แบบติดตามการเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ระหว่างเดือน ม.ค.- มี.ค.61 (โรงเรียนต้องเข้าปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์หรือทันทีเมื่อข้อมูลเปลี่ยน) สพฐ.ของ สพท. ภาคเหนือ
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขนาดโรงเรียน รวมทุกขนาด(โรง) 1.มีเครือข่ายUniNetไหม 2.ขณะนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป โรงเรียนแห่งนี้ได้เลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตอะไร สรุปใช้เครือข่าย (โรง) 3.โรงเรียนสามารถจะใช้หรือใช้อินเทอร์เน็ตที่เลือกในข้อ 2 ได้ ตั้งแต่เดือนและตั้งแต่ช่วงวันที่ใดระหว่าง 1 มกราคม-31 มีนาคม 2561 เลือกเพียง 1 ช่วง 4.ถ้าขณะนี้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ยืนยันอีกครั้ง
เล็ก(โรง) กลาง(โรง) ใหญ่(โรง) ใหญ่พิเศษ(โรง) มี(โรง) รายงาน(โรง) ไม่มี(โรง) มี(โรง) 2.1-TOT(โรง) 2.2-CAT(โรง) 2.3-3BB(โรง) 2.4-TRUE(โรง) 2.5-DTAC(โรง) 2.6-AIS(โรง) 2.7-JASMIN 2.8-PENGUIN(โรง) 2.9-อื่นๆ(โรง) 3.1 ช่วง1-7ม.ค.(โรง) 3.2 ช่วง8-14ม.ค.(โรง) 3.3 ช่วง15-21ม.ค.(โรง) 3.4 ช่วง22-31ม.ค.(โรง) 3.5 ช่วง1-4ก.พ.(โรง) 3.6 ช่วง5-11ก.พ.(โรง) 3.7 ช่วง12-18ก.พ.(โรง) 3.8 ช่วง19-28ก.พ.(โรง) 3.9 ช่วง1-4มี.ค.(โรง) 3.10 ช่วง5-11มี.ค.(โรง) 3.11 ช่วง12-18มี.ค.(โรง) 3.12 ช่วง19-25มี.ค.(โรง) 3.13 ช่วง26-31มี.ค.(โรง) 4.1 ใช้ได้แล้ว(โรง) 4.2 ยังใช้ไม่ได้(โรง)
1ประถมศึกษาเชียงราย 1นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา56 45 2 2 105 104 713342340602002295511511936128816
2ประถมศึกษาเชียงราย 2นายจรัญ แจ้งมณี75 71 4 150 126 9342580431109004412947221223111221210232
3ประถมศึกษาเชียงราย 3นายวิเศษ เชยกระรินทร์ (รักษาการ)56 72 8 3 139 138 99445020579020030135871891031321712416
4ประถมศึกษาเชียงราย 4นายเทอดชาติ ชัยพงษ์79 53 3 135 135 120269513712020017141722813123222113412
5ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1นายรตนภูมิ โนสุ37 46 2 2 87 87 533430256201005852919363254117387
6ประถมศึกษาเชียงใหม่ 2นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ65 63 5 133 133 75583368214030081316815131311431112210
7ประถมศึกษาเชียงใหม่ 3นางกัลยา มาลัย48 97 8 1 154 148 80685011100503004145941711122411121415
8ประถมศึกษาเชียงใหม่ 4นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล 47 38 2 1 88 88 514025060602009894719124222845
9ประถมศึกษาเชียงใหม่ 5นายพัฒนพงศ์ พวงทอง48 50 2 100 99 6733223565020015924312616212337624
10ประถมศึกษาเชียงใหม่ 6นายสมพงศ์ พรมจันทร์55 42 3 100 99 8118194531201500896396101162434328981
11ประถมศึกษาน่าน 2นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์96 50 1 147 147 10345592238120600614149562837134112419
12ประถมศึกษาพะเยา 1นายประถม เชื้อหมอ64 21 85 85 7327301537300004803317147511185
13ประถมศึกษาพะเยา 2-ว่าง-89 43 3 135 135 82552810911020025136461816181313231231262
14ประถมศึกษาแพร่ 1นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์97 21 1 1 120 120 7745334569010019105551578224129325
15ประถมศึกษาแพร่ 2ดร.สุเทพ ปาลสาร93 33 126 126 8443443631200008119612291131124110811
16ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 1นางพุฒชาด จันทร์ดำ89 42 1 132 132 1052944212619070031127457122054451321179439
17ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 2นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง123 47 1 171 171 140324458162406001715033181222171010114472313834
18ประถมศึกษาลำปาง 1นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์83 23 3 2 111 111 7437261046500001093463342329713
19ประถมศึกษาลำปาง 2นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ72 35 2 109 109 7934321867303003110431671811222541121
20ประถมศึกษาลำปาง 3นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์58 15 73 73 591415747303004723312463221273
21ประถมศึกษาลำพูน 1นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์66 27 1 94 94 8935431526000011109423513421139310
22ประถมศึกษาลำพูน 2นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น51 29 1 81 81 453732151101001793315139621727
23ประถมศึกษาตาก 1นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล65 41 1 1 108 108 9317611032400001310849161986211211028
24ประถมศึกษาตาก 2นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์14 82 23 2 121 121 78433410551808002411669204522237121183
25ประถมศึกษาพิษณุโลก 1นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี61 49 2 2 114 114 79413423840000120113582411142132310612
26ประถมศึกษาพิษณุโลก 2นายบุญสม โพธิ์เงิน58 62 1 1 122 122 7752411960401008124591323957241121262
27ประถมศึกษาพิษณุโลก 3นายวิเชียร ทรงศรี91 70 3 164 164 126384930641225009150681220201067611131631
28ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 1นายอำนาจ บุญทรง87 51 2 1 141 139 110346913595000021407711281921221422
29ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 2นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์78 49 4 131 112 893527273124030018118391415133133111810813
30ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 3ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง108 78 3 189 189 14446822466192600101901434533121190
31ประถมศึกษาสุโขทัย 1นายพยอม วงษ์พูล68 47 3 1 119 119 85396810335000061136024121231111211
32ประถมศึกษาสุโขทัย 2นายเปรม คำวัฒนา105 53 4 162 158 1184277154812000015158108191011232114511
33ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1นายชัชชัย ทับทิมอ่อน109 50 1 1 161 161 12944757607030021151124384521721
34ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 2นายสมพงษ์ พรมใจ53 23 76 76 581931433304007763511166711752
35ประถมศึกษากำแพงเพชร 1นายสุพล จันต๊ะคาด109 91 2 2 204 204 1455911026556000017199108111650421152031
36ประถมศึกษากำแพงเพชร 2รก.106 76 2 184 76 6414258380000057238874211315734
37ประถมศึกษานครสวรรค์ 1นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย120 40 1 2 163 141 110337345760000813962231910512631151346
38ประถมศึกษานครสวรรค์ 2นายสัญชัย พวงมาลี80 65 2 147 147 1083987243040000114322232210122666127191443
39ประถมศึกษานครสวรรค์ 3นายนฤทธิ์ คงนาน134 61 3 198 197 1455410722793010010193782514266331752417215
40ประถมศึกษาพิจิตร 1นายพิษณุ เส็งพานิช80 53 2 1 136 136 99425932381000051262645151542241661308
41ประถมศึกษาพิจิตร 2ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้76 50 3 129 129 1063143355600000105454916913122811113
42ประถมศึกษาอุทัยธานี 1นายสุชาติ กลัดสุข61 20 2 83 83 6620422325000098515391810317511
43ประถมศึกษาอุทัยธานี 280 45 2 1 128 128 77516574072000111234420152093411111114
44มัธยมศึกษา 34นายสิทธิชัย มูลเขียน 13 20 9 42 42 1411324163010064223555111393
45มัธยมศึกษา 35นายประจักษ์ สีหราช5 26 9 5 45 45 45231710002003453571145
46มัธยมศึกษา 36นายมนต์ชัย ปาณธูป1 31 19 8 59 59 7524118111000075842411111759
47มัธยมศึกษา 37ดร.ปัญญา หาแก้ว6 25 10 5 46 11 1105330000021110111
48มัธยมศึกษา 38นายสุดเขต สวยสม7 20 12 8 47 47 473518161000014746147
49มัธยมศึกษา 39นายสุชน วิเชียรสรรค์ 1 34 15 7 57 57 65127271421100155261453532232561
50มัธยมศึกษา 40นายประสิทธิ์ อินวรรณา1 26 6 6 39 39 237182520000013738139
51มัธยมศึกษา 41นายอำนวย อภิชาติตรากูล2 36 16 8 62 62 3593030141010046138344131111112557
52มัธยมศึกษา 42นายบุญชอบ โตคำ4 31 15 8 58 58 454292616201003573371111111561
53ประถมศึกษาน่าน 1นายสมเร็จ อุดแดง152 39 1 1 193 160 1174375834190180031501313423160
รวม 3,469 2,400 240 94 6,203 5,945 4047 2061 2409 715 2313 364 7 125 0 0 651 0 2835 828 549 647 252 146 95 102 40 60 40 16 142 5559 425
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (22/07/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน