การไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาคเหนือ
ช่วงเวลาไตรมาส 2   19 ม.ค.63 - 25 ม.ค.63
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ รวม/สัปดาห์ ภาพตรวจเยี่ยม ข้อมูลรายโรง
ทั้งหมด(โรง)ตรวจเยี่ยมแล้วโรง เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย
1ประถมศึกษาเชียงราย 1นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา103 20 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงราย 2นายจรัญ แจ้งมณี151 100 134212114 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงราย 3นายวิเศษ เชยกระรินทร์139 31 33129 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงราย 4นายวิทย์ ศรีวะรมย์134 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1นายรตนภูมิ โนสุ85 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 2นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ131 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 3นางกัลยา มาลัย154 35 2316 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 4นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล 88 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 5นายพัฒนพงศ์ พวงทอง97 4 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 6นายสมพงศ์ พรมจันทร์99 12 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาน่าน 2นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์147 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพะเยา 1นายประถม เชื้อหมอ85 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพะเยา 2นายสุชาติ ศศิภัทรกุล139 19 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแพร่ 1นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์120 8 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแพร่ 2ดร.สุเทพ ปาลสาร126 6 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 1นางพุฒชาด จันทร์ดำ132 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 2นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง171 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำปาง 1นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์99 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำปาง 2นายวิทยา สุดดี104 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำปาง 3นายสมเกียรติ ปงจันตา72 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำพูน 1นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์89 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำพูน 2นายชาญชิต ทัพหมี78 8 325 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาตาก 1นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล108 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาตาก 2นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์121 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิษณุโลก 1นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี114 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิษณุโลก 2นายอุดม สายโท122 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิษณุโลก 3นายวิเชียร ทรงศรี164 110 23319 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 1นายอำนาจ บุญทรง141 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 2นายนิยม โพธิ์ทอง131 98 5674224 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 3ดร.ไท พานนนท์189 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุโขทัย 1นายพยอม วงษ์พูล119 73 123 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุโขทัย 2นายประเสริฐ จั่นแก้ว162 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1นายชัชชัย ทับทิมอ่อน148 150 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 2นายประเสริฐ วรสาร75 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากำแพงเพชร 1นายสุพล จันต๊ะคาด204 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากำแพงเพชร 2นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี182 46 23117 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครสวรรค์ 1นายอนันต์ นามทองต้น163 4 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครสวรรค์ 2นายสัญชัย พวงมาลี145 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครสวรรค์ 3นายจิระชัย ทีคำ199 30 3331313 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิจิตร 1นางผกาภรณ์ พลายสังข์133 31 2114 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิจิตร 2นายจันทบูรณ์ เขตการ122 26 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุทัยธานี 1นายศุภพงษา จันทรังษ์80 10 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุทัยธานี 2นายวันชัย เกิดมีโภชน์125 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 34นายสิทธิชัย มูลเขียน42 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 35นายประสิทธิ์ อินวรรณา45 13 123 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 36นายวรพงษ์ สันติวงค์59 45 1113 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 37ดร.ปัญญา หาแก้ว46 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 38นายสุดเขต สวยสม46 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 39นายสุชน วิเชียรสรรค์ 57 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 40นายประสิทธิ์ อินวรรณา39 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 4162 12 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 42นายบุญชอบ โตคำ58 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาน่าน 1นายสมเร็จ อุดแดง193 0 คลิกดูรายโรง
รวม 6137 891 0 0 12 16 18 10 20 10 10 8 3 1 1 0 109 --
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (27/01/22) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน