ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา0810206394
2นายทศพร เมฆอากาศรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มอำนวยการ0898505059
3นายสมดุลย์ เจริญสุขรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(บริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลกลุ่มนโยบายและแผน081 3868468
4นายสมพงษ์ บุตรวันรองผู้อำนวยการ สพท. --กศ.ม.(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแลส่งเสริมการจัดการศึกษา089 8538308
5นายกฤษฏิ์ การะเกตุนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.(การศึกษานอกระบบ,ภาษาไทย)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการบริหารงานทั่วไป089 9987808
6นางจรรยาลักษณ์ เชื้อหมอนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.การจัดการทั่วไปผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์อนุมัตินำส่งในระบบ(ปลดบล็อกบัตรP)
7นางพรนาถ เดชโภชน์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.(การประถมศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลการเลื่อนขั้นเงินเดือน087 0635047
8นางพระจิตต์ พลนรัตน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน081 7968436
9นางสาวรุ่งฤดี ทรัพย์นิธินักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(การวัดผลการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการพิเศษ084 6672314
10นายพีระพงษ์ ชมภูพิทักษ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.การบัญชี(เกียรตินิยมอันดับ2)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีกำกับ ควบคุม ติดตาม ประเมินผล การจัดวางระบบควบคุมภายใน081 6029260
11นางโสภิตา ทิพยมณฑลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษคบ.(วิทยาศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนติดตามประเมินผลและรายงานตามนโยบายและแผน
12นางเรณู นามประกอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.ม.(พัฒนาสังคม)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ089 2652366
13นางสาวสุพรรณ ปัญญาเหมืองศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญพิเศษคบ(สุขศึกษาและพลศึกษษ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารงานการส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษาและงานวิจัย098 7498892
14นางอิชยาพัฒน์ ทะลงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคบ.(การศึกษาประถมวัย)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรประถมวัย/โครงการประชารัฐ0819937780
15นางสาวลักษมณ มุงเมืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคบ.(ภาษาอังกฤษ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรท้องถิ่น093 5590017
16นางไพรฑูลย์ สายโทศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผลการศึกษา086 1874912
17นายพงศธร ช่างปัดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหลักสูตร,นิเทศ084 4854005
18นางจินดาภา ละฟู่ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.บ.ดรุยางค์ไทยวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมสนับสนุนงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี081 2888581
20นางสาวประภัสสร ฟังช้าศึกษานิเทศก์ --คบ.ภาษาไทยวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการพัฒนาหลักสูตรฯ และกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย080-3379919
21นายเกษียร มะโนชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศฯ086 1166510
22นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.จิตวิทยาการแนะแนววิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน086 1890330
23นางสาวยุพิน บุญประเสริฐศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน081 7463306
24นายสังคม ณ น่านศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.(เกษตรกรรม)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมพัฒนาสี่อนวัตกรรม ,วเจัย ,พัฒนาหลักสูตรการงานอาชีพ0869216185
25นางสาวชนัญชิดา วงศ์ใหญ่ศึกษานิเทศก์ --คบ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนร0906146445
26นายบุญชม ยะแสงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ082 1931530
27นายบุญธรรม จอมมงคลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)ารศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมและพัฒนาสื่ิอ นวัตกรรมและเทคโนโลยี089 9980638
28นางนิตยา อนุเคราะห์นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการสวัสดิการ085 7707359
29นางสุมาริกา จิรกาลนุกุลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานคำรับรอง089 9540435
30นายชูชาติ มีแหวนนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการศศ.บ.(นิเทศศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์086 1189469
31นายสุรพงษ์ สุวรรณ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนข้อมูลสารสนเทศ0875661480
32นางผุสดี เมฆอากาศนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารงานการเงินและพัสดุ087 188014
33นางฉันทนา กองมงคลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป),ค.บ(.อุตสาหกรรมศิลป์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง089 2652062
34นางสุทธินันท์ คันธวิวรณ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและงานพัฒนาบุคคล089 9504642
35นางเบญจพร จิตมโนวรรณ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.ม.บริหารธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
36นางจันทรา บุญเที่ยงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา087 1794135
37นายศุภชัย กันทะเนตรนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหา
38นางจิราภรณ์ การดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.ชีววิทยาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
39นางปริญญา หงษ์กันทะนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการรปบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
40นายอาทิตย์ วงศ์สว่างนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมนิเทศศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลพัฒนาบุคลากร
41นายวิทยา ไชยปันดินิติกร ชำนาญการพิเศษนบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร089 7577133
42นายปริญญา วงศ์ขัติย์นิติกร ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลพัฒนาบุคลากร
43นายอัตถศาสตร์ ผาบไชยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน0935546453
44นางสาวสุรีวรรณ ฟองอินทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.(วิจัยและสถิติการศึกาษ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจการนักเรียน087 6618928
45นางสาวสุภาวดี ตันใจนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา085 0318092
46นางสาวนฤมล คำเทพนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจการนักเรียน
47นายชุมพร วิเชียรพัฒน์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
48นางฉัตรฎา อำนานักวิชาการศึกษา ชำนาญการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมคุณภาพการศึกษา0861949247
49นางณัฐธิณี แสนถานักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการคบ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานส่งเสริมและดำเนินงานด้านสวัสดิการ086 7293658
50นางสาววราลี ประวังนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการบัญชีบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายในสถานศกษาและสำนักงานเขตพื้นที่0931895754
51นางสาวแสงเดือน ใจกล้าเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)แขนงวิชาการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชีและจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ081 1673993
52นางอารีวรรณ พ่วงภิญโญเจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงานศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)แขนงวิชาการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ
53นายพชร รู้ธรรมลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ0844069144
54นางสาวเสริมสุข เชิงดอยลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯธุรการ0847797028
55นางสาวเมตา วงศ์ชัยลูกจ้างชั่วคราว --ค.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ081 0254402
56นางสาวชุติกาญจน์ ไชยสพลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการธุรการ
57นายไพฑูรย์ ยอดคำวังลูกจ้างชั่วคราว --ค.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานสวัสดิการค่าเช่าบ้าน080 6752719
58นางสาวเสาวลักษณ์ อโนราชลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บัญชี
59นางสาวทยิดา ปิ่นแก้วลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บัญชี087 3564910
60นางสาวณัฐฐาพร ตรงตระกูลวงค์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี081 0293279
61นางดรุณี การะเกตุลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ.(การบัญชี)บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายเงินพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว089 6371775
62นายนิพบ วงค์สุวรรณ์ลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล081 6055213
63นายสุชนม์ วงศ์สว่างลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผน
64นางสาวลภัสรดา ถาริยะลูกจ้างชั่วคราว --บธบ.(การบัญชี)บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผน087 3040432
65นางสาวจารุวรรณ์ ชุ่มใจลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา
66นายสุทธิวัฒน์ ทิพย์โชติลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษาธุรการ0837602879
67นายมนัส สุปินธรรมลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการช่างครุภัณฑ์และพนักงานขับรถยนต์
68นายประมุข ศรีไกรรสลูกจ้างประจำ --ปวช.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการช่างสี 3087 1859407
69นายพินิจ หินจันทร์ลูกจ้างประจำ --ม.6บริการงานทั่วไป อำนวยการพนักงานขับรถยนต์085 7209711
70นายวัชรากรณ์ ทำการลูกจ้างประจำ --บธ.บการจัดการทั่วไปบริการงานทั่วไป อำนวยการพนักงานขับรถยนต์081 0302855
71นายไกรฤกษ์ ไกลถิ่นลูกจ้างชั่วคราว --ปวช.บริการงานทั่วไป อำนวยการยามรักษาความปลอดภัย088 2268902
72นางเกษศิรินทร์ เชียงแรงลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการแม่บ้าน087 7289560
73นายบุญทัน แอ่นปัญญาลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
74นายสยาม เชียงแรงลูกจ้างชั่วคราว --ป.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยามรักษาความปลอดภัย081 7068051