ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายอุทัย กาญจนะผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายสุภาพ กาวิรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นางพุฒชาด จันทร์ดำรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.(บริหารโรงเรียน)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา0898544370
4นายปิยะศักดิ์ พรหมมาแบนนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษกศ.บ. (พลศึกษา) ศษ.ม.การบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการผู้อำนวยการกลุ่ม0819939645
5นางกมลลักษณ์ หน่อเมืองนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.ม.(การจัดการทั่วไป) ?MBAผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0979743857
6นางสาวสุภาสิริ มณีธรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(ประถมศึกษา),ศษ.ม. การบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวิทยะฐานะกำกับดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล0882612009
7นายเรืองเดช สุขโอรสนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.(ประถมศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกำกับดูแลกลุ่มงาน นโยบายและแผน0899519510
8นางเอมอร รัตนเพ็ญนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(คณิตศาสตร์)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม0841694844
9นายสมนึก อินทนนท์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษอ.ศศ.(บริหารธุรกิจ) บธพ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานตรวจสอบการดำเนินงานด้านงบประมาณ0932619287
10นายไกรสร สิงหนาทนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษคบ.(พละศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประฃาสัมพันธ์053611996
11นางปวีย์ธิดา เฉลิมภูมิพัฒน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการคบ. (สังคมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผล0635269266
12นายศรุติ วงค์อินทร์ไม่กำหนด --คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน ICT0856229838
13นางสาวชลีพร อินต๊ะสารศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคบ.การศึกษาปฐมวัย /คม.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสื่อ/นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา0895560461
14นางสาวจรัสศรี คำใสศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(บริหารโรงเรียน)กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้0818835316
15นางนงค์นุช บุญจันทร์ต๊ะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(บริหารธุรกิจ)คม.(บริการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผลการศึกษา0898515806
16นางสาวรุ่งทิพย์ อนุเมธางกูรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(ภาษาไทย) ศษ.ม.(การสอนภาษาไทย)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้0869219057
17นางสุภาพร วิรัตนาภรณ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษคบ.การประถมศึกษา กศม. การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร0896406336
18นายอดิศักดิ์ อรุณสุวรรณนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ0954659358
19นางวันทนี ใสสว่างนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป0898381284
20นางผ่องใส สายปัญญานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การจัดการสาธารณะ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสานงาน09814162223
21นางธีรธิดา พรหมมาแบนนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศศ.บ. ( การจัดการทั่วไป )วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0932627722
22นางสาวจุฑามาศ เตียวตระกูลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0818828165
23นางสาวศรีเพ็ญ สมเขื่อนนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0895553831
24นางสาวสุวรีย์ พร้อมกิติพงศ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรปบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานเงินเดือน0898382332
25นางปรียาภา คำนุ่นนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการปร.ด. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร0871799155
26นางวนิดา ขยันกิจนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรปบ.(บริหารรัฐกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ p-obec /กพ.7อิเล้คทรอนิกส์0898503292
27นางสาวกชนิภา คำมาสารนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ0649424166
28นางสาวนวนภัส ศักดิ์วรางกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.(การปฐมศึกษาปฐมวัย)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานข้อมูล0648286623
29นางสาวนภัสพร คำใสนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวทบ.ภูมิศาสตร์ ศษม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง0966561954
30นางนางคราญ บัวระหงษ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ กศ.0843635117
31นายณัฐเมศร์ ธีรจิตตินันท์นิติกร ชำนาญการพิเศษนพ.นพท.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติกร0871969369
32นางพรธิภา เรือนคำฟูนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูล0935236693
33นายสมจิตร พุทธวงษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษคบ.(สังคมศึกษา),ศศบ.(ประวัติศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0810216310
34นางแน่งน้อย ทนันชัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานแผน/คุมงบประมาณ/งานโครงการ/ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา/งานพัฒนาโรงเรียนขอเบิก0613651978
35นายวัชระ อรัญภูมินักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจการนักเรียน0614915651
36นางปาณิสรา ทิมินกุลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.ประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานคุณภาพการศึกษา0898515746
37นางแสงเดือน พิศไหวนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจการพิเศษ0801226800
38นางอรุณี ศรีพันธ์ไพบูลย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานคุณภาพ0815956094
39นางสุวิมล สุนันต๊ะเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ0818843351
40นางสาวเมธาพร บุญเจริญเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศษ.บ.บริหารการศึกษาทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ0913062446
41นางตวงรัตน์ ถาวรเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ0848076710
42นางเจญจิรา พันธ์น้อยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศษ.บ.(การศึกษานอกระบบ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ0843700967
43นายพิเชษฐ กันทาหอมเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบ.ช.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนการจัดสรรงบประมาณธุรการ0847690116
44นางทรงศรี บุบผาเพชรเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ0897573450
45นางปิยะมาศ แสนอ้ายเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวทบ.(วิทยาศาสตร์สุขภาพ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการ / ปฏิบัติงานหน้าห้องผอ.0638569123
46นางวรรณพร เรียงไรสวัสดิ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธบ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานธุรการ0871793994
47นางยุพเรศ อุ่นนุชเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหา0817247684
48นางสุภาภรณ์ รัตนังค์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศษบ.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานตรวจสอบถภายใน0982322261
49นางสาวประภาพรรณ มุมตาเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานปวส.การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0835779754
50นายอานนท์ ชินสวัสดิ์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0979547932
51นายนรินทร์ ไชยวงค์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0625956532
52นายมานพ ใจบุญลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0904658583
53นายสุทัศน์ เทพรัตน์ลูกจ้างประจำ --รปศ.รัฐประสาศนศาสตร์ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0898359058
54นายโกวิทย์ แจ่มจันทร์ลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง0827592481
55นายไพฑูรย์ มณีรัตน์ลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการส่งหนังสือราชการ0810351639