ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายนพพร มากคงแก้วผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายสมศักดิ์ เอี่ยมดีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มนโยบายและแผน0837613493
3นางสาวจุฑารัตน์ ตระกูลชัยรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน0819712935
4นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากรรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน0873137299
5นายสุวัฒน์ บุญพงษ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.บผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ0817405914
6นางเบญจมาศ เอกสุภาพันธ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.มผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0819728701
7นางณิชากร สุขพิธีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคค0812816377
8นางฤดี พูลเขียวนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงานนโยบายและแผน/กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ0856031323
9นางสนาม ปานชื่นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0896414504
10นางณัฏฐา เหล่าเขตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0877382410
11นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0892686567
12นางสาวธนาพร เท่าเทียมตนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0817868294
13นางสาวศิราภรณ์ ศิริพันธ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0817070848
14นายสามารถ กมขุนทดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.ด./ศษ.ม./ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0836224111
15นายณรงค์ เกี้ยวเกิดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0896395182
16นายไพฑูรย์ นุชทรวงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0873152213
17นายปัญญา ภาษาทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0897037953
18นางภาวิณี กระแสร์ญาณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0813795780
19นายเอนก จาดดำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0816055925
20นางสุดธิดา จันทร์ทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0836236565
21นางสุพิศ นาคเมืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0866780110
22นางสาวปราณี ไชยผุยนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานเลขานุการผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา088-2863593
23นางธัญลักษณ์ น้อมนิลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0818861948
24นายเดช ปราสาททองนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ0817275907
25นายสายชล แร่ดีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวท.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลระบบทะเบียนประวัติ,เครื่องราช0877333997
26นายอมรเทพ สุขสวัสดิ์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0864490431
27นางสาวจุไรรัตน์ จันทร์ปัญญานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานบริหารงานบุคคล0819737584
28นางเรณา สุวรรณนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0836308222
29นางสาวโสภาวดี สิงห์อิศรางค์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0840484627
30นางสาววันเพ็ญ นาคไพจิตรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0855414354
31นางสาวพิชชาพร นันท์ตานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0895677171
32นายเฉลิมพงษ์ ยอดฉัตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0869390475
33นายศิริชัย มิ่งแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานสารสนเทศ DLTV DLIT0956300181
34นางสาวพรประสิทธิ์ แก่นจันทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงานติดตามและประเมินผล0616842646
35นางสาวสมใจ เหมบุตรนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนฯ087-5742547
36นางวันเนาว์ พูลเขตรกรมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0895671656
37นางมาลินี พานชัยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0819728701
38นายสิทธิชัย เอี่ยมเลิศพนักงานราชการ --คอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0878306275
39นางสาวเรณุวรรณ โพธิ์ตรัสพนักงานราชการ --วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มนโยบายและแผน0810366609
40นางณภัทร เอี่ยมเลิศลูกจ้างชั่วคราว --ปวช.บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0801195799
41นางสาวขนิษฐา นาคพันสังข์พนักงานราชการ --นบ.บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลกลุ่มพัฒนาบุคลากร087-7341057
42นางสาวถาวร ทิณมาศลูกจ้างชั่วคราว --ป.6บริการงานทั่วไป อำนวยการแม่บ้าน0892674915
43นายเสน่ห์ เอี่ยมเลิศลูกจ้างประจำ --ม.ศ. 3บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการช่างไม้0897058461
44นายสมเดช ช้างแก้วลูกจ้างประจำ --ปวช.บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0819530191
45นายลำดวล ร่มโพธิ์ลูกจ้างประจำ --ค.บ.บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานธุรการ0806696640
46นายสมชาย วิยะกันลูกจ้างประจำ --ม.3บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการช่างไฟฟ้า0846209251
47นางอรพินต์ มั่นเขตวิทย์ลูกจ้างชั่วคราว --ป.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการแม่บ้าน-