ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายชยภัทร เถื่อนคำรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ.ภาษาไทย กศ.ม.บริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2นายเมธา ปรางแสงวิไลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษน.บ.นิติศาสตร์ ศษ.บ.สุขศึกษา ค.ม.นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0815306058
3นายจักรพงศ์ บุญเลิศรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(ศิลปกรรม)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนโยบายและแผน0898546305
4นายวิเศษ เชยกระรินทร์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.(สังคมศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล0899561890
5นางกาลัญญู นฤปิยะกุลนักวิชาการคอมพิวเตอร์ --วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์บริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผน
6นางสาวแสงอัมพา หริมูลวงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.บริหารการศึกษา ศษ.ม.การศึกษานอกระบบผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
7นางสุพิชญา ฤทธิ์รักษานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.การบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคลากร0894346516
8นางจันทร์แสง เชื้อเจ็ดตนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.บ.การบริหารการศึกษา ค.ม.การบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและัแผน053153715ต่อ314,0812871018
9นางอรินลัทธ์ จันทร์เลนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
10นายทนงค์ สุทธะชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคบ.ครุศาสตร์เกษตร วท.ม.ครุศาสตร์เกษตรหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
11นางเครือวัลย์ สุมงคลเจริญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.บริหารการศึกษา ค.ม.หลักสูตรและการสอนหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
12นางสาวจันทร์เพ็ญ พรมรัตน์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการการจัดการทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการอำนวยการ0817461253
13นางอรนงค์ ศรีนุชนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบัญชี,การประถมศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี0856155880
14นายเอกชัย รติพรรณพงศ์นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการเศรษฐศาสตร์หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0810300666
15นางสาวศิริเพ็ญ ธุวะคำนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.ม.การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง0869129193
16นางจารุวรรณ เชื้อเจ็ดตนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.การจัดการทั่วไป,ปว.ค.ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
17นายเจริญ คุณยศยิ่งนิติกร ชำนาญการพิเศษนบ.นิติศาสตร์บัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลนิติกร081531624
18นางมณนิภา ตะกรุดโทนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ. บริหารธุรกิจ(การบัญชี),ปว.ค.ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนวิเคราะห์งบประมาณ0817062775
19นายขจรศักดิ์ นางแลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.การประถมศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
20ว่าที่ร.ต.เมธี กาบุญค้ำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารการศึกษาหน.ศูนย์/เครือข่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
21นางสาวสุรีย์พร อุดปินเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ชำนาญการการจัดการทั่วไปหน.ศูนย์/เครือข่าย อำนวยการเจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานพัสดุ
22นางกมลลักษณ์ ก้อนแก้วนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัยหน.ศูนย์/เครือข่าย ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
23นางสาวสายพิณ คำวงศ์ษานักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.การบริหารการศึกษาหน.ศูนย์/เครือข่าย ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
24นางสาวอำภา คำหล้าทรายไม่กำหนด --บริหารธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
25ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิชากร ไชยชมภูศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
26นางสาวโสภาพร ไสยแพทย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.คณิตศาสตร์ ศษ.ม.การวัดและประเมินผลการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0816038531
27นายอังคาร อยู่ลือศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
28นางพรรณิพา พิยะคำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
29นางยุวเรศ สุรินคำศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
30นางถนอม เกเย็นศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
31นางสาววิลาพร จันทาพูนนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการอำนวยการ0899974911
32นางมยุรี วรรณโอภาสนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศษ.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
33นางสาวกิ่งดาว สัญสุวรรณ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบช.บ.การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
34นางพัชรินทร์ กาบุญค้ำนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.การบัญชี/กศ.ม.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
35นางสาวมะลิวัลย์ วงค์ชัยคำนักวิชาการเงินและบัญชี --บธ.บ.บริหารธุรกิจ(การบัญชี) บธ.ม.บริหารธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
36นางจินตนา หมื่นภิรมย์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการการจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี0850384950
37นางสาวกันยา ทองฟูนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบช.การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
38นางนัทอัญ ทะสร้อยนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานบ.ธ.บ (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
39นางสาวจิดานันท์ บำรุงธรรมนักทรัพยากรบุคคล --วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
40นางอรพิน อิ่นสุวรรณนักทรัพยากรบุคคล --บธ.บ. บริหารธุรกิจสาขาการจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
41นางสาวผุสดี จิรนากุลนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
42นายกิจฤชา สุเตนันต์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
43นายธนายุตม์ ศิรภัทรธนานันท์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวท.บ.เศรษฐศาสตร์สหกรณ์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
44นางสาวนภัสพร คำใสนักทรัพยากรบุคคล --วท.บ. ภูมิศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
45นางสาวจิราพรรณ กองศรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.การประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวิเคราะห์ข้อมูล, การเกลี่ยอัตรากำลัง
46นางอภิญญา ชุมเมืองเย็นนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
47นายพัชระ คำปันนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบธ.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
48นางจุรีรัตน์ จินตนาสิทธิคุณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการร.บ.รัฐศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
49นางผ่องศรี อัครพงศ์พิสิฐนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.(การประถมศึกษา),ศษ.ม(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ งานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ พัฒน
50นายกฤษณะ ใจแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.นิเทศศาสตร์/ร.บ.รัฐศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
51นางสาวพัชราภรณ์ จูแวนนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการร.บ.การเมืองการปกครองวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
52นายอานนท์ วงศ์วิชญ์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการรัฐประศาสนศาตร์มหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร,งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีฯ0899357935
53นายกฤษณา สีไพรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิศวกรรมเครื่องกลวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
54นางกรรณิการ์ ใจจุมปานักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
55นางสุดาพร ศรีจันต๊ะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการพิเศษ รวมทั้งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน081-8825434
56นางปาริชาติ เทพดวงแก้วนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ. การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที
57นางสาวเกวลิน ธนทรัพย์พิพัฒน์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บ(บริหารธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที
58นางสาววิลาพร คำหล้าทรายลูกจ้างชั่วคราว ชำนาญการบธ.บ.บริหารธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
59นายทศพล ธรรมปัญญาลูกจ้างชั่วคราว บธ.บ(บริหารุธุรกิจบัญฑิต)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
60นางสาวกัญญาภัทร ไกรสรลูกจ้างชั่วคราว --การตลาดวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
61นายวรกานต์ ฟูแสงไม่กำหนด --ค.บ.คอมพิวเตอร์บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผน
62นางสาวบัณฑิตา พรมวงศ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานศศ.บ.บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
63นายวุฒิพงษ์ แก้วพรมลูกจ้างประจำ --บธ.บ.การจัดการทั่วไปบริการ/งานเอกสาร อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
64นายศักดิ์ชัย อินต๊ะมูลลูกจ้างประจำ --ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
65นายสุนทร อินต๊ะวิชัยลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
66นางเกษร ก๋าคำลูกจ้างชั่วคราว ป.6นักการภารโรง นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ-
67นางสาวนุชรีย์ ยัญศรีไม่กำหนด --คอมพิวเตอร์ธุรกิจบริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล
68นายวันชัย ธิสมหวังลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการดูแลความปลอดภัยอาคารสถานที่(ยาม)