การไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาคเหนือ
ช่วงเวลา   05 พ.ค.62 - 11 พ.ค.62
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ รวม/สัปดาห์ ภาพตรวจเยี่ยม ข้อมูลรายโรง
ทั้งหมด(โรง)ตรวจเยี่ยมแล้วโรง เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย
1ประถมศึกษาเชียงราย 1นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา103 58 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงราย 2นายจรัญ แจ้งมณี149 148 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงราย 3นายวิเศษ เชยกระรินทร์139 24 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงราย 4นายวิทย์ ศรีวะรมย์132 135 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1นายสมพงษ์ พรมจันทร์85 87 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 2นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ131 133 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 3นายอนุกูล ศรีสมบัติ153 30 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 4นางวรางคณา ไชยเรือน84 88 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 5นายพัฒนพงศ์ พวงทอง96 6 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 6นายชัยนนท์ นิลพัฒน์98 100 222118 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาน่าน 2นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์147 147 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพะเยา 1นายประถม เชื้อหมอ80 85 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพะเยา 2นายชาญชัย ทองแสน117 135 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแพร่ 1นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์104 120 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแพร่ 2ดร.สุเทพ ปาลสาร121 126 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 1นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์131 21 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 2นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง171 84 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำปาง 1นายสมเกียรติ ปงจันตา94 111 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำปาง 2นายวิทยา สุดดี103 109 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำปาง 372 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำพูน 1นายรัฐกุล รุณผาบ88 94 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำพูน 2นายชาญชิต ทัพหมี78 81 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาตาก 1นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล108 108 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาตาก 2นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์121 121 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิษณุโลก 1114 114 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิษณุโลก 2122 122 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิษณุโลก 3นายพยอม วงษ์พูล164 164 1324313 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 1นายอำนาจ บุญทรง140 141 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 2นางแพวิพา ภูสงัด120 131 22 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 3นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล188 189 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุโขทัย 1นายจรณเดช บุปผาชาติ119 119 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุโขทัย 2นายประเสริฐ จั่นแก้ว162 162 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1นายมงคล รุณธาตุ139 161 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 2นายประเสริฐ วรสาร75 8 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากำแพงเพชร 1นายสุพล จันต๊ะคาด204 125 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากำแพงเพชร 2นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร181 19 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครสวรรค์ 1นายอนันต์ นามทองต้น163 56 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครสวรรค์ 2ว่าที่ร้อยตรี วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์145 10 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครสวรรค์ 3นายธีระศักดิ์ พลนาคู196 36 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิจิตร 1นายมานิตย์ นาคเมือง132 136 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิจิตร 2นายจันทบูรณ์ เขตการ120 19 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุทัยธานี 1นายศุภพงษา จันทรังษ์75 83 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุทัยธานี 2นายวันชัย เกิดมีโภชน์123 128 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาเชียงใหม่ นายสิทธิชัย มูลเขียน34 42 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน นายเจริญชัย กิตติพีรเดช45 45 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาเชียงราย นายวรพงษ์ สันติวงค์41 59 11215 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาแพร่ ดร.ปัญญา หาแก้ว16 46 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาสุโขทัย นายสุดเขต สวยสม27 47 112 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นายสุดเขต สวยสม57 57 121112210 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ว่าที่ร้อยตรี สมจิตร รอดเรือง39 39 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษากำแพงเพชร 32 62 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษานครสวรรค์ นายบุญชอบ โตคำ37 11 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาน่าน 1นายสมเร็จ อุดแดง193 193 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาน่าน 30 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาพะเยา ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล18 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน 8 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 34 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาตาก 21 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาพิจิตร 30 0 คลิกดูรายโรง
รวม 6049 4675 1 2 2 4 7 2 8 4 3 3 3 4 4 2 49 -
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (26/11/22) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน