ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.มัธยมศึกษา เขต 41
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทองรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นางจุฬาลักษณ์ ศรเลี่ยมทองนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0897607373
3นายธนกร ฟักทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล081-4753034
4นางกัลยา พึ่งเจียมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0872027979
5นายสมชาย สุขดิษฐ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0856034275
6นางวาสนา ศักดิ์ศรีพาณิชย์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.มผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน สพม.41 และสถานศึกษาในสังกัด089-639-1119
7นางไพรินทร์ เหมบุตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.มหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้086-929-3182
8นางรัตนา ทั่งทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเลขานุการ ก.ต.ป.น.08-6938-8308
9นางศุภชลา เพชรแกมทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
10นางสาวปัทมา มีขันหมากศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
11นายประจิม เมืองแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
12นางสาวธัญรดี พากเพียรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผล0882933223
13นางสาวศุภวรรณ ทุนกาศศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา งานวัดและประเมินผล081-0394646
14นางธนพร เอมดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา งาพัฒนาหลักสูตร081-038-0688
15นางละมูล เหล่าทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่วเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ก.ต.ป.น.0897036672
16นางสาวพิมพ์ทอง มุสิกะปานศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สถานศึกษาพอเพียง08827252649
17นางสาวณัฏฐิตา แก้วศรีศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นางทรงศิริ อุนพานิชย์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสานงาน089-9061-884
19นางสาวสุประวีณ์ ทิพย์พิมลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป081-8526133
20นางพัชรินทร์ อ่วมสถิตย์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0-8197-3880-2
21นายหยก มีผิวนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการตรวจสอบ ดูแล ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์0841799637
22นางธนพร ครุฑอุ่นนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เงินเดือน
23นางสาวเบ็ญจา ประดิษฐ์นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ
24นางรุ่งทิพย์ ศิรินทร์วงศ์นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0833309063
25นางวรรณษิกา รักพ่วงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหฯ้จความชอบ083-1639418
26นายเทวัญ สุคนธ์สราญนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล086-9254234
27นางรัชฎาธร ครองแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง095-6945994
28นางฉัฐวีณ์ ภาวัตธนเศรษฐ์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
29นางสาวอรกานต์ กัณหานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบ งานอัตรากำลัง086-9272545
30นางเรณู ชมอุตนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเครื่องราชฯ/ก.พ.7/เพิ่มวุฒิ/แก้ไขทะเบียนประวัติฯ094-6282923
31นางกฤติยานี ประทุมทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา064-0060096
32นางสาววราภรณ์ สีม่วงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
33นางยุพร เหลืองศรีสกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
34นางสาวกวิสรา หงษ์ยนต์นิติกร ปฏิบัติการน.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารงานวินัย084-0488786
35นายธีระณัทฬ์ นิตินันทิวัฒโนนิติกร ชำนาญการพิเศษคม. นม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัย097-1968787
36นางสาวนิภาภัทร บุญน่วมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม0891921696
37นายธนิตย์ สุขโขนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนสารสนเทศ0891584834
38นางสาวนิษรา ทัศน์ทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนจัดสรรงบดำเนินงาน0993963689
39นางกิตติยา จันทร์น้อยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม0850505199
40นางสุพรรษา เพชรรัตน์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
41นางสาวเกตุกนก ม่วงทองนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0816805819
42นางนารี บดีรัฐนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานพัฒนาระบบดุแลช่วยเหลือนักเรียน0898562410
43นางวิภาดา ทองเสนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย0898562410
44นางอุไรวรรณ โพธิวงษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0819715225
45นางสาวธัญชนก กรวิภาญานินนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน
46นางจรรยา ภู่ทองเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
47นางบัวเรือน พงษ์เสือเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บัญชีค่าใช้จ่าย/ใช้สอย/จ่ายเช็ค/ระบบบัญชี/ระบบGFMIS081-962-8869
48นายสาโรช ไพบูลย์วุฒิโชคครู/ครูผู้ช่วย ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง089-7034558
49นางสาวสุพัตรา มณีอินทร์พนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ระบบจัดซื้จัดจ้างภาครัฐ/งานพัสดุ0958182573
50นางสาวปนัดดา สงวนสัตย์พนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานคุรุสภา/งานอนุมัติไปราชการ/งานอนุญาตการลาลูกจ้าง0839585265
51นางสาวนิสาภรณ์ เรืองศรีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ0805186548
52นายสุรดิษ ภู่ทองลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานขับรถ0955725571
53นางสาวทิพวัลย์ จาบทองลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการหน้าห้องผู้อำนวยการ0854242766
54นางสาวเกตุแก้ว เพิ่มธัญกิจลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าครองชีพพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว/ประกันสังคม/0996762815
55ว่าที่ร.ต.หญิงพรสุดา จูจันทร์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานธุรการ0896397039/0882809186
56นางสาวนุชนาฏ สีเขียวลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานธุรการ
57นางสาวกนกวรรณ นิศารัตนานุกูลลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนงานธุรการ0863764476
58นางสาวกุลสุพัชร ปรึกษาลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ0871737798
59นายสมบูรณ์ ย่อภูเขาสูงลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ0908920326
60นายรุ่งโรจน์ ป้องเหลือบลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ0979729324
61นายทรงกลด สรรพค้าลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการดูแลความสะอาดอาคาร สถานที่
62นางอรทิพย์ อิ่มพันธ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการดูแลความสะอาดอาคาร
63นางทองคำ อ่ำเจริญลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการดูแลความสะอาดอาคาร
64นายต้น ขำอินทร์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
65นางสาวบุษบง อ่อนใยลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการดูแลความสะอาดอาคาร0997296828