ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายอำนาจ บุญทรงผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิตรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิตบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา,กลุ่มอำนวยการ081-1819690
3นายสุนัด บุญสวนรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิตบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์,กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา081-1143793
4นายไท พานนนท์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษปร.ด. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา,กลุ่มบริหารงานบุคคล083-6310555
5นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตรรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน,กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6นางอุทัยวรรณ สุวรรณผิวศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ087-3078704
7นางทัศนา จันทร์ลานักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการกศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที089-7089163
8นางรัศมี สุวาชาตินักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบช.บ.บัญชีบัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน081-0461926
9นางไมตรี สำราญรื่นนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การศึกษาบัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์089-2707701
10นายมนตรี ช่วยพยุงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.ม. การศึกษามหาบัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล0827721162
11นางนวลลออ เงินเมยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนผอ.กลุ่มนโยบายและแผน086-9840559
12นางอารีย์ คำมาตรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา081-7405863
13นางอรุณศรี ศรีเมืองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ศึกษาศาสตร์บัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ยาเสพติด088-2805625
14นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์093-8875261
15นางมนัสนันท์ กุลวงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์095-6255757
16นางสุพัตรา คงศิริกรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์089-9071750
17นางสุมาลี ขจรไพรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม. ครุศาสตรมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์089-4192020
18นายนิพล พลกลางศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์087-7322267
19นางสาวกาญจนา คูทิพย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์080-5089945
20นางพิบุลขวัญ กลิ่นมิ่งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม. ครุศาสตรมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์089-6381508
21นายบำรุง จันทร์เชื้อศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์089-7044115
22นายธงชัย วงค์กาอินทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์083-2162606
23นางสาววรกมกฤษณ์ เฉลิมพิตรพิบูลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ด.การศึกษาดุษฏีบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์086-4466596
24นายพิน สงค์ประเสริฐศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์089-6448477
25นางนิลยา ทองศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์081-9629113
26นายวลี มีภู่นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการอาคารสถานที่081-6755313
27นางวัชรินทร์ ชัยนอกนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการมาตรฐาน สนง. และ คำรับรองการปฏิบัติราชการ086-5911079
28นายวันชัย ศรีเหนียงนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการกศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์089-7062551
29นางสาวฑิมลวัลย์ ศิรินักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่าย097-9527845
30นางนิเวศน์ ศรีสำอางค์นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งบประมาณ,บำเหน็จบำนาญ086-2166983
31นางวารุณี ผลบุญนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์คุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน/การจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ ประเภทงบลงทุน085-6144536
32นางน้อมจิตต์ หนูทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.บ.การศึกษาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหา/งานอัตรากำลัง081-7856874
33นางนิสา คำพันธ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหาผู้บริหารสถานศึกษา /ลูกจ้าง081-3794056
34นางสาวชมัยพร อ่อนวันนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการสม.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาฯ /สรรหาครูผู้ช่วย086-9348048
35นางสาวสายน้ำ จูแสนนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวท.บ.วิทยาศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง 38ค(2)0958934241
36นายณัฐพงษ์ชนัตร เกตุขาวนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศิลปศาตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว083-2453591
37นายเอกชัย กองทรัพย์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวท.บ.วิทยาศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษางานพัฒนาฯ087-1645787
38นางสาวจำลอง พินเมืองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบัญชีถือจ่ายเงินเดือน089-4389489
39นางลัดดา พรหมเศรณีย์นิติกร ปฏิบัติการน.บ.นิติศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร/เลขานุการผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา080-1159921
40นางพับพึง ขวัญเขมสรณ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณฯ085-5361519
41นายดนุสรณ์ เมฆประยูรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวท.บ.วิทยาศาตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีดูแลระบบ ICT
42นางสาวนงคราญ ทองคำนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.ม. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ080-5156968
43นางยุพา ตาลสุกนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานป้องกัน เสริมสร้างความปลอดภัย มูลนิธิ ทุน082-7707881
44นางกานต์พิชชาภัทณ์ คนสมบูรณ์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการคบ.ครุศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา,ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน081-9535118
45นางบัวผัน มีทองนักวิชาการศึกษา ชำนาญงานค.ม.ครุศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุน ,ขออนุญาตไปนอกสถานศึกษา,ระเบียนแสดงผลการเรียน,กีฬา081-4758714
46นางสาวชุติพร ประเสริฐทรัพย์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบสถานศึกษาและสพป.089-9612022
47ว่าที่ร.ต.เข็มพร แก้วสงค์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวท.บ.วิทยาศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มนิเทศฯ086-1833854
48นางสาวสุภาพร มั่งมีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานค.บ.ครุศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มนิเทศฯ061-8586542
49นางวันทนา บุญนิลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.บัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มอำนวยการ084-5785958
50นางพิมพ์ดาว นุ่มเจริญเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานร.บ.รัฐศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล088-2822642
51นางสาวกชนิภา เกษมสุขเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามฯ093-5802212
52นางพัชรินทร์ เต็งยี่เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จัดทาเอกสารทางบัญชี082-4085590
53นางพรพิมล วิทยาเขตปภาเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานอ.ศศ.อนุปริญญาศิลปศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จัดทาบัญชีรายละเอียดการจ่ายเงินของข้าราชการและลูกจ้างประจำ084-0508334
54นางสุกัญญา ทองจันทร์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์091-8373762
55นางสาวชวาลา พรหมมาเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ081-8872460
56นางฐิติวรดา มงคลพนักงานราชการ --วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการรับ-ส่ง หนังสือราชการ086-5465501
57นายอดิศร โค้วประเสิรฐลูกจ้างประจำ --วท.บ.วิทยาศาตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีดูแลระบบ ICT083-0537754
58นางสาวกนกพรรณ ตันติบูลลูกจ้างชั่วคราว --ศิลปศาตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการรับ-ส่ง หนังสือราชการ095-3375550
59นางสาวพรพิมล น้อยมีลูกจ้างชั่วคราว --คบ.ครุศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการ090-4544249
60นางสาวปวีณา กาญจนสุขเมฆินลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ลูกเสือ088-2822664
61นายเอนก บุญสิงห์ลูกจ้างชั่วคราว --บธบ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ธุรการ,งานรับนักเรียน083-9624997
62นายภานุพงศ์ พละสารลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีดูแลระบบ ICT096-6697636
63นายชนะภัย เพ็งสมบูรณ์ลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการควบคุมการใช้รถยนต์083-6229281
64นายเอนก ศิลกุลลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์081-0423903
65นายสุรชัย รักงามลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์097-9234653
66นายพรศักดิ์ ศรีเมืองลูกจ้างประจำ --ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถสำนักงานฯ087-3179029
67นายประสิทธิ์ ทองต้อยลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง087-2061014
68นายพรเทพ บุญสอนลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง081-3950825
69นายผจญชาย เทพชัยลูกจ้างประจำ --ปวท.นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง081-3950825
70นางรัตนา แก้วบางลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการทำความสะอาด083-8758029
71นายประกอบ คำเผี่ยนลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานรักษาความปลอดภัย094-8722886
72นายปรีชา เกตุแฟงลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
73นางมนัสวี เพชรขุนทดลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการทำความสะอาด085-4007970
74นายเทพ ศรีเอี่ยมลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานรักษาความปลอดภัย091-7305751