ข้อมูลแผนงานโครงการตามตัวชี้วัดเชิงบริหารจัดการในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการดำเนินงานป้องปรามแก้ไขล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน ภาคเหนือ
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1.1 มีการจัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ป้องกัน ปราบปราม การควบคุมแก้ไข และดำเนินการทางกฎหมายการทุจริต(โปรดอธิบาย) 1.2 ส่งไฟล์แผนงานโครงการ 2.1 มีการจัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับการป้องปราม การควบคุม แก้ไข และดำเนินการทางกฎหมายการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน(โปรดอธิบาย) 2.2 ส่งไฟล์แผนงานโครงการ
1ประถมศึกษาเชียงราย 1นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา การจัดทำแผนที่เกี่ยวกับการส่งเสริม ป้องกัน ปราบปราม การควบคุม แก้ไข และดำเนินการทางกฎหมายการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรา เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือส่วนที่ 1บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้องส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวการติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ รายละเอียดตามเอกสารแนบ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป ชร1
2. จัดทำประกาศแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในหน่วยงานและสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ได้จัดทำประกาศแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในหน่วยงานและสถานศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนไม่ว่าอยู่ในสถานะใดได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี และปราศจากการถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ซึ่งทุกคนต้องรับผิดชอบในการกระทำและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1มีความประสงค์ที่จะสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ และจัดการกับปัญหาดังกล่าวตามแนวปฏิบัตินี้อย่างเสมอภาคและยุติธรรม รายละเอียดตามเอกสารแนบ จัดทำประกาศแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
2.แนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
2ประถมศึกษาเชียงราย 2นายจรัญ แจ้งมณี
3ประถมศึกษาเชียงราย 3นายวิเศษ เชยกระรินทร์ (รักษาการ) สพป.เชียงราย เขต 3 ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาและศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตต้นแบบ ซึ่งจะดำเนินการตามแผนงาน ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 เพื่อขับเคลื่อนการทำงานของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใช้กรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 4. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาและศึกษาดูงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตต้นแบบ
4ประถมศึกษาเชียงราย 4นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย คือ 1.สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2. สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรา เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA2561) ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังกล่าวการติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายและงบประมาณ รายละเอียดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่แนบมาพร้อมนี้ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.เชียงราย เขต 4 ปี 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สอดส่อง ควบคุม ดูแล มิให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษา โดยให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็กนักเรียน 2561
5ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1นายรตนภูมิ โนสุ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้มีคำสั่ง ตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ฉก.คศ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ตามคำสั่งที่ 111/2561 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 แผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
คำสั่ง ตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉก.คศ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โดยนายเดช ศิรินาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้มอบนโยบาย และแนวทางการป้องกัน ปราบปรามการควบคุมแก้ไขและการดำเนินการทางกฎหมายการล่วงละเมินทางเพศนักเรียน โดยได้จัดแผนงานโครงการระบบการดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว เพื่อให้สถานศึกษา ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ครูฝ่ายปกครอง นักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชน องค์กรภาคี เครือข่ายร่วมมือกันดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียนให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และให้เป็นไปพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 โดยวางกรอบแนวทางการปฏิบัติ ครอบคลุมภารกิจ 4 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2.ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 3.ด้านการพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 4.ด้านการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิเด็ก มีรายละเอียดตามเอกสารดังแนบ โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา ประจำปี 2561
ประกาศ แต่งตั้งคณะทำงานโครงการป้องกันการกระทำผิดของนักเรียนในพื้นที่พิเศษ ปรจะำปี 2561
การดำเนินงานใน ไตรมาสที่ 2-3
6ประถมศึกษาเชียงใหม่ 2นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ จัดทำรายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยงผลการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ปี 2561 และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ปี 2561 รายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยงผลการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ปี 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ปี 2561
ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนก็เป็นอีกหนึ่งความสำคัญที่ต้องใส่ใจเพราะปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตคนไทยมากยิ่งขึ้น การเข้าไปสัมผัสในโลกสื่อออนไลน์หรือระบบดิจิตอลเป็นแบบไม่มีขีดจำกัดทำให้สุ่มเสี่ยงต่อปัญหาทางเพศอย่างหนึ่ง จึงจำเป็นที่ต้องตระหนักและหามาตรการคุ้มครองและป้องกันเด็กนักเรียนไม่ให้ได้รับผลกระทบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เห็นความสำคัญของสภาพปัญหาดังกล่าวจึงได้กำหนดมาตรการป้องปราม การควบคุม แก้ไข และดำเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนตั้งแต่ป้องปรามมิให้เกิดเหตุ ตลอดจนไปถึงการช่วยเหลือทางกฎหมายสำหรับเด็กนักเรียนที่ถูกกระทำละเมิดทางเพศเพื่อเป็นการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
มาตรการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน
7ประถมศึกษาเชียงใหม่ 3นางกัลยา มาลัย 0สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว การติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณรายละเอียดตามแนบ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.ชม.3
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือนักเรียน โดยได้จัดทำโครงการติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนทุน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และให้สังคมรับทราบถึงการดูแลเด็กและเยาวชนซึ่งต้องการความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน ซึ่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นวิธีการหนึ่งในขั้นตอนการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และเป็นขั้นตอนแรกของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทำให้ทราบสภาพปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล รวมไปถึงเป็นการป้องกันเหตุการล่วงละเมิดทางเพศซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับเด็กกลุ่มเสี่ยงได้ โดยการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองโดยตรงซึ่งจะส่งผลให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเที่ยงตรง เพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน แก้ไข ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น 2.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3 ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ลักษณะการดำเดินงานคือ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยร่วมมือกับตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครองร่วมกันออกตรวจพื้นที่เสี่ยง เช่น ร้านเกม หอพัก สถานบันเทิง ห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อดูแลช่วยเหลือ และป้องปรามไม่ให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หนีเรียน การทะเลาะวิวาท การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และการถูกล่วงละเมิดทางเพศ โครงการติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนทุน ปีการศึกษา 2561
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
8ประถมศึกษาเชียงใหม่ 4นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล การจัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ป้องกัน ปราบปราม การควบคุม แก้ไข และดำเนินการทางกฎหมายการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยดำเนินการภานใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวท่าง ประกอบด้วย 1. สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2. สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต ซึ่งแผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประจำปีงบปรมะาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยสาระสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวอเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการ ฯ ดังกล่าว การติดตาม ประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมาตรการป้องกันการทุจริต สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ได้มอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และการแนะแนวของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ที่ศธ 04050/ว 943 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 โดยมีภาระกิจด้านการพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กด้านการป้องกัน ปราบปรามการควบคุมแก้ไขและการดำเนินการทางกฎหมายการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน โดยได้จัดทำโครงการพัฒนาความเข้มแข็งงานระบบดูแลช่วยเหลือ คุ้มครองนักเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิตในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาสถานศึกษา ให้มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีกระบวนการ วิธีการ เครื่องมือที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ และการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 2. สถานศึกษามีการส่งเสริม พัฒนา ยกระดับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดำรงชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง 3. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีแนวทางในการปฏิบัติงานระการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 4. เพื่อติดตามช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่มีปัญหาได้อย่างถูกต้อง โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมใน การช่วยเหลือดูแลนักเรียน โครงการพัฒนาความเข้มแข็งงานระบบดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิตในโรงเรียน
มาตรการป้องกันการละเมิดทางเพศในสถานศึกษา
9ประถมศึกษาเชียงใหม่ 5นายพัฒนพงศ์ พวงทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ 1.แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญด้านการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนในสังกัด จึงได้มีแผนงาน/โครงการ /กิจกรรม/การดำเนินการ ดังนี้ 1. การแจ้งนโยบายการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน มีการเน้นย้ำ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อรับทราบ พร้อมดำเนินการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ขอความร่วมมือผู้ปกครอง,คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางการดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. มีมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้แก่นักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 3. ดำเนินการเรื่องการเฝ้าระวังเหตุช่วยเทศกาลต่างๆ ให้โรงเรียน ดำเนินการ ดังนี้ 3.1 มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ออกตรวจพื้นที่ ในการสุ่มตรวจดูแล เหตุนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ช่วงเทศกาลวันสำคัญต่างๆ 3.2 กรอกแบบรายงานผลการดำเนินการ เฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมการเฝ้าระวังเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ และส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 4. การจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียน มี ดังนี้ 4.1 โครงการฝึกอบรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 งบประมาณ 155,000 บาท กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนแกนนำ ขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 31 โรง ๆละ 8 คน รวมทั้งสิ้น 250 คน เพื่อให้ลูกเสือมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงภัยอันตราย และความเสี่ยงต่อยาเสพติด ตระหนักถึงพิษภัยและบทลงโทษ ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีทักษะชีวิตในการป้องกันภัยทางสังคม เช่น ด้านยาเสพติดและด้านการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 4.2 โครงการฝึกอบรมยุวชน สพฐ.อาสาพัฒนาอมก๋อย เพื่อการป้องกันฝิ่นและยาเสพติด ได้รับงบประมาณจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนแกนนำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนในพื้นที่อำเภออมก๋อย จำนวน 60 คน 5. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Students Care เพื่อให้ครูได้ติดตาม ดูแลนักเรียนอย่างละเอียดแล้วใกล้ชิด สำนักงานเขตพื้นที่สามารถติดตามการดำเนินงานในเรื่องการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนได้อย่างทันท่วงที 1.โครงการลูกเสือต้ายภัยยาเสพติด
2.คำสั่งลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
3.คำสั่งลูกเสือต้านภัยยาเสพติด2
4.คำสั่งโครงการยุวชนฯ สพฐ.
5.ประกาศยุวชนฯ สพฐ.
กองทุน ฉก.ชน.เชียงใหม่ เขต 5
โครงการระบบดูแล
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
คำสั่งพนักงานส่งเสริมความประพฤติ
คำสั่งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คำสั่งดำเนินการรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
10ประถมศึกษาเชียงใหม่ 6นายสมพงศ์ พรมจันทร์ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว การติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ โครงการเขตสุจริต สพป.เชียงใหม่ เขต 6
แผนแ้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สพป.เชียงใหม่ เขต 6 มีการดำเนินการจัดทำแผนมาตรการการป้องกันการทุจริตและต่อต้านการคอร์รัปชั่น มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในหน่วยงานและสถานศึกษา แจ้งใหกับบุคลากรมรสังกัด และสถานศึกษาทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในหน่วยงานและสถานศึกษา
11ประถมศึกษาน่าน 2นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาน่าน เขต 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาน่าน เขต 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใช้กรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาน่าน เขต 2
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โครงการเสริมสร้างพัฒนาบุคลากรสู่เขตสุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2มีการจัดทำโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องปราม การควบคุม แก้ไข และดำเนินการทางกฎหมายการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการดำเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหา เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ บนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนาและร่วมแก้ปัญหาจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดดาเนินงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายในสถานศึกษาได้อย่างเข้มแข็ง ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ที่กาหนด 2.เพื่อสร้างสถานศึกษาแกนนาเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 3.เพื่อให้ครู บ้าน วัด โรงเรียน เกิดความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่จะเข้ามาช่วยเหลือนักเรียนนักเรียนด้วยความห่วงใยและความรักมากขึ้น กระบวนการดำเนินงาน 1.สำรวจสถานศึกษาที่ดำเนินงานคัดกรองนักเรียนประจำปี 2.ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ 3.คัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นที่ดำเนินงานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.เป็นหน่วยรับแจ้งเหตุ OSCC 5.กรณีนักเรียนประสบเหตุ ประสานหน่วยงานเครือข่ายให้ความช่วยเหลือตามสภาพความเดือดร้อน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้ำที่ปฏิบัติงานนในศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
12ประถมศึกษาพะเยา 1นายประถม เชื้อหมอ สพป.พะเยา เขต 1 ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเย เขต 1 ประจำปีงบปีะท่๊ พ.ศ.2561 1.โครงการประกาศเจตนารมณ์/กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน-การประกาศเจตจำนง 1.การประกาศเจตนารมณ์/กำหนดนโยบาย -การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต -การประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน- การออก/ติดตามแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ เพื่อให้บุคลากรถือปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายกระทรวงในการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเย เขต 1 เน้นย้ำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สอดส่อง ควบคุม ดูแล มิให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษา โดยให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน และได้จัดทำการอบรมนักเรียนโดยการเข้าค่ายทักษะชีวิต ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน
13ประถมศึกษาพะเยา 2-ว่าง- สพป.พะเยา เขต 2 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการส่งเสริม ป้องกัน ปราบปราม การควบคุม แก้ไข และดำเนินการทางกฎหมายการทุจริต ได้แก่ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว การติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ รายละเอียดตามเอกสารแนบ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.พะเยา เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
คำสั่งแต่งตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
มาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียกรับเงิน "แป๊ะเจี๊ยะ" ของ ร.ร. ทั่วประเทศ
แจ้งมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณ งบลงทุน
มาตรการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สพป.พะเยา เขต 2 ดำเนินการจัดค่ายรวมพลังเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิต โดยได้จัดทำ 1) โครงการ เสริมสร้างทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมรอบด้าน เพื่อให้นักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาส่งเสริมความประพฤติอันพึงประสงค์ รู้จักปกป้องภัยในสังคม สร้างภูมิคุ้มกันและลดพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มเยาวชนให้เกิดความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 2) โครงการติดตามดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยนักจิตวิทยาโรงเรียนร่วมกับภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มุ่งหวังให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือเยียวยา พัฒนา ส่งเสริม ป้องกัน และส่งต่อ รวมทั้งการเพิ่มการเข้าถึงบริการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โครงการ เสริมสร้างทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมรอบด้าน
โครงการติดตามดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
14ประถมศึกษาแพร่ 1นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ 00ข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการประเมินมาใช้ประเมินสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลำดับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ ในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ 1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index) 4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 5) ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ มี 3 เครื่องมือ ได้แก่ 1) แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบสำรวจ Evidence – Based) 2) แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบสำรวจ Internal) 3) แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบสำรวจ External) คะแนนภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ปี 2558 - 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 แสดงดังนี้ หน่วยงาน ผลคะแนน ITA ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คะแนนเฉลี่ยภาพรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 71.54 79.29 86.94 คะแนนรายดัชนี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสึกษาแพร่ เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2560 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ รายดัชนี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แสดงรายละเอียดดังนี้ หน่วยงาน คะแนน ITA ภาพรวม ดัชนีที่ 1 ดัชนีที่ 2 ดัชนีที่ 3 ดัชนีที่ 4 ดัชนีที่ 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 86.94 83.55 95.73 95.42 64.70 92.48 จากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนรายดัชนีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ได้คะแนน การประเมิน ในดัชนีที่ 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ซึ่งประกอบด้วยประเด็นด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ในประเด็นแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประเด็นการตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน ต่ำกว่าร้อยละ 80 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 มีจุดบกพร่องในเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ซึ่งต้องดำเนินการเพื่อปรับปรุงอย่างเร่งด่วน แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใช้กรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 4. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ
15ประถมศึกษาแพร่ 2ดร.สุเทพ ปาลสาร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นกรอบ ทิศทางในดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสาคัญ อันจะ ส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง
0
16ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 1นางพุฒชาด จันทร์ดำ 0 0
17ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 2นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง 0 0
18ประถมศึกษาลำปาง 1นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ สพป.ลำปาง เขต 1 จัดทำแผนส่งเสริมป้องกัน ปราบปราม การควบคุม แก้ไข และดำเนินการทางกฏหมายการทุจริต ประจำปี 2561 โครงการส่งเสริมความเข็มแข็งและป้องกัน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการITA
0 โครงการการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน
19ประถมศึกษาลำปาง 2นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ 0 แผนปฏิบัติการป้องกันฯ การทุจริต
0 มาตรการฯ ล่วงละเมิดทางเพศ
20ประถมศึกษาลำปาง 3นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ 0 0
21ประถมศึกษาลำพูน 1นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ได้จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การดำเนินการ ๙ โครงการ/กิจกรรม โดยมีกระบวนการ ขั้นตอนการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจิต ดังต่อไปนี้ ๑.แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์การดำเนินการที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ๓. ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์การดำเนินการที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ เพื่อให้ได้ความเสี่ยงในภารกิจงานที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน แล้วนำสู่แนวทางวิธีการแก้ไขปัญหา ในแผนงาน/โครงการ ในแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ๔. ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ ให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ๕. จัดทำปฏิทินการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ๖. จัดทำปฏิทินการติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ๗. จัดทำแบบติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ๘. ติดตามการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ๙. จัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ในแต่ละครั้ง แล้วเสนอให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ทราบ ๑๐. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.ลำพูน เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลตามแผนป้องกันปราบปรามฯ
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญด้านการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้มีแผนงาน/โครงการ /กิจกรรม/การดำเนินการ ดังนี้ 1. การแจ้งนโยบายและแผนปฏิบัติการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน มีการเน้นย้ำ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อรับทราบ พร้อมดำเนินการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ขอความร่วมมือผู้ปกครอง,คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางการดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. มีมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้แก่นักเรียน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน(ฉก.ชน.ลพ.1) ร่วมกับศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.ลพ.1) 2.1 แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการ ตามมาตรการความปลอดภัยของโรงเรียน และส่งประกาศของโรงเรียน เรื่อง มาตรการดังกล่าวข้างต้น ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 2.2 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ประกาศของโรงเรียนทุกโรง เรื่อง มาตรการความปลอดภัยของโรงเรียน ไว้หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 2.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองเฉพาะและช่วยเหลือเด็กนักเรียน มีขั้นตอนการดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียน ลงพื้นที่ กำกับ ติดตาม การดำเนินการของโรงเรียน ตามความจำเป็นเร่งด่วนของภาระงานที่จะติดตาม ให้ความช่วยเหลือเด็กและนักเรียน เช่น กรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศ เพื่อสืบข้อเท็จจริง รายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 2.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้ดำเนินการ เรื่องการเฝ้าระวังเหตุช่วยเทศกาลต่างๆ ให้โรงเรียน ดำเนินการ ดังนี้ - มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ออกตรวจพื้นที่ ในการสุ่มตรวจดูแล เหตุนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ช่วงเทศกาลวันสำคัญต่างๆ - กรอกแบบรายงานผลการดำเนินการ เฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมการเฝ้าระวังเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ และส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 3. การจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียน มีดังนี้ 3.1 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 1. การสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชน ด้วยกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันนักเรียน (ป.1 – ป.6) โดยบูรณาการร่วมกันกับแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการเสริมสร้างทักษะชีวิตในการป้องกันภัยทางสังคม เช่น การถูกล่วงละเมิดทางเพศ กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันนักเรียน (ป.1-ป.6) ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100 และการรายงานผลการป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาในสถานศึกษา ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 3.2 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. โครงการอบรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2561 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 50,000 บาท กลุ่มเป้าหมาย ครูแกนนำ จำนวน 108 คน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1 เพื่อให้ครูแกนนำ มีความรู้ ความเข้าใจ ดำเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2 เพื่อให้ครูแกนนำ สามารถคัดกรองนักเรียนโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงเรื่องพฤติกรรม 3 เพื่อให้ครูแกนนำ สามารถดำเนินการเฝ้าระวัง สังเกตพฤติกรรมและเข้าช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มที่ใช้ชีวิตโดดเดี่ยว 4 เพื่อให้ครูแกนนำ สามารถสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและพัฒนาทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต เช่น การถูกล่วงละเมิดทางเพศ 5 เพื่อให้สถานศึกษา มีมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา เช่น อุบัติภัยทางสังคม 2. โครงการฝึกอบรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด กับทักษะชีวิตการป้องกันภัยทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2561 งบประมาณ 105,000 บาท กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนแกนนำ ขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 21 โรง ๆละ 8 คน รวมทั้งสิ้น 168 คน 1 เพื่อให้ลูกเสือแกนนำ มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงภัยอันตราย และความเสี่ยงต่อยาเสพติด 2 เพื่อให้ลูกเสือแกนนำ ตระหนักถึงพิษภัย และบทลงโทษ ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 3 เพื่อให้ลูกเสือแกนนำ มีทักษะชีวิตในการป้องกันภัยทางสังคม เช่น ด้านยาเสพติดและด้านการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 4 เพื่อให้ลูกเสือแกนนำ เป็นผู้ประพฤติตน ในการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข และเป็นพลเมืองดีของชาติที่ดี ต่อไป 3. โครงการ ค่ายทักษะชีวิตแก่เด็กและเยาวชน ในการป้องกันภัยทางสังคมประจำปีการศึกษา 2561 งบประมาณ 80,000 บาท กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนแกนนำ ขยายโอกาส โรงเรียน ๆ ละ 6 คน รวมจำนวน 126 คน 1 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนความรู้และทักษะการใช้ชีวิตที่ปลอดภัยจากอบายมุขต่างๆ 2 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีบทบาทในการช่วยเหลือเด็กที่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงด้านอบายมุข 3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนความรู้และทักษะการใช้ชีวิตเรื่องเพศศึกษา 4 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีบทบาทในการช่วยเหลือเด็กที่ตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงที่จะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรโดยไม่ตั้งใจ 5 เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเลือกรับสื่ออินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม มาตราการการป้องกันปราบปรามฯ การล่วงละเมิศทางเพศ สพป.ลำพูน เขต 1
22ประถมศึกษาลำพูน 2นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 มีขั้นตอนในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 1. ทบทวนข้อมูล และบริบทที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบหรามการทุจริต (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) 2) จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบหรามการทุจริต เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยวด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหภายในสำนักงานสเขตพื้นที่การศึกษา และพิจารณานำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ึความเสี่ยงมาร่วมกันเพื่อการจัดทำแผน 3) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 โดยใช้กรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 - 2564 ) 4) เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการป้องปราบ แก้ไขการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะทำงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือ คุกคามทางเพศในการทำงานและในสถานศึกษา และมีศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือเด็กนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ( ฉก.ชน. สพป. ลำพูน เขต 2 ) 2. จัดทำมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือ คุกคามทางเพศ ให้สถานศึกษา โดยศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉก. คศ. สพป.ลำพูน เขต 2) ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวใช้บูรณาการครอบคลุมถึงการป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กตามความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยนชนแห่งชาติ และแจ้งเวียนให้สถานศึกษาทราบ และถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด 3. กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัด ให้ความรู้ แนวทาง และทักษะในการป้องกันตนเองมิให้ถูกล่วงละเมิดทางเพศเช่น 3.1 ก่อนจะไปที่ใดควรจะบอกให้พ่อแม่ ผู้ปกครองรับรู้ สถานที่ไป ไปกับใคร กลับเมื่อใด 3.2 ไม่ควรไปคนเดียว ควรจะมีเพื่อนไปด้วย 3.3 อย่าไว้ใจคนแปลกหน้า อย่าหลงเชื่อคารม แม้ว่าจะแสดงท่าทางเป็นมิตร 3.4 หลีกเลี่ยงการแตะเนื้อต้องตัวหรือสัมผัสอวัยวะทุกส่วน 3.5 เมื่อเกิดปัญหาต้องหาทางแก้ โดยปรึกษาพ่อแม่ ครูหรือผู้ที่ไว้ใจได้ 4. กำหนดโครงการ การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และ ช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อจัดประชุม อบรมครูผู้รับผิดชอบ ตามโครงการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยกับปัญหาต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนที่เผชิญเหตุพิเศษ เช่น ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง หรือการได้รับความเป็นธรรมจากระบบการศึกษา เป็นต้น ตลอดจน การดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ตามระบบการดูแลนักเรียนในสถานศึกษา 5. การหารือ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครอง ดูแล และช่วยเหลือนักเรียนในกรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศ เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล เป็นต้น 6. การสร้างความตระหนักในการไม่ปกปิดข้อมูลให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง 7. การประสานผู้ปกครอง ชุมชนให้การร่วมกันดูแล สอดส่อง พฤติกรรมของนักเรียน มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
23ประถมศึกษาตาก 1นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล กลุ่มงานวินัยและนิติกร ได้แจ้งผู้อำนวยการ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ทราบ และถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ หลักเกณฑ์การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
1.จัดทำประกาศมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศในสถานศึกษา ตามแนวทางหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ที่ ศธ ๐๔๒๗๓/ว ๑๐๑๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศในสถานศึกษา 2.แจ้งแนวทางตามมาตรการป้องกันฯ ให้ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต ๑ ทราบ และถือปฏิบัติ 3.รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และประธานเขตตรวจราชการที่ ๑๗ (Cluster (ุ้อำนวยการ สพป.สท.เขต ๑) มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษา
24ประถมศึกษาตาก 2นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแผน
25ประถมศึกษาพิษณุโลก 1นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี 1.ประชุมชี้แจงแนวนโยบายการคราวประชุมคณะผู้บริหารเขตพื้นที่ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและบุคลากรทุกคน 2.ดำเนินการวางแผนร่วมกัน 3.ร่วมกันกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องชอบธรรม ตามระเบียบกฎหมายและธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรมอันดีงาม 4.แจ้งแนวปฏิบัติให้ทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 5.การเยี่ยมเยือน นิเทศ ติดตาม กำกับ ดูแล 6.การรายงานผลการปฏิบัติงานทุกช่วงเวลาตามความเหมาะสม ทั้งก่อนปฏิบัติ ระหว่างปฏิบัติ และหลังการปฏิบัติเสร็จสิ้น
การดำเนินงานในเรื่องนี้ สพป.พล.เขต 1 ได้สั่งการมาตรการเป็นหนังสือให้ทุกโรงเรียนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงานอย่างละเอียด กรณีมีเหตุเกิดขึ้น จะเข้าไปดูแลช่วยเหลือเด็กที่ถูกละเมิดและแยกตัวออกมาทันที ประสานงานกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สถานีตำรวจในพื้นที่ แพทย์ และผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเพื่อหาหลักฐานข้อมูล และแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด สำหรับนักเรียนจะให้การดูแลช่วยเหลือ ส่งนักเรียนไปดูแลทางด้านจิตใจที่บ้านพักเด็กพิษณุโลก หรือบ้านพักสองแคว เมื่อนักเรียนมีความพร้อมก็กลับมาเข้าเรียนตามปกติ หากนักเรียนต้องการย้ายโรงเรียนก็จะดำเนินการให้ทันที หากต้องการเป็นโรงเรียนแบบพักนอนก็จะส่งไปเรียนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 มีขั้นตอนการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 1.ประชุมชี้แจงแนวนโยบายการคราวประชุมคณะผู้บริหารเขตพื้นที่ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและบุคลากรทุกคน 2.ดำเนินการวางแผนร่วมกัน 3.ร่วมกันกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องชอบธรรม ตามระเบียบกฎหมายและธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรมอันดีงาม 4.แจ้งแนวปฏิบัติให้ทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 5.การเยี่ยมเยือน นิเทศ ติดตาม กำกับ ดูแล 6.การรายงานผลการปฏิบัติงานทุกช่วงเวลาตามความเหมาะสม ทั้งก่อนปฏิบัติ ระหว่างปฏิบัติ และหลังการปฏิบัติเสร็จสิ้น
26ประถมศึกษาพิษณุโลก 2นายบุญสม โพธิ์เงิน 1ประชุมชี้แจงคณธกรรมการในการส่งเสริม ป้องกัน ปราบปราม การควบคุมแก้ไขการทุจริต ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ๒.แต่งตั้งคณะดำเนินงานการส่งเสริม ป้องกัน ปราบปราม การควบคุมแก้ไขการทุจริต ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ๓.กำหนดปฏิทินในการปฏิบัติงาน ๔.ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน โครงการที่กำหนด ๕.สรุปผลการดำเนินงานและสะท้อนการดำเนินงาน
0แผนการดำเนินงานป้องปราม การควบคุม แก้ไข และกำเนินการทางกฎหมาย การล่วงละเมิดทางเพศของนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ...................... ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแจ้งให้สถานศึกษาให้ดำเนินงานตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ดำเนินการ ดังนี้ ๑. แจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่งตระหนักและคำนึงถึงความละเอียดอ่อนในมิติความแตกต่างระหว่างเพศ (Gender Sensitivity) ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งเพศหญิง เพศชาย และผู้มีความหลากหลายทางเพศปฏิบัติต่อกันอย่างเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมทั้งทราบถึงสิทธิของตนในการที่จะปฏิเสธและยุติการเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ ๒. ให้จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ ในสถานศึกษา โดยให้ครอบคลุมบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา รวมถึงผู้มาติดต่อหรือดำเนินงานเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา และมีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. ให้กำหนดกระบวนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีนักเรียนถูกล่วงละเมิดฯ ใหเป็นเป็นรูปธรรมโดยให้ความช่วยเหลือนักเรียนด้วยความเร่งด่วน รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ปกปิดเป็นความลับ และใช้กระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๔. กำหนดมาตรการในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการล่วงละเมิดฯ ให้สถานศึกษาทุกแห่งได้รับทราบเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ๕ จัดค่ายทักษะชีวิตเพื่อให้ความรู้และมีทักษะในการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศและภัยคุกคามทางสังคม ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา เพื่อนำไปขยายผลให้กับนักเรียนในสังกัดเพิ่มเติม (ตามโครงการ ๖. มีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง และให้สถานศึกษารายงานสถานการณ์ต่อผู้บังคับบัญชาทันที่ เมื่อเกิดเหตุ
27ประถมศึกษาพิษณุโลก 3นายวิเชียร ทรงศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยประกาศมาตรฐานทางจริยธรรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษามีมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นการป้องกันปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และการแสวงหาผลประโยชน์ในหน้าที่ราชการ 3. จัดทำมาตรการแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 4. จัดตั้งศุนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.) และศุนย์เฉพาะกิจคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.) 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 แจ้งให้สถานศึกษาประชุมหาแนวทางร่วมกับกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อหาแนวทางร่วมกันจัดทำมาตรการในการสร้างความปลอดภัยแก่นักเรียน และสร้างความตระหนักแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครองโดยใช้กระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษาเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด มีเครือข่ายในการป้องกันเฝ้าระวัง 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ประกาศมาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนตามนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสังกัดทุกด้าน ทั้งด้านอุบัติเหตุ และด้านสังคม มาตรการสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน
มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
28ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 1นายอำนาจ บุญทรง 0 0
29ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 2นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ สพป.เพชรบูรณ เขต 2 ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ เพื่อรองรับตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้) คำสั่งศูนย์ ฉก.คศ.
แผนสุจริต
โครงการ
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ดำเนินการแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทุกท่าน(ทั้ง สพป.และ สถานศึกษาในสังกัด ได้ยึดถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ อย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งให้ โรงเรียนในสังกัดได้รายงานปัญหาข้อขัดข้องให้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ทราบภายในวันที่ 15 กันยายน ของทุกปีเพื่อรายงาน สพฐ. ทราบต่อไป(รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้) บันทึกแจ้ง /หนังสือแจ้ง ร.ร.ในสังกัด /แนวปฏิบัติ
แนวทางป้องกันฯ
30ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 3ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 5 กิจกรรม มีกระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2. ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน นำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง นำสู่แนวทางวิธีการแก้ไขปัญหา ในแผนงาน/โครงการในแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้แก่ โครงการปลูกฝัง เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมไม่ทนต่อการทุจริต และปรับฐานความคิดผลประโยชน์ส่วนตันและผลประโยชน์ส่วนรวม ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 2.1 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 2.2 อบรมเพื่อปลูกฝังการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมไม่ทนต่อการทุจริต ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม สร้างความรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรทุกระดับ 2.3 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การดำเนินงานในด้านการส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต จัดทำโลอัพ,โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ 2.4 พัฒนาและยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษาดูงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการประเมินระดับ สูงมาก 3. ติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 3 ระยะ รายงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ดังนี้ 3.1 ระยะที่ 1 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 3.2 ระยะที่ 2 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 3.3 ระยะที่ 3 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 4. จัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในแต่ละครั้ง แล้วเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ทราบ พร้อมกับรายงานการดำเนินงานในระบบ www.uprightschool.net หรือเว็บไซต์โรงเรียนสุจริต 5. สรุปผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2561
2. การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
การดำเนินงานป้องปราบแก้ไขล่วงละเมิดทางเพศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3 มีนโยบาลเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างที่ดี สอดส่อง ควบคุม ดูแล มิให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกลไกด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี ประจำปี 2561 1. จัดทำแผนโครงการ/กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี ประจำปี 2561 เป็นการจัดการเรียน การสอนที่สอดแทรก/ เน้นศิลธรรม และคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างค่านิยมจิตสำนึกที่ถูกต้องและมั่นคงในสังคมไทยในทุกระดับการศึกษา และจัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวทางของ Path2health(P2H) 2. จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการดำเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการส่งเสริม พัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อให้นักเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ บนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา และร่วมกันแก้ปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภายในสถาศึกษาได้อย่าง เข้มแข็งถูกต้องตามกฎหมายระเบียบที่กำหนด 2. เพื่อสร้างสถานศึกษาแกนนำเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้ครู บ้าน วัด โรงเรียน หน่วยงานส่วนท้องถิ่น เกิดความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่จะเข้ามาช่วยเหลือนักเรียนด้วยความห่วงใยและความรักมากขึ้น 4. กระบวนการดำเนินงาน 4.1 สำรวจสถานศึกษาที่ดำเนินงานด้านคัดกรองนักเรียนประจำปี 4.2 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ 4.3 คัดเลือกสถานศึกษาที่ดำเนินงานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.4 เป็นหน่วยรับแจ้งเหตุ OSCC 4.5. กรณีนักเรียนประสบเหตุประสานหน่วยงานเครือข่ายให้ความช่วยเหลือตามสภาพ ความเดือดร้อน 4.6 รายงานในระบบ SPC ฉก.ชน. เช่น ไฟไหม้บ้าน เด็กถูกละเมิดทางเพศ ช่วยเหลือเหตุ ที่เกิดความรุนแรงกับเด็กนักเรียน เอกสารแจ้งการดำเนินงานป้อมปราบการค้าประเวณี
31ประถมศึกษาสุโขทัย 1นายพยอม วงษ์พูล 1.สพป.สุโขทัย เขต 1 ได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายการส่งเสริม ป้องกัน ปรามปราม การควบคุม แก้ไข และดำเนินการทางกฏหมายการทุจริต 2.จัดทำแผน ส่งเสริมป้องกัน ปรามปราม การควบคุม แก้ไข และดำเนินการทางกฏหมายการทุจริต สพป.สุโขทัย เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 3.จัดทำมาตรการประกาศเจตจำนงไม่ทนต่อการทุจริต 4.จัดทำวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สพป.สุโขทัย เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 5.จัดทำประกาศมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 6.จัดทำประกาศเจตจำนงต่อต้านภัยการทุจริตของ สพป.สุโขทัย เขต 1 7.สพป.สุโขทัย เขต ๑ ได้แจ้งมาตรการให้การป้องกันการเล่นพนันบอลของนักเรียน โดยให้ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมหน้าเสาธงในการรณรงค์เรื่องดังกล่าว และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ไว้ที่หน้าเขตพื้นที่ฯ และหน้าอาคาร ตลอดจนจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขึ้นหน้าเว็บไซต์เขตพื้นที่ฯ พร้อมทั้งแจ้ง พสน. ให้สอดส่องดูแลนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของ สพป.สุโขทัย เขต 1
ประกาศมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แบบสรุปโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการป้องกันและปรามการทุจริต สพป.สุโขทัย เขต 1
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1.สพป.สุโขทัย เขต 1 ได้ดำเนินการจัดทำมาตรการ การป้องปราม การควบคุม แก้ไข และดำเนินการทางกฏหทมายการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน และให้โรงเรียนจัดทำมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กและปฏิบัติต่อเด็กโดยตระหนักถึงการไม่ใช้ความรุนแรงต่อเด็กในทุกรูปแบบและให้บัติต่อเด็กโดยตระหนักถึงหลักสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาของเด็กและเยาวชน 2.สพป.สุโขทัย เขต 1 ได้ดำเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพ พสน. เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ในการสอดส่องดูแลนักเรียนตามจุดเสี่ยงต่างๆ โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ฯ
หนังสือแจ้งมาตรการหรือแนวทางป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก
32ประถมศึกษาสุโขทัย 2นายเปรม คำวัฒนา 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามไฟล์ดังแนบ 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้จัดมาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังและป้องกันการเล่นการพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับอำเภอ รายละเอียดตามไฟล์ดังแนบ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการป้องกันภัย
มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังและป้องกันการเล่นการพนันฟุตบอลฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้จัดทำมาตรการและแผนเกี่ยวกับการป้องปราม การควบคุม แก้ไขและดำเนินการตามกฎหมายการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน รายละเอียดตามไฟล์ดังแนบ มาตรการและแผนเกี่ยวกับการป้องปรามการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน
มาตรการในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน
33ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1นายชัชชัย ทับทิมอ่อน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการ ฉก.คศ. ตั้งคลินิคกฎหมายเพื่อรับเรื่องร้องเรียน ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน แจ้งมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต แผนป้องกันการทุจริต
ฉก.คศ.-มาตรการ
รับเรื่องร้องเรียน
มาตรการป้องกันรับสินบน
มาตรการป้องกันทุจริตงบลงทุน
คำสั่งพิทักษ์คุณธรรม
จัดทำมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศในสถานศึกษา และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว มาตรการ
โครงการ
34ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 2นายสมพงษ์ พรมใจ 0 0
35ประถมศึกษากำแพงเพชร 1นายสุพล จันต๊ะคาด การจัดทำแผนที่เกี่ยวกับการส่งเสริม ป้องกัน ปราบปราม การควบคุม แก้ไข และดำเนินการทางกฎหมายการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้องส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แสดงรายละเอียด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว การติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ รายละเอียดตามเอกสารแนบ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 มีการจัดทำมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับการป้องปราม การควบคุม แก้ไข และดำเนินการทางกฎหมายการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการดำเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหา เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ บนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนาและร่วมแก้ปัญหาจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดดาเนินงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายในสถานศึกษาได้อย่างเข้มแข็ง ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ที่กาหนด 2.เพื่อสร้างสถานศึกษาแกนนาเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 3.เพื่อให้ครู บ้าน วัด โรงเรียน เกิดความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่จะเข้ามาช่วยเหลือนักเรียนนักเรียนด้วยความห่วงใยและความรักมากขึ้น มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
36ประถมศึกษากำแพงเพชร 2รก. 0 0
37ประถมศึกษานครสวรรค์ 1นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต การดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การกำหนดมาตรการการทุจริต การล่วงละเมิดทางเพศ
ปฏิญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ปฏิทินการยืนเข้าแถวเคารพธงชาติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 โดย นายสมบูรณ์ วิชาสร้อย มอบนโยบาย แนวทงแก้ไข และการดำเนินการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน แนะแนวนักเรียน โดยให้ครูทุกโรงเรียนในสังกัด ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ครูฝ่ายปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชน ภาคีเครือข่าย ร่วมมือกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ ประกาศ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 มาตรการป้อนกันกรณีล่วงละเมิดทางเพศ
การกำหนดมาตรการการทุจริต การล่วงละเมิดทางเพศ
38ประถมศึกษานครสวรรค์ 2นายสัญชัย พวงมาลี 1. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 2. จัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง 3. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4. จัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตามผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง
นโยบายเขตสุจริต
ประกาศเจตจำนงเขตสุจริต
โครงการ
1.ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรทุกคนไม่ว่าอยู่ในสถานะใด ได้รับการปฏิบัตโดยเท่าเทียมกัน ปราศจากการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ และได้ประชาสัมพันธ์แจ้งบุคลากรในหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด แนวทางปฏิบัติการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน
หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด
แนวทางปฏิบัติการป้องกันการคุกคามทางเพศ
39ประถมศึกษานครสวรรค์ 3นายนฤทธิ์ คงนาน 0 0
40ประถมศึกษาพิจิตร 1นายพิษณุ เส็งพานิช การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง 2.จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใช้กรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ บันทักข้อความ
แผนป้องกันการทุจริต
หนังสือแจ้งโรงเรียน
มาตรการรับสินบน
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
1. จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 2. แจ้งโรงเรียนในสังกัด แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
หนังสือแจ้งโรงเรียน
41ประถมศึกษาพิจิตร 2ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้ - การจัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ป้องกัน ปราบปราม การควบคุม และดำเนินการทางกฎหมายการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ได้ดำเนินการตามยุทธศาตร์/ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชิงบริหารจัดการในเรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) -จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้กับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ จัดทำประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนทราบและถือปฏิบัติโคยเคร่งครัด
โครงการการฯ และมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต2 ดำเนินการจัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสังกัดฯ แจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน และจัดทำโครงการค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกาศมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสังกัด
โครงการค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน
42ประถมศึกษาอุทัยธานี 1นายสุชาติ กลัดสุข สพป.อุทัยธานี เขต 1ได้จัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง สังกัดสพป.อุทัยธานี เขต 1 ดังนี้ มาตรการก่อนเกิดเหตุ 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได้กำกหนดหรือจัดทำช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือการให้ ความช่วยเหลือ ให้ความรู้ คำปรึกษา เกี่ยวกับระเบียบ กฏหมายแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด โดยในเบื้องต้นได้กำหนดไว้ 4 ช่องทางได้แก่ 1.1 ช่องทางที่ 1 การร้องเรียนด้วยตนเองในเวลาราชการ ณ กลุ่มงานวินัยและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 1.2 ช่องทางที่ 2 การร้องเรียนผ่านช่องทาง โทรศัพท์ หมายเลข 091-028-9706 โทรสาร 056-511509 กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 1.3 ช่องทางที่ 3 การร้องเรียนทางจดหมาย โดยจ่าหน้าซองถึง เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 1.4 ช่องทางที่ 4 การร้องผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 http://sites.google.com/a/utt1.go.th/area-uthai-thani-1/tedtx-rea โดยการร้องเรียนหรือขอคำปรึกษา ตามช่องทางข้างต้น ท่านสามารถที่จะใช้แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได้กำหนดขึ้นมาได้ หรือระบุรายละเอียดตามความประสงค์ของทานได้ (รายละเอียดแบบฟอร์ม ปรากฎตามเอกสาร ที่ได้แนบมาพร้อมนี้) 2. เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ระเบียบและกฎหมาย หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานในหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 รวมถึงข่าวสาร ความเคลื่อนไหว หนังสือสั่้งการแก่โรงเรียน สถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ได้ถือปฏิบัติ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายหรือขั้นตอน การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่อง ประกาศ สพป.อุทัยธานี เขต 1 เรื่อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
สพป.อุทัยธานี เขต 1ได้จัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง สังกัดสพป.อุทัยธานี เขต 1 ดังนี้ มาตรการเมื่อเกิดเหตุ 1. กรณีเกิดเหตุการณ์การกระทำรุนแรงต่อเด็กในสถานศึกษา ให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่เกิดเหตุเป็นผู้รับผิดชอบ และให้รายงานการเกิดเหตุ พร้อมข้อเท็จจริงโดยสรุป และความเห็นเบื้องต้นในกรณีดังกล่าว ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ภายใน 24 ชั่วโมง หรือโดยพลัน 2. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ตรวจสอบแนวทาง หรือมาตรการหรือระเบียบของสถานศึกษา ในเรื่องของการลงโทษนักเรียนที่กระทำผิด ว่าเป็นไปตามระเบียบ หรือแนวทางปฏฺิบัติเกี่ยวกับการลงโทษนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 4 สถาน (1) ว่ากล่าวตักเตือน (2) การทำทัณฑ์ (3) การตัดคะแนนความประพฤติ (4) ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมทั้งแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน(หนังสือสพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/1422 ลว 29 ธันวาคม 2560)โดยสพฐ.ได้กำหนดให้สถานศึกษา ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 และหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/2556 ลว 30 ธันวาคม 2551 เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน โดยเคร่งครัดหากมีการลงโทษนักเรียนที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ หรือครู อาจารย์ ลงโทษนักเรียน ด้วยวิธีรการไม่เหมาะสมจะถือว่า ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ฿กษา ขาดความเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่และอาจถูกดำเนินการ ทางวินัยตามสมควร และเมือมีกรณีครูลงโทษนักเรียนด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสมให้ผู้อำนวยการสถานศุกษาไปตรวจดู และรายงาน สพฐ.รวมถึงให้ความคุ้มครอง ช่วยเหลือนักเรียนตามสมควรแก่กรณี 3.เมื่อได้รับรายงาน ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติตนหรือมีพฤติกรรมกระทำความรุนแรงต่อผู้เรียน หรือฝ่าฝืน มาตรการ ระเบียบ หรือกฎหมาย ที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน และข้อเท็จจริงมีมูลกรณีตามที่ถูกกล่าวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 1 หรือผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แห่ง พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง อาจสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการ หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วแต่กรณีเป็ฯการชั่วคราว พร้อมทั้งเสนอ ศึกษาธิการจังหวัด เพื่อพิจารณาเสนอ กศจ.พิจารณาควบคุู่การดำเนินการทางวินัย 4.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 หรือผู้ได้รับมอบหมาย รายงานเหตุการณ์ในเบื้องต้นแก่ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทราบโดยพลัน พร้อมรายงานผลการแก้ไขปัญหาหรือผลการตรวจสอบแล้วแต่กรณีอย่างต่อเนื่องจนเรื่องยุติ 5.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 หรือผู้ได้รับมอบหมาย ลงพื้นที่ร่วมกันแก้ไข/ อำนวยการ/บรรเทาปัญหาตามกรณีที่เกิดขึ้น ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาที่เกิดเหตุในทันที ประกาศ สพป.อุทัยธานี เขต 1 เรื่อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
43ประถมศึกษาอุทัยธานี 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นกรอบทิศทางในดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ได้จัดทำโครงการอบรมเพิ่มทักษะชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนและจัดทำโครงการวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัยฯ อบรมทักษะชีวิต
คำสั่้ง
โครงการวัยรุ่นสดใส
44มัธยมศึกษา 34นายสิทธิชัย มูลเขียน สพม.34 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกำหนดแผนงาน/โครงการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ภายใต้โครงการพัฒนาคุณธูรรม จริยธรรมเพื่อเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด กิจกรรมประกอบด้วย 1. ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และศึกษาดูงาน เขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลปฏิบัติเป็นเลิศ 3. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด โดยอบรมผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่พัสดุของสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่พัสดุ ของสำนักงานเขตฯ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพม.34 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง
สพม.34 ได้จัดทำโครงการเพื่อป้องปราม ควบคุม แก้ไข และดำเนินการทางกฎหมายการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกำหนดกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 1. แจ้งมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ให้แก่บุคลากรใน สพม.34 ทราบและถือปฏิบัติ โดยกลุ่มงานวินัยและนิติการ 2. แจ้งแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการ จัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ รวมถึงปัญหาด้านยาเสพติด ความรุนแรง การค้ามนุษย์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และปัญหาอื่นๆ โดยอาศัยความร่วมมือจากครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการกำหนดมาตรการ พร้อมทั้งจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการรับผิดชอบในแต่มาตรการอย่างชัดเจน ในกรณีเกิดเหตุจะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วตามลำดับ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บันทึกแจ้งเวียนมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุมคามทางเพศ
หนังสือแจ้งโรงเรียน
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุมคามทางเพศ
โครงการล่วงละเมิดทางเพศ
45มัธยมศึกษา 35นายประจักษ์ สีหราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยศึกษา เขต 35ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม ป้องกัน ปราบปราม การแก้ไข และการดำเนินการทางกฎหมายการทุจริต หลายรูปแบบ เช่น 1. การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 2. การประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยศึกษา เขต 35 3. การประกาศมาตรการ กลไก แนวทางป้องกันประโยชน์ทับซ้อนและคู่มือการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน 4. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561 5. จัดประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาเกณ์มาตรฐานการดำเนินงานป้องกันการทุจริต 6. จัดทำวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 7. มาตรการ กลไก การแก้ไขเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ 8. มาตรการ กลไก การแก้ไขเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โครงการฯ
คู่มือฯ
ประกาศเจตจำนง
ประกาศมาตรการฯ
ประกาศสร้างคุณธรรมฯ
แผนปฏิบัติการฯ
ประกาศเจตจำนง2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติและแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุมคามทางเพศในสถานศึกษาในสังกัด และให้ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติดังกล่าวให้ทุกคนในสถานศึกษาทราบและถือปฏิบัติ และให้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 อย่างน้อยปีละหนึ่งครัั้ง (ภายใน 15 กันยายน) อีกทั้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้จัดทำโครงการเพื่อป้องปราม ควบคุม แก้ไขและดำเนินการทางกฎหมายการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกำหนดกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 1. แจ้งแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ โดยให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการ จัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ รวมถึงปัญหาด้านยาเสพติด ความรุนแรง การค้ามนุษย์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และปัญหาอื่น ๆ โดยอาศัยความร่วมมือจากครู นักเรียน ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในกำหนดมาตรการ พร้อมทั้งจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการรับผิดชอบในแต่ละมาตรการอย่างชัดเจน ในกรณีเกิดเหตุจะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วตามลำดับ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2. มีการจัดโครงการอบรมนักเรียนแกนนำ วัยเรียน วัยใน ห่วงใยสุขภาพ ให้แก่นักเรียนในสังกัด สพม. 35 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง เพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ตระหนักถึงความสำคัญของการเห็นคุณค่าในตนเองและสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง และสร้างเครือข่ายในโรงเรียน โครงการฯ
กำหนดการ
คำกล่าวรายงาน
เอกสารแนบ
แนวทางป้องกันฯ
หนังสือแนบแจ้งเรื่องละเมิดฯ
ภาพบรรยากาศ
46มัธยมศึกษา 36นายมนต์ชัย ปาณธูป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้มีการจัดทำแผนป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการทุจริต แผนป้องกันการทุจริต
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบดูแล และช่วยเหลือนักเรียน 1) กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลและเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนวและผู้รับผิดชอบระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 3)กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองในชั้นเรียน 4)กิจกรรมการอบรมพัฒนาบุคลากรในการจัดการความรู้ และจัดผลงานทางวิชาการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบดูแล และช่วยเหลือนักเรียน
47มัธยมศึกษา 37ดร.ปัญญา หาแก้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต สพม.37
ประกาศเจตจำนงสุจริต สพม.37 ปี 61
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือประมวจริยธรรม สพม.37
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง
ภาพประกอบ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จัดทำโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนตั้งครรภ์ในวัยเรียน และออกกลางคันอย่างเป็นรูปธรรม อย่างมีขั้นตอนพร้อมด้วยวิธีการ เครื่องมือการทำงานที่ชัดเจน โดยมี ผู้บริหารสำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพม.37
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ฉก.ชน.
รูปภาพประกอบ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
48มัธยมศึกษา 38นายสุดเขต สวยสม การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการศูช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ สพม.38 มีการจัดตั้งจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีที่ประสบปัญหา โดยมีความมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเหมาะสม โดยกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตามคำสั่งจัดตั้งศูนย์ ดังนี้ 1. ประสานงานเคลื่อนที่เร็วในการเข้าถึงข้อมูลในพื้นที่ที่ประสบเหตุ/หน่วยงานทางการศึกษาประเมินสถานการณ์และรายงานผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบสั่งการเพื่อหยุดยั้งหรือบรรเทาสถานการณ์เสนอความเห็นในการแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือแบบองค์รวมหรือการเยียวยา 2. เป็นศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหน่วยงานอื่นที่มีผลกระทบร่วมกัน โดยการวิเคราะห์กลั่นกรอง ประสานงานเพื่อส่งเรื่องให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ 3. ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ การร้องทุกข์ร้องเรียน การให้ความช่วยเหลือ/การเยียวยา แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานทางการศึกษา 4. ชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือสาธารณชนในกรณีที่กระทบกับส่วนรวมเป็นการเบื้องต้น เพื่อบรรเทาสถานการณ์ไม่ให้ทวีความรุนแรง สพม.38 มีการจัดทำแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อดำเนินการตามนโยบายการป้องปละปราบปรามการทุจริต


การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้ 1. สพม.38 มีการประกาศจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพม.38) ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2555 2. มีคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบงานของ ฉก.ชน.สพม.3 (คำสั่ง สพฐ.ที่ 1410/2555 ลว.31 ส.ค.2555 และ,คำสั่ง สพม.38 ที่451/2555 ลว.12 พ.ย.2555) 3. คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานศูนย์ ประกอบด้วยครูในสถานศึกษาทุกแห่ง (คำสั่ง สพม.38 ที่ 347/2555 ลว. 4 กันยายน 2555 4. สพฐ.แต่งตั้งคณะทำงาน ที่ 846/2561 ลว.19 เม.ย.2561 และมีการทดสอบความรู้ออนไลน์ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งทุกคน 5. ฉก.ชน.สพม.38 มีแนวทางการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ 1 งานรับเรื่องร้องเรียนและวิเคราะห์ข้อมูล 2. งานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 6. การรายงานเหตุ แยกเป็น 4 เหตุการณ์ 1 เหตุถูกระเมิด 2 เหตุความรุนแรง 3. เหตุไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษา 4. เหตุอื่นๆ ซึ่งการรายงานเหตุเป็นการรายงานผ่านระบบออนไลน์ www.spc.obec.go.th ซึ่งได้จัดการอบรมให้ครูผู้รับผิดชอบในสถานศึกษาทุกแห่ง 7. มีการจัดทำแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน เช่นโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแล
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ฉก.ชน.สพม.38
แผนป้องกันการค้ามนุษย์
49มัธยมศึกษา 39นายสุชน วิเชียรสรรค์ 1) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามโครงการเขตสุจริต (ITA) สพม.39 โดยท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ได้กำหนดให้บุคลากรทุกคน ประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมขวัญชนก สพม.39 เพื่อระดมความคิด วิเคราะห์งานของแต่ละกลุ่ม/หน่วย เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561 ตามแนวทางครงการเขตสุจริต (ITA) ที่สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. กำหนด ซึ่งผลการดำเนินงานดังกล่าว ทำให้ สพม.39 มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ สพม.39 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพม.39 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สพม.39 จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน โดยให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและดำเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนโดยนักเรียนทุกคน จะต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองอย่างรอบด้าน ด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสมและทันการณ์ และได้รับการพัฒนาในทุกมิติเพื่อให้เป็นคนดี มีความสุข และปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบัน ซึ่งมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องปรามการควบคุม แก้ไข การล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนโดยทางตรงและทางอ้อม ดังนี้ 1. การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม โดยจัดการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ เช่น การตั้งครรภ์ในวัยเรียน การใช้ความรุนแรง ทะเลาะวิวาท ติดเกม/อินเตอร์เน็ต ฯลฯ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงบวก 2. การพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน โดยมีกิจกรรมย่อย ดังนี้ 2.1 ยกระดับเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน จัดทำแผน ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงในช่วงเทศกาลสำคัญ ช่วงเปิด/ก่อนปิดภาคเรียน และช่วงสอบนอกสถานศึกษา 2.2 พัฒนาบุคลากรส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ประสานความ ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น และสร้างเครือข่ายประสานงานรายงานเหตุ 3. การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก มีกิจกรรมย่อย ดังนี้ 3.1 ให้การคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนที่เผชิญเหตุเป็นรายกรณี 3.2 รายงานเหตุฉุกเฉินให้หน่วยงาน ต้นสังกัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและผ่านระบบออนไลน์ 4. สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ ช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.) 4.1 การลงพื้นที่ของนักจิตวิทยา ร.ร. ประจำเขตพื้นที่การศึกษา 4.2 การประชุม/อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฉก.ชน.สพม.39 โครงการยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
50มัธยมศึกษา 40นายประสิทธิ์ อินวรรณา 0 0
51มัธยมศึกษา 41นายอำนวย อภิชาติตรากูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ได้จัดทำแผนที่เกี่ยวกับการส่งเสริม ป้องกัน ปราบปราม การควบคุม แก้ไข และดำเนินการทางกฎหมายการทุจริต ได้แก่ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ระยะ 5 ปี) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รายละเอียดตามเอกสารแนบ หน้าปกแผนป้องกัน
คำนำ
สารบัญ
ประกาศ
ส่วนที่1บทนำ
ส่วนที่2บริบทที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่3สาระสำคัญ
ส่วนที่3-1แผนงานและโครงการ
คณะผู้จัดทำ
Announcement
แผนป้องกัน1ปี
คำปฏิญญาเขตสุจริต
เจตจำนงผู้บริหาร 3 ภาษา
ประกาศ สพม.41-จีน
วิเคราะห์ความเสี่ยง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สอดส่อง ควบคุม ดูแล มิให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษา โดยให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี คำสั่ง
โครงการ
มาตรการรักษาความปลอดภัย
52มัธยมศึกษา 42นายบุญชอบ โตคำ สพม.42 ได้แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ สพม.42 และต่อต้านการทุจริตด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสพม.42 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สพม.42 ต่อไป ซึ่ง สพม.42 ใช้กรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และนำเสนอแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ สพม.42 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้ สพม.42 ถือปฏิบัติ สพม.42 ดำเนินการตรวจสอบ ติดตามการดำเนินการตามข้อร้องทุกข์ร้องเรียน ให้ความช่วยเหลือเยียวยา แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจในการร้องทุกข์ร้องเรียนให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือสาธารณชนให้รับรู้และเข้าใจ เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารงานและการตรวจสอบเฝ้าระวัง สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพม.42 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.สพฐ.)
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ปี 2561
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ปี 2561 ภาษาจีน
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ปี 2561 ภาษาอังกฤษ
สพม.42 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้แจ้งมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษา ให้กับกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ และสถานศึกษา รับทราบและให้สถานศึกษาในสังกัดกำหนดมาตรการในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศให้แก่ ครู บุคลากร นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันวางมาตรการแล้วออกเป็นประกาศให้ทราบถึงมาตรการการรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา ทั้งนี้ สพฐ. ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สังกัด สพฐ. เพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกรณีเกิดเหตุการณ์รุนแรงอันไปสู่การฟ้องร้องต่าง ๆ โดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้ 1. จัดให้มีคณะกรรมการเฝ้าระวัง ป้องปรามนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และสถานที่ที่เสี่ยง โดยเฉพาะห้องเรียน ห้องน้ำ 2. จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ ครู นักเรียน ผุ้ปกครอง และชุมชน 3. จัดบริการให้คำปรึกษา เช่น เพื่อนวัยใส ตู้รับฟังปัญหา และข้อคิดเห็น 4. จัดทำเป็นหลักสูตรบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5. ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 6. จัดบรรยากาศภายในห้องเรียน และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความปลอดภัย 7. จัดอาสาสมัครเครือข่ายนักเรียน ผุ้ปกครอง และชุมชน 8. ให้มีผู้รับผิดชอบรายงานหัวหน้าสถานศึกษาทราบ และรายงานตามลำดับชั้น 9. นำนักเรียนเข้าสู่การช่วยเหลือ บำบัด รักษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแล ติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 10. ประสานงานกับผู้ปกครอง เพื่อให้ความช่วยเหลือดูแล 11. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีตำรวจ กองคุ้มครองสวัสดิการเด็กและเยาวชน มูลนิธิ องค์กรต่าง ๆ เป็นต้น แนวทางการแก้ไข ได้แก่ 1. ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ในข้อ 1-5 2. ประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ติดตามรายงานผลที่เกิดขึ้นกับผู้เกี่ายวข้อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
53ประถมศึกษาน่าน 1นายสมเร็จ อุดแดง 0แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้มีแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใช้กรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) 3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานถือปฏิบัติ โดยมีโครงการกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผน จำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อและผลประโยชน์ส่วนรวม 2. โครงการอบรม “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียน เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีประสิทธิภาพเกิดความโปร่งใส 3. โครงการยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 4. โครงการจัดทำแนวปฏิบัติการขอรับงบประมาณงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์ และจากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 รายดัชนีเปรียบเทียบระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 มีดังนี้ ปี พ.ศ ดัชนีที่ 1 ดัชนีที่ 2 ดัชนีที่ 3 ดัชนีที่ 4 ดัชนีที่ 5 2559 80.37 62.51 94.18 62.97 82.71 2560 82.48 95.15 95.16 61.34 92.91 จากผลการเปรียบเทียบพบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้คะแนนการประเมินในดัชนีที่ 4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์การ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นด้านการดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานต่ำกว่าร้อยละ 80 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีจุดบกพร่องในเรื่องการดำเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ซึ่งต้องดำเนินการเพื่อปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ภายใต้โครงการอบรมบุคลากรเพื่อยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้บุคลากรลดพฤติกรรมด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมอกจากกันได้ 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และสร้างคุณลักษณะความสุจริตสู่บุคลากรในองค์กรและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรในหน่วยงานในการไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
0สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1มีการจัดทำแผน ที่เกี่ยวข้องกับการป้องปราม การควบคุม แก้ไข และดำเนินการทางกฎหมายการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน ระบบการดูแลช่วยเหลอนักเรียนเป็นกระบวนการดำเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหา เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ บนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนาและร่วมแก้ปัญหาจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การดำเนินงาน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้พ้นภัยยาเสพติด เน้นให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา อย่างทั่วถึง โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งที่จะพัฒนานักเรียนทุกระดับให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเจตนารมณ์และความมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช พ.ศ. 2551 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จึงจัดทำโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาศักยภาพพัฒนา ระบบ ดูช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้สถานศึกษานำไปเป็นแนวทางในการพัฒนา ป้องกัน แก้ไข และให้ความช่วยเหลือนักเรียน ในกระบวนการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยนำแนวทางการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และการแนะแนวของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาดำเนินงาน ดังนี้ 1. การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1.1 การคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อเข้ารับการประกวดและรับรางวัลระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1.2 กำชับให้สถานศึกษาดำเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (1) เร่งรัดให้สถานศึกษาเร่งรัดและดำเนินการเยี่ยมบ้านและที่พักนักเรียนเพื่อหาแนวทางการ ช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน (2) เร่งรัดให้สถานศึกษาค้นหาคัดกรองนักเรียนโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงเรื่องพฤติกรรมยาเสพติด และการใช้ยาในทางที่ผิด พร้อมทั้งจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (3) ดำเนินการเผ้าระวัง สังเกตพฤติกรรมและเข้าช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มที่ใช้ ชีวิตโดดเดี่ยวในเมือง (4) ดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา ได้แก่ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ/สาธารณภัย อุบัติเหตุ และ ภัยบุคคล รวมทั้งจัดทำแผนการป้องกันและซักซ้อมภาคเรียนละ 1 ครั้ง 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 2.1 เร่งรัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การตั้งครรภ์ในวัยเรียน การรังแกกัน ความรุนแรง และติดเกมส์ 2.2 จัดให้มีข้อมูลการสร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลในระบบ NISPA และ CATUS ให้เป็นปัจจุบัน 2.3 การพัฒนาทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย 2.4 พัฒนาทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต 3. การพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 3.1 ยกระดับการเฝ้าระวัง ป้องกัน พร้อมทั้งหาแนวทาง และจัดทำแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนไม่เหมาะสม โดยจัดพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (พสน.)สนธิกำลังกับหน่วยงาน ราชการอื่น ๆ เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ผู้จัดการหอพัก/ห้องเช่า ชุมชน ผู้ปกครอง ร่วมกันออกตรวจพื้นที่จุดเสี่ยง จุดอับต่าง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่นอกสถานศึกษา (1) เทศกาลหรือกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ เช่น วันวาเลนไทน์ วันลอยกระทง วันแข่งกีฬาสี วันไหว้ครู (2) ช่วงเปิดภาคเรียน (เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม) ช่วงก่อนปิดภาคเรียน (เดือนกันยายน-ตุลาคม และเดือนกุมภาพันธ์–มีนาคม) (3) ช่วงการสอบต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการนอกสถานศึกษา เช่น การสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และ ความถนัดทางวิชาชีพ (PAT) 3.2 ดำเนินการเฝ้าระวังเหตุความรุนแรงหรือทะเลาะวิวาทโดยใช้กระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อนหรือเพื่อน คุ้มครองเพื่อน เพื่อสร้างเครือข่ายในการประสานรายงานการเตรียมการก่อเหตุความรุนแรงหรือทะเลาะวิวาท 3.3 เปิดพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์ให้นักเรียนในกลุ่มเสี่ยงที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมในช่วงเช้า/เย็น 3.4 เร่งรัดจัดอบรมเพิ่มจำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) 3.5 การดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เรื่องมาตรมารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเข่งรถยนต์และจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุม 3.6 การดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 30/2559 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา 4. การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก 4.1 ดำเนินการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนที่เผชิญเหตุพิเศษ เช่น ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ได้รับ ผลกระทบจากความรุนแรง หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบการศึกษา พร้อมทั้งธำรงระบบ รายงานเหตุฉุกเฉินให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพดีมากอยู่แล้ว 4.2 การจัดทำแผนป้องกัน แผนเผชิญเหตุ และซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติตามแผนอย่างสม่ำเสมอ 4.3 ดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ได้แก่ การดูแลนักเรียนในสถานศึกษา โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือฯ
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (22/07/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน