การไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาคเหนือ
ช่วงเวลา
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ รวม/สัปดาห์ ภาพตรวจเยี่ยม ข้อมูลรายโรง
ทั้งหมด(โรง)ตรวจเยี่ยมแล้วโรง เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย
1ประถมศึกษาเชียงราย 1นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา103 96 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงราย 2นายจรัญ แจ้งมณี149 212 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงราย 3นายวิเศษ เชยกระรินทร์139 144 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงราย 4นายวิทย์ ศรีวะรมย์132 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1นายสมพงษ์ พรมจันทร์85 1 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 2นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ131 20 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 3นายอนุกูล ศรีสมบัติ153 54 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 4นางวรางคณา ไชยเรือน84 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 5นายพัฒนพงศ์ พวงทอง96 31 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 6นายชัยนนท์ นิลพัฒน์98 12 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาน่าน 2นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์147 2 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพะเยา 1นายประถม เชื้อหมอ80 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพะเยา 2นายชาญชัย ทองแสน117 108 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแพร่ 1นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์104 21 2114 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแพร่ 2ดร.สุเทพ ปาลสาร121 13 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 1นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์131 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 2นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง171 2 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำปาง 1นายสมเกียรติ ปงจันตา94 12 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำปาง 2นายวิทยา สุดดี103 40 314 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำปาง 372 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำพูน 1นายรัฐกุล รุณผาบ88 14 4329 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำพูน 2นายชาญชิต ทัพหมี78 223 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาตาก 1นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล108 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาตาก 2นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์121 10 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิษณุโลก 1114 53 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิษณุโลก 2122 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิษณุโลก 3นายพยอม วงษ์พูล164 199 311117 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 1นายอำนาจ บุญทรง140 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 2นางแพวิพา ภูสงัด120 312 32323114 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 3นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล188 25 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุโขทัย 1นายจรณเดช บุปผาชาติ119 121 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุโขทัย 2นายประเสริฐ จั่นแก้ว162 12 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1นายมงคล รุณธาตุ139 468 8107954224354 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 2นายประเสริฐ วรสาร75 7 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากำแพงเพชร 1นายสุพล จันต๊ะคาด204 81 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากำแพงเพชร 2นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร181 190 1315 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครสวรรค์ 1นายอนันต์ นามทองต้น163 27 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครสวรรค์ 2ว่าที่ร้อยตรี วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์145 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครสวรรค์ 3นายธีระศักดิ์ พลนาคู196 49 121138 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิจิตร 1นายมานิตย์ นาคเมือง132 57 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิจิตร 2นายจันทบูรณ์ เขตการ120 137 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุทัยธานี 1นายศุภพงษา จันทรังษ์75 25 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุทัยธานี 2นายวันชัย เกิดมีโภชน์123 90 2125 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาเชียงใหม่ นายสิทธิชัย มูลเขียน34 7 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน นายเจริญชัย กิตติพีรเดช45 113 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาเชียงราย นายวรพงษ์ สันติวงค์41 128 1113 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาแพร่ ดร.ปัญญา หาแก้ว16 29 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาสุโขทัย นายสุดเขต สวยสม27 62 11114 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นายสุดเขต สวยสม57 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ว่าที่ร้อยตรี สมจิตร รอดเรือง39 9 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษากำแพงเพชร 32 48 1111127 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษานครสวรรค์ นายบุญชอบ โตคำ37 1 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาน่าน 1นายสมเร็จ อุดแดง193 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาน่าน 30 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาพะเยา ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล18 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน 8 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 34 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาตาก 21 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาพิจิตร 30 0 คลิกดูรายโรง
รวม 6049 3265 22 18 15 15 17 11 10 5 1 1 0 0 9 4 128 --
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (26/11/22) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน