ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายอำนาจ บุญทรงผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิตบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา089-8588843
3นายสุนัด บุญสวนรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิตบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล081-1143793
4นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิตรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิตบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์081-1819690
5นายประทาน หาดยาวรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิตบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา089-8575194
6นายไท พานนนท์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษปร.ด. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ083-6310555
7นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตรรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน
8นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา081-0380747
9นางพนิตสิรี แพ่งสภานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.ม.ครุศาสตรบัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการผอ.กลุ่มอำนวยการ091-7305318
10นางไมตรี สำราญรื่นนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การศึกษาบัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์089-2707701
11นายมนตรี ช่วยพยุงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.ม. การศึกษามหาบัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล0827721162
12นางนวลลออ เงินเมยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนผอ.กลุ่มนโยบายและแผน086-9840559
13นางอารีย์ คำมาตรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา081-7405863
14นางทัศนีย์ จันทร์แสงศรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน089-7067413
15นางมาลี ไกลพรศักดิ์ คำเมืองนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน089-4606209
16นายบำรุง จันทร์เชื้อศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์089-7044115
17นางนิลยา ทองศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์081-9629113
18นายธงชัย วงค์กาอินทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์083-2162606
19นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์093-8875261
20นางสุมาลี ขจรไพรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม. ครุศาสตรมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์089-4192020
21นายพิน สงค์ประเสริฐศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์089-6448477
22นายบุญโยม เกยเลื่อนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์089-8587254
23นางมนัสนันท์ กุลวงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์095-6255757
24นายนิรภัย แดงโชติศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวท.ม.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์086-9320154
25นางนงค์เยาว์ นามทองดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
26นางสุพัตรา คงศิริกรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์089-9071750
27นางสาวกาญจนา คูทิพย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์080-5089945
28นายเศรษฐศักดิ์ หนูทองศึกษานิเทศก์ เชียวชาญกศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์085-0529764
29นายนิพล พลกลางศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์087-7322267
30นางอุทัยวรรณ สุวรรณผิวศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์087-3078704
31นางพิบุลขวัญ กลิ่นมิ่งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม. ครุศาสตรมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์089-6381508
32นายจรัญ จากยางโทนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์095-6329539
33นางสาวรัมภา กุณพันธนาภาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ด.การศึกษาดุษฏีบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์086-4466596
34นางวัชรินทร์ ชัยนอกนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการมาตรฐาน สนง. และ คำรับรองการปฏิบัติราชการ086-5911079
35นางวัชราภรณ์ สังข์ต้องนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการกศ.บ.การศึกษาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา089-8600987
36นายวลี มีภู่นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการอาคารสถานที่081-6755313
37นายวันชัย ศรีเหนียงนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการกศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์089-7062551
38นางทัศนา จันทร์ลานักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการกศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิชาการคอมพิวเตอร์089-7089163
39นางสาวไฉน ผึ่งผายนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวท.ม.วิทยาศาตรมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลประชุม กศจ. และทะเบียนประวัติ กคศ16.085-8734899
40นางกาญจนา โฉมอุดมนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการค.บ.ครุศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ระบบ GFMIS083-6281497
41นางรัศมี สุวาชาตินักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบช.บ.บัญชีบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ตรวจสอบเอกสารหลักฐานขอเบิก เงินเดือน เงิน พสร081-0461926
42นางวารุณี ผลบุญนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์คุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน/การจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ ประเภทงบลงทุน085-6144536
43นางสาวจำลอง พินเมืองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบัญชีถือจ่ายเงินเดือน089-4389489
44นางสาวชมัยพร อ่อนวันนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการสม.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาฯ /สรรหาครูผู้ช่วย086-9348048
45นางน้อมจิตต์ หนูทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.บ.การศึกษาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหา/งานอัตรากำลัง081-7856874
46นางสาวสายน้ำ จูแสนนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวท.บ.วิทยาศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง 38ค(2)0958934241
47นางนิสา คำพันธ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหาผู้บริหารสถานศึกษา /ลูกจ้าง081-3794056
48นายเอกชัย กองทรัพย์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวท.บ.วิทยาศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาฯ /สรรหาครูผู้ช่วย087-1645787
49นางลัดดา พรหมเศรณีย์นิติกร ปฏิบัติการน.บ.นิติศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร/เลขานุการผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา080-1159921
50นายพสกร ทวีทรัพย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก086-2019979
51นางสาวเบญจมาศ บัวระพานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบธบ.บริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามฯ089-4395792
52นางพับพึง ขวัญเขมสรณ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณฯ0855361519
53นางขวัญนภา จันทร์ดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน งานวิเคราะห์งบประมาณ งานนโยบายและแผน085-8788700
54นางสาวนงคราญ ทองคำนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.ม. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ080-5156968
55นางยุพา ตาลสุกนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานป้องกัน เสริมสร้างความปลอดภัย มูลนิธิ ทุน082-7707881
56นางน้ำผึ้ง กัลยานักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำมะโนประชากรวัยเรียน087-7534441
57นางอรุณศรี ศรีเมืองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ศึกษาศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ยาเสพติด088-2805625
58นางรัศมี สุวาชาตินักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในส่งเสริมการอุดหนุนกองทุนสงเคราะห์และสวัสดิการ081-9539262
59นางณัฐกมล เสาธงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานส่งเสริมการคุณภาพการศึกษา/บุคคลของสถานศึกษาเอกชน081-7854053
60นางสาวศรัณรัตน์ เกื้อธนวรรธน์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.การจัดการทั่วไป การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีประเมินความเสี่ยงของโรงเรียน097-0765775
61นางสาวสุภาพร มั่งมีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.ครุศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มนิเทศฯ061-8586542
62ว่าที่ร.ต.เข็มพร แก้วสงค์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวท.บ.วิทยาศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มนิเทศฯ086-1833854
63นายทองเจือ โพธิ์จันทร์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน084-6198384
64นางวันทนา บุญนิลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.บัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มอำนวยการ084-5785958
65นางสาวพิมพ์นิภา เพียรพิทักษ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานร.บ.รัฐศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล088-2822642
66นางอารีวรรณ ติณเวสเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.ประกาศนียบัตรวิชาชีพวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มนโยบายและแผน087-8489974
67นางนิตยา แก้วชูเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานอ.ศศ.อนุปริญญาศิลปศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา086-2016249
68นางบัวผัน มีทองเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.ม.ครุศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มอำนวยการ081-4758714
69นางพัชรินทร์ เต็งยี่เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จัดทาเอกสารทางบัญชี082-4085590
70นางสุกัญญา ทองจันทร์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์091-8373762
71นางพรพิมล วิทยาเขตปภาเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานอ.ศศ.อนุปริญญาศิลปศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จัดทาบัญชีรายละเอียดการจ่ายเงินของข้าราชการและลูกจ้างประจำ084-0508334
72นางทิพหทัย เพชรผึ้งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานขอเบิกเงิน089-2698096
73นางสาวชวาลา พรหมมาเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ081-8872460
74นางสาวเนตรนภา โสภารักษ์พนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล083-2255221
75นายเชาวลิต ทองบุญตาลูกจ้างประจำ --รศ.บ.รัฐประศานศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่คุรุสภา081-6800737
76นางเชนณิชา สนหอมลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการสารบรรณกลาง
77นางสาวศูภจิต กลิ่นจันทร์ลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.วิทยาศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกคศ.16095-6343252
78นายศักดา มียศลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.วิทยาศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์087-8473606
79นายบัญชา คงทนลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.วิทยาศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์087-8398792
80นางสาวปวีณา กาญจนสุขเมฆินลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ลูกเสือ088-2822664
81นายชนะภัย เพ็งสมบูรณ์ลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการควบคุมการใช้รถยนต์083-6229281
82นายเอนก ศิลกุลลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์081-0423903
83นายพรศักดิ์ ศรีเมืองลูกจ้างประจำ --ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถสำนักงานฯ087-3179029
84นายสุรชัย รักงามลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์097-9234653
85นายพรเทพ บุญสอนลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง081-3950825
86นายผจญชาย เทพชัยลูกจ้างประจำ --ปวท.นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง081-3950825
87นายประสิทธิ์ ทองต้อยลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง087-2061014
88นายประภาส ศรีเมืองลูกจ้างประจำ --ปวช.นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง090-4607504
89นางหนูหล่ำ จีนคงลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการแม่บ้าน091-5493025
90นายเขียว ไทยช้อยลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยามรักษาความปลอดภัย088-1529718
91นายอำนวย วัฒนสิงห์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยามรักษาความปลอดภัย082-7735765