ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสุชาติ ศศิภัทรกุลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ. , ศศ.บ. , ศศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์054-079867-9 , 081-884-0271
2นายเสมอ วงค์พุฒรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ., กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา054-079867-9 , 086-193-8679
3นายสุจินต์ สุคันธนปัญญาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ. , กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล054-079867-9 , 081-386-2999
4นายอุเทน มะโนชัยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.,บธ.บ.,กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์054-079867-9 , 081-788-4027
5นางเกตุสุดา โพธิ์แก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ. , กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล054-079867-9 , 084-3787965
6นางสาววรนันท์ รวมสุขนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ., กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน054-079867-9 , 089-853-7343
7นางกชพร คำวงษานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา054-079867-9 , 088-2667649
8นางสุทธิรดา เจริญพิทยาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ. , ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล054-079867-9 , 081-746-4687
9นางนงคราญ ไชยวงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ. , กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล054-079867-9 , 093-134-6281
10นางปฤษณา ดำรงค์ชีพศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ. , กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล054-079867-9 , 086-195-2789
11นายสุรพงษ์ ปัญญาอุดมกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ., ค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล054-079867-9 , 091-8590888
12นายประสงค์ โพธิ์แก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ. , ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล054-079867-9 , 091-857-0369
13นางสาวจิตติมา คำลือนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการกลุ่มอำนวยการ054-079867-9 , 093-6249396
14นางกนกวรรณ ธิวัยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษค.บ. ,ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและพัสดุ0-5404-9867-9 , 089-9990459
15นางกอบแก้ว พรมมินทร์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและสินทรัพย์0-5404-9867-9 , 088-4309059
16นางสาวกฤตยาภรณ์ กาติ๊บนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.บ., ศศ.บ. ,กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล054-079867-9 , 090-3162488
17นายบุญสิน สุปันตานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษรป.บ.,ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานข้อมูล งานไอซีที054-079867-9 , 086-1158582
18นายวิทยา สมบุตรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานมาตรฐานเขต,ควบคุมภายใน,ยานพาหนะ0-5404-9867-9 , 081-7465863
19นางนีรชา สมฤทธิ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศษ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน0-5404-9867-9 , 093-5945145
20นางช่อเพชร วงศ์ชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ. , กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล054-079867-9 , 085-7198712
21นางสกาวรัตน์ ไกรมากศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม. , ค.ด. (พัฒนศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล054-079867-9 , 093-1346240
22นางนิศากร สมฤทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.(ภาษาอังกฤษ) , ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) , คม. (บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯสาระภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)089-2629697
23นางปิ่นนรา บัวอิ่นศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ. , กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา/กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์054-079867-9 , 081-7245045
24นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ. , กศม.หลักสูตรและการสอนวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาหลักสูตรขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้0-54-079867-9 , 0912985142
25นายสุรวัฒน์ เมืองมูลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(สังคมศึกษา) , ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการวัดและประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม054-079867-9 , 087-181-2687
26นางสาวเฟย ฤดีใจศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ. , ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล054-079867-9 , 095-6971628
27นายสุพจน์ ชัยชนะนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่นิติกร054-079867-9 , 096-6987451
28นางสมัย สุปันตานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง0-5404-9867-9 , 084-7042660
29นางบุษราคัม ศรีจันทร์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบ0-5404-9867-9 , 095-634-1369
30นางพิสุทธา ชัยชนะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ. , กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลพัฒนาบุคลากร054-079867-9 , 091-8528044
31นางสาวทิพยรัตน์ ใจแจ่มนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ , รป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ054-079867-9 , 081-1801042
32นางกรณิการ์ คำแจ้นักวิชาการศึกษา ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0-5404-9867-9 , 081-9504364
33นายพชร บุญเรืองเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ054-079867-9 , 086-9225113
34นางสาวธนัญญา คำประเสริฐเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ. , ศษ.ม.บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษาธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา054-079867-9 , 093-1389205
35นางอมรรัตน์ แสงศรีจันทร์ลูกจ้างประจำ --ศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลธุรการ054-079867-9 , 089-5613673
36นายดำรง ทิวาศิริลูกจ้างประจำ --มศ.5ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ0-5404-9867-9 , 081-0344596
37นายบรรจง ขันทะลูกจ้างประจำ --สส.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ0-5404-9867-9 , 086-1962598
38นายเผด็จ จิโรจนพานิชลูกจ้างประจำ --ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ0-5404-9867-9 , 089-7590629