ข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2559 ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
สำหรับค่าก่อสร้างและเงินอุดหนุน โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(พัฒนาโรงเรียนแม่เหล็ก) ภาคเหนือ
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนหน่วยที่ได้รับจัดสรร822900722400922300860200163100129500043410058320027470026690056880048990061850037110049090037600011080003350000
ราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการ
จำนวน(โรง)จำนวนรายการจำนวนเงิน(บาท)(1)บ้านพักครู 203/27(2)บ้านพักครู 205/26(3)บ้านพักครู 207(4)ฟ. 1/42 (สนามฟุตบอล) (5)ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา(6)สนามกีฬาอเนกประสงค์(7)สนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA(8)สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว) (9)สปช. 603/29 (ส้วม)(10)สปช. 604/45 (ส้วม) (11)สปช. 605/45 (ส้วม)(12)ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49(13)ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 (14)ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49(15)ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49(16)อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)(17)อาคารห้องสมุด - ICT(18)งบอุดหนุน
1ประถมศึกษาเชียงราย 1นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา 1 3 2,774,100 1 1 1
2ประถมศึกษาเชียงราย 2นายจรัญ แจ้งมณี 5 22 17,876,700 1 1 2 3 2 2 2 1 3 5
3ประถมศึกษาเชียงราย 3นายวิเศษ เชยกระรินทร์ (รักษาการ) 2 12 8,818,100 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2
4ประถมศึกษาเชียงราย 4นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ 2 9 7,825,100 1 2 1 2 1 2
5ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1นายรตนภูมิ โนสุ 1 7 4,013,500 1 1 1 1 1 1 1
6ประถมศึกษาเชียงใหม่ 2นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ 3 16 12,953,800 2 1 2 2 2 1 1 2 3
7ประถมศึกษาเชียงใหม่ 3นางกัลยา มาลัย 0 0 0
8ประถมศึกษาเชียงใหม่ 4นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล 3 14 10,399,200 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3
9ประถมศึกษาเชียงใหม่ 5นายพัฒนพงศ์ พวงทอง 1 5 3,847,200 1 1 1 1 1
10ประถมศึกษาเชียงใหม่ 6นายสมพงศ์ พรมจันทร์ 0 0 0
11ประถมศึกษาน่าน 2นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ 2 12 9,804,900 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
12ประถมศึกษาพะเยา 1นายประถม เชื้อหมอ 3 16 12,105,700 1 1 1 2 1 1 3 3 3
13ประถมศึกษาพะเยา 2-ว่าง- 1 4 3,157,400 1 1 1 1
14ประถมศึกษาแพร่ 1นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ 2 9 7,698,700 1 2 1 1 1 1 2
15ประถมศึกษาแพร่ 2ดร.สุเทพ ปาลสาร 1 4 2,380,500 1 1 1 1
16ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 1นางพุฒชาด จันทร์ดำ 0 0 0
17ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 2นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง 0 0 0
18ประถมศึกษาลำปาง 1นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ 2 10 7,893,000 2 2 2 2 2
19ประถมศึกษาลำปาง 2นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ 2 11 8,118,600 1 2 2 2 2 2
20ประถมศึกษาลำปาง 3นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ 3 15 11,364,700 2 1 2 1 2 1 3 3
21ประถมศึกษาลำพูน 1นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ 2 10 8,182,500 1 2 1 1 1 1 1 2
22ประถมศึกษาลำพูน 2นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น 1 6 4,947,100 1 1 1 1 1 1
23ประถมศึกษาตาก 1นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล 2 9 6,702,500 1 2 2 2 2
24ประถมศึกษาตาก 2นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ 2 6 5,036,700 1 1 2 2
25ประถมศึกษาพิษณุโลก 1นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี 2 6 4,249,100 1 2 2 1
26ประถมศึกษาพิษณุโลก 2นายบุญสม โพธิ์เงิน 2 6 4,816,500 1 1 1 1 2
27ประถมศึกษาพิษณุโลก 3นายวิเชียร ทรงศรี 2 4 2,218,800 2 2
28ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 1นายอำนาจ บุญทรง 2 8 6,239,800 1 2 1 1 1 2
29ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 2นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ 1 4 3,077,600 1 1 1 1
30ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 3ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง 3 13 8,820,700 1 1 2 2 1 2 2 2
31ประถมศึกษาสุโขทัย 1นายพยอม วงษ์พูล 2 10 7,660,700 1 2 1 2 2 2
32ประถมศึกษาสุโขทัย 2นายเปรม คำวัฒนา 3 11 8,580,400 1 2 1 2 1 1 3
33ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1นายชัชชัย ทับทิมอ่อน 1 5 3,699,100 1 1 1 1 1
34ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 2นายสมพงษ์ พรมใจ 4 16 10,872,900 1 1 1 1 4 4 4
35ประถมศึกษากำแพงเพชร 1นายสุพล จันต๊ะคาด 2 7 4,972,800 1 1 1 2 2
36ประถมศึกษากำแพงเพชร 2รก. 2 11 7,681,700 1 1 1 1 1 2 1 1 2
37ประถมศึกษานครสวรรค์ 1นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย 2 5 4,620,400 1 1 1 2
38ประถมศึกษานครสวรรค์ 2นายสัญชัย พวงมาลี 2 10 8,941,400 1 2 2 1 1 1 2
39ประถมศึกษานครสวรรค์ 3นายนฤทธิ์ คงนาน 0 0 0
40ประถมศึกษาพิจิตร 1นายพิษณุ เส็งพานิช 2 7 5,136,100 1 1 1 1 1 2
41ประถมศึกษาพิจิตร 2ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้ 2 8 5,906,700 1 1 2 2 2
42ประถมศึกษาอุทัยธานี 1นายสุชาติ กลัดสุข 2 12 9,932,800 2 2 2 2 2 2
43ประถมศึกษาอุทัยธานี 2 1 4 4,185,500 1 1 1 1
44ประถมศึกษาน่าน 1นายสมเร็จ อุดแดง 2 11 8,520,900 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
รวม 80 358 276,033,900 16 15 12 27 6 36 19 11 0 1 7 22 40 21 46 3 76 0
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (22/07/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน