ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.มัธยมศึกษา เขต 40
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นางสาวชนิดา สาตรีเฮ้านักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการบริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษา061-6858215
2นางสิรินทิพย์ แก้วเทพพนักงานราชการ --บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล056-029656
3นายละออง หาญยาภรณ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยกาารกลุ่มอำนวยการ056029656
4นายอาคม วิทยเขตปภานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์056029656
5นายสมบูรณ์ ถนอมพลกรังนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบรรจุแต่งตั้ง0560296567
6นางทิวาภรณ์ ทองจันทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ,กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน,งานเลขานุการกพท.056029656
7นางสาวประกาย บรรลังนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.(เคมี), กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0560296567
8นายชาญณรงค์ อินอิวศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ088-2718768
9นางรติพร สุโพธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศบ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ086-200-2613
10นางอาทิตยา ปัญญาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ09-17065485
11นางสาวเพชรรุ่ง เรืองรุ่งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ086-239-9630
12นางจรันธนิน คงจีนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ดวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0882521644
13นางสาวนัคมน สงข์ทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ081-53459933
14นายบวร บำเรอวงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0946280152
15นายศุภชัย รัววิชานักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลคอมพิวเตอร์, เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบเทคโนโลยีฯ085-1365359
16นางสาวพัฒนา เต็มเพชรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0560296567
17นางสาวศรีสมร ศรีเมืองนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
18นางฐิตาภา สมพลนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0560296567
19นางอัมพร เกลี้ยงประดับนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษคบ. สังคมวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการเลื่อนขั้นเงินเดือน0819729587
20นางพรรณงาม มุ่งมาตร์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0560296567
21นางเปมิกา ฤกษ์จันทร์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ0560296567
22นายอุเทน หาญสมบัตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงบประมาณ084-9055770
23นางทิพวรรณ วรกิจพันธ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ. , กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ0560296567
24นางสุริยาพร สง่าวงษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา09-14480841
25นายสมบูรณ์ ผาบัวนักวิชาการศึกษา ชำนาญการคบ. อุตสาหกรรมศิลป์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมงานการแนะแนว, งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพื่อการศึกษา0832127757
26นางบันผัน มีทองนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา081-4758714
27นางสาวศิริพร ทองเพ็งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานปวส.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
28นางสาวนฤมล รักษาบุญลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผน0844903491
29นางสาวจิรันธนิน (ทับทิม) มะโนทน(ทากูล)นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานบธบ.บริการงานทั่วไป อำนวยการงานรับส่งเอกสาร0560296567