ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายจรัญ แจ้งมณีผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.(บริหารการจัดการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.0930482660
2นางณัฏฐกันย์ ใจกันทารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0918532555
3นายวรพงษ์ สันติวงค์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศ ฯ,กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0821905858
4นายเชิดศักดิ์ กันทาธรรมนิติกร ชำนาญการพิเศษนิติศาสตร์บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลงานวินัย0814443365
5นายอาทิตย์ ปางมาทานิติกร ปฏิบัติการนิติศาสตร์บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลงานวินัย0856254719
6นายหัสดิน เชื้อเมืองพานลูกจ้างชั่วคราว --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี0864302133
7นาย่ยศพันธ์ กันเสนลูกจ้างชั่วคราว --ศิลปศาสตร์บัณฺฑิตบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล, การศึกษาบุตร,เงินประกันสัญญา0828889037
8นายทศพร จันทร์เนตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.ม.(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน053729110 ต่อ 160,0895572361
9นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0815685890
10นางสาวภัฌฏาภรณ์ ชัยมังนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(การจัดการทั่วไป)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีหน่วยตรวจสอบภายใน053729110 ต่อ 103,0849774325
11นางพรมเมือง เทวตาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.มหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา0860490807
12นางยุพิน จันทะสินธุ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(ประถมศึกษา)หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0895614565
13นางดวงใจ คำลือนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการปวช.(เลขานุการ)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0819526050
14นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษคบ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการนักประชาสัมพันธ์0815308516
15นางจิระพร มงคลคลีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.(การบริหารทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี053729110 ต่อ 131,0861872692
16นายอาจินต์ ชุติภานุวัชรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.ม.(บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มอำนวยการ053729110 ต่อ 131,0884349958
17นางสาวส.ต.ต.ศรีวรรณ สุวรรณ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล053729110 ต่อ 181,0861941040
18นางณัฐชยา กองสุเรืองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรปม.(รัฐประศาสรต์บัณฑิต)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงบประมาณ0896330388
19นางประสพสุข บุญเรืองศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนโยบายและแผน086 654 7558
20นางสินีย์ภัทร์ วงศารัตนะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน0857094165
21นางสาววิรุฬห์สิริ จันท์ประภากรณ์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)หน.ศูนย์/เครือข่าย อำนวยการกลุ่มอำนวยการ053729110 ต่อ 120
22นางนงคราญ ชัยพงษ์ศึกษานิเทศก์ เชียวชาญการประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา0895546596
23นายจตุพล อุปละศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกันคุณภาพภายใน / กลุ่มสาระภาษาไทย0895613509
24นายสุชาติ ราชคมน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตรและการจัดการศึกษา0835653711
25นางวรลักษณ์ จันทร์เนตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเลขานุการ0850291768
26นางสาวรัษฎา อภิวงค์งามศึกษานิเทศก์ ชำนาญการครุศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา0956759537
27นางณภัทร จันทราศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.ม.(หลักสูตรและการสอน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการศึกษาพิเศษ0875756003
28นายสุวิทย์ บั้งเงินศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา0899984328
29นายภานุมาศ ยาไทยสงค์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการดนตรีศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผล0871723606
30นายบัณฑิต ไชยวงค์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
31นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา08-9552-9832
32นางสาวธิดาจันทร์ ทะปาละศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตรและการจัดการศึกษา
33นางชไมพร คงกุลชัยวัชร์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและบัญชี0858657409
34นางอาภรณ์ ทูปแป้นนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการค.บ (การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักวิชาการ0861944433
35นางสาวพวงเพ็ชร ใจศรีนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
36นางกุลนันทน์ เวียงห้านักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.บ. (บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคคลากร0895598280
37นางสาวอารี นักหล่อนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0810212013
38นางสาวพัชรี รูปะวิเชตรนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศิลปศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร0869171324
39นางสาวสุภาภรณ์ เอสันเทียะนิติกร --นิติศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารงานธุรการ งานสารบรรณ รวบรวมข้อมเท็จจริง เอกสารหลักฐาน097 3568723
40นายสมชาติ เทพวงศ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการปริญญาตรีวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงบปรเะมาณ0899607683
41นางตติยา สุทธบรรจงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงบประมาณ0815315444
42นางพิมพ์รดา ธิป้อนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษรป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา081-8847790
43นางกฤษณา ทุ่งเย็นนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบทางการเงินและบัญชี0891891709
44นางสาวรุ่งทิวา สุภาเดชนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบทางการเงินและบัญชี0899984729
45นางเบญจมาศ ชุติภานุวัชรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ศศ.บ.(พัฒนาสังคม)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและบัญชี
46นางศิริพร เผ่าคำนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการการบริหารงานบุคคลบริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหารคำรับรองปฏิบัติราชการ/บริหารงานภาครัฐ/อื่นๆ0931350401
47นางสาวมาศสินี อุ่นเรือนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษาประสานและส่งเสริมการจัดการศึกษา0839460698
48นายวิชัย ดีวงค์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหารสารบรรณ,ข้อมูลไอซีที
49นายสามารถ วิริยะตระกูลธรลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์/รถตู้ นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
50นายสนอง คนบุญ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
51นายประเสริฐ กำลังประสิทธิ์ นักการภารโรง อำนวยการ
52นางสาวสิริกุล เอี่ยมธีรธิติเจ้าพนักงานธุรการ --ศศ.บบริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มนิเทศ ฯ,กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0861791715
53นายสงกรานต์ พญาทัย บริการงานทั่วไป อำนวยการ
54นางสาวจิราพร ไชยมงคล บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ