ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.มัธยมศึกษา เขต 38
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายวรินทร์ ชำนาญผารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา055620295
2นางสาวเผอิญ วงษ์ทับทิมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศม.บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา0839558997
3นางเยาวเรศ รอดม่วงนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ./น.บ./ศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกำกับดูและกลุ่มอำนวยการ0896445859
4นางคมคาย หลินเจริญนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธบ.การจัดการทั่วไปผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์หัวหน้ากลุ่มบริหารพัสดุและสินทรัพย์0871994393
5นายฐาปนา อิ่มเขียวนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษคบ./กศม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง0864409329
6นายศิริศักดิ์ เพ็ชรผึ้งนิติกร ชำนาญการพิเศษนบ.(นิติศาสตรบัณฑิต)ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษางานนิติการ081-3954331
7นางจิระโรจน์ จิระเจริญวงศ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศม.บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา0850545874
8นางรัชนีกร งามนิกุลชลินนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศบ./กศม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานข้อมูลสารสนเทศ0872085131
9นางวราภรณ์ เอมเปียนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ./ศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน081-0405114
10นางรุ่งฤดี มีลาภนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการการบัญชีผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายในโรงเรียน/เขตพื้นที่0819714379
11นางสาวดารารัตน์ เทพมาศศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ./กศ.ม.คณิตศาสตร์หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา0840505495
12นางวริศรา ณีศะนันท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศม.ภาษาอังกฤษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา083870118
13นางสาวภุมรินทร์ ยาเภาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกันคุณภาพการจัดการศึกษา0948307143
14นางจิณณรัตน์ อัครรังสีธนกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ./กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเลขาคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.0864406901
15นางฤทัยกัญญา ชูทองนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการศิลปศาสตร์บัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0811825944
16นางสาวสุวิมล คงเชยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการการบัญชีหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0894391984
17นางสาวจันจิรา อินต๊ะยะนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการศศบ./บธม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ081-785-1442
18นางนวพรรณ อ้นมั่นนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบชบ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล085-4017484
19นางสาวทิวาพร พุกกลิ่นนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศบ.เศรษฐศาสตร์หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลหัวหน้ากลุ่มงานบำเน็จความชอบและทะเบียนประวัติ0857330767
20นางกมลพิสุทธิ์ ศิลปชัยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0947205142
21นางอภิรัชฎ์ มหาปัญญาวงศ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศบ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา0813793474
22นางสาวปริศนา มณีวงศ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการศึกษา0816887885
23นางณัฏฐพิชา โชติมนนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศม. รัฐศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป0946196592
24นายนิรุติ บวบขมนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการคอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานไอซีที0827745349
25นางสาวสุภาพ นภาปทุมนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบช.บ/บท.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0635493915
26นางสาววิสา คำบุตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนวิเคราะห์งบประมาณ0956396845
27นางสาวกมลศรี ยี่สุ่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวทบ./บริหารสาธารณสุขวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน0833886779
28นางสาวอุษณีย์ ยิ่งสกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0885461228
29นายมนัส ชนะทวีนันทพงศ์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการนิติศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวิทยฐานะ0877888314
30นางกมลทิพย์ ไฝ่ทองนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการศศบ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มงานธุรการ0873153348
31นางสาวนิรวรรณ เลื่อนชิดนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ0877438588
32นางสาวจินตนา ทองกล่ำเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการธุรการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล0800294622
33นางสาวชนิสร ไชยมุตินักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวทบ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ085-1621851
34นายจิรศักดิ์ นิติคุณธรรมลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
35นายสมพงษ์ ทัดแพลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการ
36ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร บุตรชาเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวทบ. บริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์บริการงานทั่วไป อำนวยการงานสารบรรณ บริหารงานทั่วไป0970987209