ข้อมูลการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาคเหนือ
ช่วงเวลา   ช่วงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 - 17 กุมภาพันธ์ 2561
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ รวม/สัปดาห์ ภาพตรวจเยี่ยม ข้อมูลรายโรง
ทั้งหมด(โรง)ตรวเยี่ยมแล้วโรง เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย
1ประถมศึกษาเชียงราย 1นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา 35 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงราย 2นายจรัญ แจ้งมณี 17 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงราย 3นายกิตติชัย เมืองมา 46 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงราย 4นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ 19 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1ว่าง 14 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 2นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ 17 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 3ดร.รตนภูมิ โนสุ 24 11114 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 4นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล 28 11114 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 5-ว่าง- 9 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 6นายสมพงศ์ พรมจันทร์ 10 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาน่าน 2นายสมัย ธนะศรี 37 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพะเยา 1นายประถม เชื้อหมอ 3 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพะเยา 2นายทินกร อินทะนาม 18 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแพร่ 1นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ 22 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแพร่ 2นายกัมปนาท ศรีเชื้อ 29 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 1นายอุทัย กาญจนะ 27 33219 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 2นายจรูญ แสนวิจิตร 23 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำปาง 1นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ 62 1113 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำปาง 2 15 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำปาง 3นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ 12 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำพูน 1นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ 61 22 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำพูน 2นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข 31 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาตาก 1นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล 19 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาตาก 2นายประวัตร์ พันธ์กอง (รักษาการ) 32 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิษณุโลก 1นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี 60 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิษณุโลก 2นายบุญสม โพธิ์เงิน 36 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิษณุโลก 3นายวิเชียร ทรงศรี 66 22 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 1นายอำนาจ บุญทรง 48 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 2นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ 20 1113 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 3นายดิเรก ต่ายเมือง 34 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุโขทัย 1นายพยอม วงษ์พูล 45 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุโขทัย 2นายเปรม คำวัฒนา 146 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1นายชัชชัย ทับทิมอ่อน 54 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 2นายอุดม สายโท 16 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากำแพงเพชร 1นายสุพล จันต๊ะคาด 41 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากำแพงเพชร 2นายนพพร มากคงแก้ว 11 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครสวรรค์ 1นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย 39 11114 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครสวรรค์ 2นายทองสุข อยู่ศรี 46 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครสวรรค์ 3นายปรีชา นาคจำรูญ 16 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิจิตร 1นายพิษณุ เส็งพานิช 79 1225 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิจิตร 2ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้ 13 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุทัยธานี 1นายสุชาติ กลัดสุข 39 33 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุทัยธานี 2นายสัญชัย พวงมาลี 30 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 34นายสิทธิชัย มูลเขียน 23 112 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 35-ว่าง- 16 112 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 36นายมนต์ชัย ปาณธูป 16 1135 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 37นายทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์ 24 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 38นายอำนวย อภิชาติตรากูล 38 1113 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 39นายสุชน วิเชียรสรรค์ 28 112 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 40นายประทาน หาดยาว 17 123 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 41 7 112 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 42นายบุญชอบ โตคำ 9 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาน่าน 1นายสมเร็จ อุดแดง 13 11 คลิกดูรายโรง
รวม 0 1640 1 0 8 11 6 8 7 4 15 8 14 5 0 0 87 -
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (22/11/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน