ข้อมูลการดำเนินงานทั่วไปและโครงการสถานศึกษาสีขาว ของสถานศึกษา สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนรายงาน(โรง) 1.1 นักเรียนระดับอนุบาล 1.2 นักเรียนระดับประถมฯ 1.3 นักเรียนระดับ ม.ต้น 1.4 นักเรียนระดับ ม.ปลาย 1.5 รวมนักเรียนทุกระดับชั้น 3.1 ผลดำเนินงานฝ่ายการเรียน 3.2 ผลดำเนินงานฝ่ายการงาน 3.3 ผลดำเนินงานฝ่ายสารวัตรฯ 3.4 ผลดำเนินงานฝ่ายกิจกรรม 4.3.1 ความพึงพอใจผู้บริหารฯ 4.3.2 ความพึงพอใจครูอาจารย์ 4.3.3 ความพึงพอใจกรรมการฯ 4.3.4 ความพึงพอใจผู้ปกครอง ตัวอย่างการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ (จากข้อ 2)จำนวนโรงที่ระบุ
ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง)
1ประถมศึกษาเชียงราย 1100 3,6503,5239714,84114,429971,8231,5738600020,31419,52596982010820108201082011000110001100011000110
2ประถมศึกษาเชียงราย 2นายประถม เชื้อหมอ153 5,4324,5328316,71114,986903,4443,2379400025,58722,755897884010580091913106790131531128570124610123620131
3ประถมศึกษาเชียงราย 3นางสาวสายสวาท วิชัย 5,5860022,228006,041001,0830034,938000001001001001001001001001
4ประถมศึกษาเชียงราย 4นายทศพร เมฆอากาศ รอง.ผอ.รก.ผอ.สพป.22 4,2904251013,1941,749132,6735422000020,1572,716131670139801361011416014340144301443014430140
5ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1ว่าง 2,3850014,910002,1450000019,440000000000000000000000000000
6ประถมศึกษาเชียงใหม่ 2นายรตนภูมิ โนสุ98 2,9442,0286916,03312,030753,4362,413702890022,70216,4717351522895608558292521104410106390109360106390100
7ประถมศึกษาเชียงใหม่ 3-ว่าง-77 7,0673,1394426,19012,853496,8134,0285997636540,16720,0835036430117380111440120350127280131240129260129260123
8ประถมศึกษาเชียงใหม่ 4นายเดช ศิรินาม98 2,5752,56410010,60010,7511011,9282,02610513913910015,24215,480102722607931068420803009020085250862408525069
9ประถมศึกษาเชียงใหม่ 5นายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม 2,8080010,653002,83300300016,324000001001001001001001001001
10ประถมศึกษาเชียงใหม่ 6นายแสวง ด้วงทรง43 2,284953429,5333,638382,8369523458055915,2335,59837162907427071300762507624177231772317822184
11ประถมศึกษาน่าน 2นายชัชชัย ทับทิมอ่อน52 3,9191,1192912,6303,992321,9694682400018,5185,5793047230126240125241132180131181133170131181132180131
12ประถมศึกษาพะเยา 1-ว่าง- 1,421005,532001,127000008,080000000000000000000000000000
13ประถมศึกษาพะเยา 223 2,9974191411,1811,386121,9244621230016,2251,85111168013380133801338013650136501356013650127
14ประถมศึกษาแพร่ 1นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์89 2,1241,819869,4806,428689126657300012,5168,91271524208043078441834009033088350903309033076
15ประถมศึกษาแพร่ 2นายสุรศักดิ์ ปาเฮ 2,168007,771001,75800770011,7740000013100131001310013100131001310013100131
16ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 1นายสุภาพ กาวิ34 3,3026932110,1382,158212,38037916390015,8593,230201817012411011817012114012690125100125100125100126
17ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 2นายจรูญ แสนวิจิตร171 3,3443,1889511,14911,083993,4523,3199623923910018,18417,8299891620111610916301016111675016750167501675018
18ประถมศึกษาลำปาง 1นายสมเกียรติ ปงจันตา รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 รกน.14 3,6771,1673212,1753,700301,7912721500017,6435,1392996010650106501074010740107401074010740104
19ประถมศึกษาลำปาง 2นายวิบูลย์ ทานุชิต28 2,657799309,2882,476271,8007624200013,7454,03729307504077039780427504572045720437404572022
20ประถมศึกษาลำปาง 348 1,582629405,2672,19042680213310007,5293,03240302107619070250722307916079160801507817075
21ประถมศึกษาลำพูน 1นายวีระ สุขทอง124 2,1912,1981008,2018,20110086686610000011,25811,26510078460105440107420111380109400113360118310125240148
22ประถมศึกษาลำพูน 2นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์1 1,9594727,28614721,21464500010,45925820105004105005005004104105
23ประถมศึกษาตาก 1-ว่าง- 3,1570010,875002,3090000016,341000001001001001001001001001
24ประถมศึกษาตาก 2นายอโณทัย ไทยวรรณศรี118 9,5799,4449929,59429,268997,5767,4359876576510047,51446,91299942409925094300100240105190105190104200104200123
25ประถมศึกษาพิษณุโลก 1นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์41 4,1981,2973114,8344,237292,73593034393910021,8066,5033021200105170103181106160108140107150107150107150101
26ประถมศึกษาพิษณุโลก 2นายสุพล จันต๊ะคาด (รก.)119 4,1233,5178512,71010,761853,5143,0098600020,34717,2878586350103320874807263067680597606471067680130
27ประถมศึกษาพิษณุโลก 3-ว่าง-80 5,0152,3884814,0626,951493,8642,20557135503723,07611,5945044400129380124430133340132350138290136310138290128
28ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 1นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ (รก.) 3,7060012,743003,1470000019,596000001001001001001001001001
29ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 2นายสกลภัทร เขียวฉ่ำ114 3,9912,3575912,4158,703703,4132,240667464055420,56513,70567626101035809267210061011149111150010853011051097
30ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 3นายดิเรก ต่ายเมือง131 6,3553,8476118,35811,194614,5052,3905345449829,26317,4756075640123721113821127681131650130660133630131650135
31ประถมศึกษาสุโขทัย 1นายพยอม วงษ์พูล108 4,4843,8018514,40911,771822,3211,7707600021,21417,34282645117955163711736118451084510805508253076
32ประถมศึกษาสุโขทัย 2- ว่าง -33 4,6148291815,7812,771182,611424163910023,3974,0241722120161120158150161120165801649016310016580153
33ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1นายธีระยุทธ ทาปุก84 4,2692,1615113,7657,376542,2591,14151888810020,38110,7665357320145320134421146310155220151260150270152250137
34ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 2นายธรรมนูญ พิชัย42 1,835928515,9643,062511,267825650009,0664,81553311907618072211751908014080140801408014074
35ประถมศึกษากำแพงเพชร 1นายวันชัย เกิดมีโภชน์5 7,001156223,15448524,173106300034,328747242020320201402032020410204102041020410201
36ประถมศึกษากำแพงเพชร 2นายสมวุฒิ ศรีอำไพ 5,7980017,220003,453001170026,588000001001001001001001001001
37ประถมศึกษานครสวรรค์ 1นายสัญชัย พวงมาลี55 4,7291,1602515,4353,896252,2155642500022,3795,6202528270147230141290145250148220150200149210148220139
38ประถมศึกษานครสวรรค์ 2นายทองสุข อยู่ศรี16 5,1015091015,3821,688113,427522670023,9772,24991240144601391101446014460144601437014370146
39ประถมศึกษานครสวรรค์ 3วินิจ กลิ่นเฟื่อง66 4,9001,8693816,1226,581412,4416802800023,4639,1303939290176290166390177280178270179260176290176290160
40ประถมศึกษาพิจิตร 1นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี 3,7070013,012002,443004480019,61000000110011001100110011001100110011
41ประถมศึกษาพิจิตร 2นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม4 3,87783211,34723322,25136200017,475352213015130151301513015130151301513015130151
42ประถมศึกษาอุทัยธานี 121 2,024587296,4331,84029842159190009,2992,586281211076110731407413079807890761107710076
43ประถมศึกษาอุทัยธานี 2นาย มานพ ษมาวิมล1 4,08134113,0135302,34131100019,435118110012800128001280012800128001280012800127
44มัธยมศึกษา 34นายสิทธิชัย มูลเขียน22 00000022,2257,6343421,9798,1423744,20415,7763612101329132913471348033903480348032
45มัธยมศึกษา 35นายพิทยา ไชยมงคล26 00000017,9637,7324314,6146,0664232,57713,7984219100361003115037903511034120361003313033
46มัธยมศึกษา 36นายประจักษ์ สีหราช (รักษาการ) 00000025,3020023,2350048,537000002002002002002002002002
47มัธยมศึกษา 37นายมงคล หมวกพิกุล30 00000018,5788,3784516,8868,1994935,46416,57747141902818026182311503313032140331303214031
48มัธยมศึกษา 38นายมรกต กลัดสอาด41 00000019,509130,36566817,26414,1328236,773144,497393132621926215293222322620122232222412719145
49มัธยมศึกษา 39นายสุชน วิเชียรสรรค์ (รักษาการ)21 00000022,1598,7904020,6247,7393842,78316,52939168048904512048904710048814971506144
50มัธยมศึกษา 40นายอำนาจ บุญทรง4 00000014,8351,373915,2711,9301330,1063,30311310381039003900390039003900390037
51มัธยมศึกษา 4129 00000026,2278,2663219,4906,2343245,71714,50032171704417144180441804319043190422004319056
52มัธยมศึกษา 42(ว่าง)20 00000025,44618,4937320,26416,7568345,71035,24977101404612045121481005080481004990489149
53ประถมศึกษาน่าน 1นายธีรทัศน์ ธนเศรษฐ์วรากิต86 3,5451,4174013,8895,837421,99363732780019,5057,8914044490155460150510157440165360166350164370165360161
รวม 2,492 170,451 65,626 39 585,508 228,904 39 311,189 237,490 76 175,242 71,085 41 1,242,390 603,105 49 1,457 1,232 6 4,260 1,215 6 4,074 1,385 22 4,263 1,211 7 4,567 909 5 4,556 921 4 4,548 929 4 4,567 910 4 4,380
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (24/09/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน