แบบติดตามการเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ระหว่างเดือน ม.ค.- มี.ค.61 (โรงเรียนต้องเข้าปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์หรือทันทีเมื่อข้อมูลเปลี่ยน) สพฐ.ของ สพท. ภาคเหนือ
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขนาดโรงเรียน รวมทุกขนาด(โรง) 1.มีเครือข่ายUniNetไหม 2.ขณะนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป โรงเรียนแห่งนี้ได้เลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตอะไร สรุปใช้เครือข่าย (โรง) 3.โรงเรียนสามารถจะใช้หรือใช้อินเทอร์เน็ตที่เลือกในข้อ 2 ได้ ตั้งแต่เดือนและตั้งแต่ช่วงวันที่ใดระหว่าง 1 มกราคม-31 มีนาคม 2561 เลือกเพียง 1 ช่วง 4.ถ้าขณะนี้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ยืนยันอีกครั้ง
เล็ก(โรง) กลาง(โรง) ใหญ่(โรง) ใหญ่พิเศษ(โรง) มี(โรง) รายงาน(โรง) ไม่มี(โรง) มี(โรง) 2.1-TOT(โรง) 2.2-CAT(โรง) 2.3-3BB(โรง) 2.4-TRUE(โรง) 2.5-DTAC(โรง) 2.6-AIS(โรง) 2.7-JASMIN 2.8-PENGUIN(โรง) 2.9-อื่นๆ(โรง) 3.1 ช่วง1-7ม.ค.(โรง) 3.2 ช่วง8-14ม.ค.(โรง) 3.3 ช่วง15-21ม.ค.(โรง) 3.4 ช่วง22-31ม.ค.(โรง) 3.5 ช่วง1-4ก.พ.(โรง) 3.6 ช่วง5-11ก.พ.(โรง) 3.7 ช่วง12-18ก.พ.(โรง) 3.8 ช่วง19-28ก.พ.(โรง) 3.9 ช่วง1-4มี.ค.(โรง) 3.10 ช่วง5-11มี.ค.(โรง) 3.11 ช่วง12-18มี.ค.(โรง) 3.12 ช่วง19-25มี.ค.(โรง) 3.13 ช่วง26-31มี.ค.(โรง) 4.1 ใช้ได้แล้ว(โรง) 4.2 ยังใช้ไม่ได้(โรง)
1ประถมศึกษาเชียงราย 1นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา53 48 2 2 105 104 7133413396020025945115119361118816
2ประถมศึกษาเชียงราย 2นายจรัญ แจ้งมณี90 71 5 166 135 92435604211080045128482212231112119935
3ประถมศึกษาเชียงราย 3นายกิตติชัย เมืองมา67 71 9 2 149 143 994451195670100301328818910211121612317
4ประถมศึกษาเชียงราย 4นายเทอดชาติ ชัยพงษ์89 54 3 146 146 123239713712020017144762913115113313
5ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1นายเดช ศิรินาม38 45 3 2 88 71 4724211473030046835173523316011
6ประถมศึกษาเชียงใหม่ 2นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์67 61 5 133 133 7558336821403008131681513131144112210
7ประถมศึกษาเชียงใหม่ 3ดร.รตนภูมิ โนสุ48 96 8 1 153 147 7869501198503004144941711122411111405
8ประถมศึกษาเชียงใหม่ 4นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล 50 38 2 1 91 91 514025060602009894719124222845
9ประถมศึกษาเชียงใหม่ 550 49 2 101 100 6733223566010015924312616212337624
10ประถมศึกษาเชียงใหม่ 6นายสมพงศ์ พรมจันทร์55 42 2 99 99 78211664210080031923871111634288217
11ประถมศึกษาน่าน 2นายสมัย ธนะศรี97 50 1 148 148 1034560223613050061414956283714412320
12ประถมศึกษาพะเยา 1นายประถม เชื้อหมอ63 22 85 85 7327321236500005823317147511185
13ประถมศึกษาพะเยา 2นายทินกร อินทะนาม90 44 3 137 137 8255281091102002513647191618123422121271
14ประถมศึกษาแพร่ 1นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์95 23 2 1 121 121 7745334569010020105551578224129325
15ประถมศึกษาแพร่ 2นายกัมปนาท ศรีเชื้อ93 34 127 127 854245462120000811964231012311110514
16ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 1นายอุทัย กาญจนะ87 46 1 134 134 1062844192617080034126447122154451312168647
17ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 2นายจรูญ แสนวิจิตร124 47 1 172 172 147254053152204001913636191119171166421210765
18ประถมศึกษาลำปาง 1นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์81 25 4 1 111 111 743724104750000109246344239514
19ประถมศึกษาลำปาง 2นายวิบูลย์ ทานุชิต75 36 2 113 113 7934321667303003111431682112412211121
20ประถมศึกษาลำปาง 358 15 73 61 4813553420000345936132321111547
21ประถมศึกษาลำพูน 1นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์92 28 1 121 121 893543152600001110942351342419310
22ประถมศึกษาลำพูน 2นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข56 25 1 82 82 453732151101001793315139621727
23ประถมศึกษาตาก 1นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล68 40 1 1 110 110 84265710362000012109441519882211978
24ประถมศึกษาตาก 2นายอโณทัย ไทยวรรณศรี14 84 20 3 121 121 7843349541503003711469204523112129820
25ประถมศึกษาพิษณุโลก 1นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี64 52 2 2 120 120 7941342324000013811359241115214210414
26ประถมศึกษาพิษณุโลก 2นายบุญสม โพธิ์เงิน64 61 1 1 127 127 7851401961401007123591324105633111244
27ประถมศึกษาพิษณุโลก 3นายวิเชียร ทรงศรี91 70 3 164 164 113514830661126002015669122020108741121621
28ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 1นายอำนาจ บุญทรง92 51 2 1 146 144 110346913595000021407711281922121413
29ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 2นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์96 50 4 150 124 8836282731250400161183914161331334610813
30ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 3นายดิเรก ต่ายเมือง105 82 3 190 190 1444681236217170013190143453412190
31ประถมศึกษาสุโขทัย 1นายพยอม วงษ์พูล68 48 3 1 120 120 844067103140000611161241212311201
32ประถมศึกษาสุโขทัย 2นายเปรม คำวัฒนา110 54 4 168 160 1174377164811000015158109191011222114511
33ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1นายชัชชัย ทับทิมอ่อน119 51 2 1 173 173 12944848716010001217112438452173
34ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 2นายธรรมนูญ พิชัย54 23 77 77 581931433304007763511166711752
35ประถมศึกษากำแพงเพชร 1นายสุพล จันต๊ะคาด109 91 2 2 204 204 145591122754500001820110911165243122031
36ประถมศึกษากำแพงเพชร 2นายนพพร มากคงแล้ว112 76 2 190 71 5714247350000056736964221211665
37ประถมศึกษานครสวรรค์ 1นายสัญชัย พวงมาลี117 47 1 2 167 141 1063567459600008137632519822343141309
38ประถมศึกษานครสวรรค์ 2นายทองสุข อยู่ศรี78 67 2 147 147 107408924313000011462224221012299151121407
39ประถมศึกษานครสวรรค์ 3นายปรีชา นาคจำรูญ132 63 3 198 192 145491002179401101018676252431551115519
40ประถมศึกษาพิจิตร 1นายสกลภัทร เขียวฉ่ำ84 52 2 1 139 139 9843573040100005125264516155239111299
41ประถมศึกษาพิจิตร 2ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้80 54 3 137 137 1063143353600000104444917912122811013
42ประถมศึกษาอุทัยธานี 1นายสุชาติ กลัดสุข63 21 2 86 86 6620422324000098515391710317511
43ประถมศึกษาอุทัยธานี 2นายสัญชัย พวงมาลี79 46 2 1 128 128 775165740520001212244201520933210718
44มัธยมศึกษา 34นายสิทธิชัย มูลเขียน 13 22 7 42 42 141132316301006422455511393
45มัธยมศึกษา 35-ว่าง-4 27 10 4 45 45 144211711002003443471245
46มัธยมศึกษา 36นายมนต์ชัย ปาณธูป1 31 19 7 58 58 7524118111000075842411111759
47มัธยมศึกษา 37นายมงคล หมวกพิกุล5 26 10 5 46 11 1106230000021110111
48มัธยมศึกษา 38นายอำนวย อภิชาติตรากูล7 20 10 10 47 47 473518161000014746147
49มัธยมศึกษา 39นายสุชน วิเชียรสรรค์ 1 34 15 7 57 57 6512727142110025626146455311561
50มัธยมศึกษา 40นายประทาน หาดยาว2 22 9 6 39 39 13818251000001373939
51มัธยมศึกษา 41นายสมวุฒิ ศรีอำไพ2 35 17 8 62 62 3593030141010046138344131111112557
52มัธยมศึกษา 42นายบุญชอบ โตคำ4 31 15 8 58 58 454292616201003573371111111561
53ประถมศึกษาน่าน 1นายสมเร็จ อุดแดง153 39 1 1 194 159 1174274834190180031491303423159
รวม 3,596 2,431 247 91 6,365 6,034 3999 2065 2373 697 2275 346 6 117 1 0 749 0 2851 836 560 653 251 164 99 80 31 19 7 10 90 5377 545
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (22/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน