ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคเหนือ ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
นายรตนภูมิ โนสุ
362,3951864511,66264832,56412124,0431708620,6641,125
1. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ
664,5933975913,06281454,07017100013021,7251,382
2. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
นางกัลยา มาลัย
453,7642949927,8201,44196,95327212,2404315440,7772,050
3. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล
473,624330387,64651821,91110011,796548814,9771,002
4. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
นายพัฒนพงศ์ พวงทอง
483,0802335011,20466421,3664300010015,650940
5. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
นายสมพงศ์ พรมจันทร์
543,493255438,19356833,19411100010014,880934
6. ประถมศึกษาลำพูน เขต 1
นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์
624,262258294,94120300011,713569210,916517
7. ประถมศึกษาลำพูน เขต 2
นายชาญชิต ทัพหมี
513,448257275,27134700011,861827910,580686
8. ประถมศึกษาลำปาง เขต 1
นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์
714,343435234,38834432,71212425,2912049916,7341,107
9. ประถมศึกษาลำปาง เขต 2
นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ
705,097451325,70243721,2816000010412,080948
10. ประถมศึกษาลำปาง เขต 3
นายสมเกียรติ ปงจันตา
573,284309153,202231000000726,486540
11. ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
นายชัชชัย ทับทิมอ่อน
975,152481499,00961811,0385113,04412314818,2431,273
12. ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
นายสมพงษ์ พรมใจ
543,334332225,146354000000768,480686
13. ประถมศึกษาแพร่ เขต 1
นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์
943,660335223,92829322,0388111,6566911911,282778
14. ประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ดร.สุเทพ ปาลสาร
944,349458326,44050000000012610,789958
15. ประถมศึกษาน่าน เขต 1
นายสมเร็จ อุดแดง
1526,973737398,30360111,3796211,6226819318,2771,468
16. ประถมศึกษาน่าน เขต 2
นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์
965,5695514911,61077018104000014617,9891,361
17. ประถมศึกษาพะเยา เขต 1
นายประถม เชื้อหมอ
633,696438213,72330700012,06794859,486839
18. ประถมศึกษาพะเยา เขต 2
นายสุชาติ ศศิภัทรกุล
965,415509418,31557821,6897300013915,4191,160
19. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา
553,846474458,92774731,98111924,82425410519,5781,594
20. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
นายจรัญ แจ้งมณี
795,1064626815,4631,04042,80214300015123,3711,645
21. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
นายวิเศษ เชยกระรินทร์
543,9913417317,9681,08587,28033035,24423313834,4831,989
22. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
นายทศพร เมฆอากาศ
775,4025065211,86276432,70313600013219,9671,406
23. ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
นางพุฒชาด จันทร์ดำ
855,013426419,13858018413300012714,9921,039
24. ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง
1247,151536469,81261316972700017117,6601,176
25. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย
1177,132535439,30557716753024,04318316321,1551,325
26. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
นายสัญชัย พวงมาลี
785,3693786515,61890421,9138400014522,9001,366
27. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
นายนฤทธิ์ คงนาน
1377,8855305810,77773032,95712900019821,6191,389
28. ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
นายสุชาติ กลัดสุข
612,804203204,04124322,27692000839,121538
29. ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
นายวันชัย เกิดมีโภชน์
804,8614134510,39265121,4517112,59910512819,3031,240
30. ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
นายสุพล จันต๊ะคาด
1047,4135339621,3891,24332,83811911,6956620433,3351,961
31. ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี
1027,7575807816,1531,01121,7847100018225,6941,662
32. ประถมศึกษาตาก เขต 1
นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล
643,742337429,53163100023,3788510816,6511,053
33. ประถมศึกษาตาก เขต 2
นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์
141,284828022,0871,1202320,46583323,98114611947,8172,181
34. ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
นายพยอม วงษ์พูล
665,2133534910,47663632,70110111,9516311920,3411,153
35. ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
นายประเสริฐ จั่นแก้ว
1055,9505145310,97775143,67116800016220,5981,433
36. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
624,2453184711,11572132,3829623,76716611421,5091,301
37. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
นายอุดม สายโท
573,8242946313,18292111,2555111,6147012219,8751,336
38. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
นายวิเชียร ทรงศรี
936,1064966814,2161,11832,35411000016422,6761,724
39. ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
นางผกาภรณ์ พลายสังข์
784,5973395310,76571616733212,0838513318,1181,172
40. ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้
693,9962785210,40870322,1149100012316,5181,072
41. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
นายอำนาจ บุญทรง
845,2754905411,25783221,3078112,36310714120,2021,510
42. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์
794,8754414810,74675343,98215400013119,6031,348
43. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ดร.ไท พานนนท์
1087,4715847817,8151,15232,62511500018927,9111,851
44. มัธยมศึกษา เขต 34
นายสิทธิชัย มูลเขียน
000135,0542951818,093904919,5619884042,7082,187
45. มัธยมศึกษา เขต 35
นายประจักษ์ สีหราช
439453277,03853098,799491515,2127584531,4431,832
46. มัธยมศึกษา เขต 37
ดร.ปัญญา หาแก้ว
653089247,082534109,792627512,9886914530,3921,941
47. มัธยมศึกษา เขต 36
นายวรพงษ์ สันติวงค์
197123211,4739401814,526906821,6618815947,7572,739
48. มัธยมศึกษา เขต 42
นายบุญชอบ โตคำ
329739329,9436831311,8426161023,1741,1485845,2562,486
49. มัธยมศึกษา เขต 41
2224303612,3808711615,650871816,5497066244,8032,478
50. มัธยมศึกษา เขต 38
นายสุดเขต สวยสม
660877216,4824031211,672592817,7047924736,4661,864
51. มัธยมศึกษา เขต 39
นายสุชน วิเชียรสรรค์
13612349,5077091514,166837717,9009265741,6092,484
52. มัธยมศึกษา เขต 40
นายประสิทธิ์ อินวรรณา
110614268,63666765,703304614,1556643928,6001,649
 3,409212,13118,0152,397550,58036,110237214,97510,67397221,77910,0806,1401,199,46574,878