ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายบุญสม โพธิ์เงินผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการศึกษา สพป.พล.เขต 2
2นายวินัย น้อยเอี่ยมรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลผช.หน.ปอ.ผช.หน.ปอ.
3นางนฤมล จันทร์ฉายศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
4ว่าที่ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสภณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
5นางสาวกฤษณา นพรัตน์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
6นายสมนึก อ่อนล้อมนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี088-422-8652
7นางลดาวัลย์ กอบฝั้นนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากรบุคลากร
8นายบุญสม สุขเกษนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน
9นางบุญญดา วงศ์สุวคันธนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา
10นางสาวสาคร พงษ์บ้านไร่นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในการตรวจสอบภายใน
11นางสุราณี เมืองมัจฉานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
12นางสุดจิตต์ จันทร์อับนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญงานบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
13นายปิยะ ธูปทองนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษร.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการประชาสัมพันธ์0846188894
14นายณรงค์ คงประเสริฐนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ
15นายบรรพต ศรีชัยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษน.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลนิติกรนิติกร
16นางมาลัย รุ่งแสงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล
17นายพิทักษ์ อภิพัฒนอักษรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.บ. (เทคโนโลยีฯ)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนแผนงบประมาณประจำปี0805050909
18นางสุมาลี ยอดยิ่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตามและงานโรงเรียนขนาดเล็ก0856826529
19นางสาวสุเนตร เสาร์เงินนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานงบประมาณ
20นางทัศนาภา สินศุขนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการกศ.มหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนข้อมูลสารสนเทศ087-313-2489
21นางสุทัศน์ จำปาศักดิ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาสภานักเรียน งานศิลปหัตถกรรม
22นายอดุลย์ เสือสราญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.ศูนย์/เครือข่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการประเมินคุณภาพ
23นายไชยยศ ทองปากน้ำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.ศูนย์/เครือข่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการทดสอบคุณภาพการศึกษา O-NET
24นางกนิษฐา พื่งม่วงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.หน.ศูนย์/เครือข่าย ส่งเสริมการจัดการศึกษางานยาเสพติด
25นายประเสริฐ ปานรอดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
26นางสรัญญา แสงชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
27นางสาวณัชชนิฎฐา พุ่มชุ่มศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
28นางธัญพร ภุมรินทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
29นางสุพิมล ทรงประดิษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
30นางกัลยา ลิมานนท์ดำรงค์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการอำนวยการ
31นางลำพึง อ้นหนูนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญงานวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
32นางสมพิศ มิ่งสกุลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ-วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
33นางละออ อุทัยวัฒน์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
34นางสาวบุญเรือง คงพิรอดนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
35นางราตรี แจ่มใสนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหา
36นางวาสนา เติบภักดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการปวชวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
37นางพรรณิภา สนั่นนามนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการบริหารบุคคล0931405660
38นางมาลัย วงษ์กัณหานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
39นางการะเกด หม่นมั่นนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารงานบุคคล
40นายภควัต อินพันธ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
41นางชัชฎา อนุชาผัดนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
42นางมะลิ กองธรรมเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
43นายสมยศ มากำเนิดลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
44นายสุ่ม สิงห์สลุดลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง