ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายทองสุข อยู่ศรีผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายรุ่ง สุพรหมรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายจันทบูรณ์ เขตการรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
4นายสมใจนึก เทียนสันต์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ081-7071159
5นางจิตติมา พงษ์ไพบูลย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหลักสูตรและการสอนผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0616926664
6นางนฤมล นิลเนตร์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ081-2835248
7นางวีรยา ชูหนูนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน081-7863899
8นายสมศักดิ์ ชูชั่งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,กศ.มผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล082-2288322
9นายตระกูล ทองทักษิณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.บ., ศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน081-7804665
10นายปรีชา ภักดีไตรรัตน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ., น.บ. ,กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา094-6238886
11นายอุทัย ชังชั่วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานICT
12นายนฤพน สดสีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผล0982595194
13นายพินิจ เชื้อแพ่งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯจุดเน้น วิจัย ข้อสอบกลาง โรงเรียนในฝัน0878396977
14นางพิชนาวรรณ ชังชั่วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานรร.ขนาดเล็ก /วิจัย
15นางสาวกฤษณาพร สายรอดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผล งานเลขาฯ0817510407
16นางสาวมุจรินทร์ นวะมะวัฒน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯจิตวิทยาแนะแนว0894813663
17นางวาณี ฝนทั่งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษชีววิทยาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวัดผล และภาษาไทย
18นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯสาระภาษาอังกฤษ โรงเรียนดีศรีตำบล ค่านิยม12088-4242099
19นางสาววันเพ็ญ คำศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
20นายละมูล หมีอิ่มศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน087-2036575
21นางกรรวี เพิ่มพูลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
22นางไสว มั่นกสิกรณ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสวัสดิการ มาตรการประหยัดพลังงาน ควบคุมภายใน089-5679577
23นางเย็นจิตต์ แข็งธัญญกรรมนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั้วไป089-5623995
24นายชรินทร์ เกตุเนตรนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศศ.บ., กศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์089-7756019
25นางสาวพรพรรณ กรอกรวมนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบ.ธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ควบคุมงบประมาณ เงินเดือน ค่าจ้าง083-4116319
26นางสาวสมจิตร เขียวสนวนนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการคบ. , ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน
27นางยุวดี เกษแก้วนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
28นางรัตติยา วานิชสวัสดิ์วิชัยนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
29นางนฤมล ชมเย็นนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ ทำบัตรข้าราชการ086-4493836
30นางธนพร เต็มเต๊ะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร086-4493836
31นางปัทมา สุขาบูรณ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการเลื่อนขั้นเงินเดือน086-4493836
32นางนงค์ลักษณ์ เหล่าชัยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานย้ายสายครูผู้สอน การขอช่วยราชการ086-4493836
33นายธเนศ ถิ่นใหญ่นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการร.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง089-077-5021
34นางวรรณา ทรัพย์ศรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานขอวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ทุกลุ่มสาระ081-7271069
35นางดิรัตน์ ลองอ่ำนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงาน จ.18 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์086-4493836
36นางสาวตติยา ว่องวิกย์การนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง089-9071633
37นายชวลิต เหล่าชัยนิติกร ชำนาญการน.บ., เนติบัณฑิตไทยวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติกร086-4493836
38นางอรสา ศรีชมภูนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนวิเคราะห์งบประมาณ086-3916160
39นางยุภา พวงทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน/งานติดตามฯ086-4456676
40นางเสาวนีย์ ยี่สุ่นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.บ.,วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
41นางแพรวตา สัญญพลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการคบ.ประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา/งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษา084-6201178
42นางกรพัฒน์ แตงทิพย์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
43นายสำราญ แก้ววิเชียรเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
44นายจีรภัทร์ บัวพันธุ์สินเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
45นายประวิทย์ เทพนมลูกจ้างประจำ --ประถมศึกษาปีที่ 7ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถพนักงานขับรถ
46นายพิทักษ์ โสภาลูกจ้างประจำ --มัธยมศึกษาปีที่ 3ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการนักการภารโรงพนักงานขับรถ
47นายสมบูรณ์ ยิ้มเครือทองลูกจ้างประจำ --คบ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถพนักงานขับรถ
48นายศุภชัย กรศรีลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
49นายธาริน เขม้นเขตการณ์ลูกจ้างชั่วคราว --ประถมศึกษาปีที่ 4บริการงานทั่วไป อำนวยการพนักงานรักษาความปลอดภัย
50นายวินัย เกษเวชสุริยาลูกจ้างชั่วคราว --ประถมศึกษาปีที่ 7บริการงานทั่วไป อำนวยการพนักงานรักษาความปลอดภัย