ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์ นโยบายศธ. งบประมาณ และอื่นๆ ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
รอบไตรมาสที่
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 นโยบาย ศธ และงบประมาณ
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว)
1ประถมศึกษาเชียงราย 11413648831311641511
2ประถมศึกษาเชียงราย 2นายประถม เชื้อหมอ144618833164154
3ประถมศึกษาเชียงราย 3นางสาวสายสวาท วิชัย1413638933311661513
4ประถมศึกษาเชียงราย 4-ว่าง-14963853232167157
5ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1ว่าง1436833161151
6ประถมศึกษาเชียงใหม่ 2นายรตนภูมิ โนสุ1413648832311641511
7ประถมศึกษาเชียงใหม่ 3-ว่าง-1413668933331671513
8ประถมศึกษาเชียงใหม่ 4นายเดช ศิรินาม1413648833331671511
9ประถมศึกษาเชียงใหม่ 5นายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม1413648832321661513
10ประถมศึกษาเชียงใหม่ 6นายแสวง ด้วงทรง14463833164152
11ประถมศึกษาน่าน 2นายชัชชัย ทับทิมอ่อน141263893133163159
12ประถมศึกษาพะเยา 1-ว่าง-14136689333316151515
13ประถมศึกษาพะเยา 214462813132164155
14ประถมศึกษาแพร่ 1นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์1413638932331681511
15ประถมศึกษาแพร่ 2นายสุรศักดิ์ ปาเฮ141263883233166156
16ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 1นายสุภาพ กาวิ141162893311631513
17ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 2นายบุญชู จันทร์ดำ1411648832316101511
18ประถมศึกษาลำปาง 11486283133161151
19ประถมศึกษาลำปาง 2นายวิบูลย์ ทานุชิต1413668933331613159
20ประถมศึกษาลำปาง 3145638831316151
21ประถมศึกษาลำพูน 1นายวีระ สุขทอง14662883316159
22ประถมศึกษาลำพูน 2นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์1413648832321641514
23ประถมศึกษาตาก 1-ว่าง-141364893131163159
24ประถมศึกษาตาก 2นายอโณทัย ไทยวรรณศรี14136388313166156
25ประถมศึกษาพิษณุโลก 1นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์14136688333316131511
26ประถมศึกษาพิษณุโลก 2นายสุพล จันต๊ะคาด (รก.)141361883331164158
27ประถมศึกษาพิษณุโลก 314762873131162159
28ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 1นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ (รก.)14136689333316151515
29ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 2นายสกลภัทร เขียวฉ่ำ14136689333316151515
30ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 3นายดิเรก ต่ายเมือง14136689333316151515
31ประถมศึกษาสุโขทัย 1นายพยอม วงษ์พูล1413668833331610158
32ประถมศึกษาสุโขทัย 2- ว่าง -1412648932311651515
33ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1นายธีระยุทธ ทาปุก14136684323316141512
34ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 2นายธรรมนูญ พิชัย1486384332165157
35ประถมศึกษากำแพงเพชร 1นายวันชัย เกิดมีโภชน์141264883233166156
36ประถมศึกษากำแพงเพชร 2นายสมวุฒิ ศรีอำไพ1413658831331661512
37ประถมศึกษานครสวรรค์ 1นายสัญชัย พวงมาลี1413648832331651512
38ประถมศึกษานครสวรรค์ 2นายทองสุข อยู่ศรี1412648932331671514
39ประถมศึกษานครสวรรค์ 3วินิจ กลิ่นเฟื่อง1410628933163157
40ประถมศึกษาพิจิตร 1นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี141364843133166155
41ประถมศึกษาพิจิตร 2นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม141064843132163156
42ประถมศึกษาอุทัยธานี 1นายศักดา แสงทอง1456487333163156
43ประถมศึกษาอุทัยธานี 2นาย มานพ ษมาวิมล141263893331651512
44มัธยมศึกษา 34นายสิทธิชัย มูลเขียน145683333167151
45มัธยมศึกษา 35นายพิทยา ไชยมงคล141164843333165156
46มัธยมศึกษา 36นายประจักษ์ สีหราช (รักษาการ)14116385333164156
47มัธยมศึกษา 37นายมงคล หมวกพิกุล141164853333166159
48มัธยมศึกษา 38นายมรกต กลัดสอาด1411668931321671512
49มัธยมศึกษา 39-1416283316154
50มัธยมศึกษา 40นายอำนาจ บุญทรง146648332165151
51มัธยมศึกษา 41141164843232164157
52มัธยมศึกษา 42(ว่าง)141062843232167151
53ประถมศึกษาน่าน 1นายธีรทัศน์ ธนเศรษฐ์วรากิต1411638831331641511
54กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ 61468331615
55กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ 51468331615
รวม 0 551 0 191 0 349 0 83 0 103 0 317 0 458
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (24/07/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน