ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นางพุฒชาด จันทร์ดำผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.(บริหารโรงเรียน)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0898544370
2นายสุภาพ กาวิรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายปิยะศักดิ์ พรหมมาแบนนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษกศ.บ. (พลศึกษา) ศษ.ม.การบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการผู้อำนวยการกลุ่ม0819939645
4นางกมลลักษณ์ หน่อเมืองนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.ม.(การจัดการทั่วไป) ?MBAผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0979743857
5นางสาวสุภาสิริ มณีธรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(ประถมศึกษา),ศษ.ม. การบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวิทยะฐานะกำกับดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล0882612009
6นายเรืองเดช สุขโอรสนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.(ประถมศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกำกับดูแลกลุ่มงาน นโยบายและแผน0899519510
7นางเอมอร รัตนเพ็ญนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(คณิตศาสตร์)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม0841694844
8นายสมนึก อินทนนท์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษอ.ศศ.(บริหารธุรกิจ) บธพ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานตรวจสอบการดำเนินงานด้านงบประมาณ0932619287
9นายไกรสร สิงหนาทนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษคบ.(พละศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประฃาสัมพันธ์053611996
10นางปวีย์ธิดา เฉลิมภูมิพัฒน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการคบ. (สังคมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผล0635269266
11นายศรุติ วงค์อินทร์ไม่กำหนด --คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน ICT0856229838
12นางสาวชลีพร อินต๊ะสารศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคบ.การศึกษาปฐมวัย /คม.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสื่อ/นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา0895560461
13นางสาวจรัสศรี คำใสศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(บริหารโรงเรียน)กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้0818835316
14นางนงค์นุช บุญจันทร์ต๊ะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(บริหารธุรกิจ)คม.(บริการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผลการศึกษา0898515806
15นางสาวรุ่งทิพย์ อนุเมธางกูรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(ภาษาไทย) ศษ.ม.(การสอนภาษาไทย)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯผอ.กลุ่มนิเทศฯ0869219057
16นางสุภาพร วิรัตนาภรณ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษคบ.การประถมศึกษา กศม. การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร0896406336
17นายอดิศักดิ์ อรุณสุวรรณนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนผอ.กลุ่ม DLICT0954659358
18นางวันทนี ใสสว่างนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป0898381284
19นางผ่องใส สายปัญญานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การจัดการสาธารณะ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสานงาน09814162223
20นางธีรธิดา พรหมมาแบนนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศศ.บ. ( การจัดการทั่วไป )วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0932627722
21นางสาวจุฑามาศ เตียวตระกูลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0818828165
22นางสาวศรีเพ็ญ สมเขื่อนนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0895553831
23นางสาวนวนภัส ศักดิ์วรางกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.(การปฐมศึกษาปฐมวัย)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานข้อมูล0648286623
24นางปรียาภา คำนุ่นนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการปร.ด. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร0871799155
25นางวนิดา ขยันกิจนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรปบ.(บริหารรัฐกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ p-obec /กพ.7อิเล้คทรอนิกส์0898503292
26นางสาวกชนิภา คำมาสารนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ0649424166
27นางสาวสุวรีย์ พร้อมกิติพงศ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรปบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานเงินเดือน0898382332
28นางสาวนภัสพร คำใสนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวทบ.ภูมิศาสตร์ ศษม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง0966561954
29นางนางคราญ บัวระหงษ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ กศ.0843635117
30นายณัฐเมศร์ ธีรจิตตินันท์นิติกร ชำนาญการพิเศษนพ.นพท.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี0871969369
31นางพรธิภา เรือนคำฟูนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูล0935236693
32นางแน่งน้อย ทนันชัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานแผน/คุมงบประมาณ/งานโครงการ/ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา/งานพัฒนาโรงเรียนขอเบิก0613651978
33นายสมจิตร พุทธวงษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษคบ.(สังคมศึกษา),ศศบ.(ประวัติศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0810216310
34นายวัชระ อรัญภูมินักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจการนักเรียน0614915651
35นางปาณิสรา ทิมินกุลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.ประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานคุณภาพการศึกษา0898515746
36นางแสงเดือน พิศไหวนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจการพิเศษ0801226800
37นางอรุณี ศรีพันธ์ไพบูลย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานคุณภาพ0815956094
38นางสุวิมล สุนันต๊ะเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ0818843351
39นางสาวเมธาพร บุญเจริญเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศษ.บ.บริหารการศึกษาทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ0913062446
40นางตวงรัตน์ ถาวรเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ0848076710
41นางเจญจิรา พันธ์น้อยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศษ.บ.(การศึกษานอกระบบ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ0843700967
42นายพิเชษฐ กันทาหอมเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบ.ช.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนการจัดสรรงบประมาณธุรการ0847690116
43นางทรงศรี บุบผาเพชรเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ0897573450
44นางปิยะมาศ แสนอ้ายเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวทบ.(วิทยาศาสตร์สุขภาพ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการ / ปฏิบัติงานหน้าห้องผอ.0638569123
45นางวรรณพร เรียงไรสวัสดิ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธบ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานธุรการ0871793994
46นางยุพเรศ อุ่นนุชเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหา0817247684
47นางสุภาภรณ์ รัตนังค์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศษบ.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานตรวจสอบถภายใน0982322261
48นางสาวประภาพรรณ มุมตาเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานปวส.การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0835779754
49นายอานนท์ ชินสวัสดิ์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0979547932
50นายสุทัศน์ เทพรัตน์ลูกจ้างประจำ --รปศ.รัฐประสาศนศาสตร์ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0898359058
51นายนรินทร์ ไชยวงค์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0625956532
52นายมานพ ใจบุญลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0904658583
53นายโกวิทย์ แจ่มจันทร์ลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง0827592481
54นายไพฑูรย์ มณีรัตน์ลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการส่งหนังสือราชการ0810351639