ข้อมูลโรงเรียนที่ตอบแบบติดตามและประเมินผลรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ของ สพท. ภาคเหนือ
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขนาดโรงเรียน รวมทุกขนาด(โรง) 8.โรงเรียนมีคลิปดีสั้น ๆ พร้อมออกอากาศรายการนี้ ถ้าได้รับการติดต่อ ไม่พร้อม
เล็ก(โรง) กลาง(โรง) ใหญ่(โรง) ใหญ่พิเศษ(โรง) ภาษาไทย คณิตศ่าสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศฯ กิจกรรมฯ
1ประถมศึกษาเชียงราย 1นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา58 48 2 2 110 2116183
2ประถมศึกษาเชียงราย 2นายจรัญ แจ้งมณี109 71 5 185 3111279
3ประถมศึกษาเชียงราย 3นายกิตติชัย เมืองมา71 71 9 2 153 32112153
4ประถมศึกษาเชียงราย 4นายเทอดชาติ ชัยพงษ์90 54 3 147
5ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1นายเดช ศิรินาม40 45 3 2 90 1112249
6ประถมศึกษาเชียงใหม่ 2นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์79 61 5 145 412149
7ประถมศึกษาเชียงใหม่ 3ดร.รตนภูมิ โนสุ50 96 8 1 155 611252177
8ประถมศึกษาเชียงใหม่ 4นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล 69 38 2 1 110 11110
9ประถมศึกษาเชียงใหม่ 551 49 2 102 1123
10ประถมศึกษาเชียงใหม่ 6นายสมพงศ์ พรมจันทร์56 43 3 102 1119
11ประถมศึกษาน่าน 2นายสมัย ธนะศรี99 50 1 150 12111
12ประถมศึกษาพะเยา 1นายประถม เชื้อหมอ78 22 100
13ประถมศึกษาพะเยา 2นายทินกร อินทะนาม94 44 3 141 32161
14ประถมศึกษาแพร่ 1นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์97 23 2 1 123
15ประถมศึกษาแพร่ 2นายกัมปนาท ศรีเชื้อ97 34 131 11331
16ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 1นายอุทัย กาญจนะ88 46 1 135
17ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 2นายจรูญ แสนวิจิตร124 47 1 172 1347
18ประถมศึกษาลำปาง 1นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์81 25 4 1 111 812121386
19ประถมศึกษาลำปาง 2นายวิบูลย์ ทานุชิต116 36 2 154 126
20ประถมศึกษาลำปาง 380 15 95
21ประถมศึกษาลำพูน 1นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์120 28 1 149 111158
22ประถมศึกษาลำพูน 2นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข66 25 1 92 123174
23ประถมศึกษาตาก 1นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล68 40 1 1 110
24ประถมศึกษาตาก 2นายอโณทัย ไทยวรรณศรี17 84 20 3 124 351113
25ประถมศึกษาพิษณุโลก 1นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี68 52 2 2 124
26ประถมศึกษาพิษณุโลก 2นายบุญสม โพธิ์เงิน72 61 1 1 135
27ประถมศึกษาพิษณุโลก 3นายวิเชียร ทรงศรี94 70 3 167 17
28ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 1นายอำนาจ บุญทรง97 51 2 1 151
29ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 2นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์107 50 4 161
30ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 3นายดิเรก ต่ายเมือง111 82 3 196
31ประถมศึกษาสุโขทัย 1นายพยอม วงษ์พูล83 48 3 1 135 1431115118
32ประถมศึกษาสุโขทัย 2นายเปรม คำวัฒนา115 54 4 173
33ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1นายชัชชัย ทับทิมอ่อน123 51 2 1 177 6213127
34ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 2นายธรรมนูญ พิชัย71 23 94
35ประถมศึกษากำแพงเพชร 1นายสุพล จันต๊ะคาด110 91 2 2 205 2
36ประถมศึกษากำแพงเพชร 2นายนพพร มากคงแล้ว112 76 2 190 22224103
37ประถมศึกษานครสวรรค์ 1นายสัญชัย พวงมาลี120 47 1 2 170
38ประถมศึกษานครสวรรค์ 2นายทองสุข อยู่ศรี81 67 2 150
39ประถมศึกษานครสวรรค์ 3นายปรีชา นาคจำรูญ139 63 3 205
40ประถมศึกษาพิจิตร 1นายสกลภัทร เขียวฉ่ำ102 52 2 1 157
41ประถมศึกษาพิจิตร 2ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้97 54 3 154
42ประถมศึกษาอุทัยธานี 1นายสุชาติ กลัดสุข64 21 2 87 211245
43ประถมศึกษาอุทัยธานี 2นายสัญชัย พวงมาลี79 46 2 1 128
44มัธยมศึกษา 34นายสิทธิชัย มูลเขียน 13 22 7 42
45มัธยมศึกษา 35-ว่าง-5 27 10 4 46 13212134
46มัธยมศึกษา 36นายมนต์ชัย ปาณธูป1 31 19 8 59 1427
47มัธยมศึกษา 37นายมงคล หมวกพิกุล5 26 10 5 46
48มัธยมศึกษา 38นายอำนวย อภิชาติตรากูล7 20 10 10 47
49มัธยมศึกษา 39นายสุชน วิเชียรสรรค์ 1 34 15 7 57 115
50มัธยมศึกษา 40นายประทาน หาดยาว2 22 9 6 39
51มัธยมศึกษา 41นายสมวุฒิ ศรีอำไพ2 35 17 8 62
52มัธยมศึกษา 42นายบุญชอบ โตคำ4 31 15 8 58
53ประถมศึกษาน่าน 1นายสมเร็จ อุดแดง160 39 1 1 201 112142
รวม 3,930 2,432 248 92 6,702 45 16 14 18 3 5 54 16 27 1439
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (22/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน