ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพป.
2นายวรพล อุทัยรัตน์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่มอำนวยการ/กลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ
3นายอนันต์ นามทองต้นรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ด.การศึกษาดุษฎฺบัณฑิตบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา / กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4นายสมทรง ศรีอุดกันศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม./การบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศฯ
5นางมลธิรา จันทร์มูลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ./ศศ.ม.รัฐศาสตร์ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการคำรับรอง056704808
6นางสุกัญญา ชุมวงค์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและพัสดุ
7นางศรีชา คำพานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.การจัดการทั่วไปผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน
8นางสาวนงนุช ลาคำนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร.
9นาย จ.ส.อ.อำไพ สอนจิตนิติกร ชำนาญการพิเศษน.ม./เนติมหาบัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติกร
10นางณัฐนันท์ คงเพ็งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานขัอมููลสารสนเทศ0946308827
11นางสาวกนกชณก มาทรัพย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม. การวัดผลการศึกษา/รัฐศาสตร์ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนวิเคราะห์งบประมาณ0804954857
12นางดวงดาว ยศสุนทรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การบัญชี)/กศ.ม.บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมเด็กด้อยโอกาส/งานคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาพระราชทาน
13นายสกุลศักดิ์ ตุลย์ธรวงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม./จิตวิทยาการแนะแนวหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
14นางปาณชีพ เกษามูลศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารงาน ร.ร.สุจริต/ เด็กพิการเรียนรวม
15นางพจนา คงสัตราศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ/กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์056704808
16นางอรจิรา นามวงษาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.ภาษาไทย/ค.ม.หลักสูตรและการสอนวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโรงเรียนในฝัน/หลักสูตร/กลุ่มสาระภาษาไทย0847787487
17นายเทิดชาย สุขโทนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกัน/กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
18นางวราภรณ์ ใบภักดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การวัดผลการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวัดผลประเมินการจัดการศึกษา/ปฐมวัย
19นางกชนันนท์ โนรินทร์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯร.ร.วิถีพุทธ /DLIT DLTV
20นางสาวเปรมยุดา สายบุญตั้งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรีนยรู้ศิลปะ /โรงเรียนดีศรีตำบล
21นายสละ พาดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกัน/สังคมศึกษา/โรงเรียนขนาดเล็ก
22นางสาวลัดดาวัลย์ คำเขียนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เด็กด้อยโอกาส พิการเรียนร่วม
23นางพิชญ์อนงค์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์ศึกษานิเทศก์ เชียวชาญกศ.ม.จิตวิทยาแนะแนววิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหลักสูตร
24นางสาวรัตนา จันทร์สินศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯสื่อ นวัตกรรม/กลุ่มสาระการงานอาชีพ
25นางสาวรินรดา ธนวังศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา/ภาษาไทย
26นางสาวกวินพัฒน์ ขวัญแน่นศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.ภาษาอังกฤษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ /งานเลขานุการ ก.ต.ป.น.
27นางสาวสุธิดา ไคร้ทองนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอาคารสถานที่/เวรประจำเดือน
28นางสาวนภัสสร แป้นแสงนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอาคารสถานที่ รถยนต์
29นางสาวจิราพร ศรีนุตนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการกลุ่ม/งานประสานงาน/รถยนต์ส่วนกลาง
30นางศิริวรรณ กี่หมื่นนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบช.บ.บัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกเงินเดือนทุกอำเภอ/ค่าตอบแทบเงินบำเหน็จบำนาญ/บำเหน็จตกทอด
31นางพรยุพิน กาศเกษมนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์โอนเงินงวด
32นางสาวสินีนาฏ กรมกองนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานการเงิน
33นางเนตรนภา สีอ่อนนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง-
34นางเสาวณิต กองเงินนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ. การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานคัดลือก/งานอบรม
35นางสาวยมลพร หมื่นสายนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษคบ.เกษตรศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ
36นายผดุงกานต์ ทัพพโชตินักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง/วิทยาฐานะ
37นางสาวศุภลักษณ์ ใจจะดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหา/บรรจุแต่งตั้ง
38นายพิชิตพล โสประดิษฐ์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลจัดสรรเงินรางวัลประจำปี/ขอเครื่องราชย์
39นางเบญจวรรณ เพชราภรณ์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
40นางแพรวพรรณ แก้วยมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการคบ.ประฐมวัยวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง
41นางพจรินทร์ จันทึงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศบ.การจัดการ(บัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานด้านพัฒนาบุคลากร
42นายร.ท.มนตรี หนูทองนิติกร ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานร้องเรียน
43นางสาวภัทรานิษฐ์ วงศ์จันทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการคบ. การประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา
44นางเบญจมาศ ทองจานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานแผนนโยบาย
45นางสาวกฤติยา อุดพ้วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.ม./ศึกษาศาสตร์(เอกประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก(ยุบ รวม เลิก)/การจัดตั้งโรงเรียน/งานนโยบายและแผน/ธุรการ/
46นางสาวสุประวีณ์ มาโยงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนช่วยราชการ สพฐ.
47นางเจริญ จันทนะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษการจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์โอนเงินประจำงวด0850512450
48นางอมรรัตน์ ศรีทองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากองทุนการศึกษา,สวัสดืการสงเคราะห์นักเรียน,กองทุ กยศ.,งานวิเทศสัมพันธ์
49นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการปริญญาตรีวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานยาเสพติด /งานศิลปหัถกรรมนักเรียน056704808
50นางรัชนีกร ไชยปะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการคบ.สังคมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานอนามัยของนักเรียน/โครงการอาหารกลางวัน/โครงการพระราชดำริ
51นางชนม์ลภัทร เมืองน้อยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ./การจัดการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานวันเด็ก/งานกีฬา/งานธุรการ/สิ่งแวดล้อม/การรับนักเรียน/นักเรียนออกกลางคัน/ประชากรวัยเรียน
52นางศิวากร คำสนิทนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/สภานักเรียน/แนะแนวเรียนต่อ
53นางสาวกัลตนา บุญณรงค์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการบธบ.บริหารธุรกิจการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการกลุ่ม/ระบบบัญชีขั้นพื้นฐาน/งบ อบจ./งบ พื้นที่สูง056704808
54นางสาวกาญจนาวดี บุญณรงค์ลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสุด
55นางสาวพิชญ์สินีย์ หนูทองลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลก.พ.7 อิเล็คทรอนิกส์
56นางสาวดารัตน์ มีแสงแก้วลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานแผนงานและโครงการ
57นายชัยยศ ศรีสุวรรณลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
58นายสุชาติ บุญณรงค์ลูกจ้างประจำ --ค.บ.เกษตรกรรมขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
59นายมนัสถ์ เพชรกันหาลูกจ้างประจำ --คบ.สังคมศึกษาขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
60นายเฉลิมชัย ขันทะสอนไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานอาคารสถานที่
61นางสาวอิสริยา สีอ่อนลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ
62นายสุรกานต์ อุดพ้วยลูกจ้างชั่วคราว --ปริญญาตรีบริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานธุรการ056704808
63นางวิลาวัณย์ พูลทองลูกจ้างชั่วคราว --ปริญญาตรีบริการงานทั่วไป ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีดูแลระบบเครือข่าย0873143009
64นายบุญเทียน สิงห์ทองลูกจ้างประจำ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการดูแลอาคารสถานที่
65นายเสริมศักดิ์ บัวโรยลูกจ้างประจำ --ม.ศ.5บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการดูแลอาคารสถานที่