ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.มัธยมศึกษา เขต 39
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสุชน วิเชียรสรรค์ผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(แนะแนว), กศ.ม.(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารดูแลบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่0894946555
2นายสุทธิดล พุทธรักษ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารดูแลบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่0918415367
3นายกาญจนมาโนชญ์ ขุนกองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,กศ.ด.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯควบคุม ดูแลกลุ่มงานนิเทศฯ0810454554
4นายคณิน อุดมความสุขนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษก.ศ.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการบริหารงานกลุ่มอำนวยการ0834125494
5นางสุนิสา ศรีวิลัยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษคบ.(คณิตศาสตร์)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่าค่าเดินทางไปราชการ ระบบคูปอง081-7854975
6นางสาวพนมอร บุญคงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล0839561659
7นางรติรัตน์ ปู่ซึ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานแผนงาน091-838-3959
8นายสายสวาท ศรีจันทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาบริหารงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษา06-2653-9636
9นางสุวณี น้อยผานักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีบริหารงานกลุ่มตรวจสอบภายใน0896901860
10นายปริญ สวนทองสุขครู/ครูผู้ช่วย ชำนาญการกศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาหน.ศูนย์/เครือข่าย พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษางาน ICT , ระบบเครือข่าย, Admin สพม.390927411979
11นางอำไพ ติ๊บดวงคำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเลขานุการ กตปน.0814752299
12นางทิพวรรณ บุญยืนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.คณิตศาสตร์, กศ.ม.คณิตศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศก์การศึกษา0897042019
13นางสาวอัจฉริยาภรณ์ รักตลาดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผลและประเมินผล, เทคโนโลยี, สาระวิทยาศาสตร์0881479714
14นายอิทธิพงษ์ ตั้งสกุลเรืองไลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผล, O-Net, สาระศิลปะ0901475849
15นางสาวกัญญาณัฐ สิทธิยศศึกษานิเทศก์ ชำนาญการปร.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานแนะแนว, โรงเรียนคุณธรรม0843800878
16นายประเทือง วงศ์ประเสริฐศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.บ. (คณิตศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษานิเทศก์0819530069
17นางสาววีรยา โพยมรัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานภาษาอังกฤษ0862031412
18นายสมเจตน์ พันธ์พรมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตร0643595192
19นายกฤษฎา พรหมอินทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษานิเทศก์0815333716
20นายพงษ์เทพ ทองคำพงค์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษจิตวิทยาการแนวแนววิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเลขาฯ ผอ.เขตฯ0818874767
21นางวราภรณ์ สนสกลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ./กศ.ม./ปร.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ, DLIT, งานอาชีพและเทคโน, ผู้ช่วยเลขา ก.ต.ป.น.0896444992
22นายอายัติ เอี่ยมบางศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.อุตสาหกรรมศิลป์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษานิเทศก์0819530069
23นางมาราศรี มีโชคศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวท.บ.,กศ.ม., กศ.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกันคุณภาพ/งานวิจัย/งานหลักสูตร0840482948
24นางเนตรนุช แก้วมณีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0947963595
25นางนุชลี ดีคำนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการบธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ0850509645
26นางอำพา สุขสบายนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและบัญชี0817070368
27นางสาวอรุณประไพ เพ็งสลุดนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เงินยืมราชการ, งานเบิกจ่าย0932102008
28นางสาวพัชราวัลย์ นันทะแพทย์นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบำนาญ0982656294
29นางสาววิภา เทียนขาวนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บ.(แขนงปัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ, ช่วยราชการ0947060505
30นายบุญส่ง สืบสายอ่อนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ. ประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวิทยฐานะครู0816046918, 0931634449
31นางธันย์รดา พันธ์พุทธรัตน์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร0818889531
32นางกาญจนา รัตนชัยพิพัฒน์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบริหารธุรกิจ เอกบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง0898601468
33นายสุรศักดิ์ กรไพรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคลากร055281600
34นางเตือนใจ พรมมีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.ภาษาอังกฤษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคลากร0810434480
35นายส.ต.ท.ธีระ ลิ้มสุวรรณนิติกร ชำนาญการนบ., นม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ0841799459
36นางปาริตา ศรีวิชานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการศศ.บ., กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผล0629193656
37นางสาวิอรสิณียาพ์ ศรีสองเมืองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0622497898
38นางสาวภัทรโรบล จันทร์ดำนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการบธ.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมสุขภาพอนามัย, งานโรงเรียนปลอดบุหรี่ฯ, งานส่งเสริมให้นักเรียนมีงานทำ0966696693
39นางชวนชม นิ่มเจริญนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษนาฏศิลป์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการศึกษา0819953803
40นางโชติกา กุลจูนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการศึกษา0898562366
41นางเปรมฤดี เกลาพิมายนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา0947080518
42นางจารุนันท์ โพธิ์ทองนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบภายในจคุถตจคจถ
43นางสุภรีย์ หอมสะอาดเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ0838795188
44นางนงลักษณ์ สุวรรณเทพเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ0894360285
45นายสวิท ชัยอำนาจครู/ครูผู้ช่วย --ค.บ.,น.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัย0810437421
46นายจ.ส.ท.จิรกร บุญศรีภูมิเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานรป.ม.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการควบคุมระบบงานสารบรรณ, อาคาสถานที่, ยานพาหนะ0895632358
47นางสาวอนุสรา จุ้ยต่ายพนักงานราชการ --วท.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายค่ารักษาฯ ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้าน0806896808
48นายพรรณชัย ใบศรีลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ., ศศ.ม.บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ0634615365
49นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์ลูกจ้างชั่วคราว --นศ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ, งานประชาสัมพันธ์0956269669
50นางสาววรรณิศา คำจันทร์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานธุรการ0873148802
51นางสาวจิดาภา คงทองลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์คุมเงินวดประจำจังหวัด, รายงานงบ, แจ้งเงินงวด, วางเบิก0854002911
52นางสาวนันทิยา เงินศรีลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานธุรการ, วีซ่าครูต่างชาติ, งานบัตรข้าราชการ, ขอเพิ่มวุฒิ, ขอเปลี่ยนชื่อ, แต่งตั้งรักษาราชการ0956263355
53นางสาวพจนศศิ ปู่ซึ้งลูกจ้างชั่วคราว --น.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานธุรการ และงานที่ได้รับมอบหมาย0864388871
54นางสาวพรพิมล แก้ววิเศษลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลระบบ CMSS, ระบบบัญชีกลาง, หนังสือรับรองเงินเดือน0873128153
55นายวรรณุกร แพงน้อยลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนงานเลขานุการ, งาน ICT0840969632
56นายนพดล ธานีตระกูลลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์0819716387
57นายวีระ แก้วสาลูกจ้างประจำ ---ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการนักการภารโรง0815326978
58นายอนุวัตร อุดมลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถ0836228344
59นางสาวปฏฐพร ชมภูศรีลูกจ้างประจำ --กศ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาบริการงานทั่วไป อำนวยการงานธุรการ0803380982
60นายรังสรรค์ พุ่มไสวลูกจ้างประจำ --ค.บ. อุตสาหกรรมบริการงานทั่วไป อำนวยการขับรถ งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย0966406319
61นางนิมล น่วมชุ่มลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการทำความสะอาด อาคารสถานที่0897022337
62นางรัตนา ม่วงสวนลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการทำความสะอาด อาคารสถานที่0869258821