ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสมบูรณ์ ธรรมลังกาผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้อำนวยการ สพป.ชร.1081-5951291
2นายอรรณพ จูจันทร์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรองผู้อำนวยการ สพป.ชร.1086-1799268
3นายปริญญา ณ วันจันทร์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษวท.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรองผู้อำนวยการ สพป.ชร.1081-7246309
4นายบุญล้อม โสภาพรมรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรองผู้อำนวยการ สพป.ชร.1087-1907401
5นายสมคิด อุดปินรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรองผู้อำนวยการ สพป.ชร.1082-6289668
6นายวสันต์ ปัญญาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด089-5537330
7นายสมนึก วินุวงษ์ศรีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษรป.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานบริหารจัดการกลุ่มอำนวยการ085-0418522
8นางสาวเพ็ญศรี คำโป่งนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบช.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี081-3864733
9นางพวงผกา สุขัมศรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานบุคคล081-2874835
10นายสมจิต สมอนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานบริหารจัดการกลุ่มนโยบายและแผน089-4328299
11นางมาลิณี นันตรัตน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ088-2240147
12นายบรรพต ขันคำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด081-8855239
13นางกัลยา ยงยศศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศ.ศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด094-7502468
14นางจีราวรรณ ศรีนิลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด084-0459087
15นางพวงพร แซ่คูศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด083-2053769
16นางเพ็ญศรี เตชนันท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด081-7969092
17นางสาวเสาวลักษณ์ รัตนชูวงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด081-8848034
18นางจิราพร มงคลคำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด086-1170550
19นางพิมพา ตามี่ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด086-1880078
20นางสาวสายสวลี วิทยาภัคศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด081-7657071
21นางสาวธนารักษ์ ปั้นเทียนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด089-8507402
22นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด081-9515650
23นายสมเกียรติ แสงทองม้วนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด090-4695255
24นางแสงดาว ปล้องนิราศนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการร.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงาน one stop servier089-4324771
25นางจิรวัฒน์ ศรีจันทร์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอาคารสถานที่, งานเลือกตั้ง081-1119445
26นางสาวมยุรา มณีรัตน์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบช.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี089-5312096
27นางสุมาลี กาบุตรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน081-5317468
28นางสาวรพีพรรณ เยาว์ธานีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายงบดำเนินงาน089-5581081
29นางสาวไพรินทร์ ใจเย็นนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี086-9230644
30นางสุภาวดี ทองทานักวิชาการพัสดุ ชำนาญการบช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ081-8833413
31นางสาวตติยา สุทธบรรจงนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการรป.ศ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ081-5315444
32นางลำดวน รัศมีจันทร์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบรรจุแต่งตั้งและสรรหา081-6719542
33นางนงนุช บุษบกนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารบุคคล085-8633956
34นางวิเลียม วัฒนศิรินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร081-5307639
35นางสาวทวีพร วงค์วะลังศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง080-4916612
36นางสาวสุวรรณ คำมูลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ081-5315093
37นางสุภาพรรณ พรหมปัญญานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่087-1776763
38นายกฤชณัท เทพนิลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศ.ศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานนโยบายครู/ผู้บริหาร/บุคลากร , การสอบคัดเลือก091-1670546
39นายว่าที่ร้อยตรี พิมลชัย จารุสารนิติกร ชำนาญการน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ088-2510525
40นายสวัสดิ แถวถาทำนิติกร ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานด้านกฎหมายฯ081-4732607
41นางสุนีย์ จุมปานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงาน ICT081-7841018
42นายกฤษณะ ใจแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานจัดตั้งยุบ รวมสถานศึกษา, DLTV,DLIT,081-5953188
43นางสุนีย์ สามคำนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผลและรายงาน086-9246109
44นางเสาวลักษณ์ แก้วตานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณ087-1935425
45นางสาวสุวีรฌาย์ ตาวิโรจน์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานรับนักเรียน,งาน ปพ.,งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส086-7710511
46นางพัลลภา จันทร์กองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว089-6376813
47นางดวงเดือน รติพรณพงศ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น081-1119511
48นางอารุณ ฟักแก้วนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา083-3226767
49นางชวนพิศ สักแกแก้วนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ086-9229273
50นางยุพเรศ ส่วยสุวรรณนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานบริหารและส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน089-6367861
51นางชลาลักษณ์ เสาร์สุวรรณนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานตรวจสอบภายใน081-6719042
52นางประภากร เป็นแผ่นเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสารบรรณ089-5579895
53นางสาวไอศิกา บุญยืนเจ้าพนักงานธุรการ --บ.ธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสารบรรณ ,ธุรการของกลุ่ม,งานที่ได้รับมอบหมาย0957391739
54นางสาวพัชธิดา ขันสล่าเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลรับ-ส่งหนังสือ , ประสานงาน086-6561157
55นางสาวน้ำฝน พัฒนจันทร์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบ.ธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานสารบรรณ ,ธุรการของกลุ่ม,งานที่ได้รับมอบหมาย087-1818104
56นางบุญยเรศ อุ่นตุ้ยเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานสารบรรณ087-9586718
57นางสาวกัลยา ชัยลังกาเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ081-3864593
58นางศรีสมร กันทาสุวรรณ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน086-9103098
59นางสาวลลิตา ตาวิยะลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ค่ารักษาพยาบาล , การศึกษาบุตร , บำเหน็จบำนาญ/บำนาญ,สวัสดิการ088-2338892
60นายพงษ์พิเชษฐ์ ผาบไชยลูกจ้างประจำ --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนตร์ สพป.เชียงราย เขต 1081-5953050
61นายณพงษ์ มหาวรรณ์ลูกจ้างประจำ --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนตร์ของ สพป.เชียงราย เขต 1083-5786278
62นายวิโรจน์ ตารินทร์ลูกจ้างประจำ --ปวช.ช่างยนต์ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนตร์087-1860378
63นายธนกฤต ธิเนตรลูกจ้างชั่วคราว --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนตร์ สพป.เชียงราย เขต 1093-0358115
64นายร.ต.วิทยา กิณะนาลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนตร์ สพป.เชียงราย เขต 1084-6106852
65นายวรวุฒิ มะโนคำลูกจ้างชั่วคราว --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์ สพป.เชียงราย เขต 1088-2608045
66นายสมาน กันธิยะลูกจ้างประจำ --ม.ศ.5นักการภารโรง ฝ่ายผู้บริหารซ่อม-เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดและบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า093-1621458
67นายมงคล เข็มขาวลูกจ้างประจำ --ศศ.บ.นักการภารโรง อำนวยการดูแลและทำความสะอาดสถานที่ราชการ สพป.เชียงราย เขต 1080-6808588
68นายอดุลย์ บัวดีลูกจ้างประจำ --อนุปริญญานักการภารโรง อำนวยการดูแลและทำความสะอาดอาคารสถานที่ สพป.เชียงราย เขต 1086-1813904
69นางสาวปิยวรรณ บุญเรืองลูกจ้างประจำ --บธ.บ.บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร/ก.ค.ศ.16(อิเลกทรอนิกส์)081-1113477
70นายอติชาติ ตามี่ลูกจ้างชั่วคราว --ว.ธ.บ.บริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ กลุ่มนิเทศก์085-6239373
71นายพีรวิชญ์ ปละติลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการงานทั่วไป อำนวยการงานทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ093-1324888
72นายมานะ บุญประเสริฐลูกจ้างชั่วคราว --ป.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการเวร-ยาม รักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่095-1436116
73นายสากล คำวังลูกจ้างชั่วคราว --ป.ว.ช.บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการเวร-ยาม รักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ราชการ083-5654858
74นายชาตรี อินเตชะลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการเวร-ยามรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ราชการ061-9077409