ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายศักดา แสงทองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.056-511257
2นายจำนงค์ เชื้อชวดรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายประเทือง เจตกสิกรณ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
4นายนเรศ ภุมมารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ตรวจสอบภายในหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอทัพทัน
5นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.,ศศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอหนองขาหย่าง
6นายบรรพต เหมือนทองรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี
7นางฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8นางจินตนา เนียมมานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการการเงินและบัญชีนักวิชาการการเงินและบัญชี
9นางสุริยา วรสิทธิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากรบุคลากร
10นางมลฑา สมบุญพูลพิพัฒน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
11นางอรทัย เหลือช่างนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา
12นางสาวสุภาวดี มากมีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในนักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา
13นางสาววัชนันท์ เดชอำพรนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีนักวิชาการการเงินและบัญชีนักวิชาการการเงินและบัญชี
14นายนิรันดร์ เกษรสุริยวงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
15นางจิราภรณ์ อารมณ์ศิลป์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
16นางอัชรา มณีรอดนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศษ.มหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการนักประชาสัมพันธ์นักประชาสัมพันธ์
17นายดำรงค์ พูลสุขเสริมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบุคลากรบุคลากร
18นายสุทธวัฒน์ หมั่นเขตวิทย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลนักพัฒนาทรัพากรบุคคล
19นางกิ่งแก้ว จรุงธนะกิจนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน056-511420
20นางสลิตา ภู่วิภาดาวรรธน์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
21นายชิงชัย ทองไทยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.หน.ศูนย์/เครือข่าย พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
22นางสาวอัมพร วัฒนวิกย์กิจศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
23นางจินดาพร แสงแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
24นางสาวจงกลณี จันทรังษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
25นายอุทัย แก้ววรสูตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
26นางณัฐกมล พูลเขตรกรมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
27นายธงชัย มั่นสุขศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
28นายวิเชียร คนึงหมายศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
29นายมาก อ่อนผางศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวท.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
30นายทวี คำภาพักศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
31นางจันทร์เพ็ญ นางแย้มศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
32นางคะนึง นุ่มสุขนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
33นางกัณณิกา ระบอบนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานพัสดุ
34นางสาทิพย์ จริตรัมย์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ว)
35นางสิริภัค บุญอาจนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
36นางกาญจนา สมัครเขตรการณ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชั
37นางฉวีวรรณ อนุตรชัชวาลย์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี
38นางสาวอุษา จิตรสิขเรศนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
39นางดวงฤดี วัฒน์รัตน์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
40นายวิทยา บุญหนุนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากรบุคลากร
41นางพวงเพ็ญ จีระดิษฐ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
42นางวราภรณ์ คนทานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากรบุคลากร
43นายเสน่ห์ อ่องแช่มนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
44นางจิราภรณ์ จันทร์ฤทธิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานพัสดุ
45นางอรัญญา จิวะชาตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
46นางยิ้มศรี เมืองเหลือนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานพัสดุเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
47นายชำนิ นุ่มสุขนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษร.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
48นางสาวณัฎฐิมา ชูอินทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
49นางศิริเพ็ญ สุปันนุชนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.,ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
50นางสิริพรรณ พิสาลสังฆคุณนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
51นางน้ำทิพย์ สืบสายนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา
52นางนงนุช ปรีดารมย์โรจน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
53นางสุภาพร ทสานนท์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาบุคลากรบุคลากร
54นางไฉน แกล้วกสิกิจนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
55นายสุพจน์ มธุรสนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
56นางเมธินี จงรักษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา
57นางวิลาวรรณ มั่นสุขเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานสารบรรณ
58นายนิสรรค์ นาควิสุทธิ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯธุรการ กลุ่มนิเทศฯ และรอง ผอ.สพป.อน.1 Area
59นางมณฑาณี ด้วงชื่นเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
60นางสาวทัศวรรณ เป้าเพชรเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน
61นางสาวกนกวรรณ จูงเพื่อนสุขเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
62นางสาวมรกต ปฤกษาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
63นายสุเทพ จันทร์ประจักษ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
64นายเอนก วิเลปะนะเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
65นายพิทักษ์ พรหมสนธิ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
66นางสาวบุญยิ่ง เชี่ยวธัญกิจเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานพัสดุ
67นางสุนทรี นวกุลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
68นางสาวอุทุมพร อุ่นติ้วเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
69นางประทวน ว่องวิกย์การเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
70นางสุจิตรา ส.สุวรรณ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโสค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี
71นางประนอม กล่ำเจริญเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานพัสดุ
72นายปพน อินทโฉมเจ้าพนักงานพัสดุ อาวุโสค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี
73นายสาโรจน์ วิเชียรวรรณ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
74นางรำพา อัศวรัตน์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ-พนักงานพิมพ์ดีด
75นายพิธี รู้อยู่ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
76นายชัยณรงค์ สาหร่ายลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
77นายณรงค์ แสงจันทร์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
78นายประสงค์ บำรุงรัตน์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
79นายจำเนียร แตงสุดลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
80นายประณิธิ แก้ววิกย์กรรมลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการนักการภารโรง
81นายสุทธิ ท้าวทองลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
82นางสาวกุไร เพียรธัญญะลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการพนักงานทำความสะอาด
83นายอดุลย์ สาริกรรณ์ลูกจ้างประจำ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยามยาม
84นายอุดม แก่นไถลูกจ้างประจำ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยามยาม