ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรีผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรักษาการ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1081-740-8959
3นายสุนัย วงศ์สุวคันธรองผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารควบคุมกำกับดูแลกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
4นางธิดาพร พานิชพันธ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารควบคุมกำกับดูแลกลุ่มอำนวยการ089-642-2260
5นายวสันต์ ศรีประดู่รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารควบคุมกำกับดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา089-703-8281
6นายเจริญ ยี่สิบแสนรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับควบคุมดูแลกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์089-561-6599
7นายนิพนธ์ ศิริสานต์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม/เทคโนโลยีทางกศ.081-475-2382
8นางกนกพร อู่ทองมากนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.จิตวิทยาการแนะแนวผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ089-460-7085
9นางสุธารัตน์ จันทร์เทศนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบช.บ.,กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์089-708-7726
10นายพินิจ บัวงามดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(ภูมิศาสตร์)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกำกับดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล085-052-3533
11นางทิพวรรณ โชคไพศาลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(สังคมศึกษา),กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกำกับดูแลกลุ่มนโยบายและแผน080-777-8745
12นายพรประเสริฐ ประจันตะเสนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ., กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากำกับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะการดำเนินงานในกลุ่มส่งเสริม081-962-6965
13นางสาวดลภูมิญ์ รังสีศิริดลธ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบการดำเนินงาน081-971-6155
14นายปรีชา ภูลำพาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
15นางสาวสโรชา เนียมนกศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้089-703-6842
16นางสาววรากร ขวัญเมืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเลขานุการ ก.ต.ป.น.081-888-5958
17นางสาวพิชาภรณ์ อิ่มกระจ่างศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นางอมรรัตน์ ทิพย์ชื่นศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19นางปรียาภรณ์ กฤตพลวิวัฒน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
20นายวาริช รัตนกรรดิศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
21นางวิลันดา วรรณาดิเรกศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
22นางสุภาพร อินทร์ทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0832167455
23นายพิพัฒน์ ปิ่นจินดาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผลการศึกษา081-532-8649
24นางเบญจวรรณ อินต๊ะวงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
25นางปิยนารถ สุขม่วงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผลการศึกษา081-532-0270
26นางกชวิมล ไชยะโสดาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
27นางชูศรี เรือนใจดีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป087-842-7409
28นางสมภาพ แพ่งสุภานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสานงาน081-971-5185
29นางศิริพร ทรัพย์ปฐวีกุลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสานงาน081-953-6092
30นางรัชนีย์ เลื่อมตานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป089-702-4320
31นางสาวฐิตาภรณ์ เชยแก้วนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ089-669-3581
32นางสาวชลชญา พึ่งม่วงนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา081-324-0369
33นางจันทรเพชร ไกรโชคนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์
34นางสาววิภา อุทะพันธ์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์081-971-7715
35นางสาวอารีวรรณ ราชเหลานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงิน089-041-1942
36นายวิเชียร ประไพพิณนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษกศม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงิน081-532-8833
37นางละออ พรหมมาศนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารทั่วไป087-849-2219
38นางซ่อนกลิ่น สีสังข์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง086-678-8927
39นางปราณีต ตั้งปองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร086-199-9131
40นางสาวรัตนา จันทร์วังทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง081-688-7736
41นางสาวภัค บริรักษ์สัทธานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน086-931-5525
42นางสมพร แตงก่อนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณ086-734-7041
43นางนันทวัน กุลสุนทรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผลและรายงาน086-936-7111
44นางปภาวัตฒ์ ยอดจันทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน089-859-1960
45นางวิมล ธรรมวุฒิกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษคม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ089-857-2937
46นางจิราพร ไทยวรรณศรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล085-052-9089
47นางสมพร พุกเฉยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการนักเรียน087-201-8979
48นางปัณชญา ดอนปัญญานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานคุณภาพการศึกษา งานกิจการนักเรียน086-934-4333
49นางวิลาวัลย์ ขุนโตนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา089-706-2436
50นางจารุวรรณ ตรงต่อกิจเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ/งานเลขา ก.ต.ป.น.089-564-6044
51นางเรียมจิต สายทองเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการคบ.(ปฐมวัย)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ086-926-8099
52นางวันทนา ไศลทองเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ084-048-7042
53นางอนงค์ รอดละม้ายเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ085-874-3639
54นางปิยมาศ แก้วดิษฐ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโสกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงิน086-212-2919
55นางวารุณี เรืองชัยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติการกศ.บป.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ089-857-8769
56นางเกื้อกูล เรือนเดือเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงิน089-703-5804
57นางพูนภิรมย์ โคกพระปรางค์เจ้าพนักงานพัสดุ อาวุโสกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์086-591-6128
58นางสาวอัษฎาวรรณ สุริเมืองลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป
59นางสาวพลอยริดา พานิชพันธ์ลูกจ้างชั่วคราว --กศ.บ.(เลขานุการ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเลขานุการหน้าห้อง(ลูกจ้างของโรงเรียน)
60นางสาวกรรณิการ์ เพ็งปรางค์ลูกจ้างชั่วคราว --กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์
61นายขจรเกียรติ ยศตุ้ยลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาITE ภาษาอังกฤษ
62นางสาวสุจิตรา เหล็กขำลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
63นางสาวประทีป ยอดจันทร์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน(ลูกจ้างของโรงเรียน)
64นางเพชรัตน์ ใจมันลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
65นายอธิวัฒน์ ไชยวงษ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา
66นายมนตรี ทรัพย์ปฐวีกุลลูกจ้างประจำ --น.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการบริการทั่วไป ขับรถยนต์081-887-4721
67นายวุฒิ วุฒิยากรลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการบริการทั่วไป ขับรถยนต์089-286-7547
68นายสถิตย์ จอยวงษ์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการบริการทั่วไป ขับรถยนต์086-200-9411
69นายนรินทร เสือทิมลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์095-637-8768
70นายเกรียงไกร พาทีชอบลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
71นายวรชิต ม่วงสวนลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการบริการทั่วไปและทำความสะอาด084-492-2314
72นายถวิล มณีวรรณ์ลูกจ้างประจำ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
73นายสุดใจ ปุญญฤทธิ์ลูกจ้างประจำ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
74นายสุวิทย์ เดชอิ่มลูกจ้างประจำ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการบริการทั่วไป ช่างไฟฟ้า085-366-8649
75นายสมเกียรติ พูนมากลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการให้บริการทั่วไปและรักษาความปลอดภัย
76นายสุเทพ เรืองโชติลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการให้บริการทั่วไปและรักษาความปลอดภัย
77นางรุ่งเรือง กะลำภาลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ