การไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาคเหนือ
ช่วงเวลาไตรมาส 2
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ รวม/สัปดาห์ ภาพตรวจเยี่ยม ข้อมูลรายโรง
ทั้งหมด(โรง)ตรวจเยี่ยมแล้วโรง เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย
1ประถมศึกษาเชียงราย 1นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา103 20 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงราย 2นายจรัญ แจ้งมณี149 100 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงราย 3นายวิเศษ เชยกระรินทร์139 31 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงราย 4นายวิทย์ ศรีวะรมย์132 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1นายสมพงษ์ พรมจันทร์85 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 2นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ131 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 3นายอนุกูล ศรีสมบัติ153 35 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 4นางวรางคณา ไชยเรือน84 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 5นายพัฒนพงศ์ พวงทอง96 4 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 6นายชัยนนท์ นิลพัฒน์98 12 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาน่าน 2นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์147 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพะเยา 1นายประถม เชื้อหมอ80 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพะเยา 2นายชาญชัย ทองแสน117 19 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแพร่ 1นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์104 8 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแพร่ 2ดร.สุเทพ ปาลสาร121 6 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 1นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์131 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 2นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง171 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำปาง 1นายสมเกียรติ ปงจันตา94 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำปาง 2นายวิทยา สุดดี103 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำปาง 372 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำพูน 1นายรัฐกุล รุณผาบ88 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำพูน 2นายชาญชิต ทัพหมี78 8 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาตาก 1นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล108 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาตาก 2นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์121 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิษณุโลก 1114 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิษณุโลก 2122 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิษณุโลก 3นายพยอม วงษ์พูล164 110 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 1นายอำนาจ บุญทรง140 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 2นางแพวิพา ภูสงัด120 98 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 3นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล188 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุโขทัย 1นายจรณเดช บุปผาชาติ119 73 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุโขทัย 2นายประเสริฐ จั่นแก้ว162 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1นายมงคล รุณธาตุ139 150 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 2นายประเสริฐ วรสาร75 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากำแพงเพชร 1นายสุพล จันต๊ะคาด204 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากำแพงเพชร 2นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร181 46 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครสวรรค์ 1นายอนันต์ นามทองต้น163 4 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครสวรรค์ 2ว่าที่ร้อยตรี วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์145 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครสวรรค์ 3นายธีระศักดิ์ พลนาคู196 30 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิจิตร 1นายมานิตย์ นาคเมือง132 31 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิจิตร 2นายจันทบูรณ์ เขตการ120 26 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุทัยธานี 1นายศุภพงษา จันทรังษ์75 10 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุทัยธานี 2นายวันชัย เกิดมีโภชน์123 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาเชียงใหม่ นายสิทธิชัย มูลเขียน34 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน นายเจริญชัย กิตติพีรเดช45 13 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาเชียงราย นายวรพงษ์ สันติวงค์41 45 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาแพร่ ดร.ปัญญา หาแก้ว16 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาสุโขทัย นายสุดเขต สวยสม27 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นายสุดเขต สวยสม57 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ว่าที่ร้อยตรี สมจิตร รอดเรือง39 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษากำแพงเพชร 32 12 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษานครสวรรค์ นายบุญชอบ โตคำ37 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาน่าน 1นายสมเร็จ อุดแดง193 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาน่าน 30 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาพะเยา ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล18 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน 8 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 34 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาตาก 21 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาพิจิตร 30 0 คลิกดูรายโรง
รวม 6049 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (26/11/22) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน