ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายวิเชียร ทรงศรีผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม./กศ.ดบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารงานภายใน สพป.พิษณุโลก เขต 30869287117
2นางผกาภรณ์ พลายสังข์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารทุกกลุ่มงาน081-9621017
3นายภิเศก ขุ้นคีรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ., กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมพัฒนาสือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา081-0464539
4นางสาวศรีศุภัทร์ ศักดิ์ศรีธำรงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารบุคคล0954694423
5นายฉัตรมงคล พูลศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.ม.,ศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ055-361312
6นายศุกล เทพหยดนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ., กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จนท.บริหารการเงินและบัญชี
7นางนพมาศ ประสาททองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ., กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน081-9727962
8นางสาวจันจิรา อุ่นไพรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา089-7089212
9นางสาวอำนวย ศรีอาวุธนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายใน
10นางบุณยนุช พรมมินทร์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
11นางสาวสมปอง อิสราบาลเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
12นายวินัย ปานโท้ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมพัฒนาสือ/นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ087-1975605
13นางสุภาพร ขำช้างศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
14นางณัฐพร พ่วงเฟื่องศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ., ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง089-4999116
15นายกฤษฐา สร้อยมุขศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ. , กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ081-9534086
16นางบุญส่ง ศิริมงคลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ. , กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานเลขานุการ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย084-3683763
17นางอุมาพร ปานโท้ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ089-8607996
18นางนราภรณ์ สโรดมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19นางแพรทอง เดชเทศศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.,คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ080-0716445
20นางสาวณภัทร จุลพงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.,ศศ.ม.,คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานประกัน/กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ089-5655896
21นางจันทิรา จั่นผ่องศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.การศึกษาปฐมวัยวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษษไทย/งานประกันคุณภาพภายใน085-2345691
22นางสาวบุศรินทร์ ใจวังโลกศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ. ,ศษ.บ,, กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดผลการศึกษา (Las) กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน081-2832160
23นางณัฏฐ์ชุดา วงศ์พันธ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ. , กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ081-7070189
24นางขวัญชนก บุญเรืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
25นางสาวประภาพร ศิริสกุลวัฒนาพรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
26นางสาววารุพร บุญอาจศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
27นางสาวสุภาพร แสนแทนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
28นายธิษณินนท์ อรรจนารณนินท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ. , กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
29นางสาวนิยม สมวาจานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์,งานพื้นที่พิเศษ.งานประสานงาน,งานคุรุสภาเขตฯ088-1712763
30นางรุ่งระวี ศรีคงนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน/การมอบอำนาจ089-7077269
31นายประเจต หาญอยู่นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
32นางอรชา เนินเพิ่มพิสุทธิ์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์089-4606345
33นางเพ็ญมาศ ฟักคงนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ระบบ GF MIS
34นางศุลีพร พร้าโมตนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกค่าตอบแทนใช้สอย,งานบัญชี084-5911292
35นางอุทิศ น้อยนึ่งนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์รับจ่ายเงินทุกประเภท,เบิกค่าเช่าบ้าน,ค่าสาธารณูปโภค,เงินอุดหนุน081-9722775
36นางปาริชาติ ทองแท้นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลช่วยงานประชาสัมพันธ์
37นางศิริธร เมฆเคลื่อนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลพัฒนาบุคลากร055-252759,086-6720725
38นางทวี ถิ่นเครือจีนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร086-9256667
39นางรุ่งทิพย์ ราษฎร์ทองหลางนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลทะเบียนประวัติ086-9356823
40นางสาวจุรีพร กุลคงนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
41นางสาวทิพภารัตน์ นานวมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(การบริหารการศึกษา),กศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ055-361113,081-8878590
42นางสาวอัญชลี เรือนแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวท.บ. /ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ/โรงเรียนขนาดเล็ก0865689765
43นางสายสุนีย์ ปุณณะรัตน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการกศ.ม.(การบริหารการศึกษา),ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ055-361113,081-7276905
44นางนาฎนภา สีดาดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการกศ.ม.(การบริหารการศึกษา),ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผล055-361113,089-6414177
45นางพิกุลทอง สังข์เงินนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการกศ.ม,ค.บ.(คณิตศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ055-361113,089-2690738
46นางรัชนีกร อินต๊ะแสนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน, งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, งานเอดส์ เพศศึกษา0639282994
47นางน้ำเพชร ภู่แสนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
48นางสาวจุฑารัตน์ ชมภูษานักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
49นางวิมลรัตน์ ชูแกล้วนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ เนตรนารี,
50นางอมรรัตน์ สืบสายอ่อนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาจนท.การเงินและบัญชีจนท.การเงินและบัญชี
51นางรุจลดา ชโลมไพรเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการกลุ่ม085-5458109
52นางมัณฑนา ไกรศรศิลป์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานอนามัยโรงเรียน,ธุรการ089-6435320
53นางสาวอุรพรรณ แจ่มจำรัสเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่มนิเทศฯ081-5343399
54นายอัมพร ศรีคงลูกจ้างประจำ --ศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานขับรถพนักงานขับรถ
55นายชาคริต มากศรทรงลูกจ้างประจำ --ค.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานขับรถพนักงานขับรถ
56นายองอาจ ผสมลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง