ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสุพล จันต๊ะคาดผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารสพป.กำแพงเพชร เขต 1055-705123-8
2นายวันชัย เกิดมีโภชน์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0878420678
3นายสมเกียรติ เอี่ยมโพธิ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล, กลุ่มอำนวยการ0815327228
4นายทินกร หมวกแก้วรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน0862154066
5นายประจักษ์ ศรสาลีศึกษานิเทศก์ เชียวชาญกศ.บ.,กศ.ม., ปร.ด.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯควบคุม กำกับดูแล กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา0956344212
6นางศิรินดาว พิทธยะพงษ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษคบ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล087-1956546
7นายสถาพร รามสูตรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0816882739
8นางวาสนา อินทรสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบช.บ., บธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในควบคุม กำกับ ดูแล หน่วยตรวจสอบภายใน0872038498
9นางอรัญญา แก้วประไพนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.,กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประสานงาน0862106381
10นายคงฤทธิ์ อภิวัฒน์ปุญญบาลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานอาคารสถานที่089-2713018
11นางปุณิกา เรืองวงษ์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0831986663
12นางสาวสมคิด ศรีกองหนุนนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,บธ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0894616686
13นางศรีวรรณ สืบวงษ์เหรียญนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0869387757
14นางสาวจิรพรรณ์ ไกรสรศิวเวทนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบช.บ.,บธ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและพัสดุ0817071314
15นายวิสุทธิ์ วิจิตรวงศ์นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0834888995
16นายสมชาย ทิมะณีนิติกร ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลนิติกร0866214452
17นายยุทธนา หงษ์ยนต์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), ศศบ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผลและรายงาน081-2842829
18นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์ เกษธีระกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0819736659
19นางสาวพัสฎาพรห์ คำจันทร์ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติการกศ.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา0925494964
20นายคำรณ แสนหาญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา0869259179
21นางสาววิรัลพัชร สุรเดชศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติการกศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกันคุณภาพการศึกษา0931369252
22นางสาวสุชาดา บุญปันศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคด.ครุศาสตรดุศฎีบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา0899595369
23นางสาวศิริขวัญ กลางสุพรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.การวัดและประเมินผลการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้0931361063
24นางสาวจารุนันท์ หมู่อำพันธ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเลขานุการ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.0953069059
25นายไพฑูรย์ มะณูศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา0875720939
26นางจันแรม พงษ์สิงห์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัด และประเมินผลการจัดการศึกษา0869252580
27นางทิพวรรณ สุวรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผลการศึกษา0813799219
28นางนัททิกา แดงชาติศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา0812832496
29นางวีระวรรณ หัดไทยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา0898598970
30นางสุภา สุขป้อมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน0992704389
31นางเตือนใจ กุลมิ่งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา0816047287
32นายบุญส่ง บำรุงสุขศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผล0813795188
33นายคณาพงศ์ ศรีสุขศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัด และประเมินผลการศึกษา0869369490
34นางสาวธัญณัฏฐ์นรี ศรีพักศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0880466556
35นางสาวจิราภรณ์ อยู่สุภาพนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสานงาน0805158446
36นางสาวพจนีย์ ฉวีพัฒน์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการรป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์086-9281944
37นางพรรณี รักษ์ศรีสุขนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0864783294
38นางขวัญหล้า สุคนธ์สราญนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธบ. บริหารธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหา087-5206307
39นายวิชญ์พนธ์ แก้วแก่นนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ0801165035
40นายเมธี ศรีทิพย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร0846882406
41นางสาวจันทิรา บุญรอดนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, ทะเบียนประวัติ0862107610
42นางสุพัตรา เมืองเงินนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0869369285
43นางสาวณิชาภัทร พุ่มทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง0896282417
44นางสาวศุภราภรณ์ ทิมะณีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการศศ.ษ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0872073810
45นางสาวประภัสรา ธาราศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนข้อมูลสารสนเทศ0805100777
46นางสาวธัญวัลย์ พิพัฒน์เวชกุลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศน.ม. รัฐศาสตร์การปกครองวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน090-6354747
47นายวสันต์ นาคมูลนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวศ.บ.คอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษายาเสพติด และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน084-7750554
48นางจุฑามาศ รามสูตนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0877333029
49นางสาวปณิชา ศุภนครนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานตรวจสอบภายใน0873151242
50นางปทุมรัตน์ สายหยุดนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,ศษ.บ.,บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานตรวจสอบภายใน0895676549
51นางสาวสุมาลี แย้มยินเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0895664022
52นางจันทร์ธร ถมอินทร์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสานงาน
53นางกันธิยา ถมปัทม์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป0872035486
54นางสาวบุญเล็ก เหล่าเขตกิจเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0897036744
55นางณัฏฐกานต์ เอี่ยมสอาดเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลอัตรากำลัง083-6216304
56นางสาวสุวรางค์ บำรุงสุขเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน0817071312
57นางวาสนา ขำสกุลเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0864490539
58นายวัชรพันธ์ วัชรนันทวิศาลพนักงานราชการ --วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษางาน ICT0831641497
59นางสาวชนากานต์ กันทวังลูกจ้างประจำ --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0899597045
60นางสาววรรษมน ศรีอำไพพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ0881461792
61นางสาวธนารัตน์ ไกรสรศิวเวทลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จัดเก็บงบเดือน089-9669938
62นายพงษ์สุทธิ์ อินทร์แพงลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0856148641
63นายพิสัย หลิ่มรักษาลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0838793934
64นายวิเชียร ดาวเรืองลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0817402792
65นายภคิน เนื่องกันทาลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการดูแลทำความสะอาดอาคาร สพป.กำแพงเพชร เขต 10846209197
66นายสุวรรณ สนใจลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการดูแลทำความสะอาดอาคาร สพป.กำแพงเพชร เขต 10878398853
67นายเสริมศักดิ์ อินทนานนท์ลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการดูแลทำความสะอาดอาคาร สพป.กำแพงเพชร เขต 1
68นางลัดดา กายสิทธิ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการงานบริการ ดูแลห้องผู้อำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 10878388281
69นางวันเพ็ญ จำปาเกตุลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการงานบริการ ดูแลอาคารสถานที่ศูนย์สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา