การไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาคเหนือ
ช่วงเวลาไตรมาส 1
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ รวม/สัปดาห์ ภาพตรวจเยี่ยม ข้อมูลรายโรง
ทั้งหมด(โรง)ตรวจเยี่ยมแล้วโรง เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย
1ประถมศึกษาเชียงราย 1นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา 33 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงราย 2นายจรัญ แจ้งมณี 83 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงราย 3นายวิเศษ เชยกระรินทร์ 88 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงราย 4นายทศพร เมฆอากาศ 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1นายรตนภูมิ โนสุ 1 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 2นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ 12 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 3นางกัลยา มาลัย 11 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 4นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 5นายพัฒนพงศ์ พวงทอง 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 6นายสมพงศ์ พรมจันทร์ 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาน่าน 2นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ 2 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพะเยา 1นายประถม เชื้อหมอ 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพะเยา 2นายสุชาติ ศศิภัทรกุล 89 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแพร่ 1นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ 13 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแพร่ 2ดร.สุเทพ ปาลสาร 4 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 1นางพุฒชาด จันทร์ดำ 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 2นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำปาง 1นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ 12 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำปาง 2นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ 40 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำปาง 3นายสมเกียรติ ปงจันตา 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำพูน 1นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ 14 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำพูน 2นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น 90 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาตาก 1นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาตาก 2นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ 6 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิษณุโลก 1นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี 1 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิษณุโลก 2นายบุญสม โพธิ์เงิน 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิษณุโลก 3นายวิเชียร ทรงศรี 89 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 1นายอำนาจ บุญทรง 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 2นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ 43 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 3ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง 19 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุโขทัย 1นายพยอม วงษ์พูล 1 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุโขทัย 2นายเปรม คำวัฒนา 11 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1นายชัชชัย ทับทิมอ่อน 311 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 2นายสมพงษ์ พรมใจ 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากำแพงเพชร 1นายสุพล จันต๊ะคาด 81 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากำแพงเพชร 2นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี 115 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครสวรรค์ 1นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย 3 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครสวรรค์ 2นายสัญชัย พวงมาลี 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครสวรรค์ 3นายนฤทธิ์ คงนาน 19 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิจิตร 1นางผกาภรณ์ พลายสังข์ 25 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิจิตร 2ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้ 101 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุทัยธานี 1นายสุชาติ กลัดสุข 13 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุทัยธานี 2นายวันชัย เกิดมีโภชน์ 90 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 34นายสิทธิชัย มูลเขียน 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 35นายประจักษ์ สีหราช 17 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 36นายวรพงษ์ สันติวงค์ 61 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 37ดร.ปัญญา หาแก้ว 18 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 38นายสุดเขต สวยสม 11 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 39นายสุชน วิเชียรสรรค์ 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 40นายประสิทธิ์ อินวรรณา 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 41 23 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 42นายบุญชอบ โตคำ 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาน่าน 1นายสมเร็จ อุดแดง 0 คลิกดูรายโรง
รวม 0 1550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (05/04/20) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน