ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสันติชัย บัวทองรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม. การบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่มนิเทศ0810432737
2นายสมหมาย ถาวรกูลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม. การบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ/กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์0897035870
3นางปาริชาติ เข่งแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษปร.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯผู้อำนวยการกลุ่ม056-731256 / 0813798401
4นางปาริชาติ ก้านสันเทียะนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษกศ.ม. บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการผู้อำนวยการกลุ่ม056-731256 / 0805093871
5นางสาวกิ่งกาญจน์ ยศปัญญานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษกศ.ม. บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ผู้อำนวยการกลุ่ม056-731256 / 0882808703
6นางสุนันท์ บัวเทศนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ. สังคมศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลผู้อำนวยการกลุ่ม056-731256 / 0872001938
7นางคนึง คุ้มตระกูลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม. บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนผู้อำนวยการกลุ่ม056-731256 / 0812805142
8นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียวนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.ม. บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม056-731256 / 0846511491
9นางสาวนวลจันทร์ ศักดิ์สมวาสนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ. การจัดการทั่วไปผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในผู้อำนวยการหน่วย056-731256 / 0840738389
10นางกัญจนา มีศิริศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศม. การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา/DLIT/งานศิลปหัตกรรม056-731256 / 0898562787
11นางรังสิมา บัวทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม. การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มวัดผล/O-net/คลังข้อสอบ/บเานวอทย์น้อย/สาระวิทยาศาสตร์056-731256 / 0850520137
12นางสาวลภัสรดา คำมาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม. การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯทักษะการคิด/ศตวรรษที่21/ศิลปหัตถกรรม/ปฐมวัย/กลุ่มงานหลักสูตร056-731256 / 0821619590
13นางปิยะวรรณ์ เชิญทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม. วิทยาศาสตร์หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเลขานุการ056-731256 / 0869941959
14นางสุปัญญา โพธิ์หาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม. หลักสูตรและการสอนหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกระบวนการเรียนรู้056-731256 / 0852716188
15นางวิลัยภรณ์ ปิ่นทะวงค์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม. การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา056-731256 / 0819710731
16นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศศ.ม. ภาษาอังกฤษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา056-731256 / 0882194588
17นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม. หลักสูตรและการสอนหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา056-731256 / 0801674356
18นายปัณณธร บัวอุบลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม. การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา056-731256 / 0814515780
19นางอมรินทร์ เฉยทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา056-731256 / 0826644915
20นางอัจฉรา สายคุณากรนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานควบคุมภายใน/งานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา056-731256 / 089-6430330
21นายอนวัฒน์ แก้วขุนทดนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ. รัฐศาสตร์หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการยานพาหนะ/รายงาน KRS056-731256 / 0878010822
22นางสาวสุกัญญา กวยทองนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการรป.ม.รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานสวัสดิการ/งานธุรการ056-731256/0845434191
23นายสุระศักดิ์ สืบสุดนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการบธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศและ ICT056-731256 / 0853055551
24นางสาวสมหมาย คูโคกสูงนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต(บัญชี)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์/งานพัสดุ056-731256 / 0884105919
25นางสาวนภัสภรณ์ หุนทนทานนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษกศ.ม. บริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์056-731256 / 0956433694
26นางสุกันยา เกตุหอมนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ. การจัดการทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์056-731256 / 0992762812
27นางสาวนันทนา ศรีคำนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.การบัญชีหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการเบิกเงิน/การขอรับw-pensionของกรมบัญชีกลาง0879889287
28นางทิพหทัย เพชรผึ้งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการศศ.บ. การจัดการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์056-731256 / 0892698096
29นางสาวปาจรีย์ ตรีทศบดีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.ม. การบัญชีหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์/เงินเดือน056-731256 / 0844654914
30นางสาวรัชณีย์ เพาะกระโทกนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศษ.ม. การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ056-731256 / 0819830483
31นางสาวชารินี พิลาสุขนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บ. การจัดการทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลพัฒนาบุคลากร056-731256 / 0956387609
32นายประชา จงเรียนนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการค.ม. การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง056-731256 / 0991360197
33นายพิชิตชัย อนนท์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม. การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง056-731256 / 0852480250
34นางอัมพร จันทรางกูลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ056-731256 / 0832418095
35นางสาวปัทมาภรณ์ พรายพรนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการรป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลอัตรากำลัง056-731256 / 0936596664
36นายธนรัตน์ สีทอนสุดนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการร.ม. รัฐศาสตร์หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ056-731256 / 0899910800
37นางสาวธนิษฐา เทียนไสวนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวท.ม. สถิติหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร056-731256 / 0818286680
38นายสมาน พรหมมากนิติกร ชำนาญการพิเศษน.ม. นิติศาสตร์มหาบัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติกร056-731256 / 0862081898
39นางพรเมษา ใจอยู่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ. การเงินและการธนาคารหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ(งบลงทุน)056-731256 / 0882828579
40นางสาวปวงอร เบ้าสินนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการศษ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน056-731256 / 0878495914
41นางสาววิจินต์ ตั้งวงศ์ถาวรกิจนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม. การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผลฯ056-731256 / 0836019019
42นางสาวนิศานาถ ศิริลานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.ม. หลักสูตรและการสอนหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ(งบดำเนินงาน)056-731256 / 0898566483
43นางอรพรรณ กึนสีนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการบธ.บ.ธุรกิจศึกษา-การเลขานุการหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน0848146963
44นางสาวจุฑารัตน์ เนียมถนอมนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการบธ.บ. การตลาดหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา056-731256 / 0805089388
45นางกิตติกาญจน์ แต้มทองนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์(คอมพิวเตอร์)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมสวัสดิการนักเรียน056-731256 / 0956306014
46นางอุมาพร อัครางกูรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.บ. คณิตศาสตร์หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมสวัสดิการ/สวัสดิการกองทุนเพื่อการศึกษา056-731256 / 0906919001
47นางสาวอริศรา ชุมวงค์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานการบริหารธุรกิจ(การจัดการ)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ056-731256/0940870445
48นางผุสดี แดนทองเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ. การจัดการหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ056-731256 / 0855372400
49นายพงศธร ประทุมโพธิ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ056-731256 / 063-4165146
50นางสาวศิริพรรณ จงดีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานสารบรรณ/ธุรการ056-731256 / 083-7321323
51นางสุภัสสรา ทองหาญเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.การจัดการทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานสารบรรณกลาง056-731256/086-9311695
52นางสาวอภิรดี บัวสำลีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ. บริหารธุรกิจหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการพิเศษ/งานธุรการ056-731256 / 089-8599980
53นางสาวจันทร์ทิพย์ คุณาสกุลเลิศพนักงานราชการ --ค.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ธุรการ/เบิกเงินค่าจ้าง-ค่าวัสดุ (งบดำเนินงาน)0958726162
54นางสาวอมรฤดี ประดับมุขพนักงานราชการ --บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดในทุกกรณี/ประกันสังคม0884245123
55นางสาวกัญญารัตน์ ทองจันดาลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ056-731256 / 0629512730
56นายสุบรร ประมายะลูกจ้างประจำ --ค.บ. วุฒิครูอื่นๆนักการภารโรง อำนวยการช่างไฟฟ้า 4056-731256 / 0947541969
57นายวันชัย นุ้ยวรรณลูกจ้างประจำ --ม.ปลายนักการภารโรง อำนวยการช่างไฟฟ้า 4056-731256 / 0857342498
58นายเผย สมพรลูกจ้างประจำ --ม.ปลายนักการภารโรง อำนวยการช่างไฟฟ้า 4056-731256 / 0885074051
59นายสุทัศน์ นาป้อมลูกจ้างประจำ --ประถมปลายบริการงานทั่วไป อำนวยการช่างไฟฟ้า 4056-731256 / 0918388070
60นายเรวัช ลีทีลูกจ้างประจำ --ปวช.บริการงานทั่วไป อำนวยการช่างไฟฟ้า 4056-731256 / 0932843370
61นายธีรพงศ์ ศรีสุขลูกจ้างประจำ --ศษ.บ. การแนะแนวบริการงานทั่วไป อำนวยการช่างไฟฟ้า 4056-731256 / 0812845995
62นายสิทธิกร บัวทองลูกจ้างชั่วคราว --ปริญญาตรีบริการงานทั่วไป อำนวยการงานอาคารสถานที่/ประชาสัมพันธ์056-731256 / 0830397386
63นายศิริชัย บุญศรีลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.บริการงานทั่วไป อำนวยการพนักงานขับรถ056-731256 / 0891086999
64นางจุฑารัตน์ ศรีเอี่ยมลูกจ้างชั่วคราว --ปริญญาตรีบริการงานทั่วไป อำนวยการงานประชาสัมพันธ์056-731256 / 0805089388
65นายสารัช ดีวันลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ056-731256 / 0860364124
66นายฉัตรชัย สืบสอาดลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานธุรการและตรวจสอบการเงิน056-731256 / 0830397383
67นางสาวศิริรัตน์ เค้ามูลลูกจ้างชั่วคราว --ปริญญาตรีบริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง056-731256 / 0810363366
68นางสาวอารยา ศรีหาโทลูกจ้างชั่วคราว --ปริญญาตรีบริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลงานธุรการ/เลขานุการ056-731256 / 0876351223
69นายณัฐพงษ์ นนทะพาลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนงานธุรการ056-731256 / 0941470882
70นางชุลีพร ศรีสังข์ลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการพิเศษ056-731256 / 0832122877
71ว่าที่ส.ต.พิสิษฐ์ ถาโคตรจันทร์ลูกจ้างชั่วคราว ---บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการเจ้าหน้าที่เวรยาม056-731256 / 0847746806
72นางสายสุด เปลือยหนองแข้ลูกจ้างชั่วคราว ---บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการทำความสะอาดอาคารสถานที่056-731256