ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายพยอม วงษ์พูลผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษปร.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการศึกษา055616180-2 ต่อ 102 / 09-3132-7755
2นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการศึกษา055-616180 ต่อ 118/106 /107/111/08-1475-2917
3นางสาวมะลิ ตุ้มบุตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา055-616180 ต่อ 106/08-5734-7373
4นางสาวทิพย์วรรณ คล่ำคงนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป055- 616180 -1 ต่อ 111
5นางดารารัตน์ นิคมนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษกศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารการเงินและสินทรัพย์055-616180-1 ต่อ 110/08-9567-1415
6นางรัตนา เสนาพิทักษ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกรอบสำนักงาน08-1675-0430
7นางรจนา พ่วงพีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน055-616180 - 1 ต่อ 116 / 08-6119-7008
8นางวาริน นะรินนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีส่งเสริม ICT/งานนโยบาย055-616180 ต่อ116 /055612138 / 08-9907-4700
9นายประพันธ์ จันทร์จเรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา055-616180-1 ต่อ 106 / 08-1707-5834
10นายภิญโญ บุญมานักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในการตรวจสอบภายใน055-616180-1ต่อ 121 /08-3189-5559
11นางบำรุงรัตน์ เจนนาวินศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯประกันคุณภาพ/สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ055-616180 ต่อ 106/08-1379-8557
12นายไกรสร พรมลาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผลการศึกษาระดับชาติ/การอ่านชั้น ป.109-2257-3551
13นางสาววีณา แสนโกศิกศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหลักสูตรและการสอนระดับขั้นพื้นฐาน055-616180 ต่อ 106/08-6337-0964
14นางสาวศรัญญารัตน์ คงอิ่มศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผลการศึกษาการทดสอบระดับชาติ08-9799-8050
15นางสิรชญา แก้วเนยศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา09-1421-2966/08-4822-0909
16นางสาวศรุชา นาคทรัพย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้09-4156-7129
17นางณัฐพัชร์ ด่านจิระมนตรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน/ระดับเขตพื้นที่08-1045-5528
18นายไชยยศ ทองปากน้ำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา08-1962-1005
19นายปิ่นศิลป์ชัย นุ้ยเงินศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาสื่อและนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา09-1838-3493
20นางสมปอง ราษีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหลักสูตรและการสอนระดับปฐมวัย08-8777-0079
21นางประพรศิลป์ ชมนกศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน08-6208-3390/09-5306-8542
22นางชุลีกร นิธิวรรณกุลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการมาตรฐานสำนักงาน/ควบคุมภายใน08-9639-9287
23นางสาวเสนอ แสงนิลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการจัดเวรยามสำนักงาน/จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา055-616180-1 ต่อ 102
24นางวัลยา ผกามาศ ชำนินักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการนศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์08-6735-2690
25นางภัทรา จันทร์เอี่ยมนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี055-612138 ต่อ 110/08-1432-8074
26นางจันทร์แดง ทับศูนย์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกค่าตอบแทนใช้สอย08-6202-8140
27นางเบ็ญจา พรหมณะนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษบ.ธบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ055-612138 ต่อ 110/ 08-1604-5730
28นางสาวเยาวรัตน์ ชื่นพุกนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารงานบำเหน็จ , พัฒนา09-0679-3281 , 08-0506-4212
29นางสาวฐิติรัตน์ ชัยรังษีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลอัตรากำลัง055-6161809 ต่อ 107,115 /08-6204+5419
30นางประภัสสร เถาพันธุ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการเสนอขอเครื่องราชย์ สรรหา08-7208-9902
31นางเสาวลพ เดาวเรสนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผล055-612138 / 08-3960-2753
32นางฉลอง หลำพรมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนวิเคราะห์งบประมาณ055-612138 / 055-616180 ต่อ 116/08-0681-3364
33นางอิษฎาภรณ์ ประดุงรุกนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจการนักเรียน055-616180-2/08-9702-1230
34นางยุพิน พงษ์ปรีชานักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน055-616180-2/08-6936-2300
35นางพรพสุนิต กระการดีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุนพระราชทาน/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม/อาหารกลางวัน055-612138 ต่อ 118/08-9857-2970
36นางณิชาภัทร ภู่ทองนักวิชาการศึกษา ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาลูกเสือ การประเมิน ITA09-3246-6992
37นางอภิญญา ศิลปชัยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษายาเสพติด055616180-2 / 08-1972-9736
38นางสาวชญาณิศา ควรสุวรรณนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในการตรวจสอบภายใน08-6926-7739
39นางพรพนา สุขอ่ำนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในการตรวจสอบภายใน09-5307-6533
40นายสุทธิวัฒน์ เนื้อไม้หอมเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ค่าพาหนะนักเรียน08-1886-8867
41นางบุญชู ติวุตานนท์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ค่าเช่าบ้าน/เกษียณอายุ/ลูกจ้างประจำ/เงินไล่ออก ปลดออก ลาออก055-616180 ต่อ 103 , 110 /08-1972-4142
42นางทัศยา แพงโตนดเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ค่าใช้สอยและพัสดุ08-9272-9151
43นายศุภกฤต จันทร์งามลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลธุรการ08-8152-9535
44นางสาวศิริรัตน์ เหมมูลลูกจ้างชั่วคราว --คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงาน ICT08-6678-2050
45นางสาวทวีรัตน์ มาลัยหวลพนักงานราชการ --ศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการธุรการ055-616180-1 ต่อ 111
46นายสามารถ รัตนพรลูกจ้างประจำ ---ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ08-6939-4692
47นายยงยุทธ ถึงมีลูกจ้างประจำ --กศ.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ08-1281-4686
48นายจำเริญ สมานพันธ์ลูกจ้างประจำ ---ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
49นายปัญญา คีรีรัตนเสถียรลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ08-2013-5242
50นายฤทธิไกร เขียวสาลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ08-7735-5955
51นายยอด ธูปหอมลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการภารโรง08-7846-7592
52นายสมศักดิ์ มั่งจิ๋วลูกจ้างประจำ --ค.บ.นักการภารโรง อำนวยการช่างปูน08-6936-1339
53นายนุรุต กลั่นเรืองลูกจ้างประจำ --ปวส.บริการงานทั่วไป อำนวยการช่างไฟ้า09-5307-8900
54นางสาวฐานิกา สุขเรืองลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯธุรการ09-9541-1369
55นายนิรุทต์ พยัคน้อยลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการยาม09-4717-6969 ,06-5003-7413/09-4717-6969
56นางสาวรัตติภรณ์ เขียวบุตรลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานธุรการ08-7571-7729
57นางสาวสุกัญญา ธูปหอมลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลงานธุรการ06-4314-4908
58นางสาวจุฑามาศ สอนโตลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลธุรการ09-9615-6846
59นายอนันต์ชัย เมฆพัฒน์ลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนธุรการ08-6926-1590
60นายประจิม เทียมบานลูกจ้างชั่วคราว ---บริการงานทั่วไป อำนวยการยาม09-5815-4544
61นางเข็มทอง ก้อนสุวรรณลูกจ้างชั่วคราว ---บริการงานทั่วไป อำนวยการพนักงานทำความสะอาด08-1680-5308