ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายเปรม คำวัฒนาผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารฝ่ายผู้บริหาร091-2867029
2นายวิรัช พัฒนพิเชียรรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ./กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน089-7074496
3นางศุภจิต มาตมุงคุณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-0402-8558
4นางศุกลรัตน์ มิ่งสมรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ./กศ.ม./กศ.ดผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้089-4392293
5นางสาวคนึง เลื่อนชิดนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการลูกเสือ ยุวกาชาติ สงเสริมแนะแนว สุขภาพอนามัย091-0504834
6นางเบญจมาศ เฉลิมศรีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษกศ.บผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6088-1607903
7นางวราพันธ์ ลังกาวงศ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ./กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน08-1675-1627
8นางสาวปราณี เพ็งจันทานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลั่นกรอง ตรวจสอบ กำกับติดตามบริหารงานกลุ่มส่งเสริม089-7042563
9นางสาวสมศรี รักษ์สิริวิวัฒน์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ./บธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีนักวิชาการการเงินและบัญชี081-8885184
10นายภิรมย์ เฉลิมศรีนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศษ.บหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ งานที่ดินและสิ่งก่อสร้าง081-2831139
11นางสาวสรญา ปานดำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
12นางรัชนี หาญพัฒนนิยมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา085-5450866
13นางรตนกร ชัยประสิทธิ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานจัดระบบบริหาร งานพัฒนาองค์กร ส่งเสริมการจัดการสวัดิการและสวัดิภาพงานการมอบอำนาจผอ.สพป20818862629
14นางบุณยุช อมรัตน์เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ --หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
15นางณัฐชยา เจือจานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0892724914
16นางสุพิฌา เมฆไหวนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ/กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน , งานข้อมูลสารสนเทศ089-9598202
17นางอนัญญา เบิกบานนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการหน.ศูนย์/เครือข่าย บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี055644178
18นางสาวนงนุช พันธ์จุ้ยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา081-3797039
19นางสาวศิริพร ใจทิมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)086-9387992
20นายยศวัฒน์ พุฒตาลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้094-8232245
21นางพจมาน หาญกล้าศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกันคุณภาพภายใน0881597959
22นางสาวพเยาว์ อ่วมภักดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ./กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน0829408772
23นายมุนินทร มาตมุงคุณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ./กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการจัดการเรียนรู้0894601573
24นายกฤชดล ดีเพียรนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
25นางสาวดารุณี ปล้องสีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการช่วยงานสรบรรกลาง รับส่งหนังสือราชการ0897045516
26นางสุริรัชต์ ดีล้นนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการอาหารกลางวัน , สิ่งแวดล้อม , งานสหกรณ์โรงเรียน093-2635619
27นางสาวมณีวรรณ หอมชื่นนักประชาสัมพันธ์ --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์ งานเลขานุการผู้บริหาร0896399936
28นายศรัณยู ยุบลนักวิชาการคอมพิวเตอร์ --วิศวคอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์088-2933698
29นางณัฎฐิญา พัฒนพิเชียรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานตรวจสอบการเงินและบัญชี,งานตรวจสอบการดำเนินงาน0840495200
30นางศิริวรรณ กรุณามิตรนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน บำเหน็จ-บำนาญ0816805510
31นางสาวกัลยานิษฐ์ นิลประสิทธ์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
32นางจินดา จิระพงษ์สุวรรณนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
33นางจิราพร หริ่มเทศนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวิทยฐานะ0898563177
34นางสาวศิริลักษณ์ ภูอภิรมย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ./กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเน็จความดีความชอบและทะเบียนประวัติ0891936917
35นางจิราภรณ์ วรรณชัยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลอัตรากำลัง0817402526
36นางเรืองอุไร ทองรัตน์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ./กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานพัฒนาบุคคล081281193
37นางนิภา โต๊ะถมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร0848868005
38นางลำพอง ดีเพียรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบำเน็จความชอบและทะเบียนประวัติ0850768360
39นางวนิดา อิ่มพันธ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน0909565144
40นางสาวทัศนี บุญทีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน , งานบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก087-8734772
41นางอัจฉรา ลิมปะพันธุ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร089-4382496
42นางเพ็ญศรี เขื่อนขันธ์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาจัดการศึกษาพื้นที่พิเศษ งานติดตามย้าย จำหน่ายนักเรียน0818889629
43นางสาวรจนา จิระเดชประไพนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ./กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานจิกกรรมพิเศษ ยาเสพติด ระบบดูแล งานตามโครงการตามพระราชดำริ0810467960
44นางประภัสสร ขัดสายนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งแว้ดล้อมกรรมการสถานศึกษา0896433653
45นางนรินทร์ กรายทองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
46นางสนอง ผาดโผนเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสารบรรณกลาง0841524623
47นางวิไลวรรณ พุกประเสริฐเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลจัดส่งหนังสือ ดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม0869782333
48นางสุทิน คำปวนสายเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานรปศ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานสารบรรณ , ค่าพาหนะเรียนรวม089-8575447
49นางณัชชานันท์ ขวัญดีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การศึกษาบุตร เงินยืม รายจ่ายเงินเดือน เงินทดลองราชการ0848129208
50นายนคร หอมหวลเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโสป.กศ สูงวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานบัญชี0810452459
51นายบุญนำ คันศรลูกจ้างประจำ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการพนักงานขับรถยนต์ และรับผิดชอบรถยนต์0814759447
52นายชิษณุพงศ์ แสงทองลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพนักงานขับรถยนต์ และรับผิดชอบรถยนต์0854001115
53นายสมชัย กำมะหยี่ลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานขับรถยนต์ และรับผิดชอบรถยนต์0849264917
54นายปราโมทย์ หนูเมืองลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการปฎิบัติงานช่วยงานธุระการการเงินดูแลห้องประชุมขับรถยนต์0840483789