ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อยผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายสุรพล เพ็งน้อยรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา08-6441-9159
3นายวิวรรธน์ เกตุเทศรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษคม.บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลอ.ชุมแสง เครือข่าย 308-1280-2402
4นางสาวสุนันทา ถีติปริวัตร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0819718651
5นางฐกมล คล้ายกมลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจการพิเศษ/โครงการพระราชดำริ/ตั้งครรภ์ไม่พร้อม09-3252-7717
6นายสุรเดช น้อยจันทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการจัดการศึกษา0875059410
7นางเสาวลักษณ์ สร้อยสวนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา08-1990-0797
8นางเยาวลักษณ์ ผาสุขศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา08-1949-4619
9นางศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา08-5734-2525
10นางสาวสุรางค์ ชูสิงห์ศึกษานิเทศก์ เชียวชาญกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ08-1040-8155
11นางยมนพร เอกปัชชาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตร, โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้, โรงเรียนคุณธรรม06-4925-3691
12นายมารุต เหล่าแก้วก่องศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา08-4573-3585
13นายเจษฎา มีแม่นวิทย์นักจัดการงานทั่วไป เชี่ยวชาญพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการอำนวยการ0864483501
14นางนันทนา อัมระนันทน์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษบธ.บ./ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประชาสัมพันธ์08 6678 0043
15นางเปรมจิตต์ วงศ์วัชรานนท์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,ค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและบัญชี0871976322
16นายวิสูตร ป้อมโพธิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบริหารบุคคล0815331975
17นางสาวมัทนา พงษ์ไพบูลย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานยโยบายและแผน0818855560
18นายกัมปนาท สุ่มมาตย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผล0801135939
19นางสาวกนกพร เพิ่มพูนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
20นายณัฐกานต์ ฉิมงามศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา0895679669
21นางสาวปวีณา ประสพสินศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานทดสอบระดับชาติ0898565768
22นายสมหมาย ลอดชะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0817072080
23นางกัลยา พันตารักษ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการอำนวยการ0845985176
24นางสาวสายรุ้ง ทองวิชิตนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการอำนวยการ0895660739
25นางอรทัย กสิกิจนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและบัญชี0818886840
26นางประจวบ กล่ำชัยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ./ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0817408339
27นางสาวปุณญิสา แสงอุทัยนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและบัญชี0812847346
28นางสุมาลี ผิวทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการอำนวยการ0865905982
29นางรัชฎา นาคเกษมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารบุคคล0817404257
30นางภัทรานิษฐ์ ชวดนุชนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.,ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารบุคคล0895655342
31นางวันเพ็ญ ใจเสือนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารบุคคล0866785350
32นางเพ็ญศรี ธัญธเนสนิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร0815960474
33นางกฤษณา อ่อนอิ่มนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.,ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์นนโยบายและแผน0832187085
34นางพิมลวรรณ เงินบำรุงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ งานติดตาม งานวิเคราะห์งบประมาณ08-19621594
35นางนงนุช สมบัติบูรณ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนส่งเสรมการจัดการศึกษา08-6935-4858
36นางพัชรนันท์ ปานแดงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสรมการจัดการศึกษา08-6217-4776
37นางไพเราะ กลิ่นสังข์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสรมการจัดการศึกษา0895636684
38นางเบญจา สุวรรณเภตรานักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสรมการจัดการศึกษา0819620770
39นางอรุณ ตราปัญญานักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสรมการจัดการศึกษา08-1045-2846
40นายปิยฤทธิ์ จตุรทิศนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสรมการจัดการศึกษา0819624062
41นางวันเพ็ญ จันทร์จิตวิริยะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์08-7204-9216
42นางสุทิศา เลาธนไพบูลย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์08-1707-2080
43นางทรายงาม มหาวงศ์นันท์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบภายใน0885458259
44นางวาสนา กิ่งสุคนธ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการ0819532772
45นางปาณิสรา ม่วงงามเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบช.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการ0819639546
46นางปีติยา โสภาเจริญเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานฝึกอบรม0895650177
47นางสาวณัฐภ้ทร เลิศลักษ์มีพันธ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าพนักงานธุรการ0864110588
48นางฌิชาดา พิจิตรคุรุการเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าพนักงานธุรการ0817430110
49นางชุติมา สายหยุดเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ./ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและบัญชี0817272508
50นางปรีดา สุขเสวีเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและบัญชี0849898190
51นางสาวจิราวรรณ แจ้งสว่างลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ0838705891
52นางสาวเบญจมาพร วงศ์สำราญลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือจังหวัด0932213773
53นายสมศักดิ์ แสงทองลูกจ้างประจำ --ม.ศ.3ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0846184930
54นายทวีรักษ์ น่วมโตลูกจ้างประจำ --ป.4ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0815324109
55นายพิเชษฐ์ วิจิตรศิลปลูกจ้างประจำ --ปวช.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0857290641
56นายสมบัติ ภู่โทสนธิ์ลูกจ้างประจำ --ม.ศ.3ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการนักการภารโรง0864465668
57นายตุลา ชำนาญช่างลูกจ้างประจำ --ศศ.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0810465118
58นายประทวน พุ่มกล่อมลูกจ้างประจำ --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการนักการภารโรง0816287802
59นางทวี บุญแก้วลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0878423897