มัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท
19115123,48626865,05826124,3102332112,945777
34. ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
นายสุพล จันต๊ะคาด
1047,1725419620,7091,25332,83811911,6956620432,4141,979
35. ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร
1027,4915837715,75598121,7847100018125,0301,635
36. ประถมศึกษาตาก เขต 1
นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล
633,360339439,42463900023,5938510816,3771,063
37. ประถมศึกษาตาก เขต 2
นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์
141,284828022,0871,1202320,46583323,98114611947,8172,181
38. มัธยมศึกษาตาก
19511123,84623265,69029325,0652242114,696760
39. ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
นายจรณเดช บุปผาชาติ
674,9263304810,16662832,49910111,9516311919,5421,122
40. ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
นายประเสริฐ จั่นแก้ว
1116,002463479,64064743,36915100016219,0111,261
41. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
624,1233094610,58770742,96612423,62117311421,2971,313
42. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
563,7552996412,95691422,72313100012219,4341,344
43. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
นายพยอม วงษ์พูล
956,1405286613,7751,11832,35411000016422,2691,756
44. ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
นายมานิตย์ นาคเมือง
834,943360479,53362416733212,0838513217,2321,101
45. ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
นายจันทบูรณ์ เขตการ
653,6572775310,45072922,1169100012016,2231,097
46. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
นายอำนาจ บุญทรง
865,2284705211,41478116243612,36310714019,6291,394
47. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
นางแพวิพา ภูสงัด
623,8703385411,49280232,6788911,9957712020,0351,306
48. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล
1077,3135667817,4751,13232,51711500018827,3051,813
49. มัธยมศึกษาเชียงใหม่
นายสิทธิชัย มูลเขียน
00093,3212031615,888809716,2297953235,4381,807
50. มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
นายเจริญชัย กิตติพีรเดช
321432287,01946098,789451515,4637534531,4851,696
51. มัธยมศึกษาแพร่
ดร.ปัญญา หาแก้ว
00082,12317465,51833326,0623121613,703819
52. มัธยมศึกษาเชียงราย
นายวรพงษ์ สันติวงค์
19712227,172569129,724577615,4286414132,4211,799
53. มัธยมศึกษานครสวรรค์
นายบุญชอบ โตคำ
220624206,59942776,784355818,8649153732,4531,721
54. มัธยมศึกษากำแพงเพชร
000166,8824671110,35558459,4823633226,7191,414
55. มัธยมศึกษาสุโขทัย
นายสุดเขต สวยสม
550466123,86924244,488235612,6395682721,5001,111
56. มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
นายสุดเขต สวยสม
13612349,4437081514,386841717,8308715741,6952,432
57. มัธยมศึกษาพิจิตร
222430205,25839055,32328637,0673433017,8721,049
58. มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
ว่าที่ร้อยตรี สมจิตร รอดเรือง
110614268,49763965,703304614,1556643928,4611,621
 3,307205,46317,7752,379542,40936,012235212,91310,58698223,25810,1356,0191,184,04374,508