ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นางสาวสายธาร ภู่ภักดีไม่กำหนด --บริหารจัดการ สพท. อำนวยการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล093-1769640
2นายปรีชา นาคจำรูญผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา
3นายสมศักดิ์ แพร่หลายรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษการแนะแนว, ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา083-4107845
4นายกิตติพันธ์ กุนทองรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการค.บ. (การประถมศึกษา) กศ.ม (บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. อำนวยการรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา089-2729262
5นางสาวดวงรัชต์ พงษ์ประเสริฐนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษา, การประถมศึกษา ,การจัดการทั่วไปผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานสวัสดิการ086-6790728
6นางธัญญาภรณ์ นุชเฉยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ. (การจัดการทั่วไป) ค.ม.(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ระบบงานใน GFMIS บัญชีรับ-จ่าย เงิน089-6438154
7นายมงคล กิตติรัตนวศินนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.(การบริหารการศึกษา) ศษ.บ. (ประถมศึกษา) กศ.ม.(บริหารการศึผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลควบคุม กำกับงานบริหารบุคคล089-5631269
8นางนันทิยา จรูญจิตรวีร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(ไทยคดีศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจการนักเรียน ระดมทรัพยากร พิทักษ์สิทธิเด็ก และงานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา086-6795729
9นางสาวอวยพร รอดมากนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.(สังคมการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในโรงเรียนเอกชน สพป.นครสวรรค์ 3089-9612449
10นางสาวสุภาณี สันทารุนัยนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบการดำเนินงาน ตรวจสอบการเงิน บัญชีพัสดุ สพท.และสถานศึกษา089-5666226
11นายเกรียงศักดิ์ เรืองศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคบ.(การศึกษาปฐมวัย) ศษ.บ.(การสอนวิทยาศาสตร์มัธยม) ค.ม.(การวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา081-5968607
12นางเตือนใจ โลหะเวชศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(ภาษาไทย) กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา089-5670911
13นางสาววนิดา แสงเมืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ., ศษ.บ., ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบจัดการศึกษา087-5279858
14นางสาวรัตนชนก รัตนภูมิศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน))วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย กลุ่มงานนิเทศก์ ติดตามฯ086-9391055
15นางสาวอัมพร อินทรอาษาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(การบริหารการศึกษา) กศ.ม.(จิตวิทยาแนะแนว)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์086-2022494
16นางบุญเรือง ภู่ระย้าศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(ประถมศึกษา) กศ.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร/งานการจัดการศึกษาปฐมวัย081-0430979
17นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่องศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) ค.ม.(โสตทัศนศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯสาระการเรียนรู้ศิลปะและดนตรี กลุ่มงานสื่อและเทคโนโลยี้081-7078357
18นางยุวดี ฉายแสงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(ศิลปศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา) ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา086-1952748
19นางวรรษิดา อ่อนสีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ081-2813221
20นางพรรุ่ง เฟื่องจันทร์นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
21นางณิชารัตน์ หงษ์ยิ้มนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เงินยืมเงินงบประมาณ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ งานหักหนี้บำนาญ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ084-7141947
22นางสาววิราวรรณ เพ็ชรรัตน์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์รับ-จ่าย เงิน บำเหน็จบำนาญ ค่าเช่าบ้าน เงินทดลองราชการ081-8884598
23นางอาจารีย์ สุขจิตรนิติกร ปฏิบัติการนิติศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ083-2194421
24นางวาสนา นุ่มนาคนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
25นางเนตรดาว มาสีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบธบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
26นางแสงอรุณ วันนานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณ085-7307892
27นางแพรวพรรณ จันทร์แป้นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(บริหารธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์, ค.บ. (สังคมฯ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนข้อมูลสารสนเทศ086-5922309
28นายพงศ์ศักดิ์ ยิ่งหาญนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน0807244526
29นางสมฤดี บุญอาสานักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา085-8762639
30นางนํ้าผึ้ง พรเจริญสมบัตินักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ งานประกันคุณภาพภายในภายนอกสถานศึกษา081-9627157
31นางกมลทิพย์ ศรีรักษาแก้วนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบการดำเนินงาน ตรวจสอบการเงิน บัญชีพัสดุ สพท.และสถานศึกษา086-7351334
32นางสาวศิริญญา วิรัชวงค์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ080-7846112
33นายพีระณัฏฐ์ สังข์สอนเจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงานศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายเงินพัสดุ ที่ราชพัสดุ e-gp
34นายสมหมาย ศรีวารีลูกจ้างประจำ --รป.บ(รัฐประศาสนศาสตร์)ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์084-0493736
35นายบุญเติม พาฤทธิ์ลูกจ้างประจำ --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
36นายชัยวัฒน์ ชมนาลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์089-9073574
37นายพัทธวัฒน์ จันทร์สิงห์ลูกจ้างประจำ --ป.7ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์087-1963389
38นางรุ่งฤดี อ่อนขำลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการบริการอาคารสถานที่086-2132189