ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายพิษณุ เส็งพานิชผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล056990381-7 ต่อ 601
2ว่าที่พันตรี สุวิศิษฏ์ กันทารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน056990381-7 ต่อ 401
3ว่าที่ร้อยเอกไพบูลย์ ยกให้รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
4นางสาวบุญครอง กุลดีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล056990381-7 ต่อ 113, 0819735744
5นางสาวพรชนิตว์ วุฒินักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล
6นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ056990381-7 ต่อ 101
7นางสาวนิษากร ใจแสนนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์056990381-7 ต่อ 106
8นายสุเทพ บุญวัฒน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน056990381-7 ต่อ 401
9นางสาวกัลยา ดิษฐ์ศรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษอ.ศศ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา056990381-7 ต่อ 503
10นายสมพร ปานแสงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล056990381-7 ต่อ 601
11นางสาววรรณพร จันทร์ไทยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษจิตวิทยาการแนะแนววิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯสอบ NT , RT, ข้อสอบกลาง , วิถีพุทธ ,โครงงานคุณธรรม, โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล0897030829
12นายณฐนนท์ เวชพรศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา, กลุ่มสาระสังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์0939082080
13นางยุคลธร สังข์สอนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล056990381-7 ต่อ 601 0910264750
14นางสาวพรรณพร ศรลัมพ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา0882829847
15นางสาวสุภาพร บุญคำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคบ.การศึกษาปฐมวัยวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงารพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ (สาระปฐมวัย/พัฒนาผู้เรียน)094-6036060
16นางสาวนิตยา บุญปู่ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล056990381-7 ต่อ 601 0897084240
17นางสาวทองปอน พิราศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล056990381-7 ต่อ 601
18นางภัทราวรรณ ภูมินทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล056990381-7 ต่อ 601
19นางกฤติยา สุวรรณคีรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล056990381-7 ต่อ 601
20นายปิติ วิทยการศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล056990381-7 ต่อ 601
21นางจินตนา ผาสุกนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ056990381-7 ต่อ 101
22นางสมจิตร งามพิมายนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ056990381-7 ต่อ 101
23นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักประชาสัมพันธ์056990381-7 ต่อ 503
24นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี 0850516649
25นางนงค์นุช ตุลาพงษ์นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์056990381-7 ต่อ 106
26นางสมคิด ไตรยุทธรงค์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์056990381-7 ต่อ 106
27นางวิภา เมฆมรกตนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์056990381-7 ต่อ 106
28นายมนูญ กาหานักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มอำนวยการ056990381-7 ต่อ 101
29นางสุจิตตรา แต้มพวกนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล056990381-7 ต่อ 401
30นางสาวนภัสวรรณ เจือจานนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล056990381-7 ต่อ 301
31นางเจริญา สินมณีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล056990381-7 ต่อ 301
32นางสาวบุญอมร ไทยประเสริฐนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล056990381-7 ต่อ 302
33นางสาวรุ่งรัตน์ มาลาทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล056990381-7 ต่อ 302
34นางสมถวิล อ่ำดอนกลอยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล056990381-7 ต่อ 302
35นางรจนา เจริญสุขนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน056990381-7 ต่อ 401
36นางสาววัชรี บุญโสภานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มนโยบายและแผน056990381-7 ต่อ 503
37นางสาวมาลี กรงทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน056990381-7 ต่อ 113
38นางฉัตรชนก การเที่ยงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา056990381-7 ต่อ 501
39นางชีวารัตน์ ถัดทะพงษ์พรนิธินักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา056990381-7 ต่อ 114
40นางจันจิรา แพทองคำนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน056990381-7 ต่อ 602
41นางณัชชา คานิยมนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา056990381-7 ต่อ 106
42นางสาวกัญญา ภูทวีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษบธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา056990381-7 ต่อ 503
43นางนารินทร์พร บุญลาภนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการอำนวยการ056990381-7 ต่อ 501
44นางสาววิริยา มีไชโยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน056990381-7 ต่อ 601
45นางศรีสุดา ทรัพย์ชาวนาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา056990381-7 ต่อ 501
46นายอัษฎาวุธ ศรีสำราญลูกจ้างประจำ บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯขับรถยนต์ขับรถยนต์
47นายนพดล เรืองเดชลูกจ้างประจำ บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
48นายกฤษดา เจศรีชัยลูกจ้างประจำ กศ.ม.บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
49นายฉัตรชัย เจริญทิมลูกจ้างประจำ ศษ.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัย
50นายกรี กองเทียมลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์/รถตู้ นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนักการภารโรงนักการภารโรง
51นายสนาม สุขเกษมลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์/รถตู้ นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนักการภารโรงนักการภารโรง
52นายวิษณุ ศรีเมืองช้างลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์/รถตู้ นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนักการภารโรงนักการภารโรง
53นายวีระ อินทะกูลลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์/รถตู้ นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนักการภารโรงนักการภารโรง
54นายชาตรี จิตตะระลูกจ้างประจำ บริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ