ข้อมูลการดำเนินงานทั่วไปและโครงการสถานศึกษาสีขาว ของสถานศึกษา สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนรายงาน(โรง) จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1. กิจกรรมหลัก การส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการป้องกัน 2. กิจกรรมหลัก การจัดค่ายทักษะชีวิต"รวมพลังเด็กเยาวชน" (สพท.ละ 1 ค่าย : นักเรียน 100 คน) 3. กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการ 4. โครงการ TO BE NUMBER ONE (เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด) ข้อสังเกตหรือผลที่เกิดขึ้นก่อน-ระหว่างและหลังกิจกรรม
1.1 กิจกรรมย่อย การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด(นักเรียนระดับชั้น ม.1-3) 1.2 กิจกรรมย่อย การดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2.1 กิจกรรมหลัก การจัดค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กเยาวชน(สพท.ละ 1 ค่าย : นักเรียน 100 คน) 3.1 กิจกรรมย่อย การขับเคลื่อนและชี้แจงนโยบาย/สถานศึกษาสีขาว 3.2.1)กลุ่มสร้างภูมิคุ้มกัน 3.2.2)กลุ่มเฝ้าระวังป้องกัน 3.2.3)กลุ่มบำบัดรักษา 3.2.4)กลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือ 4.1 กิจกรรมย่อย โรงเรียนมีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 4.2 กิจกรรมย่อย สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
อนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวม
1ประถมศึกษาเชียงราย 1 3,65014,8411,823020,31400000000000000000000000000000000000000000000000000
2ประถมศึกษาเชียงราย 2นายประถม เชื้อหมอ52 5,43216,7113,444025,5871209273,28204,3291,1749,0533,025013,2522538229407011,95410,2732,92414015,2911,7088,3812,69614012,9252952,9161,36604,577000000000092212990403924971790768176
3ประถมศึกษาเชียงราย 3นางสาวสายสวาท วิชัย 5,58622,2286,0411,08334,93800000000000000000000000000000000000000000000000000
4ประถมศึกษาเชียงราย 4นายทศพร เมฆอากาศ รอง.ผอ.รก.ผอ.สพป.10 4,29013,1942,673020,1571228641007081521,04055601,748043030007303561,70075502,8114111,53865602,60525081432701,3910000000000150374317084141171127033933
5ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1ว่าง 2,38514,9102,145019,44000000000000000000000000000000000000000000000000000
6ประถมศึกษาเชียงใหม่ 2นายรตนภูมิ โนสุ37 2,94416,0333,43628922,7026273296121,7572892,37396423,6286978847401,3316504,9301,63507,2155613,14686604,5732431,35739301,99331260230314312602303142782,65863713,5741831,28944511,918150
7ประถมศึกษาเชียงใหม่ 3-ว่าง-29 7,06726,1906,8139740,1671548001,42902,3834103,9152,03106,3561161,047854632,0801,7207,9022,6336312,3181,3495,7752,172639,3593222,1561,084103,572902977039413560221809553542,8211,240634,4782712,6481,245634,227177
8ประถมศึกษาเชียงใหม่ 4นายเดช ศิรินาม25 2,57510,6001,92813915,242233037301391,1952461,52592502,696025819104491,0994,5831,4571397,2787253,1581,4931395,51512397173101,82500000007072531,9361,54503,7341161,16957631,864112
9ประถมศึกษาเชียงใหม่ 5นายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม 2,80810,6532,8333016,32400000000000000000000000000000000000000000000000000
10ประถมศึกษาเชียงใหม่ 6นายแสวง ด้วงทรง7 2,2849,5332,83658015,2338818145107201801,22745101,85801588016617191820801,2972441,12731401,6857129300364479900146479900146301922080430965149022314
11ประถมศึกษาน่าน 2นายชัชชัย ทับทิมอ่อน1 3,91912,6301,969018,5182460008443277003203282001145919400253246000840000000000000000140014000005
12ประถมศึกษาพะเยา 1-ว่าง- 1,4215,5321,12708,08000000000000000000000000000000000000000000000000000
13ประถมศึกษาพะเยา 23 2,99711,1811,92412316,225561850024156270003265618500241993670046612690081000000000000000000000000017
14ประถมศึกษาแพร่ 1นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์23 2,1249,480912012,51611767957001,3662421,43454802,22410276328701,1523321,39959202,3231631,01258101,7569454827809202564330122256433012215459837501,127154539248094176
15ประถมศึกษาแพร่ 2นายสุรศักดิ์ ปาเฮ 2,1687,7711,7587711,77400000000000000000000000000000000000000000000000000
16ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 1นายสุภาพ กาวิ6 3,30210,1382,3803915,85902727703047988027701,23602052002252549208601,26028799214701,4261785381470863000000000016474714701,058146403147069647
17ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 2นายจรูญ แสนวิจิตร15 3,34411,1493,45223918,1843829674601,0802262,1381,59003,954384789906155342,26966003,4634182,27958203,2791586202908074813000178481300017814590924301,297755311380744129
18ประถมศึกษาลำปาง 1นายสมเกียรติ ปงจันตา รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 รกน. 3,67712,1751,791017,64300000000000000000000000000000000000000000000000000
19ประถมศึกษาลำปาง 2นายวิบูลย์ ทานุชิต2 2,6579,2881,800013,74593720489375309993001299853016093700469370046937004693700469985301609985301605
20ประถมศึกษาลำปาง 34 1,5825,26768007,52920849401982711,429941211,915423442024084661,4739402,0335051,4574802,0102087849401,08621910011224110001342217825601,05911955094076334
21ประถมศึกษาลำพูน 1นายวีระ สุขทอง20 2,1918,201866011,25800838083805,23182106,0520010501051,9968,117814010,9272,1158,162838011,1150000000000000000000001,48276802,250250
22ประถมศึกษาลำพูน 2นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ 1,9597,2861,214010,45900000000000000000000000000000000000000000000000000
23ประถมศึกษาตาก 1-ว่าง- 3,15710,8752,309016,34100000000000000000000000000000000000000000000000000
24ประถมศึกษาตาก 2นายอโณทัย ไทยวรรณศรี70 9,57929,5947,57676547,51401495650714014956507140011801189,69329,9507,16546447,2729,49428,9746,98644745,9010109117118000000000000000000001
25ประถมศึกษาพิษณุโลก 1นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์9 4,19814,8342,7353921,8063141,03149101,8362741,54447302,29126392427101,4587272,24045503,4226872,15351203,3525451,68421302,4423941,194001,5883941,194001,5884241,08617601,6864241,08617601,68633
26ประถมศึกษาพิษณุโลก 2นายสุพล จันต๊ะคาด (รก.)24 4,12312,7103,514020,3471237171,32102,1614492,4441,53504,4283420738306247953,3471,47405,6168412,9111,324505,1264451,617854502,966341467502553417690030012584945901,43334392158058499
27ประถมศึกษาพิษณุโลก 3-ว่าง-10 5,01514,0623,86413523,0768720042807152391,51759102,3478725717205162951,31847802,0913351,20058202,11712651638701,0290000007501216859440601,168106224362069271
28ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 1นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ (รก.) 3,70612,7433,147019,59600000000000000000000000000000000000000000000000000
29ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 2นายสกลภัทร เขียวฉ่ำ48 3,99112,4153,41374620,565788561,19802,1324134,8922,2192417,7655984247201,3731,3626,0241,5432479,1761,0205,2011,4342477,9023781,9355021692,984184800661848103482176343,0541,2093335,2304061,6679542473,274197
30ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 3นายดิเรก ต่ายเมือง47 6,35518,3584,5054529,2632831,2951,54903,1277496,0211,833458,648771,11531901,5111,9897,4421,8104511,2861,4526,5601,649459,7064582,44392503,82655151400246602018903507872,7551,03504,5773651,66069402,719240
31ประถมศึกษาสุโขทัย 1นายพยอม วงษ์พูล37 4,48414,4092,321021,2146362,7461,18204,5648967,3641,43909,6992731,52856602,3672,30610,3101,777014,3932,0207,7971,527011,3449243,85775505,5363441,27035501,9692771,11335501,7451,2896,8571,56409,7109515,3341,25307,538181
32ประถมศึกษาสุโขทัย 2- ว่าง -6 4,61415,7812,61139123,3973210523016097515107071968305603793701,20710701,6843461,15510701,608253784301,04026690095266900952609367001,2662537843001,06723
33ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1นายธีระยุทธ ทาปุก19 4,26913,7652,2598820,3813341874201,1933952,33661803,349234845335881,5025732,251498883,4101,3814,63153206,54413344013407073612300159952367404052192,109255882,67120397538401,562131
34ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 2นายธรรมนูญ พิชัย13 1,8355,9641,26709,066174653840866381,66442702,1295363634101,0304812,06863203,1813211,98068102,98217178353001,484009709700130132021,23937601,81711885937201,349140
35ประถมศึกษากำแพงเพชร 1นายวันชัย เกิดมีโภชน์ 7,00123,1544,173034,32800000252766603670012012571936603160138660204000000000000000000000550055
36ประถมศึกษากำแพงเพชร 2นายสมวุฒิ ศรีอำไพ 5,79817,2203,45311726,58800000000000000000000000000000000000000000000000000
37ประถมศึกษานครสวรรค์ 1นายสัญชัย พวงมาลี9 4,72915,4352,215022,37985475163072316597413301,2721194977006863331,23313301,69922987215201,253933871104919338200475933820047598339004377242070056225
38ประถมศึกษานครสวรรค์ 2นายทองสุข อยู่ศรี1 5,10115,3823,4276723,977046004638150001880000038156001943815600194046004604600460460046381560019438156001945
39ประถมศึกษานครสวรรค์ 3วินิจ กลิ่นเฟื่อง15 4,90016,1222,441023,46313353333109971462,46230202,91013458412908472442,42629302,9634442,20022302,867452931030441259911013525991101356939611205775019366030953
40ประถมศึกษาพิจิตร 1นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี 3,70713,0122,44344819,61000000000000000000000000000000000000000000000000000
41ประถมศึกษาพิจิตร 2นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม1 3,87711,3472,251017,475324936011763223360322324936011732613601293249360117324936011732493601173249360117324936011732493601171
42ประถมศึกษาอุทัยธานี 17 2,0246,43384209,299146214502211566771030936352835603742421,10514501,49224088610301,2295418246028200000391105702061405794607651023550045756
43ประถมศึกษาอุทัยธานี 2นาย มานพ ษมาวิมล 4,08113,0132,341019,43500000000000000000000000000000000000000000000000000
44มัธยมศึกษา 34นายสิทธิชัย มูลเขียน18 0022,22521,97944,204002,0022982,300004,3829655,347001,1793421,521005,0954,7609,855005,2365,10510,341001,6931,4163,109007334951,228007314801,211002,5202,5085,0280301,0841,0892,20371
45มัธยมศึกษา 35นายพิทยา ไชยมงคล20 0017,96314,61432,577001,8476212,468002,6386603,298009706581,62806394,9233,4469,00802504,2553,3177,82202507986571,70501031225010675913606393,7312,5656,93506391,5231,0293,19183
46มัธยมศึกษา 36นายประจักษ์ สีหราช (รักษาการ) 0025,30223,23548,53700000000000000000000000000000000000000000000000000
47มัธยมศึกษา 37นายมงคล หมวกพิกุล26 0018,57816,88635,464002,2142232,437003,0529774,029007429421,68402164,0433,8288,08702163,9153,4567,587009351,2732,2080016233900227135362002,2402,5714,811001,5991,6253,224118
48มัธยมศึกษา 38นายมรกต กลัดสอาด39 0019,50917,26436,773001,51801,518008,5304,18312,71300342205547021612,53010,91023,65602012,2008,56220,782005,3124,1299,44100761770064425669002,4672,0694,536030553396979240
49มัธยมศึกษา 39นายสุชน วิเชียรสรรค์ (รักษาการ)31 0022,15920,62442,783006,4771,1037,580006,1888046,992001,1029152,017008,2016,79314,994006,6105,33211,942001,4281,5622,99000101525006813991,080004,8484,7619,609001,0647771,84150
50มัธยมศึกษา 40นายอำนาจ บุญทรง2 0014,83515,27130,10600303223250014801480060176236004286101,038001,2581,8323,0900045141186006101600077001763114870017631148715
51มัธยมศึกษา 4136 0026,22719,49045,71700396284680001,634301,664001,0671,1502,217003,2732,4025,675003,0142,2675,281001,0206991,719008152300171936008575271,3840053235989162
52มัธยมศึกษา 42(ว่าง)11 0025,44620,26445,710002,746872,833002,6871,0853,77201231,8081,2883,219004,1683,0447,212004,3133,0847,39700211125336003694500421296717003,5812,5946,175003,3382,4945,83240
53ประถมศึกษาน่าน 1นายธีรทัศน์ ธนเศรษฐ์วรากิต23 3,54513,8891,9937819,50510553249701,1341192,56053103,2101143412505702181,61225302,0831731,24530401,72260312131050305900590622064613601050526613601050526120
รวม 756 170,451585,508311,189175,2421,242,3902,695 14,276 36,348 2,779 56,098 7,639 66,597 51,572 9,113 134,921 1,968 13,752 13,333 5,829 34,882 29,454 119,157 71,437 36,979 257,027 27,584 105,787 67,412 34,086 234,869 5,668 26,622 20,612 10,248 63,150 1,328 4,624 1,565 580 8,097 1,412 5,104 3,904 1,468 11,888 6,396 33,338 31,189 18,391 89,314 4,430 24,710 18,698 8,394 56,232 3,280
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (24/09/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน