ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์ นโยบายศธ. งบประมาณ และอื่นๆ ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
รอบไตรมาสที่
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 นโยบาย ศธ และงบประมาณ
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว)
1ประถมศึกษาเชียงราย 11313648831311541512
2ประถมศึกษาเชียงราย 2นายประถม เชื้อหมอ1313658832321591514
3ประถมศึกษาเชียงราย 3นางสาวสายสวาท วิชัย1313638933311561513
4ประถมศึกษาเชียงราย 4นายทศพร เมฆอากาศ รอง.ผอ.รก.ผอ.สพป.1313668832331571514
5ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1ว่าง136681331151151
6ประถมศึกษาเชียงใหม่ 2นายรตนภูมิ โนสุ1313648832311541511
7ประถมศึกษาเชียงใหม่ 3-ว่าง-1313668933331571513
8ประถมศึกษาเชียงใหม่ 4นายเดช ศิรินาม1313648833331571514
9ประถมศึกษาเชียงใหม่ 5นายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม1313648832321561514
10ประถมศึกษาเชียงใหม่ 6นายแสวง ด้วงทรง13463833154152
11ประถมศึกษาน่าน 2นายชัชชัย ทับทิมอ่อน1312638931331551510
12ประถมศึกษาพะเยา 1-ว่าง-13136689333315151515
13ประถมศึกษาพะเยา 213136688333315151515
14ประถมศึกษาแพร่ 1นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์1313648932331581512
15ประถมศึกษาแพร่ 2นายสุรศักดิ์ ปาเฮ131263883233156156
16ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 1นายสุภาพ กาวิ131164893331571513
17ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 2นายจรูญ แสนวิจิตร13126488323315101513
18ประถมศึกษาลำปาง 1นายสมเกียรติ ปงจันตา รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 รกน.13136488313315151515
19ประถมศึกษาลำปาง 2นายวิบูลย์ ทานุชิต1313668933331515159
20ประถมศึกษาลำปาง 31396388313153152
21ประถมศึกษาลำพูน 1นายวีระ สุขทอง131364893231551514
22ประถมศึกษาลำพูน 2นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์1313648832331551514
23ประถมศึกษาตาก 1-ว่าง-131364893131155159
24ประถมศึกษาตาก 2นายอโณทัย ไทยวรรณศรี13136388313156156
25ประถมศึกษาพิษณุโลก 1นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์13136688333315151515
26ประถมศึกษาพิษณุโลก 2นายสุพล จันต๊ะคาด (รก.)1313618833311541510
27ประถมศึกษาพิษณุโลก 3-ว่าง-1313658831331561511
28ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 1นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ (รก.)13136689333315151515
29ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 2นายสกลภัทร เขียวฉ่ำ13136689333315151515
30ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 3นายดิเรก ต่ายเมือง13136689333315151515
31ประถมศึกษาสุโขทัย 1นายพยอม วงษ์พูล1313668833331510158
32ประถมศึกษาสุโขทัย 2- ว่าง -1313648932331561515
33ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1นายธีระยุทธ ทาปุก13136689333315141515
34ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 2นายธรรมนูญ พิชัย131366883133157158
35ประถมศึกษากำแพงเพชร 1นายวันชัย เกิดมีโภชน์131364883333156156
36ประถมศึกษากำแพงเพชร 2นายสมวุฒิ ศรีอำไพ1313658831331561512
37ประถมศึกษานครสวรรค์ 1นายสัญชัย พวงมาลี1313648832331551512
38ประถมศึกษานครสวรรค์ 2นายทองสุข อยู่ศรี1312658932331571514
39ประถมศึกษานครสวรรค์ 3วินิจ กลิ่นเฟื่อง1310628933153157
40ประถมศึกษาพิจิตร 1นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี131364893233156158
41ประถมศึกษาพิจิตร 2นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม1313648932331551510
42ประถมศึกษาอุทัยธานี 11366487333153157
43ประถมศึกษาอุทัยธานี 2นาย มานพ ษมาวิมล1313648932331561515
44มัธยมศึกษา 34นายสิทธิชัย มูลเขียน136683333157151
45มัธยมศึกษา 35นายพิทยา ไชยมงคล131264853333155156
46มัธยมศึกษา 36นายประจักษ์ สีหราช (รักษาการ)13116385333155156
47มัธยมศึกษา 37นายมงคล หมวกพิกุล131164853333156159
48มัธยมศึกษา 38นายมรกต กลัดสอาด13136689313315101513
49มัธยมศึกษา 39นายสุชน วิเชียรสรรค์ (รักษาการ)1310648531315101512
50มัธยมศึกษา 40นายอำนาจ บุญทรง136648332155151
51มัธยมศึกษา 41131164843232154157
52มัธยมศึกษา 42(ว่าง)131162843232157156
53ประถมศึกษาน่าน 1นายธีรทัศน์ ธนเศรษฐ์วรากิต1312648931331541513
รวม 0 626 0 220 0 396 0 97 0 121 0 392 0 553
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (24/09/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน