ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษาน่าน เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสมเร็จ อุดแดงผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2ว่าที่พันตรีสุรเดช รอดจินดารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ กลุ่มอำนวยการ
3นายนิวัฒน์ ไชยเลิศรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
4นายชาติชาย ธนะขว้างศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
5นายประยูร เวชมะโนนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศษ.บผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล089-7572797
6นางรุ่งทิพย์ สายมานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน086-9231325
7นายสุรชาติ ภูผาผุยศึกษานิเทศก์ เชียวชาญศษ.บหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์086-9235658
8นายสมคิด กันบุญนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการบริหารทั่วไป087-3024869
9นางชลธิชา เฟยลุงนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานบริหารทั่วไป089-9558789
10นางชลฤดี สวนนันท์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและบัญชี084-0459021
11นางวราภรณ์ ศิรินักวิชาการพัสดุ ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ089-2630525
12นางสมรี เกิดกล่ำนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลพัฒนาบุคลากร086-1983492
13นางรุ่งอรุณ ตันดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบุคลากร086-7329158
14นางจงลักษณ์ เจริญธีรวิทย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผลและรายงาน054-771328
15นางบุษบา ศรีวิชัยอินทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.มหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนข้อมูลสารสนเทศ(ICT)054-711328
16นางดวงเดือน พูดสัตย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา054-771638
17นายชลวิทย์ เบญจมาลย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายในนักวิชาการศึกษา085-0404027
18นางสกาวเดือน ธนสิริโชติเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ081-2886795
19นายอนุชา รัตนอุบลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.ศูนย์/เครือข่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์085-7174509
20นางศิริรัตน์ แย้มศิลป์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.หน.ศูนย์/เครือข่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์089-9507952
21นางพรพรรณ ณ ลำพูนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.หน.ศูนย์/เครือข่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์087-3000429
22นางวิพาภรณ์ พุฒิมาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.หน.ศูนย์/เครือข่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์089-2668926
23นายวัชระพงศ์ โนทะนะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการหน.ศูนย์/เครือข่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์089-5616405
24นายไชยยศ คำสังวาลย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการหน.ศูนย์/เครือข่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์083-8611468
25นางนรากร เพ็งผ่องศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
26นางดวงตา ลำลึกศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
27นายวันชัย ภูผาคุณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
28นางสาวกฤติยา ขัติยะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
29นายสุวิทย์ ผูกจิตศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
30นางสาวประทุม ทาอาจนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการบริหารงานทั่วไป
31นายวิโรจน์ ทุ่งนวนแก้วนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในส่งเสริมการจัดการศึกษา
32นางสาวปารณีย์ ทาอาจนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหาร
33นางพนิตพร ไทนอนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์089-2204116
34นางศิริพรรณ ยารังษีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและบัญชี081-9133753
35นางสาวกัญชพร เขื่อนคำนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบภายใน085-0370186
36นางวรพรรณ ภัทรกรณ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบภายใน054-771028
37นายรัฐพงศ์ ปุริสาทนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร
38นางสาวพิศมัย กุณพันธ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร086-1150550
39นางสาวอัมพร ไชยวัฒนาพันธุ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร085-0384274
40นางนิตยา สุขวนวัฒน์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร089-4312567
41นางเกษร สุรรมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร089-8388192
42นายมานพ เถรหมื่นไวยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร084-6087517
43นางเฉลิมขวัญ แก้วปันนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักพัฒนาทรัพยากรฯนักวิชาการการเงินและบัญชี
44นางจีราพร ปิยศทิพย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ( ICT)054-711328
45นางรัตนา ภูเขียวนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนวิเคราะห์งบประมาณ089-8382325
46นางบัวสอน ทองตานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ054-771346
47นางจีรวรรณ ศรีรินักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา086-6713793
48นางวรรณพร เจนจบนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา086-9197917
49นางยอดนารี ปุญญมัยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา
50นางสมร พันธจักรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในนักวิชาการศึกษา
51นางอรวรรณ ติลสารนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา087-1731497
52นายมงคล เมธะพันธ์ุ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา081-3875175
53นางนิ่มนวล ถูระวรณ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา081-6757669
54นางวรวรรณ หาญคำเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าหน่าที่ธุรการ085-0299254
55นางธนพรรณ กุลาวาไลยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ086-9198637
56นางกัญญา พุทธวงค์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ
57นายไพรสันต์ แก้วฮ่อนเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานธุรการ
58นางเครือวัลย์ จิตร์ชัยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและบัญชี
59นางศรีเรือน ประเทืองเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
60นางมุกดา จองกว้างเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่พัสดุ
61นางจุฑารัตน์ เชื้อหมอเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการ
62นางมุกดาวัลย์ สมทรงเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ธุรการ089-2611301
63นางอำพร โลราชเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ธุรการ
64นางเพียรจิต แสนธิลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการบริการงานเอกสาร
65นายพิพัฒน์ หมื่นเป็งลูกจ้างประจำ --นศ.บบริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ( ICT)054-711328
66นายวิทยา ศรีเทพลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพนักงานขับรถยนต์
67นายเฉลียว จองกว้างลูกจ้างประจำ --ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
68นายสมัย ศิริวงศ์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
69นายวัชรินทร์ ทะภูมินทร์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
70นายรัศมี มานะกิจลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการ
71นายอนุวัฒน์ หมื่นเป็งลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง
72นายเพ็ชร วงศ์คำลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการ