ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1ว่าที่พันตรี สุวิศิษฏ์ กันทารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน056990381-7 ต่อ 401
2นางสาวบุญครอง กุลดีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล056990381-7 ต่อ 113, 0819735744
3นายพิษณุ เส็งพานิชรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล056990381-7 ต่อ 601
4นางสาวพรชนิตว์ วุฒินักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล
5นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ056990381-7 ต่อ 101
6นางสาวนิษากร ใจแสนนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์056990381-7 ต่อ 106
7นายสุเทพ บุญวัฒน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน056990381-7 ต่อ 401
8นางสาวกัลยา ดิษฐ์ศรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษอ.ศศ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา056990381-7 ต่อ 503
9นายสมพร ปานแสงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล056990381-7 ต่อ 601
10นางสาวนิตยา บุญปู่ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล056990381-7 ต่อ 601 0897084240
11นายณฐนนท์ เวชพรศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา, กลุ่มสาระสังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์0939082080
12นางยุคลธร สังข์สอนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล056990381-7 ต่อ 601 0910264750
13นางสาวสุภาพร บุญคำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคบ.การศึกษาปฐมวัยวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงารพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ (สาระปฐมวัย/พัฒนาผู้เรียน)094-6036060
14นางสาวพรรณพร ศรลัมพ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา0882829847
15นางสาววรรณพร จันทร์ไทยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษจิตวิทยาการแนะแนววิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯสอบ NT , RT, ข้อสอบกลาง , วิถีพุทธ ,โครงงานคุณธรรม, โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล0897030829
16นางสาวทองปอน พิราศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล056990381-7 ต่อ 601
17นางภัทราวรรณ ภูมินทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล056990381-7 ต่อ 601
18นายปิติ วิทยการศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล056990381-7 ต่อ 601
19นางกฤติยา สุวรรณคีรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล056990381-7 ต่อ 601
20นางจินตนา ผาสุกนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ056990381-7 ต่อ 101
21นางสมจิตร งามพิมายนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ056990381-7 ต่อ 101
22นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักประชาสัมพันธ์056990381-7 ต่อ 503
23นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี 0850516649
24นางสมคิด ไตรยุทธรงค์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์056990381-7 ต่อ 106
25นางนงค์นุช ตุลาพงษ์นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์056990381-7 ต่อ 106
26นายมนูญ กาหานักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มอำนวยการ056990381-7 ต่อ 101
27นางวิภา เมฆมรกตนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์056990381-7 ต่อ 106
28นางสุจิตตรา แต้มพวกนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล056990381-7 ต่อ 401
29นางเจริญา สินมณีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล056990381-7 ต่อ 301
30นางสาวบุญอมร ไทยประเสริฐนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล056990381-7 ต่อ 302
31นางสาวนภัสวรรณ เจือจานนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล056990381-7 ต่อ 301
32นางสาวรุ่งรัตน์ มาลาทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล056990381-7 ต่อ 302
33นางสมถวิล อ่ำดอนกลอยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล056990381-7 ต่อ 302
34นางรจนา เจริญสุขนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน056990381-7 ต่อ 401
35นางสาววัชรี บุญโสภานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มนโยบายและแผน056990381-7 ต่อ 503
36นางสาวมาลี กรงทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน056990381-7 ต่อ 113
37นางชีวารัตน์ ถัดทะพงษ์พรนิธินักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา056990381-7 ต่อ 114
38นางฉัตรชนก การเที่ยงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา056990381-7 ต่อ 501
39นางจันจิรา แพทองคำนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน056990381-7 ต่อ 602
40นางณัชชา คานิยมนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา056990381-7 ต่อ 106
41นางสาวกัญญา ภูทวีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษบธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา056990381-7 ต่อ 503
42นางนารินทร์พร บุญลาภนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการอำนวยการ056990381-7 ต่อ 501
43นางสาววิริยา มีไชโยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน056990381-7 ต่อ 601
44นางศรีสุดา ทรัพย์ชาวนาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา056990381-7 ต่อ 501
45นายอัษฎาวุธ ศรีสำราญลูกจ้างประจำ บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯขับรถยนต์ขับรถยนต์
46นายกฤษดา เจศรีชัยลูกจ้างประจำ กศ.ม.บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
47นายนพดล เรืองเดชลูกจ้างประจำ บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
48นายฉัตรชัย เจริญทิมลูกจ้างประจำ ศษ.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัย
49นายกรี กองเทียมลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์/รถตู้ นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนักการภารโรงนักการภารโรง
50นายสนาม สุขเกษมลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์/รถตู้ นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนักการภารโรงนักการภารโรง
51นายวิษณุ ศรีเมืองช้างลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์/รถตู้ นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนักการภารโรงนักการภารโรง
52นายวีระ อินทะกูลลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์/รถตู้ นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนักการภารโรงนักการภารโรง
53นายชาตรี จิตตะระลูกจ้างประจำ บริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ