ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายจรูญ แสนวิจิตรรองผู้อำนวยการ สพท. --ศษ.ม.การบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. อำนวยการผู้บริหาร
2นายพชรพล ศิริอางค์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคม.บริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
3นางมาลัย ไทยดำรงค์นักจัดการงานทั่วไป --ศษ.ม.บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการผู้อำนวยการกลุ่ม
4นางอำภา สุวรรณลพนักทรัพยากรบุคคล --ศษ.บ.การจัดการทั่วไปผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี
5นางอานงค์ ปินตานักวิเคราะห์นโยบายและแผน --คศ.บ.พัฒนาการเด็กและครอบครัวผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
6นางชมกฎ อินทัศน์นักวิชาการศึกษา --ศษ.ม.บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา
7นางจิตราภรณ์ เครือซุยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.การประถมศึกษาหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0648756619
8นางสาวกนกอร ติ๊บหลานศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.การศึกษาปฐมวัยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0953308515
9นายดิเรก ศรีมาลีศึกษานิเทศก์ ค.บ.การประถมศึกษาหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ตรวจสอบภายในศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์ 7
10นายประชัน แสนใจศึกษานิเทศก์ การศึกษาปฐมวัยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ตรวจสอบภายในอาจารย์ 1 ระดับ 3 ร.ร.บ้านแม่เกาะอาจารย์ 1 ระดับ 3 ร.ร.บ้านแม่กองคา
11นางสาวปรียนุช อุปถัมภ์ศึกษานิเทศก์ คบ.ประถมศึกษาหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ตรวจสอบภายในอาจารย์ 1 ระดับ 4 ร.ร.บ้านท่าสองแควคศ.1 ร.ร.บ้านท่าสองแคว
12นายจันทร์ วังกัลยาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษพธ.บ.การศึกษานอกโรงเรียนหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
13นางเสาวณี คงแก้วนักจัดการงานทั่วไป --การศึกษานอกระบบ-ภาษาไทยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย อำนวยการ
14นางสาวเพ็ญลักษณ์ บุตรคำเมืองเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศศ.บ.การจัดการทั่วไปหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย อำนวยการเจ้าหน้าที่พัสดุ 5เจ้าหน้าที่พัสดุ 5
15นางสาวอุษณีย์ มโนวงศ์นักวิชาการพัสดุ ศศ.บ.การจัดการทั่วไปหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จพ.การเงินและบัญชีจพ.การเงินและบัญชี
16นางสาวสุภาวดี คงแก้วนักทรัพยากรบุคคล --สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิตหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคล
17นางชลิยา มณีธรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ค.บ.การประถมศึกษาหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
18นางจินดา สินวีรุทัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ค.บ.การศึกษาปฐมวัยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นโยบายและแผนบุคลากรบุคลากร
19นางสุดธิดา โตสุวรรณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษาหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นโยบายและแผนครู คศ.1 ร.ร.บ้านแม่แพ
20นางสาวดวงสมร อินต๊ะนักวิชาการศึกษา --ศศ.บ.การจัดการทั่วไปหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5
21นางปิ่นมณี เจ้าดูรีเจ้าพนักงานธุรการ --หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ อ.สบเมย
22นางสาวพะเยาว์ อาภรณ์ไพรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.การบริหารหารศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
23นายสุรพล ศรีศิลป์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศด.เทคโนโลยีการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงาน ICT
24นายชัชวาลย์ แตงกล่อมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.หลักสูตรและการสอนวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
25นายสิทธิพงษ์ แก้วธิวังศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคุรุศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
26นางษณีย์ภรณ์ วงศ์น้อยนักจัดการงานทั่วไป --คอมพวเตอร์ธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ084-8857225
27นางสาวสุธาสินี ศรีสวัสดิ์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
28นายราชันย์ ติ๊บจ๊ะนักทรัพยากรบุคคล --ศศบ.ศิลปศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานแผนอัตรากำลัง086-2549275
29นางสาวภัทรา ถาวรเกษมหทัยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
30นางฐิติรัตน์ เพชรงามนักทรัพยากรบุคคล --ศศบ.ศิลปศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานแผนอัตรากำลัง
31นางสาวลียาวัลย์ กวีคุณานนท์นักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
32นายภีมม์เนศ คงคาใสนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรปม.รัฐประศาสนศาตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผลและรายงานผล0831965228
33นางกัญจนพร ชัยอ้ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศบ.ศิลปศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม084-3789206
34นางสาวสาธิตา บรรจงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม
35นางหทัยกาญจน์ ส่องแสงจันทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการรปม.รัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารงานส่งเสริมการศึกษา0843714759
36นางสาวสิริกร ชุ่มเชยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารงานส่งเสริมการศึกษา
37นางสาวสถลัชชนันท์ โอภาสฐิติยศนักวิชาการศึกษา --คุรุศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการศึกษา053681617
38นายประพาส วัฒนวงศ์ลูกจ้างประจำ เทคโนโลยีทางการเกษตรบริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนักการภารโรงนักการภารโรง
39นายอาคม หล้าคำลูกจ้างประจำ บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพนักงานขับรถพนักงานขับรถ
40นายณรงค์ คำใสลูกจ้างประจำ บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพนักงานขับรถพนักงานขับรถ
41นายบุญ กุนนาลูกจ้างประจำ บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพนักงานขับรถพนักงานขับรถ
42นายวิเชฐ เกตุสุวรรณลูกจ้างประจำ บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนักการภารโรงนักการภารโรง