การไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาคเหนือ
ช่วงเวลา
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ รวม/สัปดาห์ ภาพตรวจเยี่ยม ข้อมูลรายโรง
ทั้งหมด(โรง)ตรวจเยี่ยมแล้วโรง เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย
1ประถมศึกษาเชียงราย 1นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา 96 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงราย 2นายจรัญ แจ้งมณี 212 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงราย 3นายวิเศษ เชยกระรินทร์ 144 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงราย 4นายทศพร เมฆอากาศ 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1นายรตนภูมิ โนสุ 1 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 2นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ 20 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 3นางกัลยา มาลัย 54 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 4นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 5นายพัฒนพงศ์ พวงทอง 31 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 6นายสมพงศ์ พรมจันทร์ 12 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาน่าน 2นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ 2 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพะเยา 1นายประถม เชื้อหมอ 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพะเยา 2นายสุชาติ ศศิภัทรกุล 108 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแพร่ 1นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ 21 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแพร่ 2ดร.สุเทพ ปาลสาร 13 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 1นางพุฒชาด จันทร์ดำ 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 2นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง 2 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำปาง 1นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ 12 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำปาง 2นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ 40 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำปาง 3นายสมเกียรติ ปงจันตา 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำพูน 1นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ 14 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำพูน 2นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น 223 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาตาก 1นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาตาก 2นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ 10 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิษณุโลก 1นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี 53 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิษณุโลก 2นายบุญสม โพธิ์เงิน 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิษณุโลก 3นายวิเชียร ทรงศรี 199 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 1นายอำนาจ บุญทรง 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 2นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ 312 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 3ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง 25 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุโขทัย 1นายพยอม วงษ์พูล 121 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุโขทัย 2นายเปรม คำวัฒนา 12 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1นายชัชชัย ทับทิมอ่อน 468 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 2นายสมพงษ์ พรมใจ 7 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากำแพงเพชร 1นายสุพล จันต๊ะคาด 81 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากำแพงเพชร 2นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี 190 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครสวรรค์ 1นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย 27 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครสวรรค์ 2นายสัญชัย พวงมาลี 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครสวรรค์ 3นายนฤทธิ์ คงนาน 49 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิจิตร 1นางผกาภรณ์ พลายสังข์ 57 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิจิตร 2ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้ 137 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุทัยธานี 1นายสุชาติ กลัดสุข 25 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุทัยธานี 2นายวันชัย เกิดมีโภชน์ 90 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 34นายสิทธิชัย มูลเขียน 7 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 35นายประจักษ์ สีหราช 113 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 36นายวรพงษ์ สันติวงค์ 128 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 37ดร.ปัญญา หาแก้ว 29 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 38นายสุดเขต สวยสม 62 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 39นายสุชน วิเชียรสรรค์ 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 40นายประสิทธิ์ อินวรรณา 9 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 41 48 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 42นายบุญชอบ โตคำ 1 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาน่าน 1นายสมเร็จ อุดแดง 0 คลิกดูรายโรง
รวม 0 3265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (05/04/20) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน