ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษาน่าน เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายชัชชัย ทับทิมอ่อนผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญศษ.บ,กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร081-7657081
2นายสมัย ธนะศรีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ, กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา085-7108629
3นายชัยวิทย์ ธรรมสละรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา087-0975760
4นายประสิทธิ์ ชาวแหลงรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ, กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล086-1983405
5นายจรัญ พงศ์ธีรโชติกุลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา085-2495333
6นายจรัส ขนิษฐ์น้อยรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม. การบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารงานวินัยและนิติกร กลุ่มบริหารงานบุคคล081-7642415
7นายอดุลย์ ทวีชัยรองผู้อำนวยการ สพท. --ศษ.ม.บริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน081-7066507
8นางนงเยาว์ ศิริรัตน์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ084-3726242
9นางชลธิชา อุ่นเสียมนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.การบริหารธุรกิจผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์087-1738343
10นางกฤตยา สำราญทรัพย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษรป.บ.บริหารรัฐกิจผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน081-1999509
11นายมานพ ตรัยตรากุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.,ศษ.บ.,ศษ.ม.หลักสูตรและการสอนหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์087-9146152
12นางสดศรี สุทธการศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ,ค.ม บริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์084-3740677
13นายก่อกิต คำผัดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวท.บ.(สถิติประยุกต์)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล081-7467305
14นางแคทลียา ปราบริปูนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.ศษ.ม.บริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล081-7066779
15นางสุภารักษ์ บุญทานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.ม. บริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานกลุ่มนโยบายและแผน087-1918276
16นางจันทนา อินทำนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ., ศษ.บ.ศษ.ม.บริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานกลุ่มนโยบายและแผน089-8537045
17นางราตรี มูลคำนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษคบ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา081-2813836
18นางสุกัญญา บางพานนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการบธ.บ.การบัญชี/ศษ.ม.บริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีหน่วยตรวจสอบภายใน086-2148421
19นางสาวภิญญาพัชญ์ เชื้อจันทร์ยอดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคบ./ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล089-8383091
20นายทินกร อินบรรเลงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,ศษ.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์089-2614007
21นางสุภาพ รัตนประภาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์089-0693348
22นายสมคิด วรรณภพศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ,ศษ.ม.จิตวิทยาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์089-2661955
23นายปรีชา ภูลำพาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคบ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล089-8520114
24นายสมศักดิ์ จันทรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ. ศษ.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์086-9152015
25นายนิยม ฝั้นพรหมมินทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์081-7841084
26นายทวีศักดิ์ สงวนศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์089-5547435
27นางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศกลุ่มรร.ห้วยโก๋น , วิชาภาษาอังกฤษ0871838069
28นายประเชิญ ยาอุดนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการค.บ. ประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มอำนวยการ089-9525938
29นางมะลิทัย ฝั้นพรหมมินทร์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.การประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ081-5307011
30นางสาวสุจิตรา อินต๊ะกันนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการอำนวยการ
31นางสิริลักษณ์ ชาวแหลงนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษสส.ม.สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ084-9277883
32นางอารี ปัญญาภูนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.การบริหารธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์089-5289698
33นางชนันดา อายุยืนนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์082-4822651
34นางสาวอรุณรัตน์ สุทธหลวงนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล0869143619
35นางกาญจนา ศรีเตชะนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
36นางโสภา นาดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการคบ.คณิตศาสตร์ ศษ.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล086-1839180
37นายธนัญชัย แก้วศรีงามนิติกร ชำนาญการน.บ. นิติศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติกร กลุ่มบริหารงานบุคคล081-2958159
38นางสาวชัชชฎาวัลล์ ลือยศนิติกร ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษางานข้อมูลสารสนเทศ
39นางสาวนันทวัน เลิศวุฒิวรรักษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน
40นางพิมพ์ณัฐชยา กวาวสิบสองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ./บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน087-1879928
41นางอังคิณี ไชยศิลป์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการค.บ.การประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานกลุ่มนโยบายและแผน087-1915292
42นายประสิทธิ์ ผลร่งนักวิชาการศึกษา ชำนาญการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา086-1983180
43นางบัววรรณ์ ยะสุขนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ. การจัดการทั่วไป/ศษ.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา089-8544781
44นางมยุราพร อินไชยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา087-1902218
45นางปริฉัตร ธนะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ./บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา081-7843799
46นางจินตนา วรรณวัตรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.การประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน089-7009589
47นางสาวรัตนา หลวงจันทร์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการบัญชีบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ตรวจสอบภายใน0807722410
48นางสาวนาถยา อุดอ้ายเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
49นางดวงวรรณ์ ปัญญาวงค์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
50นางธีรกานต์ ธนะเจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงานรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์0810357737
51นางศิริสุดา ก่อเกิดพนักงานราชการ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์089-6379980
52นางอัณณ์ชลิตา ไชยบวรศิลป์ลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลธุรการ084-1783210
53นายชุมพล วชิรเชษฐพงศ์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการนักการภารโรง089-2646600
54นายสมบูรณ์ คำหว่างลูกจ้างประจำ --ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์081-9930128
55นายอุดร ปัญญาภูลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์089-9556572
56นายสมเกียรติ จันตระลูกจ้างประจำ --ศษ.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์081-0243719
57นายสมหมาย ทิพย์จำนงค์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์081-9602902
58นายนิกร รวมสุขนิรันดรลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง089-4319067
59นายไกรสร ตันกุละลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง
60นายสมบูรณ์ อิ่นอ้ายลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยามรักษาความปลอดภัย083-3225031