ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสัญชัย พวงมาลีผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0987487419
2นายฐิติวรรธน์ เสิบกลิ่นรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล085-7032363
3นายเสถียร อ่วมพรหมรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ตรวจสอบภายใน
4นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์รองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0817070401
5นายวิชาญ โพธิวิจิตรรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0818512852
6นายวินัย พรมแจ่มรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผน0818878790
7นายแสงชัย ธรรมนิยมรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษา0810387530
8นายธีรยุทธ ภูเขาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ084-8014099
9นายณัฐวุฒิ นกนวลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ0813798687
10นางสาวรัญจวน แจ่มจันทร์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0869340859
11นายอภิชิต ประสมทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล0817075626
12นางนุชรี ทองไทยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน0812844504
13นายนิติ แกว่นกสิกรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0862124004
14นางดวงกมล บุญรักษานักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายใน0841802508
15นางอนุสรณ์ อุ้ยสิงห์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0818863736
16นางสุภัทรา ฐิติวรรธนะศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0817851870
17นางธมลวรรณ จีรดิษฐ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นางสาวสุกัญญา ชูอินทร์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0860280982
19นางณัฐชญา ดิษเจริญศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0899595590
20นางสาวจำแรง นกเอี้ยงศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0817072783
21นางสาวธนพร ศรีษะเกตุศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0817428165
22นายวิเชียร จันทรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0850546085
23นางสาวพัชรา จงเกษกรณ์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0890858089
24นางรัญญาภัทร์ อัยราศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0817277625
25นางสาวพิศมัย กล้าวิกย์กรณ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0862214800
26นายปราโมทย์ ว่องวิกย์การนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0871998010
27นางสาวจิตสุภา สุธาธรรมนักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0890036797
28นางทรรศษร เภตรานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์086-7378405
29นายอนันต์ เข็มทองนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0872098185
30นางสาวเบญจา ทัศจันทร์นักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร0819483858
31นางสาววารี กมลมาลย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0810405715
32นางสาวเมธินี เหลี่ยมพิทักษ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0812846748
33นางนิรชา แจ่มแสงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0810374626
34นางเกสิณี เจียมเจือจันทร์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0862108334
35นางสาวเพชร์รัตน์ แว่นแก้วนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0814517024
36นายจรูญ จูอ่องนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0897070400
37นายรังสันต์ พรมภาพนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ0812330743
38นางสาวธาริณี สิญจวัตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน0864399055
39นางวรลักษณ์ ปัทมเบญจกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน0815330632
40นางสาวปาลจุรี ชุติพรภักดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินและรายงานผล0882826972
41นางสาวนิตยา เสลานักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
42นางขวัญเรือน โป้สูงเนินนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0894394470
43นางสาวปัทมพร คำมีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0819536567
44นางสาวกาญจนา ใหม่จันทร์ดีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0898574139
45นางสาวหนูดาว บุญจันทร์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ปพ.3 /สหกรณ์0831452397
46นายชวลิต อำภัยบุญนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน0813791072
47นายจักรกริช ระวิวรรณนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที0839518484
48นางเฌนิศา บุญวัฒนาเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0872043138
49นายเดชา ชูเลิศเจ้าพนักงานธุรการ --บริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0872119566
50นางสำเริง อ้นศรีเจ้าพนักงานธุรการ --บริการงานทั่วไป นโยบายและแผน0862129464