ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์ นโยบายศธ. งบประมาณ และอื่นๆ ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
รอบไตรมาสที่
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 นโยบาย ศธ และงบประมาณ
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว)
1ประถมศึกษาเชียงราย 11368331515
2ประถมศึกษาเชียงราย 2นายประถม เชื้อหมอ1368331515
3ประถมศึกษาเชียงราย 3นายเมธา ปรางค์แสงวิไล รอง ผอ.สพป. รักษาการ1368331515
4ประถมศึกษาเชียงราย 4นายทศพร เมฆอากาศ รอง.ผอ.รก.ผอ.สพป.1368331515
5ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1นายเดช ศิรินาม1368331515
6ประถมศึกษาเชียงใหม่ 2-ว่าง-1368331515
7ประถมศึกษาเชียงใหม่ 3ดร.รตนภูมิ โนสุ1368331515
8ประถมศึกษาเชียงใหม่ 4นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ รองผอ. รก.ผอ. สพป 1368331515
9ประถมศึกษาเชียงใหม่ 5นายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม1368331515
10ประถมศึกษาเชียงใหม่ 6นายแสวง ด้วงทรง1368331515
11ประถมศึกษาน่าน 2ว่าง1368331515
12ประถมศึกษาพะเยา 1-ว่าง-1368331515
13ประถมศึกษาพะเยา 21368331515
14ประถมศึกษาแพร่ 1นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์1368331515
15ประถมศึกษาแพร่ 2นายสุรศักดิ์ ปาเฮ1368331515
16ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 1นายสุภาพ กาวิ1368331515
17ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 2นายจรูญ แสนวิจิตร1368331515
18ประถมศึกษาลำปาง 1นายสมเกียรติ ปงจันตา รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 รกน.1368331515
19ประถมศึกษาลำปาง 2นายวิบูลย์ ทานุชิต1368331515
20ประถมศึกษาลำปาง 31368331515
21ประถมศึกษาลำพูน 1นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์1368331515
22ประถมศึกษาลำพูน 2นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์1368331515
23ประถมศึกษาตาก 1-ว่าง-1368331515
24ประถมศึกษาตาก 2นายอโณทัย ไทยวรรณศรี1368331515
25ประถมศึกษาพิษณุโลก 1นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี1368331515
26ประถมศึกษาพิษณุโลก 2นายสุพล จันต๊ะคาด (รก.)1368331515
27ประถมศึกษาพิษณุโลก 3-ว่าง-1368331515
28ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 1นายอำนาจ บุญทรง1368331515
29ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 2นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์1368331515
30ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 3นายดิเรก ต่ายเมือง1368331515
31ประถมศึกษาสุโขทัย 1นายพยอม วงษ์พูล1368331515
32ประถมศึกษาสุโขทัย 2- ว่าง -1368331515
33ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1นายชัชชัย ทับทิมอ่อน1368331515
34ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 2นายธรรมนูญ พิชัย1368331515
35ประถมศึกษากำแพงเพชร 1นายวันชัย เกิดมีโภชน์1368331515
36ประถมศึกษากำแพงเพชร 2นายสมวุฒิ ศรีอำไพ1368331515
37ประถมศึกษานครสวรรค์ 1นายสัญชัย พวงมาลี1368331515
38ประถมศึกษานครสวรรค์ 2นายทองสุข อยู่ศรี1368331515
39ประถมศึกษานครสวรรค์ 3วินิจ กลิ่นเฟื่อง1368331515
40ประถมศึกษาพิจิตร 1นายสกลภัทร เขียวฉ่ำ1368331515
41ประถมศึกษาพิจิตร 2นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม1368331515
42ประถมศึกษาอุทัยธานี 11368331515
43ประถมศึกษาอุทัยธานี 2นาย มานพ ษมาวิมล1368331515
44มัธยมศึกษา 34นายสิทธิชัย มูลเขียน1368331515
45มัธยมศึกษา 351368331515
46มัธยมศึกษา 36นายประจักษ์ สีหราช (รักษาการ)1368331515
47มัธยมศึกษา 37นายมงคล หมวกพิกุล1368331515
48มัธยมศึกษา 38นายมรกต กลัดสอาด1368331515
49มัธยมศึกษา 39นายสุชน วิเชียรสรรค์ (รักษาการ)1368331515
50มัธยมศึกษา 40-1368331515
51มัธยมศึกษา 41นายสมวุฒิ ศรีอำไพ1368331515
52มัธยมศึกษา 42(ว่าง)1368331515
53ประถมศึกษาน่าน 1นายธีรทัศน์ ธนเศรษฐ์วรากิต1368331515
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (20/11/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน