ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษาตาก เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นางสาวมนิดา อดิศัยสกุลผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายภิรมย์ นิช่างทองรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผนบริหารจัดการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์
3นายวินัย เมฆหมอกรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศศ.บ.,กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษาบริหารจัดการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4นางรัตติยา วงศ์ทิรัญตระกูลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ. / คม.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน087-2020203
5นางฉัตรวรีย์ จันทร์สุกปลั่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป
6นางนฤวรรณ ฉิมผึ้งพะเนานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการนักเรียน0869374974
7นางปณิสา นทีประสิทธิพรนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานตรวจสอบภายใน
8นางเฉลียว ระวังภัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.,กศ.ม.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นโยบายและแผนงานงบประมาณ055513255 ต่อ 208
9นายนาวิน จันโทสถนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,นศ.บ.,กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประชาสัมพันธ์
10นายสนั่น พลนาคนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี0896449786
11นางสาวชนมน ดิษสวรรค์นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ
12นายทรงยศ ป้อมทองคำนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(รัฐศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง
13นางสาวอรทัย คำปานนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร0817854926
14นางวรรณศุภางค์ ทาปินนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.,กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ
15นางสาวพรสวรรค์ กวานปัชชานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.,กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานเลขาฯ055513255 ต่อ 127
16นายสุรศักดิ์ เอี่ยมทุเรียนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวท.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0898512439
17นายเชาวลิต ไชยธงรัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคบ. / คม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการประกันคุณภาพการศึกษา083-9571899
18นางสาวพรทิพย์ เฉียบแหลมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวท.บ.,บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผลและประเมินผล0654404395
19นางนางพัทยา ชมถนอมศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯประชุม ก.ต.ป.น.0882727680
20นางสาวมุกดา ยุพาเมืองปักศึกษานิเทศก์ ชำนาญการบธ.บ.,กศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผลและประเมินผล0862124178
21นางรำเพย อุดมวงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเลขาน
22นางสาวชูใจ ทรงเมฆศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิจัย0898567407
23นางกรุณา พยัคฆชนม์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตร
24นายพัชญภณ สารสาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคบ. / คม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานเลขานุการ086-3949491
25นายอภิชัย นุชเนื่องศึกษานิเทศก์ เชียวชาญค.บ.,กศ.ม.,กศ.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0817865910
26นางสาวพรพิมล พัฒนานันท์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป
27นายกิตติ อินจินานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป
28นายภาณุวัฒน์ ฟักทองอยู่นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์
29นายสันทัศน์ ตันยาเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
30นางนราสินี คงกรุดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและแต่งตั้ง
31นายพงษ์ศักดิ์ เครือซ้านักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและแต่งตั้ง
32นายนิมิตร งามชนะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและแต่งตั้ง0878428282
33นางพรทิพย์ ช้อนนาคนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศ.ศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาครูฯ
34นางกัญจน์ชญา ปาปะเคนักทรัพยากรบุคคล เชี่ยวชาญพิเศษศ.น.ม. บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลพัฒนาครูฯ
35นายวุฒิพงษ์ ขันผงนิติกร ปฏิบัติการน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
36นางนิตยา จันทิมานักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจการพิเศษ0831545795
37นางณัฐมน เฮียงสุขนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจการนักเรียน
38นางคนึงนิจ ต๊ะปินตานักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการนักเรียน0836298090
39นางสาวภัณฑิรา ศรีโปฎกเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานกศ.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
40นางสาวรัชเกล้า อำพลพันธ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป0871999387
41นางทองอุไร เอี่ยมแก้วเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
42นางสาวจิรัชญา สืบเสถียรพงศ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ลงบันทึกบัญชีประจำวัน ตัดจ่ายเงินในระบบ GFMIS095-9410756
43นางสาวฐิติมา ธังดินลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์090-6931262
44นางสาวณัฐธยาน์ พุกเส็งลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
45นางนันทพร ทะณูชัยลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผน086-9299658
46นายสันติ วงษ์ไวลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
47นายวสันต์ ทองไทยนันท์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
48นายสมาน แก้วเมืองลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
49นายศรีทวน ปวกพรมมาลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการบริการงานทั่วไป
50นายมนัส จินนาลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง
51นายสำราญ คาระวาศลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการบริการงานทั่วไป
52นางฬุริยา บุตรนุชนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.,กศ.ม.บริการงานทั่วไป อำนวยการงานประสานงาน
53นางสาวกิ่งกาญจน์ ใจวงศ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.บริการงานทั่วไป ฝ่ายผู้บริหาร
54นางสาวปัณรส ยังถินเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวส.บริการงานทั่วไป ฝ่ายผู้บริหาร
55นายเฉลิมศักดิ์ สังข์ศิริลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการบริการงานทั่วไป
56นายประจวบ จันทร์จิตร์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการบริการงานทั่วไป
57นายเสน่ห์ อินสมลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยามรักษาการณ์