ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา0810206394
2นายทศพร เมฆอากาศรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มอำนวยการ0898505059
3นายสมดุลย์ เจริญสุขรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(บริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลกลุ่มนโยบายและแผน081 3868468
4นายสมพงษ์ บุตรวันรองผู้อำนวยการ สพท. --กศ.ม.(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแลส่งเสริมการจัดการศึกษา089 8538308
5นางสาวยุพิน บุญประเสริฐศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน081 7463306
6นายกฤษฏิ์ การะเกตุนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.(การศึกษานอกระบบ,ภาษาไทย)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการบริหารงานทั่วไป089 9987808
7นางพรนาถ เดชโภชน์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.(การประถมศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลการเลื่อนขั้นเงินเดือน087 0635047
8นางพระจิตต์ พลนรัตน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน081 7968436
9นางสาวสุรีวรรณ ฟองอินทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(วิจัยและสถิติการศึกาษ)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา087 6618928
10นางสาวรุ่งฤดี ทรัพย์นิธินักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(การวัดผลการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที084 6672314
11นางเรณู นามประกอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.ม.(พัฒนาสังคม)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ089 2652366
12นางสาวลักษมณ มุงเมืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคบ.(ภาษาอังกฤษ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรท้องถิ่น093 5590017
13นางสาวประภัสสร ฟังช้าศึกษานิเทศก์ --คบ.ภาษาไทยวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการพัฒนาหลักสูตรฯ และกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย080-3379919
14นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.จิตวิทยาการแนะแนววิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน086 1890330
15นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ดรุยางค์ไทยวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมสนับสนุนงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี081 2888581
16นางอิชยาพัฒน์ ทะลงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.(การศึกษาประถมวัย)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย/โครงการประชารัฐ0819937780
17นางสาวชนัญชิดา วงศ์ใหญ่ศึกษานิเทศก์ --คบ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนร0906146445
18นายสังคม ณ น่านศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.(เกษตรกรรม)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมพัฒนาสี่อนวัตกรรม ,วิจัย ,พัฒนาหลักสูตรการงานอาชีพ0869216185
19นางสาวสุพรรณ ปัญญาเหมืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ(สุขศึกษาและพลศึกษษ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานการส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษาและงานวิจัย098 7498892
20นายพงศธร ช่างปัดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหลักสูตร,นิเทศ084 4854005
21นางจินดาภา ละฟู่ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
22นางไพรฑูลย์ สายโทศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผลการศึกษา086 1874912
23นางสุมาริกา จิรกาลนุกุลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานคำรับรอง089 9540435
24นายชูชาติ มีแหวนนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศศ.บ.(นิเทศศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์086 1189469
25นายสุรพงษ์ สุวรรณ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนข้อมูลสารสนเทศ0875661480
26นางผุสดี เมฆอากาศนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารงานการเงินและพัสดุ087 188014
27นางเบญจพร จิตมโนวรรณ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.ม.บริหารธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
28นายศุภชัย กันทะเนตรนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหา
29นางจิราภรณ์ การดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.ชีววิทยาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
30นายอาทิตย์ วงศ์สว่างนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมนิเทศศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลพัฒนาบุคลากร
31นางสุทธินันท์ คันธวิวรณ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและงานพัฒนาบุคคล089 9504642
32นางฉันทนา กองมงคลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป),ค.บ(.อุตสาหกรรมศิลป์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง089 2652062
33นายวิทยา ไชยปันดินิติกร ชำนาญการพิเศษนบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร089 7577133
34นายปริญญา วงศ์ขัติย์นิติกร ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลพัฒนาบุคลากร
35นางฉัตรฎา อำนานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนติดตามประเมินผลและรายงานตามนโยบายและแผน0861949247
36นายอัตถศาสตร์ ผาบไชยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน0935546453
37นางสาวนฤมล คำเทพนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจการนักเรียน
38นางจันทรา บุญเที่ยงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจการนักเรียน087 1794135
39นางสาวสุภาวดี ตันใจนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา085 0318092
40นางณัฐธิณี แสนถานักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการคบ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานส่งเสริมและดำเนินงานด้านสวัสดิการ086 7293658
41นางสาววราลี ประวังนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบัญชีบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายในสถานศกษาและสำนักงานเขตพื้นที่0931895754
42นางสาวแสงเดือน ใจกล้าเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)แขนงวิชาการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชีและจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ081 1673993
43นางนิตยา อนุเคราะห์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาสวัสดิการ085 7707359
44นางอารีวรรณ พ่วงภิญโญเจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงานศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)แขนงวิชาการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ
45นายพชร รู้ธรรมลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ0844069144
46นางสาวเสริมสุข เชิงดอยลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯธุรการ0847797028
47นางสาวเมตา วงศ์ชัยลูกจ้างชั่วคราว --ค.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ081 0254402
48นางสาวชุติกาญจน์ ไชยสพลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการธุรการ
49นางสาวณัฐฐาพร ตรงตระกูลวงค์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี081 0293279
50นางดรุณี การะเกตุลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ.(การบัญชี)บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายเงินพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว089 6371775
51นางสาวทยิดา ปิ่นแก้วลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บัญชี087 3564910
52นายไพฑูรย์ ยอดคำวังลูกจ้างชั่วคราว --ค.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานสวัสดิการค่าเช่าบ้าน080 6752719
53นางสาวเสาวลักษณ์ อโนราชลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บัญชี
54นายนิพบ วงค์สุวรรณ์ลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล081 6055213
55นายสุชนม์ วงศ์สว่างลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผน
56นางสาวลภัสรดา ถาริยะลูกจ้างชั่วคราว --บธบ.(การบัญชี)บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผน087 3040432
57นายสุทธิวัฒน์ ทิพย์โชติลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษาธุรการ0837602879
58นางสาวจารุวรรณ์ ชุ่มใจลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา
59นายประมุข ศรีไกรรสลูกจ้างประจำ --ปวช.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการช่างสี 3087 1859407
60นายมนัส สุปินธรรมลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการช่างครุภัณฑ์และพนักงานขับรถยนต์
61นายพินิจ หินจันทร์ลูกจ้างประจำ --ม.6บริการงานทั่วไป อำนวยการพนักงานขับรถยนต์085 7209711
62นายวัชรากรณ์ ทำการลูกจ้างประจำ --บธ.บการจัดการทั่วไปบริการงานทั่วไป อำนวยการพนักงานขับรถยนต์081 0302855
63นายไกรฤกษ์ ไกลถิ่นลูกจ้างชั่วคราว --ปวช.บริการงานทั่วไป อำนวยการยามรักษาความปลอดภัย088 2268902
64นางเกษศิรินทร์ เชียงแรงลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการแม่บ้าน087 7289560
65นายบุญทัน แอ่นปัญญาลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
66นายสยาม เชียงแรงลูกจ้างชั่วคราว --ป.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยามรักษาความปลอดภัย081 7068051