ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์ นโยบายศธ. งบประมาณ และอื่นๆ ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
รอบไตรมาสที่
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 นโยบาย ศธ และงบประมาณ
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว)
1ประถมศึกษาเชียงราย 1นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา1368331515
2ประถมศึกษาเชียงราย 2นายจรัญ แจ้งมณี1368331515
3ประถมศึกษาเชียงราย 3นายวิเศษ เชยกระรินทร์ (รักษาการ)1368331515
4ประถมศึกษาเชียงราย 4นายเทอดชาติ ชัยพงษ์1368331515
5ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1นายรตนภูมิ โนสุ1368331515
6ประถมศึกษาเชียงใหม่ 2นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ1368331515
7ประถมศึกษาเชียงใหม่ 3นางกัลยา มาลัย1368331515
8ประถมศึกษาเชียงใหม่ 4นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล 1368331515
9ประถมศึกษาเชียงใหม่ 5นายพัฒนพงศ์ พวงทอง1368331515
10ประถมศึกษาเชียงใหม่ 6นายสมพงศ์ พรมจันทร์1368331515
11ประถมศึกษาน่าน 2นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์1368331515
12ประถมศึกษาพะเยา 1นายประถม เชื้อหมอ1368331515
13ประถมศึกษาพะเยา 2-ว่าง-1368331515
14ประถมศึกษาแพร่ 1นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์1368331515
15ประถมศึกษาแพร่ 2ดร.สุเทพ ปาลสาร1368331515
16ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 1นางพุฒชาด จันทร์ดำ1368331515
17ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 2นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง1368331515
18ประถมศึกษาลำปาง 1นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์1368331515
19ประถมศึกษาลำปาง 2นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ1368331515
20ประถมศึกษาลำปาง 3นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์1368331515
21ประถมศึกษาลำพูน 1นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์1368331515
22ประถมศึกษาลำพูน 2นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น1368331515
23ประถมศึกษาตาก 1นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล1368331515
24ประถมศึกษาตาก 2นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์1368331515
25ประถมศึกษาพิษณุโลก 1นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี1368331515
26ประถมศึกษาพิษณุโลก 2นายบุญสม โพธิ์เงิน1368331515
27ประถมศึกษาพิษณุโลก 3นายวิเชียร ทรงศรี1368331515
28ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 1นายอำนาจ บุญทรง1368331515
29ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 2นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์1368331515
30ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 3ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง1368331515
31ประถมศึกษาสุโขทัย 1นายพยอม วงษ์พูล1368331515
32ประถมศึกษาสุโขทัย 2นายเปรม คำวัฒนา1368331515
33ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1นายชัชชัย ทับทิมอ่อน1368331515
34ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 2นายสมพงษ์ พรมใจ1368331515
35ประถมศึกษากำแพงเพชร 1นายสุพล จันต๊ะคาด1368331515
36ประถมศึกษากำแพงเพชร 2รก.1368331515
37ประถมศึกษานครสวรรค์ 1นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย1368331515
38ประถมศึกษานครสวรรค์ 2นายสัญชัย พวงมาลี1368331515
39ประถมศึกษานครสวรรค์ 3นายนฤทธิ์ คงนาน1368331515
40ประถมศึกษาพิจิตร 1นายพิษณุ เส็งพานิช1368331515
41ประถมศึกษาพิจิตร 2ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้1368331515
42ประถมศึกษาอุทัยธานี 1นายสุชาติ กลัดสุข1368331515
43ประถมศึกษาอุทัยธานี 21368331515
44มัธยมศึกษา 34นายสิทธิชัย มูลเขียน1368331515
45มัธยมศึกษา 35นายประจักษ์ สีหราช1368331515
46มัธยมศึกษา 36นายมนต์ชัย ปาณธูป1368331515
47มัธยมศึกษา 37ดร.ปัญญา หาแก้ว1368331515
48มัธยมศึกษา 38นายสุดเขต สวยสม1368331515
49มัธยมศึกษา 39นายสุชน วิเชียรสรรค์ 1368331515
50มัธยมศึกษา 40นายประสิทธิ์ อินวรรณา1368331515
51มัธยมศึกษา 41นายอำนวย อภิชาติตรากูล1368331515
52มัธยมศึกษา 42นายบุญชอบ โตคำ1368331515
53ประถมศึกษาน่าน 1นายสมเร็จ อุดแดง1368331515
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (22/07/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน