ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายวิเชียร ทรงศรีผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม./กศ.ดบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารงานภายใน สพป.พิษณุโลก เขต 30869287117
2นางผกาภรณ์ พลายสังข์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ.บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล081-9621017
3นายภิเศก ขุ้นคีรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ., กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมพัฒนาสือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา081-0464539
4นางสาวศรีศุภัทร์ ศักดิ์ศรีธำรงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารบุคคล0954694423
5นายฉัตรมงคล พูลศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.ม.,ศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ055-361312
6นายศุกล เทพหยดนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ., กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จนท.บริหารการเงินและบัญชีจนท.บริหารการเงินและบัญชี
7นางพีโชบล ชาญนาวานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ., กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากำกับดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา086-4482104,087-5212154
8นางนพมาศ ประสาททองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ., กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในบริหารงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน081-9727962
9นางสาวอำนวย ศรีอาวุธนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที
10นายกฤษฐา สร้อยสุขศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.บ. , กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผลการศึกษา081-9534086
11นางจันทิรา จั่นผ่องศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.การศึกษาปฐมวัยหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษษไทย/งานประกันคุณภาพภายใน085-2345691
12นางสุภาพร ขำช้างศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
13นางนราภรณ์ สโรดมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
14นางสาวประภาพร ศิริกุลวัฒนาพรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
15นางสาวขวัญชนก ทองคุ่ยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
16นางสาววารุพร บุญอาจศึกษานิเทศก์ ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
17นางสาวสุภาพร แสนแทนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นางสาวสุกัญญา ชลทานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
19นางศิริธร เมฆเคลื่อนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลพัฒนาบุคลากร055-252759,086-6720725
20นางสาวจันจิรา อุ่นไพรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง089-7089212
21นางสาวยุพา บุญสุขนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
22นางบุณยนุช พรมมินทร์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
23นางสาวจุรีพร กุลคงนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
24นายพงศ์พีระ ทองแบบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนICTและ ระบบอินเตอร์เน็ต Network0616545654,0993954982
25นางสาวณัฎฐณิชา วีระกิจพานิชนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการหน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายใน
26นางสาวสมปอง อิสราบาลเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27นางบุญส่ง โทนแจ้งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศศ.บ. , กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานเลขานุการ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย084-3683763
28นายวินัย ปานโท้ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมพัฒนาสือ/นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ087-1975605
29นางแพรทอง เดชเทศศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.,คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันฯ/งานการศึกษาพิเศษ080-0716445
30นางณัฐพร พ่วงเฟื่องศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ., ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น./งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา/งานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ089-4999116
31นางสาวณภัทร จุลพงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.,ศศ.ม.,คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานประกัน/กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ089-5655896
32นางอุมาพร ปานโท้ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ089-8607996
33นางสาวบุศรินทร์ ใจวังโลกศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ. ,ศษ.บ,, กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดผลการศึกษา (Las) กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน081-2832160
34นางณัฏฐ์ชุดา วงศ์พันธ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ. , กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ081-7070189
35นายธิษณินนท์ อรรจนารณนินท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ. , กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเลขานุการฯ
36นางรุ่งระวี ศรีคงนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน/การมอบอำนาจ089-7077269
37นางสาวนิยม สมวาจานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์,งานพื้นที่พิเศษ.งานประสานงาน,งานคุรุสภาเขตฯ088-1712763
38นายประเจต หาญอยู่นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
39นางอรชา เนินเพิ่มพิสุทธิ์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์089-4606345
40นางปาริชาติ ทองแท้นักประชาสัมพันธ์ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
41นางธัญญรัตน์ จันทวัฒน์นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์081-9410101
42นางศุลีพร พร้าโมตนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกค่าตอบแทนใช้สอย,งานบัญชี084-5911292
43นางอุทิศ น้อยนึ่งนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์รับจ่ายเงินทุกประเภท,เบิกค่าเช่าบ้าน,ค่าสาธารณูปโภค,เงินอุดหนุน081-9722775
44นางรุ่งทิพย์ ราษฎร์ทองหลางนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลทะเบียนประวัติ086-9356823
45นางทวี ถิ่นเครือจีนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร086-9256667
46นาย ส.อ.พิษณุพร กำภู ณ อยุธยานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการอบรม,การขออนุญาตไปราชการต่าง ๆ086-9383030
47นางสาวทิพภารัตน์ นานวมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(การบริหารการศึกษา),กศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ055-361113,081-8878590
48นางสายสุนีย์ ปุณณะรัตน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการกศ.ม.(การบริหารการศึกษา),ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ055-361113,081-7276905
49นางพิกุลทอง สังข์เงินนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการกศ.ม,ค.บ.(คณิตศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ055-361113,089-2690738
50นางนาฎนภา สีดาดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการกศ.ม.(การบริหารการศึกษา),ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผล055-361113,089-6414177
51นางน้ำเพชร ภู่แสนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
52นางสาวจุฑารัตน์ ชมภูษานักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
53นางวิมลรัตน์ ชูแกล้วนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ เนตรนารี,
54นางรัชนีกร อินต๊ะแสนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน, งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, งานเอดส์ เพศศึกษา0639282994
55นางปุญนิสา บุญพลอยนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในเรียนฟรี 15 ปี/ขอพระราชทานเครื่องราชฯ088-1569030
56นางอมรรัตน์ สืบสายอ่อนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในจนท.การเงินและบัญชีจนท.การเงินและบัญชี
57นางรุจลดา ชโลมไพรเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการกลุ่ม085-5458109
58นางมัณฑนา ไกรศรศิลป์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานอนามัยโรงเรียน,ธุรการ089-6435320
59นางสาวอุรพรรณ แจ่มจำรัสเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่มนิเทศฯ081-5343399
60นายชาคริต มากศรทรงลูกจ้างประจำ --ค.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานขับรถพนักงานขับรถ
61นายอัมพร ศรีคงลูกจ้างประจำ --ศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานขับรถพนักงานขับรถ
62นายชำนาญ อิ่มใจลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
63นายองอาจ ผสมลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง