การไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาคเหนือ
ช่วงเวลา   05 พ.ค.62 - 11 พ.ค.62
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ รวม/สัปดาห์ ภาพตรวจเยี่ยม ข้อมูลรายโรง
ทั้งหมด(โรง)ตรวจเยี่ยมแล้วโรง เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย
1ประถมศึกษาเชียงราย 1นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา102 58 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงราย 2นายจรัญ แจ้งมณี149 148 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงราย 3นายวิเศษ เชยกระรินทร์139 24 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงราย 4นายวิทย์ ศรีวะรมย์132 135 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1นายสมพงษ์ พรมจันทร์85 87 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 2นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ130 133 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 3นางกัลยา มาลัย154 30 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 4นางวรางคณา ไชยเรือน84 88 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 5นายพัฒนพงศ์ พวงทอง96 6 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 6นายชัยนนท์ นิลพัฒน์98 100 222118 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาน่าน 2นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์147 147 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพะเยา 1นายประถม เชื้อหมอ85 85 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพะเยา 2นายสุชาติ ศศิภัทรกุล139 135 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแพร่ 1นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์117 120 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแพร่ 2ดร.สุเทพ ปาลสาร121 126 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 1นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์132 21 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 2นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง171 84 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำปาง 1นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์94 111 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำปาง 2นายวิทยา สุดดี103 109 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำปาง 3นายสมเกียรติ ปงจันตา72 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำพูน 1นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์89 94 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำพูน 2นายชาญชิต ทัพหมี78 81 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาตาก 1นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล108 108 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาตาก 2นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์121 121 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิษณุโลก 1นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี114 114 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิษณุโลก 2นายอุดม สายโท122 122 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิษณุโลก 3นายพยอม วงษ์พูล164 164 1324313 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 1นายอำนาจ บุญทรง140 141 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 2นายนิยม โพธิ์ทอง122 131 22 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 3ดร.ไท พานนนท์188 189 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุโขทัย 1นายจรณเดช บุปผาชาติ119 119 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุโขทัย 2นายประเสริฐ จั่นแก้ว162 162 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1นายมงคล รุณธาตุ144 161 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 2นายประเสริฐ วรสาร75 8 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากำแพงเพชร 1นายสุพล จันต๊ะคาด204 125 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากำแพงเพชร 2นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร181 19 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครสวรรค์ 1นายอนันต์ นามทองต้น163 56 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครสวรรค์ 2ว่าที่ร้อยตรี วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์145 10 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครสวรรค์ 3นายสุรพล เพ็งน้อย197 36 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิจิตร 1นางผกาภรณ์ พลายสังข์132 136 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิจิตร 2นายจันทบูรณ์ เขตการ122 19 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุทัยธานี 1นายศุภพงษา จันทรังษ์77 83 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุทัยธานี 2นายวันชัย เกิดมีโภชน์123 128 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาเชียงใหม่ นายสิทธิชัย มูลเขียน34 42 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 35นายประสิทธิ์ อินวรรณา45 45 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 36นายวรพงษ์ สันติวงค์41 59 11215 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 37ดร.ปัญญา หาแก้ว16 46 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 38นายสุดเขต สวยสม27 47 112 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 39นายสุชน วิเชียรสรรค์ 57 57 121112210 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 40นายประสิทธิ์ อินวรรณา39 39 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 4132 62 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 42นายบุญชอบ โตคำ37 11 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาน่าน 1นายสมเร็จ อุดแดง193 193 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาน่าน 30 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาพะเยา 18 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน 8 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 34 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาตาก 19 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาพิจิตร 30 0 คลิกดูรายโรง
รวม 6100 4675 1 2 2 4 7 2 8 4 3 3 3 4 4 2 49 -
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (22/05/22) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน