ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.มัธยมศึกษา เขต 38
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายอำนวย อภิชาติตรากุูลผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญกศม.บริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา0819722833
2นายวรินทร์ ชำนาญผารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับกลุ่มอำนวยการ/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา055620295
3นางสาวเผอิญ วงษ์ทับทิมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศม.บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา0839558997
4นางเยาวเรศ รอดม่วงนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ./น.บ./ศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกำกับดูและกลุ่มอำนวยการ0896445859
5นางคมคาย หลินเจริญนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธบ.การจัดการทั่วไปผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์หัวหน้ากลุ่มบริหารพัสดุและสินทรัพย์0871994393
6นายฐาปนา อิ่มเขียวนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษคบ./กศม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง0864409329
7นางจิระโรจน์ จิระเจริญวงศ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศม.บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา0850545874
8นางรัชนีกร งามนิกุลชลินนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศบ./กศม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานข้อมูลสารสนเทศ0872085131
9นางวราภรณ์ เอมเปียนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ./ศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน081-0405114
10นางรุ่งฤดี มีลาภนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการการบัญชีผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายในโรงเรียน/เขตพื้นที่0819714379
11นางสาวดารารัตน์ เทพมาศศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ./กศ.ม.คณิตศาสตร์หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา0840505495
12นางจิณณรัตน์ อัครรังสีธนกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ./กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเลขาคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.0864406901
13นางวริศรา ณีศะนันท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศม.ภาษาอังกฤษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา083870118
14นางสาวภุมรินทร์ ยาเภาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกันคุณภาพการจัดการศึกษา0948307143
15นางฤทัยกัญญา ชูทองนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการศิลปศาสตร์บัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0811825944
16นางสาวสุวิมล คงเชยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการการบัญชีหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0894391984
17นางสาวจันจิรา อินต๊ะยะนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการศศบ./บธม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ081-785-1442
18นางกมลพิสุทธิ์ ศิลปชัยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0947205142
19นางนวพรรณ อ้นมั่นนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบชบ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล085-4017484
20นางสาวทิวาพร พุกกลิ่นนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศบ.เศรษฐศาสตร์หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลหัวหน้ากลุ่มงานบำเน็จความชอบและทะเบียนประวัติ0857330767
21นายศิริศักดิ์ เพ็ชรผึ้งนิติกร ชำนาญการพิเศษนบ.(นิติศาสตรบัณฑิต)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานนิติการ081-3954331
22นางอภิรัชฎ์ มหาปัญญาวงศ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศบ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา0813793474
23นางสาวปริศนา มณีวงศ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการศึกษา0816887885
24นางณัฏฐพิชา โชติมนนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศม. รัฐศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป0946196592
25นายนิรุติ บวบขมนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการคอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานไอซีที0827745349
26นางสาวสุภาพ นภาปทุมนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบช.บ/บท.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0635493915
27นางสาววิสา คำบุตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนวิเคราะห์งบประมาณ0956396845
28นางสาวกมลศรี ยี่สุ่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวทบ./บริหารสาธารณสุขวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน0833886779
29นางสาวอุษณีย์ ยิ่งสกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0885461228
30นายมนัส ชนะทวีนันทพงศ์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการนิติศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวิทยฐานะ0877888314
31นางสาวนิรวรรณ เลื่อนชิดนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ0877438588
32นางกมลทิพย์ ไฝ่ทองนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการศศบ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มงานธุรการ0873153348
33นางสาวจินตนา ทองกล่ำเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเลขานุการ ผอ.0800294622
34นางสาวชนิสร ไชยมุตินักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวทบ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ085-1621851
35นายจิรศักดิ์ นิติคุณธรรมลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
36นายสมพงษ์ ทัดแพลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการ
37ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร บุตรชาเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวทบ. บริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์บริการงานทั่วไป อำนวยการงานสารบรรณ บริหารงานทั่วไป0970987209