wwwwasf
ข้อมูลการได้รับจัดสรรกับการดำเนินการทำสัญญาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2559 ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
สำหรับค่าก่อสร้างโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(พัฒนาโรงเรียนแม่เหล็ก) ภาคเหนือ
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนที่ได้รับ(โรง) เปรียบเทียบจำนวนรวมที่ได้รับจัดสรรและจำนวนที่ทำสัญญา82290072240092230086020016310012950004341005832002747002669005688004899006185003711004909003760001108000
ราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการ
จำนวนรับ(รายการ)จำนวนที่ทำ(รายการ)จำนวนเงินรวมจัดสรร(บาท)จำนวนเงินรวมทำสัญญา(บาท)(1)บ้านพักครู 203/27(2)บ้านพักครู 205/26(3)บ้านพักครู 207(4)ฟ. 1/42 (สนามฟุตบอล) (5)ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา(6)สนามกีฬาอเนกประสงค์(7)สนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA(8)สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว) (9)สปช. 603/29 (ส้วม)(10)สปช. 604/45 (ส้วม) (11)สปช. 605/45 (ส้วม)(12)ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49(13)ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 (14)ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49(15)ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49(16)อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)(17)อาคารห้องสมุด - ICT
รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)
1ประถมศึกษาเชียงราย 1นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา1
3
3
2,774,100.00 2,774,100.00
1
1
1,076,000.00
1
1
313,708.20
1
1
980,231.12
2ประถมศึกษาเชียงราย 2นายจรัญ แจ้งมณี5
22
22
17,876,700.00 17,876,700.00
1
1
700,000.00
1
1
850,000.00
2
2
1,281,235.95
3
3
3,283,800.00
2
2
780,000.00
2
2
1,068,800.00
2
2
1,070,000.00
1
1
371,000.00
3
3
1,333,023.14
5
5
5,027,830.08
3ประถมศึกษาเชียงราย 3นายวิเศษ เชยกระรินทร์ (รักษาการ)2
12
12
8,818,100.00 8,818,100.00
1
1
766,000.00
1
1
674,000.00
2
2
1,602,000.00
1
1
159,000.00
1
1
1,269,000.00
1
1
400,000.00
1
1
580,000.00
1
1
489,900.00
1
1
371,100.00
2
2
2,092,000.00
4ประถมศึกษาเชียงราย 4นายเทอดชาติ ชัยพงษ์2
9
9
7,825,100.00 7,825,100.00
1
1
635,000.00
2
2
2,252,800.00
1
1
489,300.00
2
2
1,074,800.00
1
1
431,800.00
2
2
1,929,000.00
5ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1นายรตนภูมิ โนสุ1
7
7
4,013,500.00 4,013,500.00
1
1
822,900.00
1
1
148,840.00
1
1
387,378.70
1
1
519,540.00
1
1
412,356.00
1
1
329,800.00
1
1
978,000.00
6ประถมศึกษาเชียงใหม่ 2นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ3
16
15
12,953,800.00 12,093,600.00
2
2
1,645,800.00
1
1
722,400.00
2
1
772,000.00
2
2
1,869,700.00
2
2
949,000.00
1
1
550,000.00
1
1
371,100.00
2
2
897,300.00
3
3
3,060,000.00
7ประถมศึกษาเชียงใหม่ 3นางกัลยา มาลัย
0.00 0.00
8ประถมศึกษาเชียงใหม่ 4นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล 3
14
14
10,399,200.00 10,399,200.00
1
1
822,900.00
1
1
860,000.00
1
1
940,000.00
1
1
434,100.00
1
1
540,000.00
1
1
489,900.00
2
2
1,233,600.00
1
1
371,100.00
2
2
981,800.00
3
3
3,159,500.00
9ประถมศึกษาเชียงใหม่ 5นายพัฒนพงศ์ พวงทอง1
5
5
3,847,200.00 3,847,200.00
1
1
1,164,000.00
1
1
573,000.00
1
1
480,000.00
1
1
370,000.00
1
1
1,091,000.00
10ประถมศึกษาเชียงใหม่ 6นายสมพงศ์ พรมจันทร์
0.00 0.00
11ประถมศึกษาน่าน 2นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์2
12
12
9,804,900.00 9,804,900.00
1
1
730,000.00
1
1
620,000.00
1
1
800,000.00
1
1
569,000.00
2
2
1,933,620.00
1
1
340,000.00
1
1
454,900.00
1
1
300,000.00
1
1
329,000.00
2
2
1,821,821.00
12ประถมศึกษาพะเยา 1นายประถม เชื้อหมอ3
16
16
12,105,700.00 12,105,700.00
1
1
745,218.00
1
1
390,000.00
1
1
150,000.00
2
2
2,055,025.00
1
1
420,547.00
1
1
525,000.00
3
3
1,767,657.00
3
3
1,400,275.00
3
3
3,188,278.00
13ประถมศึกษาพะเยา 2-ว่าง-1
4
4
3,157,400.00 3,157,400.00
1
1
882,252.00
1
1
570,880.00
1
1
225,036.00
1
1
1,079,064.00
14ประถมศึกษาแพร่ 1นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์2
9
9
7,698,700.00 7,698,700.00
1
1
809,999.00
2
2
2,079,000.00
1
1
415,000.00
1
1
533,333.00
1
1
317,000.00
1
1
429,999.00
2
2
1,999,799.00
15ประถมศึกษาแพร่ 2ดร.สุเทพ ปาลสาร1
4
4
2,380,500.00 2,380,500.00
1
1
144,444.00
1
1
515,234.20
1
1
515,234.20
1
1
985,217.96
16ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 1นางพุฒชาด จันทร์ดำ
0.00 0.00
17ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 2นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง
0.00 0.00
18ประถมศึกษาลำปาง 1นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์2
10
10
7,893,000.00 7,893,000.00
2
2
1,885,000.00
2
2
672,000.00
2
2
1,152,782.00
2
2
910,500.00
2
2
2,112,000.00
19ประถมศึกษาลำปาง 2นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ2
11
11
8,118,600.00 8,118,600.00
1
1
687,000.00
2
2
1,989,600.00
2
2
724,000.00
2
2
871,600.00
2
2
720,000.00
2
2
2,150,000.00
20ประถมศึกษาลำปาง 3นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์3
15
15
11,364,700.00 11,364,700.00
2
2
1,434,200.00
1
1
857,000.00
2
2
2,292,000.00
1
1
427,500.00
2
2
977,900.00
1
1
616,500.00
3
3
1,111,200.00
3
3
3,311,000.00
21ประถมศึกษาลำพูน 1นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์2
10
10
8,182,500.00 8,182,500.00
1
1
822,900.00
2
2
2,243,000.00
1
1
583,200.00
1
1
430,000.00
1
1
586,000.00
1
1
340,000.00
1
1
450,000.00
2
2
1,996,000.00
22ประถมศึกษาลำพูน 2นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น1
6
6
4,947,100.00 4,947,100.00
1
1
781,755.00
1
1
731,170.00
1
1
927,000.00
1
1
465,405.00
1
1
352,545.00
1
1
1,052,600.00
23ประถมศึกษาตาก 1นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล2
9
9
6,702,500.00 6,702,500.00
1
1
645,010.00
2
2
1,342,400.00
2
2
1,100,310.00
2
2
899,200.00
2
2
1,864,500.00
24ประถมศึกษาตาก 2นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์2
6
6
5,036,700.00 5,036,700.00
1
1
737,000.00
1
1
830,000.00
2
2
1,056,600.00
2
2
2,106,990.00
25ประถมศึกษาพิษณุโลก 1นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี2
6
6
4,249,100.00 4,249,100.00
1
1
921,000.00
2
2
1,146,200.00
2
2
932,200.00
1
1
935,000.00
26ประถมศึกษาพิษณุโลก 2นายบุญสม โพธิ์เงิน2
6
6
4,816,500.00 4,816,500.00
1
1
800,000.00
1
1
600,000.00
1
1
555,000.00
1
1
440,000.00
2
2
2,004,000.00
27ประถมศึกษาพิษณุโลก 3นายวิเชียร ทรงศรี2
4
4
2,218,800.00 2,218,800.00
2
2
1,133,800.00
2
2
903,000.00
28ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 1นายอำนาจ บุญทรง2
8
8
6,239,800.00 6,239,800.00
1
1
766,500.00
2
2
1,372,700.00
1
1
529,000.00
1
1
368,890.00
1
1
450,000.00
2
2
2,103,000.00
29ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 2นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์1
4
4
3,077,600.00 3,077,600.00
1
1
578,961.83
1
1
548,500.00
1
1
431,500.00
1
1
987,500.00
30ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 3ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง3
13
13
8,820,700.00 8,820,700.00
1
1
805,000.00
1
1
858,800.00
2
2
844,800.00
2
2
1,164,100.00
1
1
560,000.00
2
2
1,232,300.00
2
2
980,900.00
2
2
2,129,600.00
31ประถมศึกษาสุโขทัย 1นายพยอม วงษ์พูล2
10
10
7,660,700.00 7,660,700.00
1
1
840,000.00
2
2
1,566,000.00
1
1
514,000.00
2
2
1,083,790.00
2
2
872,700.00
2
2
1,950,000.00
32ประถมศึกษาสุโขทัย 2นายเปรม คำวัฒนา3
11
11
8,580,400.00 8,580,400.00
1
1
680,000.00
2
2
1,673,400.00
1
1
400,000.00
2
2
1,081,010.00
1
1
306,000.00
1
1
449,690.00
3
3
2,871,900.00
33ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1นายชัชชัย ทับทิมอ่อน1
5
5
3,699,100.00 3,699,100.00
1
1
1,022,000.00
1
1
380,138.00
1
1
359,000.00
1
1
473,000.00
1
1
979,976.26
34ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 2นายสมพงษ์ พรมใจ4
16
16
10,872,900.00 10,872,900.00
1
1
800,000.00
1
1
163,100.00
1
1
253,725.00
1
1
583,200.00
4
4
2,295,225.00
4
4
1,782,825.00
4
4
4,230,525.00
35ประถมศึกษากำแพงเพชร 1นายสุพล จันต๊ะคาด2
7
7
4,972,800.00 4,972,800.00
1
1
722,400.00
1
1
395,000.00
1
1
587,000.00
2
2
883,000.00
2
2
2,000,000.00
36ประถมศึกษากำแพงเพชร 2รก.2
11
11
7,681,700.00 7,681,700.00
1
1
700,000.00
1
1
575,000.00
1
1
145,000.00
1
1
1,100,000.00
1
1
500,000.00
2
2
829,000.00
1
1
320,000.00
1
1
400,000.00
2
2
1,950,000.00
37ประถมศึกษานครสวรรค์ 1นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย2
5
5
4,620,400.00 4,620,400.00
1
1
968,400.00
1
1
494,000.00
1
1
394,000.00
2
2
1,891,000.00
38ประถมศึกษานครสวรรค์ 2นายสัญชัย พวงมาลี2
10
10
8,941,400.00 8,941,400.00
1
1
628,480.00
2
2
1,350,010.00
2
2
12,153,500.00
1
1
506,300.00
1
1
457,900.00
1
1
363,000.00
2
2
1,783,760.00
39ประถมศึกษานครสวรรค์ 3นายนฤทธิ์ คงนาน
0.00 0.00
40ประถมศึกษาพิจิตร 1นายพิษณุ เส็งพานิช2
7
7
5,136,100.00 5,136,100.00
1
1
685,000.00
1
1
483,000.00
1
1
436,190.00
1
1
300,100.00
1
1
300,800.00
2
2
1,756,400.00
41ประถมศึกษาพิจิตร 2ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้2
8
8
5,906,700.00 5,906,700.00
1
1
1,294,000.00
1
1
434,100.00
2
2
979,800.00
2
2
981,800.00
2
2
2,213,000.00
42ประถมศึกษาอุทัยธานี 1นายสุชาติ กลัดสุข2
12
12
9,932,800.00 9,932,800.00
2
2
1,406,000.00
2
2
1,522,306.90
2
2
1,944,493.10
2
2
947,900.00
2
2
948,900.00
2
2
2,135,000.00
43ประถมศึกษาอุทัยธานี 21
4
4
4,185,500.00 4,185,500.00
1
1
920,000.00
1
1
500,000.00
1
1
900,000.00
1
1
958,000.00
44ประถมศึกษาน่าน 1นายสมเร็จ อุดแดง2
11
11
8,520,900.00 8,520,900.00
1
1
729,000.00
1
1
824,000.00
1
1
620,000.00
1
1
930,000.00
1
1
393,000.00
1
1
410,000.00
1
1
550,791.00
1
1
300,000.00
1
1
436,700.00
2
2
1,902,000.00
รวม
80
358
357
276,033,900.00 275,173,700.00 16.00 16.00 12,179,983.00 15.00 15.00 10,271,880.00 12.00 12.00 10,125,651.00 27.00 26.00 17,890,064.68 6.00 6.00 910,384.00 36.00 36.00 47,571,938.10 19.00 19.00 7,286,288.70 11.00 11.00 6,068,800.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 225,036.00 7.00 7.00 3,774,700.00 22.00 22.00 10,026,495.00 40.00 40.00 22,414,272.20 21.00 21.00 7,262,743.20 46.00 46.00 20,784,702.34 3.00 3.00 959,600.00 76.00 76.00 76,765,492.42
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (22/07/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน