การไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาคเหนือ
ช่วงเวลา   12 พ.ค.62 - 18 พ.ค.62
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ รวม/สัปดาห์ ภาพตรวจเยี่ยม ข้อมูลรายโรง
ทั้งหมด(โรง)ตรวจเยี่ยมแล้วโรง เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย
1ประถมศึกษาเชียงราย 1นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา102 96 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงราย 2นายจรัญ แจ้งมณี149 212 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงราย 3นายวิเศษ เชยกระรินทร์139 144 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงราย 4นายวิทย์ ศรีวะรมย์132 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1นายสมพงษ์ พรมจันทร์85 1 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 2นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ130 20 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 3นางกัลยา มาลัย154 54 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 4นางวรางคณา ไชยเรือน84 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 5นายพัฒนพงศ์ พวงทอง96 31 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 6นายชัยนนท์ นิลพัฒน์98 12 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาน่าน 2นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์147 2 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพะเยา 1นายประถม เชื้อหมอ85 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพะเยา 2นายสุชาติ ศศิภัทรกุล139 108 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแพร่ 1นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์117 21 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแพร่ 2ดร.สุเทพ ปาลสาร121 13 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 1นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์132 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 2นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง171 2 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำปาง 1นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์94 12 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำปาง 2นายวิทยา สุดดี103 40 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำปาง 3นายสมเกียรติ ปงจันตา72 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำพูน 1นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์89 14 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำพูน 2นายชาญชิต ทัพหมี78 223 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาตาก 1นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล108 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาตาก 2นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์121 10 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิษณุโลก 1นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี114 53 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิษณุโลก 2นายอุดม สายโท122 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิษณุโลก 3นายพยอม วงษ์พูล164 199 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 1นายอำนาจ บุญทรง140 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 2นายนิยม โพธิ์ทอง122 312 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 3ดร.ไท พานนนท์188 25 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุโขทัย 1นายจรณเดช บุปผาชาติ119 121 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุโขทัย 2นายประเสริฐ จั่นแก้ว162 12 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1นายมงคล รุณธาตุ144 468 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 2นายประเสริฐ วรสาร75 7 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากำแพงเพชร 1นายสุพล จันต๊ะคาด204 81 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากำแพงเพชร 2นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร181 190 11114 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครสวรรค์ 1นายอนันต์ นามทองต้น163 27 2215 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครสวรรค์ 2ว่าที่ร้อยตรี วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์145 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครสวรรค์ 3นายสุรพล เพ็งน้อย197 49 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิจิตร 1นางผกาภรณ์ พลายสังข์132 57 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิจิตร 2นายจันทบูรณ์ เขตการ122 137 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุทัยธานี 1นายศุภพงษา จันทรังษ์77 25 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุทัยธานี 2นายวันชัย เกิดมีโภชน์123 90 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาเชียงใหม่ นายสิทธิชัย มูลเขียน34 7 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 35นายประสิทธิ์ อินวรรณา45 113 332545527 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 36นายวรพงษ์ สันติวงค์41 128 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 37ดร.ปัญญา หาแก้ว16 29 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 38นายสุดเขต สวยสม27 62 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 39นายสุชน วิเชียรสรรค์ 57 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 40นายประสิทธิ์ อินวรรณา39 9 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 4132 48 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 42นายบุญชอบ โตคำ37 1 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาน่าน 1นายสมเร็จ อุดแดง193 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาน่าน 30 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาพะเยา 18 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน 8 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 34 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาตาก 19 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษาพิจิตร 30 0 คลิกดูรายโรง
รวม 6100 3265 0 0 0 0 3 0 3 2 8 5 8 6 1 0 36 --
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (22/05/22) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน