ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายประถม เชื้อหมอผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร089 9561189
2นายสุขุม พรหมเสนรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล054887204
3นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษพบ.ม.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานบริหารการเงินและสินทรัพย์054887204
4นายณัฐพล สุวรรณลพรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผนกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา054887204 -18
5นางสาวแสงเดือน พรมสุริยานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการศศ.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นโยบายและแผนงานบริหารทั่วไป054887204 ต่อ 108
6นายวัชรินทร์ พันธ์พัฒนกุลนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบภายใน054887204
7นายสงัด ปินตานาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯสื่อและนวัตกรรม054887207
8นายเอี่ยม มังคลาดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์054887204
9นางชไมพร ปวงคำนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการนักประชาสัมพันธ์054887204
10นางกระต่าย วงศ์เรืองนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและบัญชี054887204
11นางสุธาทิพย์ บุญเรืองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการร.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบุคลากร054887204 ต่อ 101
12นางเพ็ญพเยาว์ พรินทรากุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบุคลากร054887207
13นางวิมล หอมถาวรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบุคลากร054887207
14นายนเรศ เชื้อทหารนิติกร ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลนิติกร054887204 ต่อ 101
15นางรุ่งอรุณ เพ็ชรฎานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ054887204 ต่อ 108
16นางนงลักษณ์ จำปานครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษคบ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนวิเคราะห์งบประมาณ054887204 ต่อ 108
17นางสาวจุไรพร พร้อมสุขนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา054887207
18นางสาวรุสนันท์ แก้วตาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ054887204
19นางสาวประภมพัฒน์ เพ็ชรรัตนบำรุงศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ080 1268093
20นายสมเกียรติ อ้อยหวานศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์054887204
21นายบุญเรียบ เมืองมูลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์054887204
22นายอุทัย คิดศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการเรียนร่วม054887204
23นางสาวสุพิน ไชยจำเริญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯคุณภาพการจัดการศึกษา/กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ054887204
24นางแสงเพชร คลังแสงนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน054887204 ต่อ 111
25นายมาณพ บุญเรืองนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการดูแลอาคารสถานที่054887204
26นางอัมพวรรณ ไข่ทานักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสารบรรณ054887204 ต่อ 0
27นางสาวบุปผา ต่อเชื้อนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์054887204 ต่อ 0
28นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำนักวิชาการคอมพิวเตอร์ --วท.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลวิชาการ054887204
29นางจินดา แสงศรีจันทร์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและบัญชี054887204
30นางสมบูรณ์ จินดาปลูกนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบภายใน054887204
31นางศรีวรรณ ตาลดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุุคคล
32นางพัชริน ศุภกิจโกศลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร054887204 ต่อ 101
33นางบัวลอง หอมยานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร054887204 ต่อ 101
34นางวิไลวรรณ์ ขันคำนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง054887204 ต่อ 101
35นางนันทภัค จันทร์สาห์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินและรายงาน054887204 ต่อ 111
36นายนิคม ขจรคำนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานทุน054887204
37นางจิรพรรณ จำรัสนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมสุขภาพ อนามัยโรงเรียน054887204 ต่อ 111
38นางชรินทร์ทิพย์ โพธิเจริญนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจการพิเศษ (ยาเสพติดและเพศศึกษา)054887204
39นางวณิชชา อยู่สบายเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการหน้าห้องรองผู้อำนวยการ054887204 ต่อ 0
40นางจริยา ณ ลำปางเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯธุรการ054887204
41นางสาวอรนุช แซ่หลิมเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี054887204
42นางโสภี คำชูสังข์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและบัญชี054887204
43นายเฉลิมพล หนูกลัดเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี054887204
44นายพีระพงษ์ กัลยาเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี054887204
45นางสาวสายหยุด รัศมีเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานพัสดุ 5054887204
46นายธัญญะ สมเสร็จ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
47นายถนอม โลจันติ๊ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ (พนักงานขับรถยนต์)ลูกจ้างประจำ (พนักงานขับรถยนต์)
48นายบุญส่ง บัวแก้ว ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ (พนักงานขับรถยนต์)ลูกจ้างประจำ (พนักงานขับรถยนต์)
49นายรุ่งเพชร เทือกธรรมมา ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ (พนักงานขับรถยนต์)ลูกจ้างประจำ (พนักงานขับรถยนต์)
50นายสุรเดช พรมสุริยา ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ (พนักงานขับรถยนต์)ลูกจ้างประจำ (พนักงานขับรถยนต์)
51นายผัด ปัญญาฟู นักการภารโรง อำนวยการลูกจ้างประจำ(นักการภารโรง)ลูกจ้างประจำ (นักการภารโรง)
52นายสุรศักดิ์ ขัติวงศ์ นักการภารโรง อำนวยการลูกจ้างประจำ (นักการภารโรง)ลูกจ้างประจำ (นักการภารโรง)
53นายสุรพล สะพานแก้ว บริการงานทั่วไป อำนวยการลูกจ้างประจำ (ยาม)ลูกจ้างประจำ (ยาม)
54นางสมพิน ไชยเมือง บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)ลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน)