ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.มัธยมศึกษา เขต 42
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายบุญชอบ โตคำผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.สพม.42056220231
2นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา0897027473
3นางปาหนัน ชื่นชาตินักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษา
4นางสาวนงลักษณ์ เทียนสวัสดิ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.,กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 70897089396
5นางสาวกุลนิดา ศรีสิงห์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล
6นางนัยนา จันทานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษคบ. / นศ.บ./กศ.มผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนนโยบาย แผน และงบประมาณ08-1038-6284
7นางสาวทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
8นางสาวชัญญรัตน์ พวหมูไม่กำหนด ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
9นางเมตตา ถวิลไทยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
10นายสายชล ทองฤทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
11นางสาวณัฏฐ์กชพร ปุลินถิรพุทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
12นางสัมพรรณ ถวิลไทยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
13นางวิชิรตา วรธาดาสวัสดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระภาษาไทย
14นางวิระดา แก่นกระโทกศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
15นางมัณฑนา รอทองนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
16นางเพ็ญจันทร์ บัวแก้วนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
17นายธนพล พงศ์พัฒนศิรินักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษบริหารธุรกิจมหาวิทยาบลัยบัณฑิตวิชาเอกการบริหารองค์การวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์
18นางนันทนา อุ่นทิวากรนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการบธ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ056220231
19นางอารมณ์ อ่วมแจงนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัยวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
20นายพิสุทธิ์ ห่อทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบริหารธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลอัตรากำลัง056220231
21นางสมพิศ ประเสริฐสุขนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
22นางสาวธิติววรรณ นันตื้อนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ
23นางสาวณฤดี เกษตรชัยรัฐนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ และงบบุคลากร อัตราจ้าง
24นางสาวอรทัย นาคดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม งานงบประมาณอัตราจ้างฯ
25นางวสุ เกษสำโรงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ
26นายอภิภู ติรยาอติภรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
27นางสาวสุกฤตา สนิทจันทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
28นางสาวปรีณ์นุช จันทร์นวลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.,บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ สภานักเรียน
29นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
30นางสุรางค์ แย้มจันทร์ฉายนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
31นางขนิษฐา บรรเลงกลองนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบภายใน056220231
32นางสาววิสาขา ประทุมชัยไม่กำหนด --บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
33นายชวาล เชาว์ปรีชาไม่กำหนด --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา
34นางมิกา ฟ้าประทานพรลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
35นายอัครพล คงคาสวัสดิ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหาร
36นางสาวจันทนา สอนไวสาดลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
37นางสาวฐิตสิริ คงเมืองลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
38นางสาวสุธาสินี สารชาติลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
39นางสาวภัชรศิฏาร์ นามแดงลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
40นางสาวรัศมิ์ฏิกานต์ นารถบำรุงลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
41นางสาววรรณนิสา แก้วตาลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
42นางสาวชลธิชา เฉลยศักดิ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา
43นางสาววิลาวัลย์ สิทธิเขตกรรณ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา