ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้ผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ด.(การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพป.0810469969
2นายประวิตร วิริยมรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(บริหารการศึกษา), กศ.บ.(วิทยาศาสตร์)บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล, กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0872075680
3นายบานเย็น มูลเที่ยงรองผู้อำนวยการ สพท. --กศ.บ.(วิทยาศาสตร์)บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา0819626798
4นายประจักษ์ ทองแจ่มรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ม.(บริหารการศึกษา), ค.บ.(อุตสาหกรรม)บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร0896393602
5นายสกุล หุ่นวันศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(บริหารการศึกษา),กศ.บ.(การประถมศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา0819714091
6นางปองรัตน์ มณีสุขสิรินักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว),ค.บ.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0896380831
7นางสาวประไพ โสแก้วนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(บริหารการศึกษา), ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0818889060
8นางนันท์ชนก จิตมะกล่ำนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การบริหารการศึกษา), นศ.บ.(นิเทศศาสตร์)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0894616349
9นายเชาว์ มัชฌิมานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา),ค.บ. (บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0839531443
10นายเชษฐ์ เทียมวิไลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(สังคมศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0823980770
11นางนันท์นภัส บุญจิตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน0817855943
12นายประเทือง เข็มเพ็ชรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(บริหารการศึกษา), ค.บ.(ปรัชญาและศาสนา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา0897049144
13นางสาวชัชนันท์ สุขคุ้มศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ด.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา), กศ.ม.(วัดผลและประเมินผลฯ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา0818883208
14นางศิริเพ็ญ แพงศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(บริหารการศึกษา), กศ.บ.(ภาษาไทย)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา0864402744
15นางยุคลธร สังขจันทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษปร.ด.(วิจัยและพัฒนาการศึกษา),ศษ.ม.(มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0910264750
16นายยงยุทธ สินสวาทศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.(หลักสูตรและการสอน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกันกลุ่มสาระศิลปะ, สุขพลศึกษา0845963544
17นายทศพล พูลพุฒศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(บริหารจัดการกีฬา), ศ.บ.(ภาพพิมพ์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา0872112200
18นางสาวอัญชลี ศรเพชรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตรประจำกลุ่มสาระ ภาษาไทย0892718071
19นางชุติกาญจน์ ทองแจ่มศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(การประกันคุณภาพการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา0938942624
20นางสาวสุวรรณีย์ ศิริสมฤทัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(บริหารการศึกษา), กศ.บ.(แนะแนว)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้0815341220
21ว่าที่ร้อยตรีหญิง เสาวลักษณ์ สินสมุทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศศ.ม /ภาษาอังกฤษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานหลักสูตร0872038904
22นายกฤษณ์ จันทมาสศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษสส.บ.(ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์), ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯคณิตศาสตร์, เศรษฐกิจพอเพียง0857374319
23นายทวี หาแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคด.(คุรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต),กศ.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา0644042668
24นางจรูญ แย้มครวญนักจัดการงานทั่วไป อาวุโสปวช. (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป0815336107
25นางต้องบุญ โพธิ์พนานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มงานประสานงาน0805097225
26นางสาววรพรรณ วิบูลย์สุวรรณนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ(รัฐประศาสนศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป0932413106
27นายสมศักดิ์ แย้มครวญนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ. (บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มงานประสานงาน0894616707
28นางจิตติมา บุญทรงนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา0869389781
29นางสาวศรีประภา ฉิมพลีศิรินักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0896515927
30นางนงลักษณ์ ผลดีนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0817855081
31นายสุทธิรักษ์ ศรีสวัสดิ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวท.ม.(เทคโนโลยี่สารสนเทศ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)0958109991
32นางสาวกรรณิกา อินทรทัศน์นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0828864977
33นางลักษณาพร เกิดมงคลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบช.บ.(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานงบประมาณ0651694956
34นางสาวอังคนา ตั้งปัญญาวงค์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษกษ.ม.(การบริหารการศึกษา),ษ.บ. (ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0846180790
35นางจิตรารัตน์ สังขจันทร์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบช.บ.(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบำเหน็จบำนาญ0818889459
36นางสาวธนพร ชุ่มมั่นนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0862083875
37นางสาวอภิญญา ไพรวัลย์นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.(การเงิน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0853266890
38นางสาวมอญรา สังข์สีห์นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษบธ.ม.(บริหารธุรกิจ), ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานพัสดุ0824084814
39นางสาวปิยมาภรณ์ สุขสงวนนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ0845970283
40นายคณไวย์ สิริเหมวริทธิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ0834896775
41นางเพ็ญพิสุทธิ์ กลิ่นหอมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ. (ประถมศึกษา), ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง0869379569
42นายวิรัตน์ แป้นถนอมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวท.บ.(เกษตรศาสตร์), กษ.ม.(ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบ, งานทะเบียนประวัติ0818549763
43นายอำพล สุบรรณ์พิจิตรนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวศ.บ.อุตสาหการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลทำข้อมูลเกี่ยวกับอัตรากำลัง, งานวิทยฐานะ, การจัดทำสัญญาจ้าง0815333740
44นางญาณิศา ศิริวัฒนากุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง0877296645
45นางอรนุช สุวรรณพจน์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(บริหารการศึกษา), ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มงานพัฒนาบุคลากร0896403324
46นางสาวนภัสสร เนตรพัฒน์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.ม.(การบริหารการศึกษา),ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มงานพัฒนาบุคลากร0897071818
47นายชัยวัฒน์ ไพรวัลย์นิติกร ชำนาญการน.บ.(นิติศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานนิติกร0873365842
48นางสาวศันสนา สุทธิวนาสันต์นิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.(นิติศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานวินัยและนิติการ0868914001
49นางสาวกิตติกุล หย่ำวิไลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการศศ.บ.(การบัญชี), รป.ม.(นโยบายสาธารณะ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0954622189
50นางสาวออมดาว แดงทองดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ. (ท่องเที่ยว), สส.ม.(การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ งบดำเนินงาน0896413515
51นางพัชรินทร์ เครือปัญญานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.บ. (ประถมศึกษา),บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงานธุรการและงานข้อมูลทางอิเลคทรอนิกส์(e-mes)0819538914
52นางศศินันท์ ศรีคำภานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(บริหารการศึกษา), กศ.บ.(บริหารการศึกษา,ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผล0805180563
53นางสาวปราณี อินตะมะนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป),ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ งบลงทุน0838727769
54นางสำรวย หมื่นยงค์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ. (การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา0815964304
55นางธัญสุดา พึ่งไซยนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการบธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มงานกิจการนักเรียน0846199060
56นางสาวรุ่งนภา บุญสิงห์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกษ.ม.(การบริหารการศึกษา), ค.บ. (ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มงานกิจกรรมพิเศษและงานกิจกรรมนักเรียน0818862269
57นางประเสริฐ สิงห์เวียงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีกลุ่มงานไอซีที0892692600
58นางวันวิสา ศรีสวัสดิ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการวท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีไอซีที0891357055
59นางสาวชุติมา เจียมสกุลนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบช.บ.(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบการดำเนินงานของเขตและโรงเรียน0810386354
60นางจินตนา อัตถโกศลเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานค.บ. (บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี0819732531
61นางสาวทิพากร ศกุนะสิงห์ไม่กำหนด --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานจิตวิทยา0846216162
62นางสาวจันทร์ทิพย์ สายสวาทเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานคบ.(ธุรกิจศึกษา)บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ0813244350
63นายโสภณ คงดีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานศศ.บ.(รัฐศาสตร์)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ งานสารบรรณ0873142433
64นางสาวนิตยา บุญจันทร์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบช.บ.(การบัญชี)บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล0972219178
65นางสาวอัญชลี วงหลอดเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.(การบัญชี)บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0882719132
66นางสาวอาภาภรณ์ ท้าวไทยลูกจ้างชั่วคราว --ปริญญาตรีบริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่มนิเทศ0877334695
67นางสาวพิชชาพร อินกองงามลูกจ้างชั่วคราว --ปริญญาตรีบริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานธุรการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์0845973922
68นางสาวณัฐตะวัน พงษ์มิตรลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.(การตลาด)บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือและกีฬา0826709917
69นายอำนวย บัวทองลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0862141587
70นายสิทธิรักษ์ แก้วทองคำลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0827747752
71นายเริงศักดิ์ ชูกำลังลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0866762556
72นายรัชตะ อินกองงามลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)บริการงานทั่วไป อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0836265206
73นายจีรวุฒิ ศิริวัฒนากุลลูกจ้างชั่วคราว --รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)/สังคมศาสตร์บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลงานธุรการ0933011013
74นายภาสกร ชัยมาศลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม0873128005
75นายละมูล พาสุไกรลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม0871988576
76นางมาลัย กรุดมหาราชลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการงานดูแลความสะอาด0816802959
77นางศิริรัตน์ ใบชาลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการงานดูแลความสะอาด0828796011