ข้อมูลความสำเร็จการก่อสร้างโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล้ก)เฉพาะรายการ ( 1. ) บ้านพักครู 203/27 โรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ชื่อโรงเรียน เงินจัดสรร(บาท) เงินทำสัญญา(บาท) 1.ยืนยันว่าได้และสร้าง 2. ช่วงเดือนที่สร้างเสร็จและส่งเบิกเงิน 3. การเปิดใช้งาน 4. ผลที่เกิดกับนักเรียน 5. ผลที่เกิดกับครู/ผู้บริหาร 6. ผลที่เกิดกับผู้ปกครอง 7. ผลที่เกิดกับชุมชน 8. ความพึงพอใจในภาพรวม ภาพประกอบ
ได้ก่อน1ม.ค.60ได้ก่อน1เมย.60ตั้งแต่1เม.ย.604.1 เชิงปริมาณ(คน)(ภาพรวม) 4.2 เชิงคุณภาพหรือผลที่เกิดขึ้น5.1 เชิงปริมาณ(คน)(ภาพรวม) 5.2 เชิงคุณภาพหรือผลที่เกิดขึ้น6.1 เชิงปริมาณ(คน)(ภาพรวม) 6.2 เชิงคุณภาพหรือผลที่เกิดขึ้น7.1 เชิงปริมาณ(คน)(ภาพรวม) 7.2 เชิงคุณภาพหรือผลที่เกิดขึ้นน้อยปานกลางมาก
1สพป.เชียงใหม่ เขต 1แม่โป่งประชาสามัคคี 822,900 822,900 ยืนยัน ตั้งแต่1เม.ย.60 เปิด 167 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ 25 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย สร้างขวัญ กำลังใจที่ดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียน 50 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ 100 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ มาก
2สพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านผึ้ง 822,900 822,900 ยืนยัน ตั้งแต่1เม.ย.60 เปิด 128 9 ครูมีคุณภาพการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องเดินทางไกล 100 100 สามารถดูแลนักเรียนได้ตอนเลิกเรียนช่วงรอผู้ปกครองมารับ มาก
3สพป.เชียงใหม่ เขต 2ร่ำเปิงวิทยา 822,900 822,900 ยืนยัน ได้ก่อน1เมย.60 ปิด 301 นักเรียนได้รับการดูแลนอกเวลาราชการ 15 ครูมีบ้านพักอาศัย 750 มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 301 ผู้ปกครองไม่มีความวิตกกังวล มาก
4สพป.เชียงใหม่ เขต 4วัดโรงวัว 822,900 822,900 ยืนยัน ได้ก่อน1เมย.60 เปิด 123 นักเรียนมีความพึงพอใจ ที่มีครูอาศัยในโรงเรียน เวลามีปัญหาสามารถมาหาครูนอกเวลาราชการได้ 3 มึบ้านพักสำหรับครูที่บ้านอยู่ไกล มาก
5สพป.ลำพูน เขต 1บ้านแม่เมย 822,900 822,900 ยืนยัน ได้ก่อน1เมย.60 เปิด 160 นักเรียนมีความพึงพอใจ 13 มีสถานที่สำหรับครูเวรเพื่อดูแลโรงเรียน 200 ชุมชนมีความพึงพอใจ 160 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ มาก
6สพป.ลำพูน เขต 2บ้านหนองปลาสะวาย 822,900 781,755 ยืนยัน ตั้งแต่1เม.ย.60 เปิด 0 17 เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาพักอาศัยได้อย่างสะดวกสบาย ปลอดภัย 0 0 มาก
7สพป.น่าน เขต 1บ้านทุ่งน้อย 822,900 729,000 ยืนยัน ตั้งแต่1เม.ย.60 เปิด 15 ครูมีบ้านพักที่ปลอดภัย มาก
8สพป.น่าน เขต 2บ้านผักเฮือก 822,900 730,000 ยืนยัน ตั้งแต่1เม.ย.60 เปิด 11 ครูมีบ้านพักครูที่พอเพียงและมั่นคงปลอดภัย มาก
9สพป.เชียงราย เขต 3บ้านสันถนน 822,900 766,000 ยืนยัน ตั้งแต่1เม.ย.60 เปิด 286 ครูได้พักอาศัย สามารถดูแลนักเรียนได้ตลอดเวลา 23 ครูได้พักอาศัย มีเวลาในการเตรียมการสอน ทำกิจกรรม และดูแลนักเรียนได้ตลอดเวลา 1500 ครูได้พักอาศัย ชุมชนสามารถมาติดต่อ ได้ตลอดเวลา 286 ครูได้พักอาศัย ผู้ปกครองสามารถมาติดต่อ ปรึกษาได้ตลอดเวลา มาก
10สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2ท่าปลาอนุสรณ์1 822,900 800,000 ยืนยัน ได้ก่อน1เมย.60 เปิด 2 เป็นที่อยู่อาศัยของครูผู้ช่วย จำนวน 2 คน มาก
11สพป.พะเยา เขต 1อนุบาลภูกามยาว 822,900 745,218 ยืนยัน ได้ก่อน1เมย.60 เปิด 123 นักเรียนมีความอบอุ่นใจ มีคุณครูพักอาศัยอยู่ในโรงเรียน 15 โรงเรียนมีบ้านพักครู ให้ครูพักอาศัย 200 ชุมชนมีความภาคภูมิใจ 123 ผู้ปกครองสามารถมาติดต่องานนอกเวลาราชการกับครูได้ มาก
12สพป.สุโขทัย เขต 2บ้านห้วยไคร้ 822,900 680,000 ยืนยัน ตั้งแต่1เม.ย.60 เปิด 182 นักเรียนได้รับการดูแลนอกเวลาจากครูที่อยู่บ้านพักอย่างใกล้ชิด 5 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย สร้างขวัญ กำลังใจที่ดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียน 200 ชุมชนสามารถขอความอนุเคราะห์หรือติดต่อกับทางโรงเรียนนอกเวลาราชการได้ 100 ผู้ปกครองสามารถปรึกษาครูนอกเวลาราชการได้สะดวก มาก
13สพป.ตาก เขต 1ชุมชนบ้านป่ามะม่วง 822,900 645,010 ยืนยัน ได้ก่อน1ม.ค.60 เปิด 107 นักเรียนได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด 6 ครูได้พักอาศัยอยู่ภายในโรงเรียนอย่างสะดวกและปลอดภัย 214 ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนและประสานสัมพันธ์กับครูภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 214 ผู้ปกครองสามารถพบปะพูดคุยกับครูได้ตลอดเวลา มาก
14สพป.ตาก เขต 2บ้านแม่ระมาดน้อย 822,900 737,000 ยืนยัน ตั้งแต่1เม.ย.60 เปิด 458 มีบ้านพักครูที่พอเพียงและอยู่ใกล้ชิดกับนักเรียน 22 จัดบ้านพักครูได้ครบตามความต้องการของครู 500 ชุมชนมีความพึงพอใจที่ครูได้อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียน 458 ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจที่มีบ้านพักครูไว้บริการให้ครู มาก
15สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1อนุบาลชนแดน 822,900 766,500 ยืนยัน ตั้งแต่1เม.ย.60 เปิด 111 3 ครุผู้สอนได้อยู่บ้านพักครู มีความสะดวกในการมาปฏิบัติหน้าที่ 4 5 มาก
16สพป.เพชรบุรี เขต 1บ้านหนองหญ้าปล้อง(อุดมวนา) 822,900 0
17สพป.พิจิตร เขต 1หนองขาว 822,900 685,000 ยืนยัน ตั้งแต่1เม.ย.60 เปิด 426 นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา 20 ผู้บริหารและครูมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา 426 ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา 426 ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา มาก
รวม 13,989,300 12,179,983 16 1 5 10 15 2,572 204 4,144 2,273 0 0 16
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (22/07/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน