ข้อมูลการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาคเหนือ
ช่วงเวลา   ช่วงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 - 17 กุมภาพันธ์ 2561
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ รวม/สัปดาห์ ภาพตรวจเยี่ยม ข้อมูลรายโรง
ทั้งหมด(โรง)ตรวเยี่ยมแล้วโรง เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย
1ประถมศึกษาเชียงราย 1นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา105 14 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงราย 2นายจรัญ แจ้งมณี166 10 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงราย 3นายกิตติชัย เมืองมา149 32 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงราย 4นายเทอดชาติ ชัยพงษ์146 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1นายเดช ศิรินาม87 12 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 2นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์133 11 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 3ดร.รตนภูมิ โนสุ153 17 11114 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 4นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล 91 16 11114 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 5นายวิบูลย์ ทานุชิต101 2 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 6นายสมพงศ์ พรมจันทร์99 10 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาน่าน 2นายสมัย ธนะศรี148 16 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพะเยา 1นายประถม เชื้อหมอ85 2 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพะเยา 2นายทินกร อินทะนาม137 11 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแพร่ 1นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์121 5 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแพร่ 2นายกัมปนาท ศรีเชื้อ127 12 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 1นายอุทัย กาญจนะ134 26 33219 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 2นายจรูญ แสนวิจิตร172 12 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำปาง 1นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์111 37 1113 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำปาง 2นายวิบูลย์ ทานุชิต112 7 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำปาง 3นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์73 13 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำพูน 1นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์121 22 22 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำพูน 2นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข82 12 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาตาก 1นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล110 7 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาตาก 2นายอโณทัย ไทยวรรณศรี121 21 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิษณุโลก 1นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี120 16 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิษณุโลก 2นายบุญสม โพธิ์เงิน127 16 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิษณุโลก 3นายวิเชียร ทรงศรี164 40 22 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 1นายอำนาจ บุญทรง146 6 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 2นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์150 11 1113 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 3นายดิเรก ต่ายเมือง190 21 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุโขทัย 1นายพยอม วงษ์พูล120 12 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุโขทัย 2นายเปรม คำวัฒนา168 28 31116 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1นายชัชชัย ทับทิมอ่อน173 16 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 2นายประสบสุข ดีอินทร์77 9 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากำแพงเพชร 1นายสุพล จันต๊ะคาด204 9 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากำแพงเพชร 2นายนพพร มากคงแล้ว190 7 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครสวรรค์ 1นายสัญชัย พวงมาลี165 8 1113 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครสวรรค์ 2นายทองสุข อยู่ศรี147 24 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครสวรรค์ 3นายปรีชา นาคจำรูญ198 8 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิจิตร 1นายสกลภัทร เขียวฉ่ำ139 73 1225 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิจิตร 2ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้137 4 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุทัยธานี 1นายสุชาติ กลัดสุข86 20 33 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุทัยธานี 2นายสัญชัย พวงมาลี128 15 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 34นายสิทธิชัย มูลเขียน42 12 1113 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 35-ว่าง-45 16 112 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 36นายมนต์ชัย ปาณธูป58 16 1135 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 37นายทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์ 46 2 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 38นายอำนวย อภิชาติตรากูล47 31 1113 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 39นายสุชน วิเชียรสรรค์ 57 8 112 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 40นายประทาน หาดยาว39 6 123 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 41นายสมวุฒิ ศรีอำไพ62 4 112 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 42นายบุญชอบ โตคำ58 2 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาน่าน 1นายสมเร็จ อุดแดง194 5 11 คลิกดูรายโรง
รวม 6361 772 0 0 7 11 10 9 7 6 14 10 14 5 0 0 93 -
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (28/05/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน