ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายพยอม วงษ์พูลผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษปร.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการศึกษา055616180-2
2นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผนบริหารจัดการศึกษา055-612138 ต่อ 116
3นางสาวทิพย์วรรณ คล่ำคงนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป055- 612138 ต่อ 111
4นางดารารัตน์ นิคมนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษกศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารการเงินและสินทรัพย์055-612138ต่อ 110
5นางรจนา พ่วงพีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน055-612138 ต่อ 116
6นายประพันธ์ จันทร์จเรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา055-612138
7นายภิญโญ บุญมานักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีการตรวจสอบภายใน055-612138
8นางบำรุงรัตน์ เจนนาวินศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯประกันคุณภาพ055-616180-2
9นางสาววีณา แสนโกศิกศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหลักสูตรและการสอน055-616180-2
10นางสาวมะลิ ตุ้มบุตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผล055-612138ต่อ106
11นางสาวศรุชา นาคทรัพย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
12นางนางสมปอง ราษีศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานปฐมวัย
13นางสิรชญา แก้วเนยศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
14นางประพรศิลป์ ชมนกศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
15นางฉลอง หลำพรมนักจัดการงานทั่วไป ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 6เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 6
16นางสาวเสนอ แสงนิลนักจัดการงานทั่วไป ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
17นางชุลีกร นิธิวรรณกุลนักประชาสัมพันธ์ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
18นางภัทรา จันทร์เอี่ยมนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี055-612138 ต่อ 110
19นางเบ็ญจา พรหมณะนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษบ.ธบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ055-612138 ต่อ 110
20นางรัตนา เสนาพิทักษ์นักวิชาการพัสดุ กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 6ว.บุคลากร 6ว.
21นางนิยากร เพ็งเนียมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลวิทยฐานะ055-616180-2
22นางสาวฐิติรัตน์ ชัยรังษีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลอัตรากำลัง055-616180-2
23นางเสาวลพ เดาวเรสนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผล055-612138 ต่อ 116 , 08-3960-2753
24นางวาริน นะรินนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานคอมพิวเตอร์055-612138 ต่อ 116
25นางอิษฎาภรณ์ ประดุงรุกนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจการนักเรียน055-616180-2
26นางยุพิน พงษ์ปรีชานักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน055-616180-2
27นางพรพสุนิต กระการดีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดฯ055-612138 ต่อ 118
28นางพรพนา สุขอ่ำนักวิชาการศึกษา --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานตรวจสอบภายใน055-612138 ต่อ 121
29นางอภิญญา ศิลปชัยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษายาเสพติด055616180-2
30นางประภัสสร เถาพันธุ์เจ้าพนักงานธุรการ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
31นางบุญชู ลีมีเจ้าพนักงานธุรการ ---วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6
32นายสุทธิวัฒน์ เนื้อไม้หอมเจ้าพนักงานธุรการ ---วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
33นางณิชาภัทร ภู่ทองเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
34นางทัศยา แพงโตนดเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานพัสดุ 5เจ้าพนักงานพัสดุ 5
35นายสามารถ รัตนพรลูกจ้างประจำ -บริการ/งานเอกสาร อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
36นายยงยุทธ ถึงมีลูกจ้างประจำ กศ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
37นายจำเริญ สมานพันธ์ลูกจ้างประจำ -บริการ/งานเอกสาร อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
38นายนุรุต กลั่นเรืองลูกจ้างประจำ ---ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
39นางสาวทวีรัตน์ มาลัยหวลพนักงานราชการ --ศศ.บ.นักการภารโรง อำนวยการธุรการ055616180-2
40นายสมศักดิ์ มั่งจิ๋วลูกจ้างประจำ ค.บ.นักการภารโรง อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
41นางเข็มทอง ก้อนสุวรรณลูกจ้างชั่วคราว -บริการงานทั่วไป อำนวยการลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว
42นายประจิม เทียมบานลูกจ้างชั่วคราว -บริการงานทั่วไป อำนวยการลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว