ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคเหนือ ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
นายรตนภูมิ โนสุ
362,4711944612,18266121,9369124,0431708620,6321,116
1. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ
674,6994035812,94380354,07017100013021,7121,377
2. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
นางกัลยา มาลัย
473,9523079727,3871,39696,95327212,2404315440,5322,018
3. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล
473,611338387,70351821,91110011,796548815,0211,010
4. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
นายพัฒนพงศ์ พวงทอง
483,0752275011,26365921,3664300010015,704929
5. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
นายสมพงศ์ พรมจันทร์
543,490250427,93354433,1941110009914,617905
6. ประถมศึกษาลำพูน เขต 1
นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์
644,342262294,92220300011,713569410,977521
7. ประถมศึกษาลำพูน เขต 2
นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น
513,286256295,56437000011,873848110,723710
8. ประถมศึกษาลำปาง เขต 1
นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์
724,501461224,27133832,71212425,2912049916,7751,127
9. ประถมศึกษาลำปาง เขต 2
นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ
745,317457335,83945321,2816000010912,437970
10. ประถมศึกษาลำปาง เขต 3
นายสมเกียรติ ปงจันตา
573,317311153,198231000000726,515542
11. ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
นายชัชชัย ทับทิมอ่อน
1095,315503499,03861311,0385113,04412316018,4351,290
12. ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
นายสมพงษ์ พรมใจ
543,368324225,160356000000768,528680
13. ประถมศึกษาแพร่ เขต 1
นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์
943,660335223,92829322,0388111,6566911911,282778
14. ประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ดร.สุเทพ ปาลสาร
944,490481326,57550000000012611,065981
15. ประถมศึกษาน่าน เขต 1
นายสมเร็จ อุดแดง
1526,996736398,30359811,3796211,6226819318,3001,464
16. ประถมศึกษาน่าน เขต 2
นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์
965,5275454911,60577018104000014617,9421,355
17. ประถมศึกษาพะเยา เขต 1
นายประถม เชื้อหมอ
633,707436213,72330700012,06794859,497837
18. ประถมศึกษาพะเยา เขต 2
นายสุชาติ ศศิภัทรกุล
965,415509418,31557821,6897300013915,4191,160
19. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา
553,840473458,91374931,98111924,82425410519,5581,595
20. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
นายจรัญ แจ้งมณี
795,1224646815,3791,03842,83714300015123,3381,645
21. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
นายวิเศษ เชยกระรินทร์
554,0203497217,8571,08287,30332635,24423313834,4241,990
22. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
นายทศพร เมฆอากาศ
785,4215055312,00377532,70313600013420,1271,416
23. ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
นางพุฒชาด จันทร์ดำ
865,153441409,09556418413300012715,0891,038
24. ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง
1247,183551469,71759816972700017117,5971,176
25. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย
1177,243542439,27457616753024,04318316321,2351,331
26. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
นายสัญชัย พวงมาลี
805,4473876515,73592121,9138400014723,0951,392
27. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
นายนฤทธิ์ คงนาน
1347,8625236111,50877533,00012900019822,3701,427
28. ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
นายสุชาติ กลัดสุข
612,793203204,04124322,27692000839,110538
29. ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
นายวันชัย เกิดมีโภชน์
804,8714154510,39165221,4517112,59910512819,3121,243
30. ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
นายสุพล จันต๊ะคาด
1067,7495429421,3681,24321,4096723,27512520433,8011,977
31. ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี
1057,8565877816,1791,01721,7847100018525,8191,675
32. ประถมศึกษาตาก เขต 1
นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล
653,875339419,39062500023,3788510816,6431,049
33. ประถมศึกษาตาก เขต 2
นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์
141,284828022,0871,1202320,46583323,98114611947,8172,181
34. ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
นายพยอม วงษ์พูล
665,1463514910,51063432,70110111,9516311920,3081,149
35. ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
นายเปรม คำวัฒนา
1056,0295095311,10574243,67116800016220,8051,419
36. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
614,1623044811,68172521,7667323,76716611321,3761,268
37. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
นายบุญสม โพธิ์เงิน
573,8562886313,24291911,2555111,6147012219,9671,328
38. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
นายวิเชียร ทรงศรี
936,1004926814,2471,11532,35411000016422,7011,717
39. ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
นางผกาภรณ์ พลายสังข์
784,5203365410,89972816733212,0838513418,1751,181
40. ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้
714,3223615010,17675322,1329600012316,6301,210
41. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
นายอำนาจ บุญทรง
855,4025095311,15783021,3078112,36310714120,2291,527
42. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์
794,8884444810,76875343,98215400013119,6381,351
43. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
1087,4845907817,7761,15932,62511500018927,8851,864
44. มัธยมศึกษา เขต 34
นายสิทธิชัย มูลเขียน
000135,0542951818,093904919,4499544042,5962,153
45. มัธยมศึกษา เขต 35
นายประจักษ์ สีหราช
551566266,91551798,834491514,9427584531,2061,832
46. มัธยมศึกษา เขต 37
ดร.ปัญญา หาแก้ว
653492247,101534109,792627512,9886914530,4151,944
47. มัธยมศึกษา เขต 36
นายวรพงษ์ สันติวงค์
197123111,1129211915,134956821,6618815948,0042,770
48. มัธยมศึกษา เขต 42
นายบุญชอบ โตคำ
329739329,9436831311,8426161023,1741,1485845,2562,486
49. มัธยมศึกษา เขต 41
2224303612,3538711615,650871816,5497066244,7762,478
50. มัธยมศึกษา เขต 38
นายสุดเขต สวยสม
660877216,4824031211,672592817,6857584736,4471,830
51. มัธยมศึกษา เขต 39
นายสุชน วิเชียรสรรค์
13612349,6107101514,166837717,9009265741,7122,485
52. มัธยมศึกษา เขต 40
นายประสิทธิ์ อินวรรณา
110614268,90466365,703304614,1556643928,8681,645
 3,442214,58418,2642,392551,82436,124235213,06410,61998222,97010,0736,1671,202,44275,080