ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.มัธยมศึกษา เขต 36
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายมนต์ชัย ปาณธูปผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.
2นายประจักษ์ สีหราชรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกจ.ด.,กษ.ม,วท.บบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรองผอ.สพม.3608-6192-1911
3นางบุษกร เชื้อสีดาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผล053601451
4นางพิฐชญาณ์ แก้วชุมพลกุลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษคม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ผู้อำนวยการกลุ่ม08-1796-6186
5นางสาวอรัญญา แยงเจริญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนผู้อำนวยการกลุ่ม08-6911-1400
6นายเรืองชัย ตามรภาคนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม08-9560-5858
7นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญศึกษานิเทศก์ --กศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศูนย์จัดการศึกษาฯ พะเยา0882632926
8นางชมภูนุช เดชปัญญาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์08-7495-0334
9นางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์08-1166-3979
10นางสาวปฐมาภรณ์ ปันอินทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
11นางสาวแสงเดือน สันธินักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักประชาสัมพันธ์08-1992-6921
12นางสาวกาญจนา ธรรมสอนนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักประชาสัมพันธ์08-5106-2977
13นางสายสุดา ใจกล้านักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการบริหารงานการเงินและบัญชี08-6192-0629
14นางเพ็ญนภา โกพัฒน์ตานักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
15นางสาวศรีอุไร โพธิเจริญนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและพัสดุ08-9700-8082
16นางศรัญญา ชัยนาทนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ094-6140909
17นางศิริพร ถูกจิตต์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลศูนย์ประสานการจัดการมัธยมศึกษาเขต36(พะเยา)08-1472-6289
18นายเอกอนันต์ กิมภากรณ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
19นางสาวอำนวยพร ตุงคบุรีนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
20นางดารารัตน์ พิกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารบุคคล08-1287-9267
21นางอรุณภา รอดกลึงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล08-6910-4359
22นางบุญญธิดา คชรักษ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรปศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเลื่อนขั้นเงินเดือน0832084993
23นายนิยม มีชัยนิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร ศูนย์ประสานงานพะเยา053601451
24นายเฉลิมฤทธิ์ ชูศรีนิติกร ปฏิบัติการน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร053601451
25นายวริทธิ์พล บุญวงค์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนวิเคราะห์นโยบายและแผน0991899495
26นายวรวิทย์ ขาวฟองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนวิเคราะห์นโยบายและแผน0882515992
27นางนิยดา พรหมเทพนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนวิเคราะห์นโยบายและแผน08-8258-1871
28นายลัลน์พัฒน์ บัญชานิตยกาลนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา053601451
29นางสาวอำภาพร สุภาวงศ์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
30นายปริญญา รักพ่อนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการรป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา053601451
31นางสุทรา เชียงแสนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศูนย์ประสานการจัดการมัธยมศึกษาเขต36(พะเยา)08 3202 1375
32นางสาวสุภมาส จินะราชนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา08-5049-5757
33นางจิตรา ปันแก้วนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา08-1111-2301
34นางดวงมณี แก้วสระแสนนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน089-2641046
35นางสาวกนกพร จีระวงค์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน08-7986-1032
36นางสาวมณฑิรา ชุมภูมาธิเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าพนักงานธุรการ08-5040-3893
37นายศศิวัฒน์ อชิรธรรมศักดิ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานธุรการ08-9294-9009
38นางศศิวิมล วิกุลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการ08-1594-3862
39นางสาวนันทนา ผิวเหลืองเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
40นางสาวกฤษณา คำพลอยลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการสารบรรณกลาง053601451
41นายนิวัฒน์ ปันวรลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอาคารสถานที่053601451
42นางสาวธิดาพร เสือบางพระลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน053601451
43นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน053601451
44นางสาวลัดดาวัลย์ หน่อหล้าลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและพัสดุ053601451
45นางสาวเกตุนภา นัยบุตรสกุลลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลศูนย์ประสานงานพะเยา053601451
46นางสาวศิริพร ยะฝั้นลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวิทยฐานะ053601451
47นางสาวจิราพัชร วิญญารัตน์ลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล
48นายประภาส ตั๋นคำลูกจ้างชั่วคราว --ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศูนย์ประสานงานพะเยา053601451
49นางบัวพันธุ์ สืบสำราญลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการแม่บ้าน053601451
50นางสาวอำไพ พันติลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล093-1844763