ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษาตาก เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายประวัตร์ พันธ์กองรองผู้อำนวยการ สพท. --กศ.ม.,กศ.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0862006562
2นายสุทัศน์ ศรีดาเดชรองผู้อำนวยการ สพท. --กศ.ม.,กศ.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0810370987
3นางสาวทิพวรรณ ลาวเมืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม. ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0892690657
4นางสาวสายสุนีย์ แสงด้วงนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ. กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป
5นางสาวอรวรรณ สุยะวงศ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ. กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและสินทรัพย์091-0314096
6นางจันจิรา มงคลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล
7นางชุติมา มีพัฒนะนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.ม.,ค.บ.[บริหารการศึกษา]ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป0864492883
8นายพงศกรณ์ ทองคำนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.ม.,ศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0947583612
9นายศุภกิจ ภู่จันทร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ --หน.ศูนย์/เครือข่าย พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษางานข้อมูล
10นางสาวสุวิมล ใจโปร่งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
11นางสาวอินทิรา ประดับชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
12นางนงลักษณ์ อุดมวงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม. ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0846149802
13นางจันทนา ทองอ่วมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม. ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0810448424
14นางอุบลรัตน์ บุญลือศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม. ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์086-2046530
15นางกันยารัตน์ บุญมาลีรัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม. ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0812813667
16นางอภิญญา จันโทสถนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
17นางฉันทนา อ้อหิรัญนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
18นางอมราพร สุริยะวรรณนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการอำนวยการ
19นายศตายุ วาดพิมายนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
20นายชัยวุฒิ บัวพันธ์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
21นางสาวกาญจนา ทองคำมานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
22นางนพริน ฟูแสงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
23นางนิติมา ถาวรนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
24นางชนกชนม์ มั่งลำพูนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน081-9727359
25นางสาวรักสิตา ตุ่นจันทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการกศ.ม.บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานจัดตั้ง ยุบเลิก งานขยาย เลขานุการฯ โรงเรียนขนาดเล็ก084-9261206
26นายพรเทพ เกื้อเม่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ089-639433
27นางนิธินันท์ รัฐจิตติพงศ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม และประเมินผลรายงาน089-8571140
28นางสาวศรีมาลา ยศงามนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลพัฒนาบุคคลกร
29นางชัชญาภา แหวเมืองนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลวิทยฐานะ085272830
30นางณิชยา วงศ์อุทุมพรนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานอนามัย089-2861581
31นางเฉลิมศรี กันยารองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
32นางจารุพัฒน์ แดงเรือนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
33นางเสาวลักษณ์ กมลปลื้มนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.,ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา081379192
34นางสาวภัทรานิษฐ์ แก้วจันทร์เพชรนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานรับนักเรียน
35นางจันทร์ฉาย จันน้อยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ
36นางชัชญาภา แหวเมืองเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ
37นางเมธาพร สุรเดชเจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
38นางกรรวี สุทธิ์วงศ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ ศศ.มบริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯธุรการ
39นางภัทราวรรณ เฉลิมวิสุตม์กุลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
40นางรติรัตน์ เนกขัมม์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา
41นางสาวระพีพร กาวีละเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการบธ.บบริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา0869384258
42นายพัชรพงษ์ คำฤทธิ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริการ/งานเอกสาร ตรวจสอบภายใน
43นางสาวนันทกา เพชร์ประดับเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานบริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
44นางสาวพรรณภัทร ก่ำทาลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯลูกจ้างชั่วคราว
45นางสาวนิศารัตน์ เรืองสกุลลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนลูกจ้างชั่วคราว
46นางสาววลัญชา กรัณยพัฒนพงส์ลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา
47นายมานัส พุทธแก้ววงศ์ลูกจ้างประจำ --ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
48นายประทีป เสือคำลูกจ้างประจำ --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
49นายปรีชา ดีแก้วลูกจ้างประจำ --ป.กศ.สูงขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
50นายสมส่วน โท่นเป้าลูกจ้างประจำ --ม.3นักการภารโรง อำนวยการลูกจ้างประจำ
51นายมนตรี คำพุฒลูกจ้างประจำ --ป.4นักการภารโรง อำนวยการลูกจ้างประจำ
52นางอภิญญา ศรีวิชัยนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.บริการงานทั่วไป อำนวยการเจ้าพนักงานธุรการ
53นางสาวเพชรัตน์ สุภเสนลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
54นายวัชรินทร์ อุปรีลูกจ้างชั่วคราว --ม.3บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
55นายสมชาย สี่หมื่นลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม